Скачать pdf

 

Від укладача

Публікації 2017 року

Публікації 2018 року

Публікації 2019 року

Від укладача

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з особливими потребами в освітньому просторі України» (/node/5808#q1). До його створення спонукали підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань.

Посібник був структурований за розділами, які включали законодавчі та нормативні документи, матеріали загального характеру та за окремими напрямами нозологій дітей шкільного віку. На цей час до ресурсу звернулось біля 54 000 користувачів. Тож виникла ідея зібрати нові джерела під серією «Діти з особливими освітніми потребами» (опубліковані після виходу покажчика), які стосуються окремих нозологій та включають категорїї дітей як шкільного, так і дошкільного віку.

Перший випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» має назву «Діти з аутизмом». Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, часописів (які мають електронну версію), електронних видань українською та російською мовами. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2017 по 2019 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Джерела розміщені в прямій хронологічній послідовності, в межах хронологічної рубрики (одного року) – за абеткою.

Добір матеріалів закінчено у червні 2020 року.

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам дітей з аутизмом.

 

2017

 1. 986639 74.3 Б24 Барбера М. Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The Verbal Behavior Approach): обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами / Мэри Линч Барбера при участии Трейси Расмуссен ; предисл. Марка Сандберга ; [пер. с англ. Д. Г. Сергеева]. – К. : СВАРОГ, 2017. – 306 с.

 2. Вакуленко Ю. В. Переваги та труднощі ранньої діагностики розладів аутичного спектру [Електронний ресурс] / Ю. В. Вакуленко // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». – 2017. – № 13. – С. 65-66. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_13_13

 3. Возчикова Н. В. Теоретичний аналіз проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей із аутизмом у загальноосвітньому просторі [Електронний ресурс] / Н. В. Возчикова // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2017. – С. 130-133. – URL: https://cutt.ly/0pwALkU

 4. Гаврилова А. І. Розвиток сенсорних каналів (слухового, зорового, тактильного) у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра засобами іпотерапії [Електронний ресурс] / А. І. Гаврилова // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2017. – С. 142-145 – URL: https://cutt.ly/TpwASxB

 5. Геніальність й аутизм: 14 історій відомих людей // Школа. – 2017. – № 9. – С. 76-83.

 6. Герасіна С. Використання каністерапії в роботі з дітьми з вадами розумового розвитку та аутичними розладами [Електронний ресурс] / Герасіна С., Мельничук О. // Humanitarium/Гуманітар. вісн. Психологія. – 2017. – Т. 39, вип. 1. – С. 63-74. – URL: https://cutt.ly/hpwAT24

 7. Гончар Г. Д. Візуальні стратегії у логопедичній роботі з формування мовлення дітей з розладами аутичного спектра [Електронний ресурс] / Г. Д. Гончар // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – № 1 (3). – С. 12-17. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(3)__4

 8. Дубовик К. В. Поліморфізм рухових порушень при розладах спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. В. Дубовик // Архів психіатрії. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 195-197. – URL: https://cutt.ly/cpwAnMN

 9. Єрошова М. Умови підвищення ефективності підготовки дітей з аутизмом до інклюзивного навчання в умовах інтеграційної дошкільної групи [Електронний ресурс] / М. Єрошова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 99-105. – URL: https://cutt.ly/3paW06b

 10. Єрошова М. А. Шляхи оптимізації корекційно-реабілітаційного супроводу дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / М. А. Єрошова // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. – 2017. – Вип. 78 (3). – С. 188-192. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_78(3)__39

 11. Качмарик Х. В. Оcoбливості організації психологічної корекції дітей з аутизмом у дошкільній установі [Електронний ресурс] / Х. В. Качмарик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 148-154. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_26

 12. Кирилова Л. Г. Розлади аутистичного спектра як ранні порушення нейророзвитку в дітей [Електронний ресурс] / Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, І. О. Грабовенська // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – № 1. – С. 71-78. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jorn_2017_1_15

 13. Кирилова Л. Г. Синдром Кабукі як причина генетично детермінованої затримки психомоторного розвитку та розладів аутистичного спектра [Електронний ресурс] / Л. Г. Кирилова, О. О. Юзва, О. О. Мірошников, О. В. Радзіховська // Перинатология и педиатрия. – 2017. – № 1. – С. 103-108. – URL: https://cutt.ly/upwAjBO

 14. Когут А. Теоретический анализ соотношения аутизма и гениальности в современной психологической науке [Електронний ресурс] / А. Когут, О. В. Игнатенко // Вісн. [Київ. ін-ту бізнесу та технологій]. – 2017. – Вип. 2. – С. 86-87. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_50

 15. Козій Т. П. Ерготерапія як складова комплексної реабілітації при аутизмі та її ефективність [Електронний ресурс] / Козій Т. П., Велюш Д. Ю // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (14 квіт. 2017 р., м. Суми). – Суми, 2017. – С. 22-28. – URL: https://cutt.ly/4pqy7KL

 16. Кузава І. Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи [Електронний ресурс] / І. Кузава, Л. Нечипорук // Пед. часопис Волині. – 2017. – № 2. – С. 136-142. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2017_2_25

 17. Люта Ю. А. Розвиток комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра засобами ігрової діяльності [Електронний ресурс] / Ю. А. Люта // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2017. – С. 160-163. – URL: https://cutt.ly/GpwAeNt

