Затверджено рішенням Запорізької обласної ради 31.10. № 25
 
 

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, надалі — Бібліотека (колишнє найменування — комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького» Запорізької обласної ради, статут якої зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Запорізької міської ради Запорізької області 20.12.2007 за № 11031050001021846), є головною загальнодоступною (публічною) бібліотекою Запорізької області, науково-методичним і координаційним центром для всіх бібліотек регіону.

Згідно з рішенням Запорізької обласної Ради народних депутатів від 17.01.92 № 5 «Про склад комунальної власності Запорізької обласної Ради народних депутатів» Бібліотека з найменуванням «Обласна універсальна наукота бібліотека ім. Горького, м. Запоріжжя» входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

1.2. Бібліотека здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, норм податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, інших чинних нормативних актів України, рішень Запорізької обласної ради, розпоряджень голови Запорізької обласної ради, наказів Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації та цього Статуту, який затверджується Запорізькою обласною радою.

1.3. Бібліотека є підпорядкованою, підзвітною та підконтрольною Запорізькій обласній раді (надалі — Уповноважений орган) та за галузевою спрямованістю підвідомчою Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації (надалі — Департамент).

2. Найменування та місцезнаходження Бібліотеки

2.1. Повне найменування Бібліотеки: комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека» Запорізької обласної ради.

Скорочене найменування Бібліотеки: КЗ «ЗОУНБ» ЗОР.

2.2. Місцезнаходження Бібліотеки: 69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 142.

3. Мета і предмет діяльності Бібліотеки

3.1. Метою діяльності Бібліотеки є створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації, задоволення і формування бібліотечних, бібліографічних, інформаційних, культурно-освітніх і духовних потреб читачів, інших споживачів інформації, залучення громадськості до цінностей національної та світової культури, науки і освіти.

3.2. Основними завданнями Бібліотеки є:

3.2.1. Формування, зберігання і надання в користування найбільш повного зібрання інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носії, в межах області.

3.2.2. Здійснення загальнодоступного бібліотечно-бібліографічного, інформаційного, консультативного обслуговування користувачів.

3.2.3. Організація взаємовикористання бібліотечних ресурсів, надання методичної допомоги бібліотекам різних видів і забезпечення їх взаємодії, участь в розробці і реалізації (в межах своєї компетенції) програм розвитку бібліотечної справи регіону, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних.

3.3. Бібліотека відповідно до покладених на неї завдань:

3.3.1. Формує свої бібліотечні фонди, універсальні за складом, відповідно до значення, змісту діяльності, складу користувачів шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, визначеному законодавством; документів, які випускаються за цільовими програмами книговидання; передплати періодичних та інформаційних видань; придбання документів за готівковий і безготівковий розрахунок; документообміну, отримання в подарунок, депонування та іншого безкоштовного одержання документів. З максимальною повнотою збирає краєзнавчі видання.

3.3.2. Створює єдиний для бібліотек області обмінний фонд, веде книгообмін з бібліотеками України, іноземних держав та виконує функцію бібліотеки-депозитарію.

3.3.3. Здійснює облік, зберігання і використання документів відповідно до правил, стандартів, технічних умов, визначених чинним законодавством.

3.3.4. Забезпечує наукове опрацювання, систематизацію, розкриття фондів на різних носіях, формує інформаційні бази і банки даних, зокрема, зведені універсальні, краєзнавчі та галузеві каталоги, в тому числі і електронні.

3.3.5. Забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів та безкоштовне надання основних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне, довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів та абонентів різними формами (абонемент, система читальних залів, МБЛ та ін.) і комплексне обслуговування підприємств і організацій; дистанційне обслуговування.

3.3.6. Розвиває дозвіллєві форми роботи, організовує масові заходи (презентації, читацькі конференції, виставки та ін.).

3.3.7. Реалізує повне та оперативне задоволення конкретних інформаційних потреб в сфері науки і виробництва, культури і мистецтва, сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів.

3.3.8. Створює і видає бібліографічні посібники науково-допоміжного характеру, в т.ч. і ретроспективні, краєзнавчі та універсальної міжгалузевої тематики.

3.3.9. Забезпечує доступ до інформаційних ресурсів.

3.3.10. Надає платні послуги відповідно до чинного законодавства.

