Завантажити pdf

Від укладача

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з особливими потребами в освітньому просторі України».

До його створення спонукали підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань.

Посібник був структурований за розділами, які включали законодавчі та нормативні документи, матеріали загального характеру та за окремими напрямами нозологій дітей шкільного віку. На цей час до ресурсу звернулось біля 90 000 користувачів. Тож виникла ідея зібрати нові джерела під серією «Діти з особливими освітніми потребами» (опубліковані після виходу покажчика), які стосуються окремих нозологій та включають категорії дітей як шкільного, так і дошкільного віку.

Черговий випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» має назву «Діти з порушеннями слуху». Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, часописів (які мають електронну версію), електронних видань українською мовою. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2018 по 2020 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Джерела розміщені в прямій хронологічній послідовності, в межах хронологічної рубрики (одного року) – за абеткою.

Добір матеріалів закінчено у вересні 2021 року.

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам дітей з затримкою психічного розвитку.

2018

 1. Адамюк Н. До питання доступу до вищої освіти жестомовними глухими особами Україні [Електронний ресурс] / Н. Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 2. Адамюк Н. Сучасний погляд на жестову мову [Електронний ресурс] / Наталія Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 11-21. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 3. Альошина А. І. Зміст технології корекції порушень постави дітей із вадами слуху [Електронний ресурс] / А. І. Альошина, Р. Б. Іваніцький // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. — 2018. — Вип. 30. — С. 42-53. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_30_8
 4. Альошина А. Особливості вертикальної стійкості тіла школярів 11-14 років з вадами слуху [Електронний ресурс] / А. Альошина, Р. Іваніцький // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2018. — № 3. — С. 24-28.
 5. Альошичева Т. Б. Використання різних видів роботи на уроках індивідуальної слухо-мовної роботи в молодших класах [Електронний ресурс] / Альошичева Т. Б., Нестеренко Н. М. // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р., м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 659-661. — URL: https://cutt.ly/GbnrVAo
 6. Андреева О. Ю. Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста [Електронний ресурс] / О. Ю. Андреева // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 5-19. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_3
 7. Афанасьєв С. Особливості кінематики ходьби дітей 7-10 років з вадами слуху [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, К. Бурдаєв // Спорт. вісн. Придніпров’я. — 2018. — № 2. — С. 4-8. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2018_2_2
 8. Афанасьєв С. Характеристика опорно-ресорних властивостей стопи дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, К. Бурдаєв // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2018. — № 2. — С. 46-52.
 9. Бавшина Р. Б. Система роботи з розвитку слухового сприйняття мовлення дітей із порушенням слухової функції [Електронний ресурс] / Р. Б. Бавшина // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 79-80. – URL: https://cutt.ly/npqdZNQ
 10. Барабаш Я. С. Корекційно-розвиткові заняття з лікувальної фізкультури як засіб зняття емоційної напруги та зменшення рівня ситуативної тривожності у дітей з порушенням слуху та у дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Барабаш Я. С., Касецька М. В. // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 101-104. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 11. Бондаренко, Ю. Корекційний вплив музичної діяльності на розвиток особистості дошкільника зі зниженим зором / Ю. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інновац. — 2018. – № 10 (84). — С. 334–343. https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7221
 12. Бурдаєв К. В. Біологічні передумови до розробки технології формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / К. В. Бурдаєв // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2018. — Вип. 11(105). — С. 21-26. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25136/Burdaiev.pdf?sequence=1
 13. Бурдаєв К. В. Морфологічні особливості дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху [Електронний ресурс] / К. В. Бурдаєв, А. П. Гвоздак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2018. — Вип. 9. — С. 26-31. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_9_7
 14. Бурдаєв К. В. Особливості вертикальної стійкості тіла молодших школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] / К. В. Бурдаєв // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2018. — Вип. 3. — С. 15-19. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_3_6
 15. Бурдаєв К. В. Технологія формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / К. В. Бурдаєв // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ету ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. — 2018. — Вип. 30. — С. 122-128. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_30_20
 16. Бурлака О. В. Проблема підвищення якості знань в учнів із порушеннями слуху на основі формування географічних понять / О. В. Бурлака // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. — 2018. — Вип. 82(3). – С. 52-55.
 17. Гарнюк Л. Г. Вплив психологічних особливостей дітей із порушеннями слуху на вибір їхньої майбутньої професії [Електронний ресурс] / Л. Г. Гарнюк, А. О. Сорокіна // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 1. — С. 76–79. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_1_13
 18. Губко О. І. Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр. XX ст. Вашингтонська конференція. Урок з усесвітньої історії для учнів 11-го класу з порушеннями слуху та мовлення / О. І. Губко // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 8. — С. 13-17.
 19. Гудзенко Н. Формування вимови в глухих дітей : використання ІКТ на уроках розвитку слухового сприймання / Надія Гудзенко // Дефектолог. — 2018. — № 5. — С. 25-29.
 20. Демчук Л. Й. Система та методи навчання дітей із вадами слуху та мовлення на заняттях з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання усного мовлення та формування вимови [Електронний ресурс] / Л. Й. Демчук // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 111-114. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 21. Дерев’янко С. Психологічні особливості взаємозв’язку спілкування та тривожності у дітей підліткового віку зі зниженим слухом [Електронний ресурс] / С. Дерев’янко // Магіст. наук. вісн. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. — 2018. — Вип. 29. — С. 55–58. — URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11198
 22. Дитина з порушенням слуху : навігація для батьків [Електронний ресурс] / Мед. центр слух. реабілітації «АВРОРА» ; Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України ; кол. авт. Жук В. В. та ін. – К. : [Б. в.], 2018. — 50 с. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/715811/
 23. Дробот О. Лінгводидактичні аспекти навчання української жестової мови. / О. Дробот, А. Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 37-44.