 18. Матутина А. А. Проблема сенсорного насыщения детей-аутистов [Електронний ресурс] / А. А. Матутина, А. В. Смолянец // Наук. вісн. Микол. Нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Психол. науки. – 2017. – № 2. – С. 147-151. – URL: https://cutt.ly/PpazYTL

 19. Мусієнко О. В. Вплив занять адаптивним фізичним вихованням на моторику дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс]/ О. В. Мусієнко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). – 2017. – Вип. 5К. – С. 213-218. – URL: https://cutt.ly/lpwP8mQ

 20. Мусієнко О. Досвід застосування біомеханічних принципів керування рухами у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Олена Мусієнко, Наталія Кізло // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 175-188. – URL: https://spp.org.ua/index.php/26_02_2020/issue/view/4/6

 21. Нечипорук Л. Діти з майбутнім. Хто вони? : [з досвіду роботи з дітьми із порушеннями аутичного спектру] / Л. Нечипорук // Психолог дошкілля. – 2017. – № 8. – С. 7-12.

 22. Ніколенко Л. М. Розвиток соціальних навичок у дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах інтеграційного дитячого оздоровчого табору [Електронний ресурс] / Л. М. Ніколенко // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 67-72. – URL: https://cutt.ly/BpAZsjq

 23. Новікова О. А. Соціально-психологічні умови розвитку дітей з розладами аутичного спектра [Електронний ресурс] / О. А. Новікова // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». – 2017. – № 14. – С. 152-155. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_36

 24. 986641 74.3 Н85 Нотбом Э. 10 вещей, о которых хотел бы рассказать вам ребенок с аутизмом / Эллен Нотбом ; пер. с англ. Марии Шубиной. – К. : СВАРОГ, 2017. – 148 с.

 25. Орлянська А. В. Проблема психолого-педагогічної корекції поведінки дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / А. В. Орлянська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 34. – С. 62-67. – URL: https://cutt.ly/epwPBIx

 26. Островська К. О. Методи діагностично-корекційної роботи з дітьми з аутизмом [Електронний ресурс] / К. О. Островська // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 9 (1). – С. 156-167. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(1)__17

 27. Островська К. О. Особливості вольової сфери дітей дошкільного віку з різним рівнем аутизму [Електронний ресурс] / К. О. Островська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 34. – С. 142-150. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_34_26

 28. Островська К. Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні [Електронний ресурс] / К. Островська, І. Островський, Л. Дробіт // Гірська шк. укр. Карпат. – 2017. – № 16. – С. 66-70. – URL: https://cutt.ly/FpAZNrS

 29. Петровська О. В. Основні проблеми та особливості психічного розвитку дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) [Електронний ресурс] / О. В. Петровська, Л. П. Шкребтієнко // Вісник [Київ. ін-ту бізнесу та технологій]. – 2017. – Вип. 3. – С. 68-73. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_3_17

 30. Плахтій М. В. Психологічні та фізіологічні особливості розвитку дітей з розладами аутичного спектру [Електронний ресурс] / М. В. Плахтій, Я. С. Куралова // Наук. вісн. Микол. Нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Психол. науки. – 2017. – № 2. – С. 152-157. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2017_2_29

 31. Помогайбо В. М. Генетика розладів аутистичного спектру [Електронний ресурс] / В. М. Помогайбо, О. І. Березан, А. В. Петрушов // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1. – С. 208-212. – URL: https://cutt.ly/kpwPJFo

 32. Породько М. І. Методи оцінювання психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень [Електронний ресурс] / М. І. Породько // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 9 (1). – С. 181-191. – URL: https://cutt.ly/1pwPAip

 33. Породько М. І. Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку з аутизмом [Електронний ресурс] / М. І. Породько // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 53-58. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_12

 34. Призванська Р. А. До проблеми застосування музичної терапії в системі корекційної роботи з дошкільниками, які мають розлади спектру аутизму [Електронний ресурс] / Р. А. Призванська // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 10. – С. 255-264. – URL: https://cutt.ly/JpaQESS

 35. Призванська Р. А. Теоретичні та практичні аспекти музикотерапевтичної роботи з дітьми із аутизмом [Електронний ресурс] / Р. А. Призванська // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 9 (1). – С. 192-201. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(1)__20

 36. Рибченко Л. К. Застосування корекційних технологій в роботі з дітьми із аутизмом [Електронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 34. – С. 79-85. – URL: https://cutt.ly/9pwPERL

 37. Романів О. П. Раннє виявлення розладів спектра аутизму: роль у громадському здоров’ї та стан справ у Закарпатській області [Електронний ресурс] / О. П. Романів, К. М. Погоріляк // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – № 3. – С. 216-220. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2017_3_39

 38. Руденко Л. М. Теоретичний підхід до вивчення батьківського ставлення до аутичних дітей [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко, М. В. Федоренко // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 9 (1). – С. 210-222. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(1)__22

 39. Саєнко Т. А. Розвиток зорово-моторної координації у дітей із розладами аутистичного спектра засобами нейропсихологічних вправ [Електронний ресурс] / Т. А. Саєнко // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2017. – С. 173-176. – URL: https://cutt.ly/1pwPcXW

 40. Сайко Х. Я. Особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей з аутизмом [Електронний ресурс] : монографія / Х. Я. Сайко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Тріада Плюс, 2017. – 247 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 219-247. – URL: https://cutt.ly/LpwPg5T

 41. Сивик Г. Є. Особливості дефіцитарного когнітивного розвитку дошкільників з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Г. Є. Сивик // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 10. – С. 286-295. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_10_28

 42. Синьов В. М. Психологія інклюзивної освіти учнів зі спектром інтелектуальних та аутистичних порушень [Електронний ресурс] / В. М. Синьов, Д. І. Шульженко // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 9 (2). – С. 190-205. – URL: https://cutt.ly/NpwPoEV

 43. Скрипник Т. Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутичного спектра / Т. Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр.: 5 назв.