3.3.11. Надає науково-методичну допомогу бібліотекам області, незалежно від форми їх власності, шляхом вивчення і аналізування стану бібліотечного обслуговування, видання методичних посібників, рекомендацій, оглядів діяльності, публікацій у пресі, організації заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників (науково-практичні конференції, семінари практикуми, школи передового досвіду), виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження досвіду та інновацій в бібліотечну практику.

3.3.12. Проводить самостійно і спільно з іншими бібліотеками локальні наукові та соціологічні дослідження, бере участь в централізованих наукових дослідженнях в галузі бібліотекознавства та бібліографознавства. Організовує впровадження в практику бібліотек результатів наукових досліджень, бере участь в міжнародних заходах з питань бібліотечної справи.

3.3.13. Забезпечує взаємодію бібліотек різних видів Запорізької області для більш повного задоволення користувачів бібліотек в інформації і очолює роботу по створенню в регіоні системи корпоративної каталогізації і використання інформаційних ресурсів.

3.4. З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів регіону взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями, які мають бази даних та діяльність яких пов'язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням інформації в рамках державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, а також на основі укладених угод.

4. Юридичний статус Бібліотеки

4.1. Бібліотека є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків згідно з чинним законодавством, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Прав та обов’язків юридичної особи Бібліотека набуває з дня її державної реєстрації.

4.2. Участь Бібліотеки в асоціаціях та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України, за погодженням з Уповноваженим органом.

4.3. Бібліотека несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в межах належних їй грошових коштів відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Бібліотека несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України при користуванні земельною ділянкою.

4.5. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в судових інстанціях.

5. Майно Бібліотеки

5.1. Майно Бібліотеки становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, а також інші матеріальні цінності, передані їй Уповноваженим органом, вартість яких відображається у самостійному балансі Бібліотеки.

5.2. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління. Бібліотека володіє, користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Основними фондами Бібліотека має право розпоряджатися лише з дозволу Уповноваженого органу відповідно до встановленого порядку.

5.3. Джерелами формування майна Бібліотеки є:

5.3.1. Майно, передане їй Уповноваженим органом.

5.3.2. Майно, придбане у інших юридичних осіб.

5.3.3. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

5.3.4. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.4. Вилучення майна Бібліотеки може відбуватися лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Збитки, завдані Бібліотеці внаслідок порушення її майнових прав фізичними або юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Бібліотеці відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Відчуження майна, закріпленого за Бібліотекою на праві оперативного управління, здійснюється за попередньою згодою Уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства України і у порядку, затвердженому рішенням Уповноваженого органу. Кошти, одержані від відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, зараховуються до обласного бюджету.

5.7. Бібліотека має право надавати в оренду майно, що закріплене за нею на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України і у порядку, визначеному рішенням Уповноваженого органу.

5.8. Бібліотека згідно з чинним законодавством не підлягає приватизації.

5.9. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання рівноцінного упорядкованого приміщення, що відповідає умовам обслуговування користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

6. Фінансово-господарська діяльність Бібліотеки

6.1. Бібліотека є неприбутковою бюджетною установою.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Бібліотеки здійснюється на основі її кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису Бібліотеки є:

— кошти обласного бюджету;

— кошти, одержані як благодійні внески, або пожертвування від фізичних, юридичних осіб;

— власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством України, від здачі в оренду майна;

— інші кошти, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

6.4. Кошти спеціального фонду, не використані Бібліотекою у поточному році, не вилучаються і використовуються наступного року.

Власні надходження (прибутки) Бібліотеки використовуються відповідно до чинного законодавства України (виключно для фінансування видатків на утримання Бібліотеки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом Бібліотеки).

6.5. Бібліотека має заборону отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.6. У разі припинення Бібліотеки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) вона має здійснити передачу активів за рішенням Уповноваженого органу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7. Права та обов’язки Бібліотеки

7.1. Бібліотека має право:

7.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Бібліотеку завдань.

7.1.2. Здійснювати придбання матеріальних цінностей.

7.1.3. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей.

7.1.4. Користуватися пільгами, які згідно із чинним законодавством України надані закладам культури.

7.1.5. Для підвищення якості своєї діяльності самостійно, відповідно до напрямів використання коштів, визначених чинним законодавством України, використовувати кошти, отримані Бібліотекою у вигляді добровільних пожертвувань або набуті на інших законних підставах.

7.1.6. Самостійно укладати договори з юридичними та фізичними особами.

7.1.7. Встановлювати перелік платних послуг згідно з чинним законодавством.

7.1.8. Визначати джерела комплектування своїх фондів.

7.1.9. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки.