 24. Дробот О. Організаційно-педагогічні умови формування жестомовної комунікативної компетентності дошкільників із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Дробот // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 25. Дробот О. Особливості технологічного підходу до формування навичок спілкування у глухих дошкільників засобами бімодального білінгвізму / [Електронний ресурс] / Олена Дробот // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. — Вип. 14. — С. 52-60. — URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 26. Дубровін А. Ф. Корекція координаційних розладів глухих школярів у процесі адаптивного фізичного виховання / А. Ф, Дубровін // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІ регіон. наук.-практ. конф. (5 лют. 2018 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. шк. інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2018. – С. 44-46. — URL: https://cutt.ly/MWPbxAj
 27. Дудар Н. В. Формування та розвиток пізнавальних інтересів в учнів з вадами слуху на уроках з природознавства [Електронний ресурс] / Н. В. Дудар // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., .Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С.114-117. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 28. Єпіфанова-Кожевнікова Т. В. Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням як засіб розвитку мовлення та фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слухової функції [Електронний ресурс] / Т. В. Єпіфанова-Кожевнікова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р. м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 697-681. — URL: https://cutt.ly/GbnrVAo
 29. Заболотний Д. І. Ефективність кохлеарної імплантації у дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою за даними мовної аудіометрії у вільному звуковому полі та на фоні завад [Електронний ресурс] / Д. І. Заболотний, В. І. Луценко, І. А. Бєлякова, Т. Ю. Холоденко, Н. М. Градюк // Оториноларингологія. — 2018. — № 1. — С. 4-16. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/otorhio_2018_1_3
 30. Замша А. В.Специфіка роботи психологів інклюзивно-ресурсних центрів із чуючими батьками дітей із порушеннями слуху / А. В. Замша // Теорія і практика суч. психології. – 2018. – № 5. – С. 199-203.
 31. Замша А. Специфіка реалізації принципів білінгвального підходу до навчання глухих та слабкочуючих учнів [Електронний ресурс] / А. Замша // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 32. Заяць Т. М. Білінгвальний підхід у навчанні учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Т. М. Заяць // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 123-126. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 33. Заяць Т. М. Розвиток двомовного середовища для нечуючих учнів [Електронний ресурс] / Т. М. Заяць // Теоретичне та методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами : зб. наук. праць. — Слов’янськ : ДДПУ. — 2018. — Вип. 8. — С. 89-92. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/711779/
 34. Іваніцький Р. Б. Ефективність упровадження технології корекції порушень постави дітей із вадами слуху з використанням засобів оздоровчого фітнесу в процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / Р. Б. Іваніцький // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. — 2018. — Вип. 31. — С. 25-30. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_31_6
 35. Іваніцький Р. До питання доцільності впровадження варіативного модуля «фітнес» у процес фізичного виховання дітей із вадами слуху [Електронний ресурс] / Р. Іваніцький, А. Альошина, О. Бичук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. суспільстві. — 2018. — № 2. — С. 59-63. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2018_2_10
 36. Івахненко А. А. Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років [Електронний ресурс] / А. А. Івахненко, І. В. Пущина // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. — 2018. — Вип. 12. — С. 119-128. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_13
 37. Іващенко В. В. Тестування як засіб перевірки слухового розвитку дітей з порушенням слуху / В. В. Іващенко // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 1. — С. 25-31.
 38. Калька Н. М. Психологічні аспекти інтеграції в суспільство людей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Н. М. Калька, Я. І. Цибрівський // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутріш. справ. Серія психологічна. — 2018. — Вип. 1. — С. 33-43. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2018_1_6
 39. Кашуба В. Теоретико-методичні основи профілактики та корекції просторової організації тіла дітей 6-10 років з депривацією сенсорних систем у процесі адаптивного фізичного виховання / Віталій Кашуба, С. Савлюк // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2018. — № 3. — С. 70-78.
 40. Кашуба В. Технологія корекції фізичного стану школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2018. — № 1. — С. 42-48.
 41. Кернякевич Т. Л. Компетентність уміння вчитися як складник успішного розвитку дітей з порушеннями слуху в початковій школі [Електронний ресурс] / Т. Л. Кернякевич // Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (16 трав. 2018 р., м. Київ). — К. : Ін-т педагогіки, 2018. – С. 145-150. — URL:  https://core.ac.uk/reader/187134090
 42. Кернякевич Т. Формування загальнонавчальної компетентності у дітей з порушеннями слуху молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Кернякевич // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 43. Кобель І. Г. Моделі інклюзії для глухих: погляд із США [Електронний ресурс] / І. Г. Кобель, J. Dickinson // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 133-147. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_15
 44. Козачек Н. О. Причини порушень слуху у дітей та сучасні технічні засоби реабілітації [Електронний ресурс] / Козачек Н. О., Райчук М. І. // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р., м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 703-706. — URL: https://cutt.ly/GbnrVAo
 45. 997095 37.04 К61 Колупаєва А. А. Навчання дітей з порушеннями слуху / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко // Колупаєва А. А. Педагогічні технології інклюзивного навчання / Колупаєва А. А., Таранченко О. М..- Х. : [Ранок : Кенгуру. – 2018]. – С. 90-113.
 46. 997107 37.04 К61 Колупаєва А. А. Діти з порушенням слуху в інклюзивному закладі / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко // Колупаєва А. А. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами : діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка / Колупаєва А. А., Таранченко О. М..- Х. : [Ранок : Кенгуру. – 2018]. – С. 47-72.
 47. Кравченко Н. А. Соціальна інтеграція глухих і слабочуючих дітей на основі рухової активності [Електронний ресурс] / Н. А. Кравченко // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІ регіон. наук.-практ. конф. (5 лют. 2018 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. шк. інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2018. – С. 66-69. — URL: https://cutt.ly/MWPbxAj
 48. Кравчишин О. Д. Особливості формування та робота над розвитком писемного мовлення у глухих дітей з інтелектуальними порушеннями [Електронний ресурс] / О. Д. Кравчишин // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 140-142. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 49. Кріль О. І. Особистісно-зорієнтований підхід з формування мовлення у дошкільників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Кріль // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 142-148. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 50. Кульбіда С. В. Засади двомовного навчання — в контексті реалізації положень конвенції про права нечуючих осіб [Електронний ресурс] / С. В. Кульбіда // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 49-52. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 51. Кульбіда С. В. Категорія імені в українській жестові мові [Електронний ресурс] / С. Кульбіда // Теоретичне та методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами : зб. наук. праць. — Слов’янськ : ДДПУ, 2018. — Вип 8. — С. 131-134. — URL: http://lib.iitta.gov.ua/711954/
 52. Кульбіда С. В. Лінгводидактична модель формування жестомовної комунікативної компетенції глухих учнів [Електронний ресурс] / С. Кульбіда // Корекційно-реабілітаційна діяльність : стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (09 жовт. 2018 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — С. 67-70. — URL http://lib.iitta.gov.ua/712131/
 53. Кульбіда С. В. Формування національно-патріотичних почуттів у нечуючих на уроках мови [Електронний ресурс] / С. Кульбіда // Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (15 трав. 2018 р., м. Умань) / УДПУ ім. Павла Тичини.- Умань, 2018. — С. 25-30. — URL: https://cutt.ly/AbMVgBB
 54. Кульбіда С. Вклад Наталії Іванюшевої у розвиток жестової мови [Електронний ресурс] / С. Кульбіда // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 55. Кульбіда С.Конфігурація як компонент жесту / С. Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 4. – С. 15-30.
