Концептуальні основи розробки програми розвитку
сільських бібліотек Запорізької області на 2004 - 2010 рр.
 
 
 
 
 
 

 


За останні десять років кількість сільських бібліотек скоротилася на 25 %, при загальному зменшенні суспільних фондів на 2 308,45 тис. прим. Не функціонує система обслуговування жителів периферійних сільських населених пунктів пересувними бібліотечними засобами та формами. Потребує капітального ремонту або знаходяться у старих аварійних приміщеннях 104 бібліотечних установи. Переважна більшість приміщень не опалюється. Устаткування сільських бібліотечних установ морально і фізично зношено. Практично припинено фінансування комплектування фондів сільських бібліотек, обмежені кошти на передплату періодичних видань.

 1. Основні цілі, задачі, терміни й етапи реалізації Програми

Мета програми - модернізація і розвиток сільських бібліотек в умовах місцевого самоврядування як загальнодоступного, інформаційного, освітнього і культурного центра.

 Реалізація обласної програми дозволить зміцнити позиції сільської бібліотеки як основного загальнодоступного джерела оперативного інформування місцевого співтовариства, що забезпечує конституційне право на вільний доступ до інформації, знанням, культурним цінностям.

 Програма розробляється для вирішення наступних завдань:

- підвищення рівня соціального й матеріально-технічного облаштування сільських бібліотечних установ, забезпечення для сільського населення доступності та суспільно прийнятної якості базових соціальних благ на основі організації соціально-ефективного й економічно доцільного бібліотечного обслуговування;
- включення сільських бібліотек у єдиний інформаційний простір (село - район - область );
- привернення уваги громадськості до проблем сільських бібліотек;
- залучення фахівців сільських бібліотек у корпоративне поле;

Основні шляхи рішення програмних задач:

- формування правового і методологічного забезпечення розвитку регіональної бібліотечної сфери;
- збереження наявного потенціалу бібліотечної галузі на селі на основі розробки і реалізації ефективного правового, економічного й організаційного механізмів, що забезпечує існування та подальшу модернізацію бібліотечних установ на рівні нормативних вимог;
- підвищення ефективності використання наявних матеріально-технічних і кадрових ресурсів бібліотечних установ села через впровадження інноваційних форм діяльності, розширення спектру інформаційно-бібліотечних послуг;

 2. Терміни реалізації Програми

Терміни реалізації Програми (2004-2010 р.) враховують ресурсні можливості і регіонального і місцевого рівнів забезпечення програмних заходів. Цей термін дозволить вирішити першочергові задачі в області соціального розвитку села і створить передумови для стабільного нарощування потенціалу бібліотечного обслуговування з метою забезпечення надалі формування повноцінного інформаційного середовища життєдіяльності для всіх груп сільського населення незалежно від місця проживання і форми зайнятості, включаючи селянські (фермерські ) господарства.

Передбачається, що Програма буде здійснюватися в два етапи.

Протягом першого етапу (2004-2006 р.р.) необхідно вжити заходів з метою удосконалення організаційно-управлінської і науково-методичної бази розвитку бібліотечної галузі села, створити умови, необхідні для реалізації у повному обсязі функцій бібліотек як соціальних інституцій, призначених для забезпечення відповідних соціальних гарантій, установлених чинним законодавством.

 Другий етап (2007-2010 р.) реалізації Програми повинен передбачати перехід до формування в сільських населених пунктах умов, що забезпечують більш високий стандарт бібліотечних послуг, який відповідає новим вимогам до якості бібліотечно-інформаційного обслуговування, створення передумов стійкого розвитку бібліотечних установ.

 Терміни реалізації програмних заходів на першому і другому етапах повинні встановлюватися в залежності від пріоритетності рішення конкретних задач.

Виходячи з ресурсних можливостей регіонального та місцевого бюджетів на 2004-2005 роки, пріоритетними напрямками підтримки повинні стати:

-поліпшення матеріально-технічного забезпечення бібліотечних установ;

-формування бібліотечних фондів;

- запровадження нових інформаційних та комунікаційних технологій.

