Нагорна Ганна Миколаївна,
завідуюча відділом краєзнавства
КЗ «ЗОУНБ імені О. М. Горького«ЗОР
(1975-1978 рр. – бібліограф, 1975-1981 рр. – старший
бібліограф, 1981 р. – завідувач сектором краєзнавства,
з 1982 р. – зав. відділом)
Хто зберіг любов до краю
І не зрікся роду,
Тільки той віддав всю душу,
Все що зміг народу.

Збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини краю — одна з найважливіших функцій головної регіональної бібліотеки. Ос­новним структурним підрозділом, який сьогодні організовує, коор­динує та безпосередньо здійснює краєзнавчу роботу є відділ краєз­навства, створений в ОУНБ імені О. М. Горького 2002 року. Та бібліотечне краєзнавство у нашому закладі має більш давні і сталі традиції. Розпочалася ця робота в часи заснування бібліотеки, якій вже понад 100 років (тоді ще на рівні збирання місцевих матеріалів). Поштовхом для активного її розвитку стало будівництво Дніпрогесу і всього інду­стріального комплексу Запоріжжя. Грандіозну будову відвідували відомі на той час майстри слова і російські, і українські, і закордонні, в результаті з’явилося багато літератури їй присвяченої. Центральна міська робітнича бібліотека (з 1939 р. — обласна бібліотека імені О. М. Горького) була своєрідним осередком її пропаганди.

Відомі події 30-40-х років не сприяли розвитку краєзнавства. До того ж всі довоєнні документальні надбання бібліотеки були знищені у полум’ї війни. Тільки у 60-х рр. минулого століття краєзнавча робота ОУНБ почала динамічно розвиватися. Позитивну роль зіграла участь її співробітників у підготовці фундаментального енциклопедичного видання «Історія міст і сіл Української РСР» у 26 томах. За якісну роз­робку матеріалів про Запорізьку область фахівці бібліотеки С. Вільчек, Л. Удовіченко, В. Жук були нагороджені Грамотами Міністерства куль­тури УРСР і облвиконкому.

На початку 80-х років інтерес користувачів до питань краєзнавчої тематики помітно зростає. З метою налагодження цілеспрямованої систематичної роботи у цьому напрямку 1979 року при відділі дові­дково-бібліографічної роботи створюється сектор краєзнавчої літе­ратури. Штат сектору на той час складався з двох бібліографів і очо­лила його на короткий термін Л. Удовіченко. Робота нового струк­турного підрозділу розпочалася зі створення ядра краєзнавчого фонду і концентрації його в одному місці. В подальшому формування краєзнавчого ресурсу здійснювалося з різних джерел: через книж­кові магазини, в т.ч. і їх букіністичні відділи, бібколектор, книгорозповсюджувальні фірми і організації, книжкові ярмарки, шляхом кни­гообміну, подарунків авторів. В останні роки особливо важливе місце у поповненні краєзнавчого фонду місцевими творами друку займає налагодження ділових стосунків із видавництвами, поліграфічними підприємствами, редакційно-видавничими підрозділами вищих уч­бових закладів краю. Відслідкувати повноту надходжень обов’язко­вого примірника документів, допомогти виробникам книжкової про­дукції співставити обсяги власних книжкових внесків із внесками інших видавництв допомагає бібліографічний покажчик «Видавничі новинки Запорізького краю за … рік» (видається з 2002 року). Зараз фонд відділу налічує більше 7000 примірників документів. У його фор­муванні приймали участь багато поколінь співробітників бібліотеки, які по крихтах збирали матеріали. Ми можемо пишатися тим, що незважаючи на всі трагічні події XX ст. (революції, громадянська та Велика Вітчизняна війни), у нашому фонді є такі раритети, як «Літо­пис Самійла Величка» (1848), «Летопись Григория Грабянки» (1854), Бантиш-Каменський Д. «Источники Малороссийской истории» (1858) тощо. У відділі широко представлені видання з історії Запо­розького козацтва, будівництва Дніпрогесу, про літературне життя на Запоріжжі, його історію та сьогодення. Саме тут зосереджено більшість літературних дарунків авторів з автографами та щирими словами вдячності працівникам відділу. 2002 року у видавництві «Хортиця» не без нашої безпосередньої участі, на що є посилання у виданні, вийшла фундаментальна праця «Письменники Запорізь­кого краю», кожний нарис якої завершується бібліографічним спис­ком творів автора та літератури про його життя та діяльність. Ба­зою для них слугував Краєзнавчий каталог бібліотеки. У структурі фонду 21,7% складають періодичні видання: обласні, міські, районі газети, часописи підприємств, вузів, журнали різної тематики. Збе­рігаються вони у підсобному фонді протягом 3-х років, а потім пе­редаються до основного книгосховища.