 56. Кунінець О. О. Особливості розвитку рухових здібностей у глухих дітей молодшого шкільного віку / О. О. Кунінець // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. — 2018. — Вип. 82(1). — С. 230-235.
 57. Кунінець О. Розвиток рухових здібностей глухих дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму / Олеся Кунінець // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 3. — С. 45-53.
 58. Лазаренко В. І. Формування суспільно-корисних навичок у старших дошкільників з порушенням слуху [Електронний ресурс] / В. І. Лазаренко, Ю. О. Чуприна // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 136–142. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_23
 59. Лац Л. Т. Важливість взаємозв’язку у роботі вчителів, вихователів та батьків для розвитку мовлення учнів з порушенням слуху [Електронний ресурс] / Л. Т. Лац // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 153-156. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 60. Литвинова В. Сучасні тенденції математичної освіти молодших школярів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. Литвинова // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 61. Литовченко С. В. Дитина з порушенням слуху [Електронний ресурс] / С В Литовченко, В В Жук, О Ф Федоренко, О М Таранченко. – Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018 — 56 с. — (Інклюзивне навчання). — URL: http://pivdenne-irc.pp.ua/wp-content/uploads/2021/01/Posibnyk.-Dytyna-z-porushennyam-sluhu.pdf
 62. Литовченко С. Теоретичні та практичні основи реалізації системи раннього втручання для дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Світлана Литовченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 304-308. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 63. Лікувальна фізична культура : програма з корекційно-розвиткової роботи для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для дітей зі зниженим слухом) : [навч. матеріал][Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; уклад. Форостян О. І., Шеремет Б. Г., Лещій Н. П., Малій В. М. -К., 2018. — 33 с. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/711509/
 64. Луценко Л. М. Особливості організації та змісту корекційно-розвиткових занять (інваріативна складова навчального плану) в класах для дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Луценко Л. М. Назаренко В. Г.// Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. — С. 164-167. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 65. Луцків М. Т. З досвіду роботи над проблемою впровадження інноваційних технологій у навчання дітей з вадами слуху у початкових класах [Електронний ресурс] / М. Т. Луцків // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 167-170. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 66. Любченко К. З досвіду формування у нечуючих підлітків гуманістичних цінностей в позаурочній діяльності [Електронний ресурс] / К. Любченко // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 67. Любченко К. О. Специфіка формування гуманістичних цінностей у нечуючих підлітків в позаурочній діяльності [Електронний ресурс] / Катерина Любченко // Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (15 трав. 2018 р., м. Умань) / УДПУ ім. Павла Тичини.- Умань, 2018. — С. 20-25. URL: https://cutt.ly/ZbMXESh
 68. Маслова О. В. Ендоекологічні підходи формування здоров`я дітей з вадами слуху у процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / О. В. Маслова, Ю. О. Савченко, Л. В. Богданович, Ю. Ю. Голуб, В. В. Шумійчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2018. — Вип. 6. — С. 59-62. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_6_14
 69. Мирошниченко Н. О. Адаптивна фізична культура як засіб реабілітації та соціальної адаптації слабочуючих дітей спеціалізованої школи [Електронний ресурс] / Н. О. Мирошниченко // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІ регіон. наук.-практ. конф. (5 лют. 2018 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. шк. інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2018. – С. 80-83. — URL: https://cutt.ly/MWPbxAj
 70. Мужайло І. С. Особливості вивчення англійської мови засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та жестової мови молоддю з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Ірина Мужайло // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 квіт. 2018 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка.- Суми, 2018. — С. 258-261. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/710856/
 71. Муслимова А. З. Автоматизация сурдоперевода через систему распознавания жестов глухих [Електронний ресурс] / А. З. Муслимова, Г. Б. Галымжан, С. А. Кудубаева // Штуч. інтелект. — 2018. — № 4. — С. 33-37. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/II_2018_4_5
 72. Нетьосов С. І. До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / С. І. Нетьосов // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 143–151. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_24
 73. Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології : навч.-метод. посіб. / О.М. Таранченко, С. В. Литовченко, О.Ф. Федоренко, В.В. Жук, В.В. Литвинова, В.М. Шевченко. – К. : Вид ФОП Симоненко О.І., 2018. – 250 с. — URL: https://core.ac.uk/download/pdf/227486179.pdf
 74. П’ятничко С. В. Організація та зміст індивідуальних та групових корекційно-розвиткових занять з ритміки в класах для дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / С. В. П’ятничко // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. — К. : Інтерсервіс, 2018. — С. 187-192. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 75. Плєтіке А. Особливості міжособистісних стосунків підлітків з порушенням слуху [Електронний ресурс] / А. Плєтіке // Пед. освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 24(1). — С. 224-232. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_24(1)__38
 76. Подобєд О. Побач на дотик і слух : методика роботи з незрячими та слабозорими учнями / Олена Подобєд // Історія України. — 2018. — № 21. — С. 5-11.