 44. Скрипник Т. Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі [Електронний ресурс] / Т. Скрипник // Пед. процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 1. – С. 106-111. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2017_1_19

 45. Супрун Г. В. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Супрун Г. В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – К., 2017. – 20, [1] с. : рис., табл. – URL: https://cutt.ly/lpwPqKr

 46. Сухіна І. В. Домашнє візитування як вид психологічної допомоги батькам дітей з розладами аутичного спектра раннього віку [Електронний ресурс] / І. В. Сухіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психол. науки. – 2017. – Вип. 5. – С. 73-79. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2017_5_13

 47. Сухіна І. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник [Електронний ресурс] / І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник / за ред. Сухіної І. В. – Київ-Чернівці : «Букрек», 2017. – 192 с. – URL: https://cutt.ly/epwO0lI

 48. Сухіна І. В. Родинний супровід дітей раннього віку з розладами аутичного спектру: шляхи реалізації [Електронний ресурс] / І. В. Сухіна // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 9 (1). – С. 243-250. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(1)__25

 49. Федоренко М. В. Технології регуляції поведінки у дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / М. В. Федоренко // Психол. часопис. – 2017. – № 1. – С. 53-65. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2017_1_7

 50. Хворова Г. М. Застосування методів та прийомів ерготерапії у компетентному батьківському вихованні дітей з полісистемними порушеннями розвитку (аутизмом/ДЦП) [Електронний ресурс] / Г. М. Хворова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 86-95. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_17

 51. Шеремет М. К. Розвиток мовленнєвої та комунікативної діяльності дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 33. – С. 100-106. – URL: https://cutt.ly/2pwOZae

 52. Шеремет М. К. Розуміння та виконання інструкцій дошкільниками з аутизмом [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2017. – Вип. 34. – С. 112-119. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_34_21

 53. Шульга С. П. Музична терапія як метод корекції мовлення дітей із розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / С. П. Шульга // Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіон. наук.-практ. конф. (19 трав. 2017 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Департамент освіти і науки ЗОДА, КЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2017. – С. 191-194. – URL: https://cutt.ly/mpwOAmv

 54. Шульженко О. Є. Дослідження емоційного благополуччя в контексті формування емоційної стійкості фахівця для корекційної роботи з аутичними дітьми [Електронний ресурс] / О. Є. Шульженко // Актуальні питання корекц. освіти. – 2017. – Вип. 10. – С. 401-413. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_10_39

 55. Яковлева С. Особливості психічної організації дітей з аутизмом в процесі інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / С. Яковлева // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2017. – Вип. 13. – С. 447-454. – URL: https://cutt.ly/OpwOE4z

 

2018

 1. 997091 37.04 Б17 Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом / Н. В. Базима. – Харків : [Ранок : Кенгуру, 2018]. – 144 с. – (Інклюзивна освіта).

 2. Берегова Н. П. Аналіз психологічної готовності психологів до роботи з аутичними дітьми [Електронний ресурс] / Н. П. Берегова, Д. І. Боярова. // Вісн. Нац. акад. держ. прикордон. служби України. Серія: Психологія. – 2018. – Вип. 1. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_1_4

 3. Білик Т. П. Соціальна адаптація дітей з розладом аутичного спектру / Т. П. Білик // Нива знань. – 2018. – № 4. – С. 55-59.

 4. Бондар П. М. Особливості формування навичок самообслуговування у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / П. М. Бондар // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 83-85. – URL: https://cutt.ly/qpqdfmq

 5. Борович Р. Р. Шляхи розв'язання проблем раннього дитячого аутизму / Р. Р. Борович // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9-10. – С. 122-132.

 6. Бугера Ю. Ю. До проблеми соціальної адаптації дітей з розладами спектру аутизму засобами казкотерапії [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бугера // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соц.-пед. – 2018. – Вип. 31. – С. 35-43. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2018_31_5

 7. Вишняк Н. В. Обдарованість у предметному полі досліджень аутизму [Електронний ресурс] / Н. В. Вишняк // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 88-89. – URL: https://cutt.ly/npqdZNQ

 8. Гладун Т. О. Розвиток соціальної компетентності батьків, які виховують дитину з розладами спектру аутизму: можливості кіномистецтва [Електронний ресурс] / Т. О. Гладун // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2018. – Вип. 1. – С. 56-62. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2018_1_9

 9. Гулбани Р. Ш. Детский аутизм и физическая реабилитация / Р. Ш. Гулбани // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). – 2018. – Вип. 5 (99). – С. 79-82. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21417

 10. Дмитрієва І. В. Використання арт-технологій у роботі з аутичними дітьми раннього шкільного віку / І. В. Дмитрієва, А. С. Іваненко // Теорія і практика сучас. психології. – 2018. – № 5. – С. 194-198. – Бібліогр.: 8 назв.