7.1.10. Визначати при наданні користувачам Бібліотеки документів розмір коштів, що передаються Бібліотеці як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у Бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування Бібліотекою.

7.1.11. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами.

7.1.12. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

7.1.13. Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

7.1.14. Здійснювати у установленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних та регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи.

7.1.15. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законам України.

7.1.16. Захищати створені Бібліотекою бази даних, інших об'єктів інтелектуальної власності Бібліотеки згідно із законодавством України.

7.2. Обов’язки Бібліотеки:

7.2.1. Вести свою діяльність відповідно до законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури Украши, рішень Запорізької обласної ради, розпоряджень голови Запорізької обласної ради, наказів Департаменту та цього Статуту.

7.2.2. Забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування відповідно до свого значення, змісту бібліотечних фондів і призначення.

7.2.3. Обслуговувати користувачів Бібліотеки згідно із правилами користування Бібліотекою, розробленими на основі типових правил, що забезпечує формування державної політики у сфері культури та мистецтв.

7.2.4. Не допускати використання відомостей про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

7.2.5. Забезпечувати належне зберігання особливо цінних і рідкісних видань, колекцій, віднесених до національного культурного надбання, нести відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію.

7.2.6. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

7.2.7. Звітувати про свою діяльність перед Уповноваженим органом та громадськістю.

7.2.8. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

7.2.9. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

7.2.10. Розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

7.2.11. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Бібліотеки відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.12. Здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.13. Забезпечувати своєчасне введення в експлуатацію придбаного обладнання.

7.2.14. Погоджувати із Уповноваженим органом питання відмови від права постійного користування (оренди) земельною ділянкою або зміни її меж.

7.2.15. Бібліотека не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім видань, передбачених законодавством.

8. Управління Бібліотекою

8.1. Безпосереднє керівництво Бібліотекою здійснює її директор.

Директор призначається на посаду та звільняється з посади

Уповноваженим органом згідно з чинним законодавством.

8.2. Директор самостійно вирішує питання діяльності Бібліотеки, за винятком тих, що віднесені до компетенції Уповноваженого органу, Департаменту.

8.3. Директор:

8.3.1. Без доручення діє від імені Бібліотеки, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки.

8.3.2. Керує діяльністю Бібліотеки та несе повну відповідальність за її стан та діяльність.

8.3.3. Здійснює прийом і звільнення працівників Бібліотеки.

8.3.4. Видає накази в межах своєї компетенції, які є обов’язковими для всіх працівників Бібліотеки.

8.3.5. Розробляє структуру і штатний розпис Бібліотеки, які подає на затвердження до Департаменту.

8.3.6. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Бібліотеки.

8.3.7. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Бібліотеку завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України.

8.3.8. Здійснює організацію та контроль за дотриманням санітарного режиму у Бібліотеці.

8.3.9. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки та проходження ними атестації.

8.3.10. Застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Бібліотеки.

8.3.11. Розпоряджається коштами та іншими цінностями Бібліотеки відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.3.12. Укладає колективний договір з профспілковим комітетом і несе відповідальність за його виконання в межах своїх повноважень.

8.3.13. Вирішує інші питання діяльності Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

8.4. Заохочення та дисциплінарні стягнення щодо директора Бібліотеки застосовуються згідно із чинним законодавством України про працю.

8.5. Повноваження трудового колективу Бібліотеки, його соціально-економічні права та інтереси представляє та захищає профспілковий комітет Бібліотеки.

9. Соціальні гарантії, облік, звітність

9.1. Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, житла, здоров’я, оплати праці, гарантії обов’язкового медичного страхування та соціального забезпечення працівників Бібліотеки вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Бібліотека здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову та статистичну звітність щодо своєї діяльності.

9.3. Контроль за фінансовою та галузевою діяльністю Бібліотеки здійснюється Департаментом та іншими відповідними органами в межах компетенції згідно з чинним законодавством України.

9.4. Контроль за статутною діяльністю відповідно до повноважень згідно з чинним законодавством та ефективним використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, здійснюється Уповноваженим органом.

9.5. Директор та головний бухгалтер Бібліотеки несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

10. Припинення діяльності Бібліотеки

10.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється за рішенням Уповноваженого органу або суду згідно з чинним законодавством України.

    1. Бібліотека втрачає право юридичної особи і визнається такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про її цжпикення.

11. Заключні положення

Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, вормативно-правовими актами Уповноваженого органу, та набувають взридичної сили з моменту їх державної реєстрації.