 77. Рахманова Е. В. Инновационные подходы и технологии в современном учебнике «Развитие речи» для детей с нарушением слуха [Електронний ресурс] / Е. В. Рахманова // Проблеми суч. підручника. — 2018. — Вип. 20. — С. 350-360. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_34
 78. Ритміка : програма з корекційно-розвиткової роботи для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху (для глухих дітей) [Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; уклад. Вовченко О. А. — К., 2018. — 36 с. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/711511/
 79. Рудих А. Б. Дослідження проблеми розвитку мовлення в дошкільників із вадами слуху в умовах сімейного виховання [Електронний ресурс] / Рудих А. Б., Мороз Л. В. // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми) / МОН України, СДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — С. 113-116. – URL: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5479/1/Konfer_suchasni_problemi_logopediyi_ta_reabilitaciyi_2018.pdf
 80. Садова А. П. Професійна діяльність вчителя жестової мови в умовах спеціального закладу [Електронний ресурс] / А. П. Садова // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 квіт. 2018 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка.- Суми, 2018. — С. 266-269. — URL:https://lib.iitta.gov.ua/710857/
 81. Сербін О. М. Основні підходи до діагностики слуху у дітей дошкілького віку з порушенням слуху в процесі реабілітації [Електронний ресурс] / О. М. Сербін // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2018. — Вип. 35. — С. 141-147. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_35_27
 82. Трояновська М. М. Стан здоров’я школярів 10-11 років з вадами слуху [Електронний ресурс] / М. М. Трояновська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Пед. науки. — 2018. — Вип. 152(2). — С. 165-168. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_152(2)__39
 83. Чепчина І. І. Нові законодавчі ініціативи у світлі застосування української жестової мови [Електронний ресурс] / Ірина Чепчина // Теорет. і метод. забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами. – 2018. — Вип. 8. — С. 242-246. — URL: https://core.ac.uk/download/pdf/162001508.pdf
 84. Черних Л. А. Мовне спілкування як провідний чинник соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням слуху [Електронний ресурс] / Л. А. Черних // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Психолог. науки». — 2018. — Т. 1, №. 2. — С. 171-175. — URL: http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/507/474
 85. Чумак О. Б. Проблема діагностики порушень слуху сучасними технічними засобами [Електронний ресурс] / О. Б. Чумак // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 159-160. – URL: https://cutt.ly/npqdZNQ
 86. Шаповал Є. Ю. Наукове обґрунтування ефективних шляхів корекції наявних рухово-координаційних порушень у слабочуючих школярів засобами міні-футболу [Електронний ресурс] / Є. Ю. Шаповал, А. О. Шаповал // Зб. наук. праць Хмельницьк. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». — 2018. — № 1. — С. 102-105. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2018_1_25
 87. Шутко Н. Інклюзія для дітей з порушеннями слуху: за чи проти? [Електронний ресурс] / Н. Шутко, М. Варга // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С.98-101. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF
 88. Яценко Н. П. Конспект проведення уроку жестової мови на тему «Київ» у 8 класі для глухих учнів у навчально-реабілітаційному центрі [Електронний ресурс] / Н. П. Яценко // Інклюзивне навчання в Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : Інтерсервіс, 2018. – С.  228-230. — URL: https://cutt.ly/rbKGvaF

2019

 1. Адамюк Н. Б. До питання підготовки освітнього перекладача жестової мови [Електронний ресурс] / Адамюк  Наталія  Борисівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 7-10. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 2. Адамюк Н. Бімодальний білінгвізм: новий підхід в освіті осіб із порушеннями слуху / Н. Адамюк, О. Дробот, А. Замша, О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 35-41.
 3. Адамюк Н. Курси підготовки перекладачів жестовоі мови: виклики сьогодення [Електронний ресурс] / Наталія Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 9-25. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 4. Адамюк Н. Освітній перекладач жестової мови: кадрове забезпечення комунікативних потреб жестомовних здобувачів освіти / Н. Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 4. – С. 7-14.
 5. Андрейченко Д. Особливості роботи асистента вчителя з дітьми з порушенням слуху (з досвіду роботи) [Електронний ресурс] / Андрейченко Дар’я, Сасіна Ірина, Онищенко Ольга // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. — Запоріжжя, 2019. — С. 112-116. – URL: https://cutt.ly/wEwpqgs
 6. Асланов П. Р. Оценка качества жизни у детей с двусторонним тяжелым нарушением слуха после кохлеарной имплантации [Електронний ресурс] / П. Р. Асланов // Вісн. проблем біології і медицини. — 2019. — Вип. 4(1). — С. 69-72. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2019_4(1)__18
 7. Афанасьєв С. М. Факторна структура фізичного розвитку, статичної рівноваги тіла, стану біогеометричного профілю постави та опорно-ресорних властивостей стопи дітей 7 – 10 років з вадами слуху [Електронний ресурс] / С. М. Афанасьєв, І. М. Родименко, К. В. Бурдаєв // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 5К. — С. 27-31. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_5K_7
 8. Божинський Ю. П. Корекція фізичного стану глухих дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / Ю. П. Божинський  // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІІ регіон. наук.-практ. конф., (20 лют. 2019 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2019. – С. 18-22. — URL: https://cutt.ly/xbxtKGp
 9. Бондар О. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання / О. Бондар, В. Джевага, Є. Джевага // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2019. — № 4. — С. 42-48.
 10. Брижіцька М. Збільшення й зменшення числа : урок математики для учнів із порушеннями слуху. 3-й клас / Марина Брижіцька // Дефектолог. — 2019. — № 2. — С. 43-49.
 11. Бурдаєв К. Формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Бурдаєв Кирило Володимирович ; Придніпр. держ. акад. фіз. культури і спорту. — Дніпро., 2019. — 25 с. — URL: https://cutt.ly/EWgSCZB
 12. Вісковатова Т. Стратегії забезпечення комунікативних потреб здобувачів освіти з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Тетяна Вісковатова, Анна Замша, Борис Мороз, Микита Дробот // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 37-45. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 13. Волошина О. Формування комунікативної компетентності в учнів із порушеннями слуху / О. Волошина // Проф. освіта. – 2019. – № 1. – С. 32-35.
 14. Горлачов О. С. Психологічні засади вивчення дактильного та міміко-жестового мовлення [Електронний ресурс] / О. С. Горлачов // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 73-78. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_13
 15. Горлачов О. С. Теорія міміко-жестового мовлення та сурдоперекладу в структурі формування точності семантичних значень [Електронний ресурс] / О. С. Горлачов // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 34-40. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_7
 16. Дмітрієва О. І. Використання практичних видів діяльності у процесі формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. — 2019. — Вип. 14. — С. 80-92. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_14_10
 17. Дробот О. А. Формування англомовної лексичної компетентності учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Дробот Олена Анатоліївна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 48-52. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 18. Дробот О. Психофізіологічні особливості формування лексичної компетентності національних словесних мов в учнів із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / .Олена Дробот // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 67-77. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 19. Дробот О. Стратегії навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху в умовах бімодально-білінгвального підходу / О. Дробот, А. Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2019. — № 2. — С. 7-13.