 11. Дубовик К. В. Порушення моторного розвитку у дітей з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / К. В. Дубовик, І. А. Марценковський // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 4. – С. 42-44. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2018_26_4_11

 12. Дубчак О. Застосування іпотерапії при роботі з дітьми-аутистами [Електронний ресурс] / О. Дубчак, Є. Главінська // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Психологія. – 2018. – № 13. – С. 120-124. – URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/view/694

 13. Бр4189 37.04 Д86 Душка А. Л. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Л. Душка. – Харків : [Ранок : Кенгуру, 2018]. – 32 с. : рис. – (Інклюзивне навчання за нозологіями).

 14. Каптьол О. О. Розвиток комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра засобами ігрової діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Каптьол // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-105. – URL: https://cutt.ly/apqfcMz

 15. Климус Т. М. Особливості навчання дітей з розладами спектру аутизму та порушенням сенсорної системи [Електронний ресурс] / Т. М. Климус // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка. Серія: Пед. науки. – 2018. – Вип. 3. – С. 184-190. – URL: https://cutt.ly/Ipan64v

 16. Клочкова Ю. В. Особливості мовлення дітей із розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / Ю. В. Клочкова // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-110. – URL: https://cutt.ly/upqfKUP

 17. Когутяк Н. Проблеми міждисциплінарних досліджень у епідеміології аутизму [Електронний ресурс] / Н. Когутяк // Зб. наук. пр.: психологія. – 2018. – Вип. 22. – С. 123-128. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2018_22_18

 18. Комбарова А. О. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини-аутиста / А. О. Комбарова // Інформатика в шк. – 2018. – № 9. – С. 10-21.

 19. Костин И. А. Освоение социальных ролей – путь развития социальной адаптации при аутистических расстройствах [Електронний ресурс] // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 111-114. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_21

 20. Крикуненко Ю. О. Проблема соціалізації аутистів в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 43-47. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_9

 21. Куцолапська А. Система альтернативної комунікації: використання карток ПЕКС (PECS) у роботі з раннім дитячим аутизмом / А. Куцолапська // Дефектолог. – 2018. – № 2. – С. 23-37.

 22. Лаєвська Н. Процес соціалізації. Діти молодшого шкільного віку з раннім дитячим аутизмом у сучасному суспільстві / Н. Лаєвська // Психолог. – 2018. – № 11-12. – С. 64-76.

 23. Мамічева О. В. Досвід роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру у формуванні професійної свідомості корекційного педагога [Електронний ресурс] / О. В. Мамічева, М. С. Омельченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 126-131. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_24

 24. Мамічева О. В. Особливості психокорекції дітей з розладами аутистичного спектру засобами арт-терапії [Електронний ресурс] / О. В. Мамічева, С. В. Березка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 120-126. – URL: https://cutt.ly/ipwOkHT

 25. Мельник І. С. Психологічна характеристика портрету аутичної дитини на різних етапах дошкільного дитинства [Електронний ресурс] / І. С. Мельник // Молодий вчений. – 2018. – № 10 (2). – С. 627-632. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__53

 26. Мухіна А. Ю. Особливості використання прикладного аналізу поведінки в роботі з дітьми, які мають аутистичний спектр порушень [Електронний ресурс] / А. Ю. Мухіна // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2018. – № 1 (1). – С. 228-235. – URL: https://cutt.ly/jpwOaZN

 27. Мягка О. Г. Урок математики в 1-му класі для дитини з розладом аутичного спектра та затримкою мовленнєвого розвитку, яка навчається за індивідуальною формою / О. Г. Мягка // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 3. – С. 25-30.

 28. Недозим І. В. Методики дослідження соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / І. В. Недозим // Вісн. Одеськ. Нац. ун-ту. Серія: Психологія. – 2018. – Т. 23, вип. 2. – С. 105-115. – URL: https://cutt.ly/UpanhdU

 29. Недозим І. Науково доказові методики формування соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра / І. Недозим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 2 (86). – С. 45-54. – Бібліогр.: 9 назв.

 30. Недозим І. В. Особливості емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / І. В. Недозим // Вісн. Нац. акад. держ. прикордон. служби України. Серія: Психологія. – 2018. – Вип. 2. – URL: https://cutt.ly/vpwI794

 31. Недозим І. В. Особливості когнітивного компоненту соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / І. В. Недозим // Теор. і приклад. проблеми психології. – 2018. – № 2. – С. 214-224. – URL: https://cutt.ly/GpaEIIF

 32. Недозим І. Особливості розвитку та формування соціального інтелекту у дітей із розладами аутичного спектра / І. Недозим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3 (87). – С. 54-63. – Бібліогр.: 8 назв.