 3. Система програмних заходів

Програма покликана сприяти реалізації завдань, визначених основними напрямками соціально-економічної політики уряду держави, Програмою розвитку культури Запорізької області, обласною Програмою збереження бібліотечних фондів і включати заходи щодо нормативно-правового, організаційного і фінансового забезпечення реалізації цілей програми за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів районних і сільських територіальних, позабюджетних джерел.

 Нормативно-правові заходи повинні передбачати розробку пропозицій для внесення на розгляд регіональних органів управління проектів по створенню фінансових механізмів, що сприяють рішенню проблеми розвитку бібліотечних закладів в сільській місцевості.

Організаційне забезпечення повинно включати заходи регіонального і місцевого рівня по проведенню паспортизації й оптимізації мережі бібліотечних установ, методичному забезпеченню удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування, створенню умов, що сприяють поліпшенню діяльності бібліотек на селі.

 4. Розвиток інформаційної, культурно-дозвіллєвої бібліотечної діяльності на селі

Програма в області розвитку бібліотечних установ повинна передбачати:

-реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння бібліотечних сільських установ, впровадження нових технологій їхньої діяльності, застосуванням комп'ютеризації й автоматизації бібліотечних процесів;
- створення інтегрованих, варіативних по функціональному складу соціокультурних установ, що об'єднують "під одним дахом" приміщення дозвіллєвого типу,
-створення на базі реконструйованих будинків клубних установ бібліотечних приміщень підвищеної комфортності, оснащених технічними засобами, що відповідають сучасному рівневі розвитку культурно-дозвіллєвих та інформаційних технологій;
-розвиток мобільних форм біблотечно-інформаційного обслуговування сільського населення;
-залучення і закріплення для роботи в сільських бібліотеках високопрофесійних кадрів;
-збереження і збагачення історико-культурної спадщини, національних, місцевих звичаїв, традицій і обрядів, фольклору; -підвищення якості інформаційних ресурсів і забезпечення їх доступності;

 5. Ресурсне забезпечення Програми

При розробці стратегії ресурсного забезпечення Програми слід враховувати реальну ситуацію у фінансово-бюджетній сфері на обласному і регіональному рівнях, високу загальноекономічну, соціально-демографічну, політичну значимість проблеми і реальну можливість залучення до інвестиційної діяльності всіх учасників реалізації Програми, включаючи сільське населення.

 При розробці стратегії ресурсного забезпечення Програми слід враховувати реальну ситуацію у фінансово-бюджетній сфері на обласному і регіональному рівнях, високу загальноекономічну, соціально-демографічну, політичну значимість проблеми і реальну можливість залучення до інвестиційної діяльності всіх учасників реалізації Програми, включаючи сільське населення.

Фінансування заходів Програми повинно здійснюватися за багатоканальним принципом: за рахунок засобів обласного бюджету, засобів місцевих (районних і сільських) бюджетів і позабюджетних джерел. Основне значення при формуванні Програми має залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів і позабюджетних джерел, при цьому окремо визначаються капітальні вкладення, передбачаються відповідні шляхи і статті фінансування інших витрат.

  Основу розподілу коштів повинна становити інформація:

-про наявність потужностей відповідних бібліотечних закладів і їхньому завантаженню;
-про фактичний рівень забезпеченості сільського населення бібліотечними послугами;
-про стан основних фондів об'єктів бібліотечної сфери та її інфраструктури;
-про перспективну чисельність сільського населення до 2010 р., у тому числі дітей дошкільного і шкільного віків; -потреба місцевих громад у бібліотечних послугах, розрахована відповідно до методики визначення нормативної потреби в об'єктах бібліотечної галузі згідно Постанови Кабміну України "Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" від30.05. 97 №510 і пропозицій місцевих органі.

Обсяг і структура бюджетного фінансування Програми повинна підлягати щорічному уточненню відповідно до реальних можливостей регіонального бюджету і з урахуванням фактичного виконання програмних заходів. Бюджетні засоби на реалізацію інвестиційних проектів Програми виділяються на конкурсній основі.

 
 

 

 

   
Сільські бібліотеки
;