 20. Єжова Т.Є. Розвиток культури жестової мови дітей з порушеннями слуху в умовах дозвілля [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Практична психологія в інклюзивному середовищі: матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. — Переяслав-Хмельницький, 2019. — С. 70-76. — URL: https://cutt.ly/spaha50
 21. Жук В В. Раннє втручання у системі супроводу дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 54-57. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 22. Жук В. Oсобливості формування соціально-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Валентина Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 77-90. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 23. Жук В. В. Формування соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. В. Жук// Практична психологія в інклюзивному середовищі: матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. — Переяслав-Хмельницький, 2019. — С. 147-152. — URL: https://cutt.ly/spaha50
 24. Загайкан Ю. В. Стан функціональної рухливості нервових процесів в умовах слухової депривації [Електронний ресурс] / Ю. В. Загайкан, О. Б. Спринь // Природн. альманах. Серія: Біолог. науки. — 2019. — Вип. 26. — С. 77-84. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pasbn_2019_26_9
 25. Замша А. Oсобливості діагностики особливих освітніх потреб дітей із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Анна Замша // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 90-101. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 26. Замша А. В. До проблеми навчання дітей із порушеннями слуху читанню англомовних текстів [Електронний ресурс] / Замша Анна Володимирівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 61-64. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 27. Замша А. В. Формування в учнів із порушеннями слуху англомовних читацьких умінь [Електронний ресурс] / А. В. Замша // Інновац. педагогіка. — 2019. — Вип. 17, Т. 2. — С. 91-94. — URL: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_2/22.pdf
 28. Заставна О. М. Оцінка стану здоров’я та рухової активності дітей шкільного віку з сенсоневральною приглухуватістю II-III ступеня за опитувальниками [Електронний ресурс] / О. М. Заставна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 5 К (113). — С. 140-143. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26942
 29. Іванюшева Н. В. Роль дитячої пізнавальної книжки для нечуючої дитини [Електронний ресурс] / Н. Іванюшева. // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф (м. Харків, 11-12 січ. 2019 р.). – Х. : Східноукр. орг. «Центр пед. досліджень», 2019. — С. 17-19. — URL: https://cutt.ly/ov0f3Nn
 30. Калаур С. Організація менеджерами соціокультурної діяльності виховної діяльності зі слабочуючими дітьми [Електронний ресурс] / Калаур Світлана, Сорока Ольга // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. — Запоріжжя, 2019. — С. 33-35. – URL: https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/2019_Zbirnyk_tez.pdf
 31. Кернякевич Т. П. Компетентність уміння вчитися в дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Т. П. Кернякевич // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. – Вип. 65, т. 1. — С. 118-121. —  URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/65/part_1/26.pdf
 32. Корольчук-Лях Ю. І. Особливості проведення уроків хімії для учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Ю. І. Корольчук-Лях // Практична психологія в інклюзивному середовищі: матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. — Переяслав-Хмельницький, 2019. — С. 88-90. — URL: https://cutt.ly/spaha50
 33. Кравченко О. М. Овочі : конспект заняття з малювання для дітей 6-го року життя з порушеннями слуху / О. М. Кравченко // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 2. — С. 21-24.
 34. Крохмаль Н. Б. Система заходів освітнього процесу для учнів п’ятого класу з ураженою слуховою функцією під час адаптаційного періоду / Н. Б. Крохмаль, С. В. Перегуда, С. А. Драєвська // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 7. — С. 8-13.
 35. Круглик О. П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати [Електронний ресурс] / О. П. Круглик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 72-77. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_12
 36. Кунінець О. О. Корекція рухової сфери глухих дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму : [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.03 / Кунінець Олеся Олександрівна ; ІСПП ім. Миколи Ярмаченка. — К., 2019. — 20, [1] с. — URL: https://cutt.ly/dWPzXX9
 37. Кшеминская Д. В. Палочка-выручалочка : утренник для детей с нарушением слуха / Д. В. Кшеминская, Ю. С. Лихуша // Логопед. — 2019. — № 2. — С. 46-47.
 38. Ф8767004 Л64 Литовченко С. В. Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко. – К. : Літера ЛТД, 2019. – 56 с.
 39. Луценко С. Г. Комплексна фізична терапія слабочуючих дітей 12-15 років з порушенням постави [Електронний ресурс] / С. Г. Луценко, Б. С. Голуб // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 10 (118). — С. 81-84. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26932
 40. Мицкан Б. Корекція психофізіологічного стану слабочуючих дітей засобами рекреаційно-оздоровчого туризму [Електронний ресурс] / Б. Мицкан, Л. Жирак, Т. Мицкан // Вісн. Прикарп. ун-ту. Фіз. культура. — 2019. — Вип. 34. — С. 10-26. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2019_34_4
 41. Мінько І. Традиції та інновації у сурдопедагогіці : методики та практики формування усного мовлення / Інна Мінько // Дефектолог. — 2019. — №  9. — С. 4-8.
 42. Мороз Л. В. Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання [Електронний ресурс] / Л. В. Мороз, А. Б. Рудих // Актуальні питання корекц. освіти. — 2019. — Вип. 13. — С. 176-186. — URL: https://aqce.com.ua/vipusk-13/moroz-lv-rudih-ab-suprovid-rozvitku-usnogo-movlennja.html
 43. Навчання дітей із порушеннями слуху : навч.-метод. посіб.[Електронний ресурс] / С. В. Кульбіда та ін. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. — 216 с.- URL: https://lib.iitta.gov.ua/719471/
 44. Нагорнюк О. В. Організація інклюзивного освітнього середовища в закладі середньої освіти для дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. В. Нагорнюк // Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / за загал. ред. акад. Прокопенка І. Ф. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; «Мітра», 2019. – С. 120-124. —  URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPP_2019.pdf
 45. Ошурко О. Синтаксис — особливості викладання граматики : українська дітям із порушенням слуху / Ольга Ошурко // Дефектолог. — 2019. — № 9. — С. 9-13.