 33. Новгородський Р. Г. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / Р. Г. Новгородський // Вісн. Чернігів. Нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2018. – Вип. 150. – С. 103-107. – URL: https://cutt.ly/hpwI1WV

 34. Орлянська А. В. Недирективні корекційні методики в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / А. В. Орлянська // Актуальні питання корекц. освіти. – 2018. – Вип. 11. – С. 242-250. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_24

 35. Островська К. Основи психолого-педагогічної діагностики дітей із розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. Островська, І. Островський, В. Лобода // Проблеми сучас. психології. – 2018. – Вип. 42. – С. 133-151. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_42_9

 36. Островська К. О. Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом [Електронний ресурс] / К. О. Островська, І. П. Островський, Х. Я. Сайко // Проблеми сучас. психології. – 2018. – Вип. 39. – С. 206-220. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_21

 37. Островська К. О. Сенсорна інтеграція дітей з аутизмом в умовах дошкільної установи [Електронний ресурс] / К. О. Островська, Х. В. Качмарик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 132-136. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_25

 38. Островський І. П. Особливості просторових уявлень у дітей дошкільного віку із спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / І. П. Островський, Х. Я. Сайко, М. В. Гжондзель // Проблеми сучас. психології. – 2018. – № 2. – С. 103-109. – URL: https://cutt.ly/EpwIZQy

 39. Острянко Т. С. Напрями соціально-педагогічної роботи з батьками, які виховують дитину з розладами аутичного спектра в умовах домашнього середовища [Електронний ресурс] / Т. С. Острянко // Інновац. педагогіка. – 2018. – Вип. 5. – С. 153-156. – URL: https://cutt.ly/XpwID2l

 40. Пасічник В. М. Аналіз психічного та соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами [Електронний ресурс] / В. М. Пасічник, В. Л. Згоба, В. Р. Пасічник // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). – 2018. – Вип. 3 (97). – С. 76-81. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20870

 41. Пенькова Д. П. Дизонтогенез комунікативної діяльності дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / Д. П. Пенькова // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 126-128. – URL: https://cutt.ly/WpqhwOJ

 42. Пенькова Д. П. Оцінка компонентів рівня актуального розвитку дітей із розладами аутистичного спектра для занять каністерапією [Електронний ресурс] / Д. П. Пенькова, Т. В. Баришок // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова Серія, 5 Пед. науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 62. – С. 145-148. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23426

 43. Платаш Л. Б. Психолого-педагогічний інструментарій корекційно-педагогічної роботи асистента вчителя з дітьми з розладами аутичного спектру / Л. Б. Платаш // Інновац. педагогіка. – 2018. – № 4, т. 1. – С. 97-102. – Бібліогр.: 6 назв.

 44. Позднякова О. Л. Розвиток інтегральної індивідуальності дітей з аутистичними порушеннями в умовах виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу [Електронний ресурс] / О. Л. Позднякова // Актуальні питання корекц. освіти. – 2018. – Вип. 11. – С. 251-264. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_25

 45. Пончук Ю. О. Аналіз проблеми пізнавальної готовності до навчальної діяльності дітей з аутистичними порушеннями / Ю. О. Пончук // Інновац. педагогіка. – 2018. – № 6. – С. 95-99. – Бібліогр.: 8 назв.

 46. Породько М. І. Характеристика занять розвитку психомоторики з дітьми дошкільного віку з аутистичним спектром порушень [Електронний ресурс] / М. І. Породько // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 66-71. – URL: https://cutt.ly/vpwIYnI

 47. Почкун Ю. Дослідження стану пізнавальної готовності дошкільників з аутистичними порушеннями до навчальної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Почкун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 153-158. – URL: https://cutt.ly/xpwIn2P

 48. Призванська Р. А. Нейрофізіологічні чинники впливу засобів музичної виразності на дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Р. А. Призванська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 136-141. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_26

 49. Пучкова К. Г. Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку із розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / К. Г. Пучкова // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 135-137. – URL: https://cutt.ly/2pqhKL4

 50. Свідерська М. М. Методика дослідження сприймання зверненого мовлення молодшими школярами з аутизмом [Електронний ресурс] / М. М. Свідерська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 71-75. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_14

 51. Свідерська М. М. Погляди батьків та вчителів на розуміння мовлення молодшими школярами з аутизмом [Електронний ресурс] / М. М. Свідерська // Актуальні питання корекц. освіти. – 2018. – Вип. 11. – С. 273-282. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_27

 52. Семененко Т. В. Проблеми розмежування аутизму та інших порушень розвитку [Електронний ресурс] / Т. В. Семененко // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 143-145. – URL: https://cutt.ly/SpqjuGM

 53. Сергієнко І. В. Спеціальні інтереси дитини з розладами аутичного спектру в контексті інклюзивної освіти в рамках Нової української школи [Електронний ресурс] / І. В. Сергієнко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 75-81. – URL: https://cutt.ly/Lpak37s

 54. Сивик Г. Є. Клінічні та психологічні механізми порушень мислення у аутичних дітей [Електронний ресурс] / Г. Є. Сивик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 147-151. – URL: https://cutt.ly/opakG4R

 55. Скориченко В. Р. Розвиток комунікації у дітей дошкільного віку з порушенням аутистичного спектра[Електронний ресурс] / В. Р. Скориченко // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 146-147. – URL: https://cutt.ly/HpqjTwu

 56. Скрипник Т. Ресурси середовища для дітей з аутизмом / Т. Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3-4. – С. 84-91.

 57. Скрипник Т. Розлади аутичного спектра / Т. Скрипник // Психолог. – 2018. – № 3-4. – С. 78-83.

 58. Скрипник Т. Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти / Т. Скрипник // Дошкільне виховання. – 2018. – № 10. – С. 6-9.