Про зростаючий авторитет відділу у середовищі знавців краю свідчать факти передачі до бібліотеки ними чи їх родинами на довічне зберігання рукописів. Серед таких неопублікованих документів особ­ливе місце займають рукописи В. Г.Форменка та Л.І.Адельберга. Вра­ховуючи підвищений попит користувачів до цих незвичайних доку­ментів, Запорізьке видавництво «Тандем-У» за сприяння обласного благодійного фонду «Натхнення» підтримало ініціативу бібліотеки і у 2005 році побачила світ книга Л.І.Адєльберга «Мосты Запорожья», а в 2006 році надрукована книга В.Г.Фоменка «Днепровская линия крепостей». Отже, зі своїми читачами означені видання вперше зустріли­ся відповідно через 25 і 38 років.

Виходячи із структури бібліотеки, певна частина документів краєз­навчого змісту знаходиться у інших відділах і секторах (книгосховищі, читальних залах суспільно-політичної, природничої, технічної літе­ратури, відділі мистецтв, абонементі). Єдиним інструментом, що об’єднує краєзнавчі фонди незалежно від місця знаходження доку­мента, є Зведений краєзнавчий каталог (існує з 1948 р.), який зараз ведеться у 2-х варіантах — традиційний (292 тисячі карток) і елект­ронний (1610записів), електронна база даних — 12тис. Сюди також включена інформація про краєзнавчу літературу, яка знаходиться у великих бібліотеках країни з конкретними помітками. Полегшують пошук джерел складові довідково-бібліографічного апарату: каталог місцевих видань, топографічний, алфавітний, картотеки «Література про Запорізьку область за … рік», «Знаменні та пам’ятні дати За­поріжжя». Частина видань представлена на сайті бібліотеки http://zounb.zp.ua. Створено банк найбільш актуальних і часто запиту­ваних виконаних довідок.

Важливий напрямок краєзнавчої діяльності — бібліографічне інфор­мування та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів шляхом видання бібліографічних посібників. Характер і тематика ви­дань визначаються потребою суспільства та територіальної громади на тому чи іншому етапі розвитку країни і регіону. При підготовці окре­мих посібників консультантами виступають науковці, історики, праці­вники музеїв, письменники, представники місцевих органів влади. Великою популярністю у читачів користуються покажчики серій «Герої України — наші земляки», «Письменники Запорізького краю», «Дослідники рідного краю», окремі посібники — «Памятники истории и культуры Запорожской области», «Феномен світової історії» (до 500-річчя За­порозького козацтва»), календар «Знаменні та пам’ятні дати Запоріж­жя», «Повний вік моїй бібліотеці» (до 100-річчя ЗОУНБ) та ін. За результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу краєзнавчих методичних посібників, оголошеного Державною історичною бібліотекою України в 2005 році серед регіональних бібліотек, в номінації «Кращий посібник з дослідження історії бібліотек» третє місце зайняв бібліографічний покажчик «Інна Павлівна Степаненко: «Я люблю свою роботу, свою про­фесію»» (2003 р.).

З 2002 року на базі відділу створено Центр регіональної інформації, де акумулюються і бібліографічно опрацьовуються рішення, розпо­рядження обласної державної адміністрації, облради. Читачі мають змогу ознайомитися з ними безпосередньо у відділі.

В центрі уваги відділу — бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів. Щороку до нас звертається в середньому 1700 читачів, яким видається понад 35 тис. примірників видань при загальній відвіду­ваності 6 тис. Безперечно, на фоні кількісних показників бібліотеки наші досягнення досить скромні, але при цьому варто враховувати спе­цифіку краєзнавчої літератури та особливості обслуговування корис­тувачів, які звертаються до неї.

Для популяризації літератури про рідний край широко використо­вуємо книжкові виставки. В останні роки для більш повного розкриття тем активно долучаємося до друкованої продукції з приватних колекцій наших користувачів. Так, при підготовці виставки «Мапи України і Запо­ріжжя» ми використали карти запорізького колекціонера Д.Лисого. Відомий на Запоріжжі геральдист В.Іванченко представив свою книж­кову колекцію, фотокопії рідкісних гербів на виставку «Геральдика За­порізького краю». Виставку «Палітра мого краю» ілюстрували роботи фотохудожника О.Максимова, що зробило її яскравою, живою, а екс­позицію «Запоріжжя спортивне» супроводжували фотографії Л .Жаботинського з колекції його колеги, майстра спорту СРСР М.Харчука.