 46. Павлюк А. В. Актуальність застосування технічних засобів навчання під час викладання природничих дисциплін студентам з вадами слуху [Електронний ресурс] / А. В. Павлюк // Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листоп. 2019 р.) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; НБУ ім. В. І. Вернадського ; ТОВ «Інклюзивна література». — К., 2019. — С. 62-66. — URL: https://ij.kubg.edu.ua/images/kafedra_vs/tezu.pdf
 47. Погудіна І. І. Аспекти фізичної реабілітації сліпих дітей раннього віку [Електронний ресурс] / І. І. Погудіна // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІІ регіон. наук.-практ. конф., (20 лют. 2019 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2019. – С. 121-123. — URL: https://cutt.ly/xbxtKGp
 48. Полікарпова О. В. Вплив образотворчої діяльності на розвиток дошкільнят з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. В. Полікарпова // Соц.-гуманітар. вісн.. — 2019. — Вип. 28. — С. 43. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_28_15
 49. Решетнікова В. Світло : інтегрований урок фізики та літератури для дітей із порушеннями слуху, 9-й клас / В. Решетнікова, С. Тищенко // Фізика. — 2019. — № 7. — С. 32-38.
 50. Савенко В.В. Ефективність білінгвального навчання на основі використання комп’ютерних технологій на уроках біології та географії в старших класах школи для дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / В. В. Савенко // Практична психологія в інклюзивному середовищі: матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. — Переяслав-Хмельницький, 2019. — С. 115-122. — URL: https://cutt.ly/spaha50
 51. Савлюк С. П. Проблема формування вертикальної стійкості тіла людини як показник стану здоров’я дітей зі зниженим слухом [Електронний ресурс] / С. П. Савлюк, В. І. Романова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 8. — С. 54-58. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_8_15
 52. Савлюк С. П. Характеристика стану біогеометричного профілю постави молодших школярів із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. П. Савлюк, В. І. Романова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 5. — С. 147-152. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_5_37
 53. Технологія діагностування особливих потреб дитини з порушеннями слуху [Електронний ресурс] // Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру : метод. посібник / за. ред. А. Г. Обухівської, Т. Д. Ілляшенко. – К. : УНМЦ практ. психології і соц. роботи, 2019. — С. 72-100. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/718625/1/IRC_razvorot.pdf
 54. Шевченко І. Д. Гра як фактор соціалізації дитини з незначними та глибокими ураженнями зору [Електронний ресурс] / Шевченко І. Д., Шевченко Ю. Д. // Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / за загал. ред. акад. Прокопенка І. Ф. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; «Мітра», 2019. – С. 181-184. — URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPP_2019.pdf
 55. Шевченко С. М. Жестова мова, як основна форма роботи навчання глухих дітей [Електронний ресурс] / С. М. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : матеріали Всеукр. конф. студентів та викладачів ЗВО (17 трав. 2019 р., м. Маріуполь) / Маріуп. коледж ДВНЗ Приазов.держ. тех. ун-т. – Маріуполь, 2019. — С. 502-503. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/716063/
 56. Шмалєй С. В. Проблема діагностики причин порушення слуху у дітей / С. В. Шмалєй // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (27-28 верес. 23019 р. м. Чернігів) / МОН України, ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», Чернігів. нац. тех. ун-т, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Чернігів, 2019. – С. 321-324. — URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/PZ_2019.pdf
 57. Шмалєй С. В. Реабілітація рухової активності дітей з вадами слуху засобами адаптивної фізичної культури [Електронний ресурс] / С. В. Шмалєй // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2019 р., м. Суми) / МОН України, СДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — С. 137-141. – URL: https://cutt.ly/Bbq4LTQ
 58. Яриш С. А. Розвиток вокальних умінь та навичок з використанням звуків [а], [i], [y], [o], [е], [и] : фронтальне (групове) корекційно-розвивальне заняття в 1-му класі для дітей з порушеннями слуху / С. А. Яриш // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 8. — С. 20-21.
 59. Яриш С. Про що говорять пори року? : фронтальне заняття для дітей з порушенням слуху, 1-й клас / С. Яриш // Дефектолог. — 2019. — № 9. — С. 44-49.

2020

 1. Адамюк Н. Комунікативні стратегії забезпечення якісного перекладу для жестомовних здобувачів освіти [Електронний ресурс] / Наталія Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 13-29. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8
 2. Адамюк Н. Специфіка перекладу безеквівалентної лексики перекладачами жестової мови в умовах освітнього процесу [Електронний ресурс] / Н. Адамюк // Актуальні питання гуманітар.наук. — 2020. — Вип. 29(1). — С. 138-144. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(1)__23
 3. Адамюк Н. Фахова компетентність освітніх перекладачів жестової мови [Електронний ресурс] / Н. Адамюк // Актуальні питання гуманітар.наук. — 2020. — Вип. 27(1). — С. 106-110. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_27(1)__21
 4. Блонова Т. М. Засоби формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей зі зниженим слухом молодшого шкільного віку в процесі навчально-виховної діяльності [Електронний ресурс] / Т. М. Блонова // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2020. — С. 139-143. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 5. Блонова Т. М. Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів зі зниженим слухом в умовах спеціального закладу освіти [Електронний ресурс] / Т. М. Блонова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка — 2020. — Вип. 8. — С. 268-273. — URL: https://cutt.ly/NbjDtGl
 6. Бондаренко В. В. Актуальні проблеми корекції рухової функції дітей з порушенням слуху [Електронний ресурс] / В. В. Бондаренко, М. Р. Бондаренко // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2020 р., м. Полтава) / голов. ред. О. К. Корносенко. – Полтава : Сімон, 2020. – С. 180-184. — URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14111
 7. Васильєва Т. С. Розвиток мовлення, аналітико-синтетичних здібностей та історичного мислення учнів з порушеннями слуху на уроках історії шляхом використання наочності [Електронний ресурс] / Т. С. Васильєва // Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 жовт.2020 р., м. Дніпро) / редкол.: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. — Дніпро. — 2020. – С. 211-216. — URL: https://cutt.ly/2WOjXCS
 8. Гарнюк Л. Г. Гра як аспект корекційно-виховної роботи з дітьми із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Л. Г. Гарнюк // Молодий вчений. — 2020. — № 8(1). — С. 23-26. — URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/8.1/6.pdf
 9. Гонтарик А. М. Корекційні можливості застосування інформаційних технологій на уроках географії в спеціальному закладі освіти [для дітей з вадами слуху][Електронний ресурс] / А. М. Гонтарик // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка — 2020. — Вип. 8. — С. 277-282. — URL: https://cutt.ly/NbjDtGl