 59. Тарасова Т. Г. Ранні прогностичні фактори розвитку мовлення дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / Т. Г. Тарасова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 36. – С. 116-126. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_36_20

 60. Тарасун В. Аутологія: теорія і практика [Електронний ресурс] : підручник / МОН України НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Валентина Тарасун. – К. : «Вадекс», 2018. – 590 с. – URL: https://cutt.ly/ppakURS

 61. Темерівська Т. Г. Особливості фізичної реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / Т. Г. Темерівська, Т. В. Ворнічеса // Молодий вчений. – 2018. – № 3.3. – С. 167-170. – URL: https://cutt.ly/qpANnU0

 62. Ткач О. М. Особливості формування комунікативної навички у дітей дошкільного віку з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекц. освіти. – 2018. – Вип. 11. – С. 282-290. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_28

 63. Товкес Ю. В. Формування і розвиток мовлення у дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Ю. В. Товкес // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 162-167. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_30

 64. Тодорцева Ю. В. Підготовка професійно мобільних соціальних педагогів до психолого-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей-аутистів [Електронний ресурс] / Ю. В. Тодорцева // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи. – Вип. 60, т. 2. – С. 177-181. – URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23966

 65. Хапченкова Д. С. Расстройства аутистического спектра у детей: литературная справка и собственное клиническое наблюдение [Електронний ресурс] / Д. С. Хапченкова, С. А. Дубина, В. И. Черкай // Міжнар. неврол. журнал. – 2018. – № 5. – С. 86-90. – URL: https://cutt.ly/WpaE5qv

 66. Чернікова Н. М. Виховання дитини з аутичним розладом в родині [Електронний ресурс] / Н. М. Чернікова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 167-173. – URL: https://cutt.ly/LpwIiwc

 67. Чопік О. В. Ставлення педагогів до інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Актуальні питання корекц. освіти. – 2018. – Вип. 12. – С. 320-329. – URL: https://cutt.ly/Tpakj0V

 68. Шаповалова І. Іпотерапія як засіб впливу на координаційні здібності дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / І. Шаповалова // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. – 2018. – Вип. 30. – С. 111-117. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2018_30_17

 69. Шаповалова І. Масаж з елементами су-джок терапії як засіб фізичної реабілітації дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / І. Шаповалова // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. – 2018. – Вип. 29. – С. 77-82. – URL: https://cutt.ly/spwU6fL

 70. Шульга С. П. Використання засобів музикотерапії в роботі з дітьми з розладами аутистичного спектра та їхніми батьками [Електронний ресурс] / С. П. Шульга // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 160-162. – URL: https://cutt.ly/BpqklOn

 71. Шульженко Д. І. Етична та психокорекційна складові інклюзивної системи навчання учнів із інтелектуальними та аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2018. – Вип. 35. – С. 173-180. – URL: https://cutt.ly/7p3CUQp

 72. Эйналова А. Проблемы социализации детей с синдромом аутизма в Азербайджане [Електронний ресурс] / Айтен Эйналова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 62. – С. 64-67. – URL: https://cutt.ly/HpwU0ts

 73. Яблуновська Л. С. Ґенеза становлення соціальної роботи з дітьми-аутистами [Електронний ресурс] / Л. С. Яблуновська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 11, Соц. робота. Соц. педагогіка. – 2018. – Вип. 25. – С. 133-142. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_25_21

 

2019

 1. Аль-Мраят О. Б. Особливості формування графо-моторних навичок у молодших школярів з аутизмом [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 — спеціальна психологія / Аль-Мраят Олена Борисівна ; [наук. керівник Тарасун В. В.] ; МОН України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2019. – 20 с. – URL: https://cutt.ly/QpwUEPp

 2. Аль-Мраят О. Б. Формування графо-моторних навичок у дітей з аутизмом: теоретичні засади і шляхи реалізації [Електронний ресурс] / О. Б. Аль-Мраят // Актуальні питання корекц. освіти. – 2019. – Вип. 14. – С. 5-18. – URL: http://aqce.com.ua/download/publications/531/489.pdf/

 3. Антипкін Ю. Г. Проблема розладів аутистичного спектру в дітей з позиції дитячого невролога: безперервний процес пізнання складної дитини [Електронний ресурс] / Ю. Г. Антипкін [та ін.] // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 188-195. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnamnu_2019_25_2_10

 4. Бережнюк О. На сцені – «МИ». Як театр допомагає соціалізуватися дітям із розладами аутичного спектра / О. Бережнюк // День. – 2019. – 3 жовт. (№ 180). – С. 10.

 5. Вакуленко Ю. В. Порушення сну у дітей з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / Ю. В. Вакуленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2019. – Вип. 38. – С. 174-179. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_27

 6. Гаяш О. В. Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивно-ресурсного центру [Електронний ресурс] / О. В. Гаяш, М. І. Кляп // Актуальні питання корекц. освіти. – 2019. – Вип. 13. – С. 37-47. – URL: https://cutt.ly/SpajM0P

 7. Генетика аутизму: 7 простих відповідей // Дефектолог. – 2019. – № 5. – С. 29-30.

 8. Гладченко А. А. Використання нетрадиційних технік малювання у корекційній роботі з дітьми з розладами аутичного спектру / А. А. Гладченко // Нива знань. – 2019. – № 3-4. – С. 25-27.

 9. Гречанина Ю. Б. Аутизм как поликаузальное расстройство [Електронний ресурс] / Ю. Б. Гречанина // Клінічна генетика і перинат. діагностика. – 2019. – № 1. – С. 3-19. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cgpd_2019_1_3

 10. Деріведмідь А. І. Рекомендації батькам дітей із розладами аутичного спектра / А. І. Деріведмідь // Логопед. – 2019. – № 9. – С. 38-39.