Дієвими формами залучення користувачів до книги, інтелектуальної та духовної спадщини стали літературні, тематичні вечори, творчі зустрічі, презентації місцевих видань. Резонансною стала, наприклад, презентація книги «По ту сторону войны». Особливість її полягала у присутності героїв книги-остарбайтерів, що вижили у тих страшних умовах. Були спогади, сльози, квіти і слова вдячності нащадків, в т.ч. мера міста Є.Карташова. Успішно пройшла і презентація книги «Запорожье и запорожцы» (Видавництво «Тандем-У»). У заході прийма­ли участь представники місцевих органів влади, науковці, керівники установ культури. Варто зазначити, що автори взагалі із задоволен­ням проводять у нас презентації своїх книг, будучи упевненими у їх змістовності, якості, ефективності. Заслуговує на увагу і вечір пам’яті відомого запорізького краєзнавця В.Г.Фоменка, проведений спільно з центром духовної культури «Порозуміння». Серед його учасників були: племінниця М.Денисова, краєзнавці В.Шовкун, Ю.Вілінов. Суп­роводжували захід тріо бандуристок «Лілея».

Яскравим свідченням популярності і затребуваності відділу краєз­навства є наша участь (на замовлення організаторів) у загальномісь­ких і загальнообласних заходах. Це і Дні міста, і щорічна Всеукраїнська вистака-ярмарок «Хортицькі джерела», і культурно-мистецькі звіти області в м.Києві, і наукові конференції, які влаштовують окремі гро­мадські організації, такі як «Хорс», «Старий Олександрівськ», наукове товариство імені Якова Новицького та ін. Безумовно, така публічна демонстрація різнопланової краєзнавчої колекції, можливостей головної книгозбірні, як хранительки культурного і інтелектуального над­бання краю, сприяє зростанню іміджу ОУНБ в цілому і краєзнавчого відділу зокрема. Активно репрезентуємо відділ і серед колег на загальноукраїнському рівні. Зокрема, наші працівники були учасниками Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Історичні витоки козацького роду в Україні» (м. Вінниця, 2004 р., тема доповіді — «Козацькі часи у працях запорізьких істориків та літераторів»), «Краєз­навча робота: новітні технології» (м. Харків, 2005, тема повідомлення — «Репертуар краєзнавчих видань ЗОУНБ імені О. М. Горького»), Характерна особливість нашого відділу — сталі міцні зв’язки із переваж­ною більшістю регіональних ЗМІ. Журналісти газет, радіомовлення, телебачення звертаються до нас за інформацією, на їх замовлення добирається література для підготовки різноманітних проектів, авторських програм: «Город Z», «Запоріжжя. XX століття» (ТРК«Апекс»), «Мій рідний край» (ТРК «Запоріжжя») — ось лише кілька назв популяр­них серед запоріжців телепередач, співавторами яких опосередкова­но виступає відділ краєзнавства. Про це свідчать і слова вдячності твор­чих колективів бібліотеці в титрах. Частими гостями ефіру бувають і співробітники відділу.

Турбують нас і проблеми організації краєзнавчої роботи у бібліоте­ках області. Консультації, надання практичної допомоги під час виїздів на місця, участь у вже традиційних щорічних краєзнавчих читаннях — лише невелика частка нашого внеску у загальну справу розвитку такої важливої ділянки як краєзнавство та збереження культурної спадщини Запорізького краю.

Наступальна трансформація відділу краєзнавства, завоювання репутації надійного партнера у колі однодумців (науковців, професійних краєзнавців, музейних працівників та ін.) була б неможлива без згур­тованого творчого колективу. Нинішній штат відділу 4 працівники. Се­ред тих, кому відділ завдячує своїм нинішнім становищем хотілося б назвати Шершньову І.В., Романів Н.В., завідуючу довід­ково-бібліографічним відділом, у складі якого довгий час знаходився сектор краєзнавчої літератури Бєляєву Л.О. Ще нам надзвичайно повезло у тому, що краєзнавчою роботою бібліотеки опікуються керівни­ки установи — колишній директор А.І Бальцер, і теперішній – І.П. Степаненко. Для них краєзнавча робота була і є тією родзинкою, яка відрізняє одну обласну бібліотеку від іншої, а відділ краєзнавства — акумулятор писемної історичної пам’яті краю та його видатних особистостей.

Сьогодні краєзнавство відіграє велику роль у вихованні людини, ус­відомленні нею своєї національно-культурної приналежності, бо наше суспільство задихається від бездуховності, насильства, жорстокості і в цьому ми вбачаємо наше головне завдання.

2006 р.