 10. Гонтарик Г. М. Методика розвитку пізнавальної активності учнів зі зниженим слухом на уроках географії засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Карпова К. В., Войтюк Ю. О. // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2020. — С. 85-89. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 11. Горлачов О. С .Розвиток лексики міміко-жестового мовлення [Електронний ресурс] / О. С. Горлачов // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 39-41. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 12. Гренюк Л. С. Особливості реабілітації дітей з порушенням слуху [Електронний ресурс] / Л. С. Гребенюк // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 119-122. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 13. Губар С. Ю. Особливості розуміння геометричного матеріалу учнями з порушеннями слуху початкових класів [Електронний ресурс] / С. Ю. Губар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2020. — Вип. 39. — С. 40-47. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2020_39_8
 14. Губар С. Ю. Теоретичні підходи до проблеми засвоєння граматичних понять учнями з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / С. Ю. Губар // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 41-43. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 15. Дериведмідь В. М. Формування читацької компетентності у дітей з порушеннями слуху в умовах НУШ [Електронний ресурс] / В. М. Дериведмідь // Нова українська школа: початок реформ : зб. тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2020 р., м. Маріуполь) / за заг. ред. Л. В. Задорожної-Княгницької. — Маріуполь : МДУ, 2020. С. 146-148. — URL: http://mdu.in.ua/Novosti2/01-2020/zbirnik_nush_2020.pdf#page=146
 16. Дмітрієва О. І. Психологічні особливості розвитку дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІVміжнар. наук.-практ. конф. (21-22 трав. 2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. ред. Тріпак М. М. — Кам‘янець-Подільський, 2020. – С. 213-215. — URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32127/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf#page=214
 17. Дмітрієва О. Окремі аспекти розвитку особистості молодших школярів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Дмітрієва // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. — 2020. — № 9. — С. 43-54. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_9_7
 18. Дробот О. Методичні прийоми формування англомовної лексичної компетентності в учнів із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Дробот // Актуальні питання гуманітар. наук. — 2020. — Вип. 27(2). — С. 178-185. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_27(2)__31
 19. Жовтяк Г. К. Розвиток творчої компетентності у дітей з порушеннями слуху засобами структурно-логічних схем на уроках географії [Електронний ресурс] / Г. К. Жовтяк // Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 жовт.2020 р., м. Дніпро) / редкол.: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. — Дніпро. — 2020. — С. 206-211. — URL: https://cutt.ly/2WOjXCS
 20. Жук В. Педагогічна допомога дітям раннього віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Валентина Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 126-143. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8
 21. Замша А. Психолінгвістична технологія формування англомовної читацької діяльності у глухих учнів на засадах бімодально-білінгвального підходу [Електронний ресурс] / А. Замша, О. Федоренко // Актуальні питання гуманітар. наук. — 2020. — Вип. 34, т. 3. — С. 178-185. — URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/34_2020/part_3/30.pdf
 22. Іванюк В. В. Педагогічні умови організації інклюзивного фізичного виховання учнів з порушеннями слуху в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Іванюк, Н. С. Мустафаєва // Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2020 р., м. Полтава) / голов. ред. О. К. Корносенко. — Полтава : Сімон, 2020. — С. 187-190. – URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14113
 23. Кашуба В. Взаємозв’язок між соматотипом та повздовжніми розмірами тіла практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків з порушенням слуху [Електронний ресурс] / В. Кашуба, Д. Афанасьєв // Спорт. наука та здоров’я людини. — 2020. — № 2. — С. 38-49. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spschuh_2020_2_6
 24. Король І. В. Використання піктограм у корекційній роботі з дошкільниками з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Король І. В., Брушневська І. М. // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4-5 груд. 2020 р.) / ТНУ ім. В. І. Вернадського. — К. : Вид. дім «Гельветика», 2020. – С. 71-75. — URL: https://cutt.ly/OWOc94A
 25. Кострікіна Г. Особливості материнського ставлення до дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Г. Кострікіна 169-173 // Особистісне зростання: теорія і практика : зб. наук. пр. [за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Житомир, 21 квіт. 2020 р.)] / ред. колегія: Л. П. Журавльова, Г. В. Пирог, Т. М. Шапран / МОН України ; ЖДУ ім. Івана Франка, соц.-псих. ф-т. – Житомир, 2020. – С. 169-173. — URL:. https://cutt.ly/GWgmo9x
 26. Круглик О. П. Психолого-педагогічні умови діагностики міжособистісних відносин осіб з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. П. Круглик // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 58-60. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 27. Круглик О. П. Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності [Електронний ресурс] / О. П. Круглик // Актуальні питання корекц. освіти. — 2020. — Вип. 16, т. 2. — С. 111-122. — URL: http://aqce.com.ua/vipusk-n16-tom-22020/kruglik-op-formuvannja-mizhosobistisnih-stosunkiv-u-ditej-z-porushennjami-sluhu-v-piznavalnij-dijalnosti.html
 28. Круглик О. Теорія та протиріччя в засобах реалізації компенсаторних шляхів  розвитку дитини з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Оксана Круглик // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 209-226. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8
 29. Лемешко Ю. И. Алгоритм комплексной медицинской профилактики нарушения слуха у новорожденных детей [Електронний ресурс] / Ю. И. Лемешко, Ю. А. Устинович, Г. А. Шишко, П. Л. Мосько // Педиатрия. Восточная Европа. — 2020. — Т. 8, № 1. — С. 14-20. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedeaseu_2020_8_1_4
 30. Литовченко С. В. Деякі аспекти реалізації послуги ранього втручання для дітей з порушеннями слуху[Електронний ресурс] / С. В. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — — № 3. — С. 47-52. — URL: https://cutt.ly/1v18XAN
 31. Литовченко С. Дистанційне навчання дітей із порушеннями слуху: рекомендації учасникам команди супроводу [Електронний ресурс] / С. Литовченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. — 2020. — № 3-4. — С. 301-311. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_3-4_29