 11. Дубовик М. О. Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] // Актуальні питання корекц. освіти. – 2019. – Вип. 13. – С. 61-72. – URL: https://cutt.ly/CpajJsq

 12. Завацька Л. Фреймовий підхід при вивченні теми «Соціально-педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектра» [Електронний ресурс] / Л. Завацька, О. Бартків // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 2. – С. 204-215. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_2_23

 13. Калашник В. Співпереживання – основа взаємодії при аутизмі. Формування раннього афективного досвіду дітей / В. Калашник // Дефектолог. – 2019. – № 3. – С. 4-9. ; Психолог дошкілля. – 2019. – № 6. – С. 16-22.

 14. Качмарик Х. В. Активізація пізнавальних психічних процесів дітей з аутизмом в умовах дошкільної установи [Електронний ресурс] / Х. В. Качмарик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2019. – Вип. 37. – С. 159-165. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_24

 15. Кляп М. І. Формування особистісної готовності спеціального педагога до роботи з аутичними дітьми [Електронний ресурс] // Україна. Здоров'я нації. – 2019. – № 2. – С. 175–176. – URL: https://cutt.ly/epajRy2

 16. Когутяк Н. Інклюзивна освіта дітей з аутизмом як фактор розвитку «теорії розуму» [Електронний ресурс] / Н. Когутяк // Зб. наук. пр.: психологія. – 2019. – Вип. 23. – С. 117-127. – URL: https://cutt.ly/4pajskJ

 17. Козіброда Л. В. Особливості навчання учнів з аутичними розладами в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Л. В. Козіброда // Пед. альманах. — 2019. — Вип. 44. — С. 42-47. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_44_8

 18. Коломоєць Н. Теоретичний аналіз проблеми функціонування базових сенсорних (зорового, слухового, тактильного) каналів у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / Н. Коломоєць // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. – Запоріжжя, 2019. – С. 45-47. – URL: https://cutt.ly/QpwUl7V

 19. Комбарова А. О. Графіка. Інструменти графічного редактора. Заливка. Палітра : урок інформатики для дитини 1-го року навчання з розладами аутичного спектра / А. О. Комбарова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 1. – С. 22-23.

 20. Комбарова А. О. Графіка. Інструменти графічного редактора. Пензлик. Олівець. Гумка : урок інформатики для дитини 1-го року навчання з розладами аутичного спектра / А. О. Комбарова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 3. – С. 10-11.

 21. Комбарова А. О. Що таке комп'ютер? : урок інформатики для дітей 1-го року навчання з розладами аутичного спектра / А. О. Комбарова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 6. – С. 30-31.

 22. Копаниця В. А Особливості корекційно-логопедичної роботи серед дітей із розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / В. А. Копаниця, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – С. 16-19. – URL: https://cutt.ly/9pql0Bb

 23. Кордонець В. В. Система комплексного впливу на корекційну роботу для дітей раннього віку із розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / В. В. Кордонець, М. М. Назаренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. – 2019. – Вип. 38. – С. 99-105. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_17

 24. Лапін А. Аналіз діагностичного інструментарію для визначення стану психофізичного розвитку як необхідна складова забезпечення корекційно-розвивального маршруту дитини з розладом аутичного спектра [Електронний ресурс] / Андрій Лапін, Ірина Мойсеєнко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 183-187. – URL: https://cutt.ly/cpagDju

 25. Лиховід І. Уважність тренує музика. В Україні стартував новий проект для дітей з аутизмом – Kids Aktism Music / І. Лиховід // День. – 2019. – 17 жовт. (№ 189). – С. 11.

 26. Лопатинська Н. Особливості міжпівкульної взаємодії у дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра на прикладі досліджень моторного профілю [Електронний ресурс] / Н. Лопатинська // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. – Запоріжжя, 2019. – С. 59-63. – URL: https://cutt.ly/SpwUpCQ

 27. Маймуренко Н. А. Особливості організації корекційної роботи у дітей з раннім дитячим аутизмом в умовах відділення медико-соціальної реабілітації [Електронний ресурс] / Маймуренко Н. А., Піщанська М. Л. // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р, м. Чернігів) / Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 133-136. – URL: https://cutt.ly/0pwUwQC

 28. Мойсеєнко І. Аналіз методів діагностики сенсомоторного розвитку дітей з розладами аутичного спектра [Електронний ресурс] / І. Мойсеєнко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 223-233. – URL: https://cutt.ly/VpwY2Gn

 29. Мойсеєнко І. М. Теоретичні підходи до дослідження ознак аутизму в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Мойсеєнко // Інновац. педагогіка. – 2019. – Вип. 10, т. 1. – С. 58-62. – URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/10-1-ukr

 30. Мусієнко О. В. Застосування плавання у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / О. В. Мусієнко, Р. В. Чопик, Н. Р. Закаляк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). – 2019. – Вип. 5К. – С. 233-241. – URL: https://cutt.ly/qpAGZ02

 31. Мусієнко О. В. Застосування скелелазіння у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / О. В. Мусієнко, Н. Б. Кізло // Health, sport, rehabilitation. – 2019. – № 1. – С. 73-83. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hsr_2019_1_10

