Затверджено наказом № 4 від 5 січня 2015 р.

Загальні положення
Права користувачів
Обов`язки користувачів
Обов`язки бібліотеки з обслуговування користувачів

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Бібліотекою розроблено у відповідності до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами і доповненнями), та „Типових правил користування бібліотеками в Україні” (із змінами і доповненнями), затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729.

1.2. За своїм значенням Бібліотека, яка заснована на спільній (комунальній) власності територіальних громад області, є головною бібліотекою регіону, універсальною за змістом бібліотечних фондів, публічною за призначенням, з пріоритетним обслуговуванням дорослого населення.

  2. Права користувачів

2.1. Право на користування Бібліотекою мають повнолітні громадяни незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації. Бібліотечне обслуговування здійснюється у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території області на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

— безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

— безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

— безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

— одержувати документи або їхні копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);

— одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв`язку;

— користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

— брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування документами можна продовжити особисто під час відвідування закладу, через відповідний сервіс веб-сайта бібліотеки, але не більше двох разів поспіль і за умови відсутності попиту з боку інших читачів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може зменшуватися до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов`язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправу бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши вартість поштових витрат та послуг ксерокопіювання.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право користування тільки її читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 цих Правил.

2.10. Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки для учасників бойових дій, Героїв України, заслужених працівників культури України, бібліотечних працівників, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів І та ІІ груп, батьків і дітей із багатодітних сімей, вимушених переселенців із зони проведення АТО здійснюється безоплатно за наявності відповідних документів. Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки для пенсіонерів та інвалідів ІІІ групи здійснюється на пільгових умовах за наявності відповідних документів.

3. Обов`язки користувачів

3.1. Для запису до Бібліотеки громадяни пред`являють паспорт або документ, що його замінює, фотокартку, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов`язання про їх виконання й дають достовірні відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно з пред`явленням паспорта. Діти й підлітки до 16 років записуються до Бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку в 3-денний строк, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Передача читацького квитка іншій особі і користування чужим квитком не дозволяється.

3.4. При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов`язані пред`явити контролеру читацький квиток, одержати контрольний листок, здати у гардероб верхній одяг, портфелі, сумки (розмір яких перевищує 40х30 см), пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі, документи на традиційних та електронних носіях, які не належать Бібліотеці (крім особистих цінних речей); отримати в гардеробі спеціальний прозорий пакет, до якого перекласти особисті цінні речі, папір для нотаток, ручки, олівці тощо.

3.5. При виході з бібліотеки контрольний листок з відповідними помітками повертається контролеру. Тимчасовий вихід з бібліотеки дозволяється тільки після здачі літератури.

3.6. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.7. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.8. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі повинні дотримуватися тиші в бібліотеці, поводити себе культурно, витримано, тактовно. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні Бібліотеки забороняється.

3.11. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об`єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством

 4. Обов`язки бібліотеки з обслуговування користувачів

 Бібліотека зобов`язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

 • формувати, зберігати документально-інформаційні ресурси згідно з цільовим призначенням, спеціалізації фондів та складу користувачів;

 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

 • дбати про культуру обслуговування користувачів;

 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об`єднань, клубів за інтересами;

 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

 • ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

 • створювати громадську бібліотечну раду;

 • щорічно звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.