Вы здесь

Моделювання як спосіб отримання інформації про результативність системи післядипломної медичної освіти

В.М. Ільїна,І.В. Кочін, Д.О. Трошин, О.М. Акулова, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Метод мо­делювання дає змогу досліджувати низку про­цесів, які є наступними для безпосереднього спостереження чи експериментального відтворення. У зв’яз­ку з цим моделювання - обов’язковий етап будь-якого до­слідження. «Модель» тлумачиться як матеріальний чи уявний об’єкт, який у процесі дослідження змінює оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про об’єкт-оригінал. Таке розуміння моделі дає змогу нам визначити струк­турні елементи об’єкта дослідження: опис сутності об’єкта, який вивчається; вироблення умінь управляти об’єктом і визначати ефек­тивні методи і способи управління; прогнозування безпосередніх або дотичних наслідків; розв’язання практичних завдань. Тому, моделювання розуміється як метод пізнання, що складається з процесу створення, дослідження та використання моделей. Моделювання є невід’ємною складовою цілеспрямованої діяль­ності й розглядається як: дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; побудова моделей реально наявних предметів і явищ (живих організмів, суспільних систем, різноаспектних процесів тощо); педагогічне відтворення дидактичних і психічних про­цесів, характеристик, явищ, систем, а також суб’єктів післядипломноі медичної освітиза допомогою реальних (фізичних) або ідеальних (логічних, ма­тематичних) моделей.

Заслуговує на увагу позиція окремих дослід­ників у визначенні поняття «моделі», які стверджують, що неможливо дати уніфіковане структурне визначення моделей в емпіричних науках, оскільки в описі їх сутності передусім виявляється функція. Таке тлумачення «моделі» є переконли­вим, тому й обрано як вихідна позиція у визначенні виявлених функцій моделі у педагогічному дослідженні процесів післядипломноі медичної освіти: евристичної (для з’ясування й розвитку ідеї, задуму дос­лідження); ілюстративної (за умови розкриття реальної педагогічної системи); пізнавальної (за умови розкриття характеру педагогічно­го явища). Процес моделювання обумовлює вирішення завдань: вибір способу моделювання того або іншого етапу об’єкта, що розвивається (схеми, таблиці, малюнки тощо); визначення напряму, в якому необхідно розгорнути, наприклад, схему; формулювання гіпотези для побудови досліджуваного об’єкта або концептуальної ідеї. У побудові моделі необхідно враховувати такі етапи: якісна характеристика предмета дослідження; визначення завдань моделювання; побудова моделі; обґрунтування моделі та її можливостей у реалізації дослідження; змістова інтеграція результатів дослідження, отрима­них за допомогою моделі. «Модель» розглядається як сис­тема, вивчення якої дає змогу не лише отримати інформацію про результативність системипіслядипломноі медичної освіти, а й побачити її як єдність запропонованих складових елементів. Цю єдність пе­дагогічного об’єкта і моделі доцільно відоб­разити в таких аспектах: структурному (побудова моделі й об’єкта); функціональному (основні механізми функціонування і розвитку); інформаційному. Отже, модель - це мета, засіб і результат моделювання, яке є характеристикою якості об’єкта дослідження і спосіб отримання інформації про результативність системипіслядипломної медичної освіти.