 32. Найдьонова Г. О. Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки [Електронний ресурс] / Г. О. Найдьонова, А. О. Нагірняк // Актуальні питання корекц. освіти. – 2019. – Вип. 13. – С. 187-201. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2019_13_17

 33. Літвінов О. О. Клініко-психопатологічні та соціально-психологічні особливості розладів аутистичного спектра у повнолітніх [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.16 / Літвінов О. О. ; Держ. установа «НДІ психіатрії МОЗ України». – К., 2019. – 18 с. : рис., табл. – URL: http://ndips.org/assets/litvinov.aref.pdf

 34. Недозим І. В. Особливості соціального інтелекту дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / Недозим І. В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка. – К., 2019. – 222 с. : рис. – URL: https://cutt.ly/ZpagQby

 35. Недозим І. В. Особливості соціального розвитку дітей з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / І. В. Недозим // Діти з особливими потребами в освітньому просторі [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11жовт. 2019 р., м. Чернігів) / Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 153-156. – URL: https://cutt.ly/qpwYJ19

 36. Олексюк В. Р. Моделі психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / В. Р. Олексюк // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту, Серія: Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 2 (10), ч. 2. – С. 97-100. – URL: https://msu.edu.ua/visn1/?p=4563

 37. Почкун Ю. О. Труднощі підготовки аутистичних дітей до навчальної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. О. Почкун // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2019. – С. 178-181. – URL: https://cutt.ly/jpwYOit

 38. Привольнева С. О. Особливості формування комфортного навчального простору для людей з аутизмом (на основі досліджень Магди Мостафи «Index of autism aspectss») [Електронний ресурс] / С. О. Привольнева, Г. О. Пишна // Теорія та практика дизайну. – 2019. – Вип. 16. – С. 114-121. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2019_16_10

 39. Руденко Н. Розвиток мовленнєвої активності в дітей з раннім дитячим аутизмом [Електронний ресурс] / Н. Руденко, А. Гордійчук // Інноватика у вихованні. – 2019. – Вип. 10. – С. 234-239. – URL: https://cutt.ly/hpagj7V

 40. Сайко Х. Я. Готовність дітей молодшого шкільного віку із аутизмом до навчання в інклюзивній школі [Електронний ресурс] / Х. Я. Сайко, В. М. Яковенко // Проблеми сучасної психології. – 2019. – № 1. – С. 106-111. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2019_1_18

 41. Сайко Х. Я. Психолого-педагогічні умови розвитку когнітивних процесів у дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Х. Я. Сайко, С. З. Слободян, Н. В. Літвінюк // Психол. часопис. – 2019. – Т. 5, № 6. – С. 93-105. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_5_6_9

 42. Сєромаха Н. Є. Метод сенсорної інтеграції в роботі з дітьми з розладами аутичного спектра [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха, А. Ю. Мухіна // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2019. – № 6 (329), ч. 1. – С. 203-210. – URL: https://cutt.ly/QpwYnV8

 43. Сторожук М. Дитина з розладу аутичного спектра у звичайному ЗДО що має знати вихователь / М. Сторожук // Практ. психолог: Дит. садок. – 2019. – № 1. – С. 41-45.

 44. Супрун Д. Психолінгводидактика розвитку мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Д. Супрун, М. Федоренко // Psycholinguistics. – 2019. – Vol. 25, Iss. 1. – С. 281-299. – URL: https://cutt.ly/vpagye8

 45. Хворова Г. Психологічні характеристики компетентної взаємодії з дітьми в батьків дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Г. Хворова // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології [Електронний ресурс] : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. – Запоріжжя, 2019. – С. 176-179. – URL: https://cutt.ly/RpwYg5J

 46. Хворова Г. М. Соціально-психологічні засади дослідження батьківської компетентності у вихованні дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Г. М. Хворова // Наук. студії із соц. та політ. психології. – 2019. – Вип. 43. – С. 132-140. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2019_43_16

 47. Царькова О. В. Психологічний аспект синдром раннього дитячого аутизму [Електронний ресурс] / О. В. Царькова, О. О. Прокоф’єва, Д. І. Аносова // Психол. часопис. – 2019. – Т. 5, № 4. – С. 67-80. – URL: https://cutt.ly/Epaf3Zp

 48. Чаренцева О. О. Особливості становлення мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру / О. О. Чаренцева, Т. В. Пономарьова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 6. – С. 13-16.

 49. Шаповалова І. Іпотерапія як сучасний метод комплексної реабілітації дітей із раннім дитячим аутизмом [Електронний ресурс] / І. Шаповалова // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. – Запоріжжя, 2019. – С. 278-281. – URL: https://cutt.ly/YpafJJU

 50. Шкраб К. О. Особливості соціальної роботи з дітьми аутистами [Електронний ресурс] / К. О. Шкраб // Практична психологія в інклюзивному середовищі : матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 200-203. – URL: https://cutt.ly/spaha50

 51. Яблуновська Л. С. Понятійний апарат аналізу формування системи соціальної роботи з дітьми-аутистами [Електронний ресурс] / Л. С. Яблуновська // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соц. робота. – 2019. – Вип. 2. – С. 247-251. – URL: https://cutt.ly/OpagV0e

 52. Ясько Г. Профілактика поведінкових ускладнень. Робота з дітьми з РАС / Г. Ясько // Психолог дошкілля. – 2019. – № 8. – С. 17-34.

Укладач Ю. Щеглова