 32. Логвиненко В. М. Доступність вищої освіти для осіб з вадами слуху [Електронний ресурс] / Логвиненко В. М., Саган Н. В. // Формування сучасної наукової думки : матеріали міжнар. наук. конф. (31 січ. 2020 р., м. Кропивницький). — Кропивницький : МЦНД 2020. — С. 124-126. — URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/31.01.2020/239
 33. Малина Л. О. Літературний розвиток учнів з порушенням слуху [Електронний ресурс] / Л. О. Малина // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 65-67. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 34. Маслова О. В. Методологічні рівні пізнання здоров`яформуючої діяльності в процесі адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / О. В. Маслова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2020. — Вип. 5. — С. 103-106. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2020_5_21
 35. Маслова О. В. Сучасні засоби формування здоров’я у процесі адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / О. В. Маслова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2020. — Вип. 4. — С. 58-62. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2020_4_14
 36. Маслова О. Ефективність впровадження концепції здоров’яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс]  / О. Маслова // Спорт. наука та здоров’я людини. — 2020. — № 1. — С. 88-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spschuh_2020_1_9
 37. Маслова О. Концептуальні підходи здоров’я-формуючої діяльності в процесі адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / О. Маслова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2020. — № 3. — С. 74-80. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2020_3_13
 38. Маслова О. Структура наукового пізнання передумов концепції здоров`яформуючих технологій у процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Маслова // Спорт. наука та здоров’я людини. — 2020. — № 2. — С. 74-87. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spschuh_2020_2_9
 39. Микульський Н Використання  сучасних  компʼютерних технологій у фізичній культурі для дітей із порушенням слуху [Електронний ресурс] / Микульський Назар, Випасняк Ігор // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві : зб. тез матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 листоп. 2020 р., м. Івано-Франківськ) / МОН України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т фіз. виховання і спорту. — Івано-Франківськ, 2020. – С. 20-21. — URL: https://cutt.ly/qWgvgaa
 40. Мироненко А. В. Комплексний підхід до розвитку звуковимови у дітей з порушенням слуху [Електронний ресурс] / А. В. Мироненко // Актуальні  питання корекційної та інклюзивної  освіти : зб. наук. пр. / за заг. ред. Бойчука Ю. Д. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 218-224. — URL:.  https://cutt.ly/ZWgIJ5Q
 41. Мирошніченко Т. В. Напрями правового виховання учнів середнього шкільного віку з порушеннями слуху в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Т. В. Мирошніченко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2020. — С. 274-278. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 42. Мирошніченко Т. В. Сучасні підходи до правового виховання підлітків зі зниженим слухом в умовах спеціального закладу освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Мирошніченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка — 2020. — Вип. 8. — С. 305-310. — URL: https://cutt.ly/NbjDtGl
 43. Михайленко О. С. Дистанційне навчання учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Михайленко О. С., Родименко І. М. // Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 жовт.2020 р., м. Дніпро) / редкол.: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. — Дніпро. — 2020. – С. 81-88. — URL: https://cutt.ly/2WOjXCS
 44. Михайленко О. С. Прийоми підвищення ефективності розуміння малих літературних форм учнями молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. С, Михайленко // Методика викладання української мови в сучасній школі: теорія та практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2020 р.). -Харків : Центр прогрес. освіти «Генезум», 2020. – С. 207-211. — URL: https://cutt.ly/QWO9hMG
 45. Мішин М. В. Оптимізація процесу фізичної підготовки 10-11-річних спортсменів з вадами слуху, які займаються Джиу-джитсу [Електронний ресурс] / М. В. Мішин, І. В. Петренко, А. С. Кийко // Слобож. наук.-спорт. вісн. — 2020. — № 4. — С. 17-23. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2020_4_4
 46. Обухова Н. О. Особливості кохлеарної імплантації та методи слухомовленнєвої реабілітації дітей з кохлеарним імплантом [Електронний ресурс] / Обухова Н. О., Дудченко Т. М. // Актуальні питання корекц. освіти. — 2020. — Вип. 16, т. 2. — С. 201-213. — URL: https://cutt.ly/0bKPWcw
 47. Погребняк В. О. Сурдопедагогічні теорії видатних вчених [Електронний ресурс] / В. О. Погребняк // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 137-141. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 48. Савлюк С. Скринінг просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією слуху у процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. Савлюк, В. Романова, Г. Власюк, А. Панчук, Н. Домашенко // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Фіз. виховання, спорт і здоров’я людини. — 2020. — Вип. 17. — С. 69-73. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2020_17_14
 49. Сороченко К. А. Формування мовлення дітей дошкільного віку зі зниженим слухом [Електронний ресурс] / К. А. Сороченко // Актуальні  питання корекційної та інклюзивної  освіти : зб. наук. пр. / за заг. ред. Бойчука Ю. Д. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 320–324. — URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4566
 50. Ткач О. М. Логопедична робота з дітьми дошкільного віку після кохлеарної імплантації [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. — 2020. — Вип. 16(1). — С. 245-254. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(1)__24
 51. Ткач О. М. Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлеарною імплантацією [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 186-198. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_20
 52. Тудоси В. Сенсорна інтеграція як засіб фізичної терапії дітей після кохлеарної імплантаці [Електронний ресурс] / Тудоси Василина, Чурпій Ігор, Заставна Ольга, Войчишин Лілія, Янів Олеся. // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури спорту і туризму в сучасному суспільстві : зб. тез матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 листоп. 2020 р., м. Івано-Франківськ) / МОН України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т фіз. виховання і спорту. — Івано-Франківськ, 2020. – С. 66-67. — URL: https://cutt.ly/qWgvgaa
 53. Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток : навч.-метод. посіб.[Електронний ресурс] / [С. В. Кульбіда, С. В. Литовченко, В. В. Жук, В. В. Литвинова]. — Х. : Вид-во «Ранок», 2020. -144 с.- URL: https://cutt.ly/wv13fwm
 54. Фомічова Л. І. Психологічні засади дистанційного навчання дітей з порушенням слуху в умовах карантину, як фактор нового професійного мислення [Електронний ресурс] / Л. І. Фомічова // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 99-100. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 55. Форостян О. Використння наочних засобів при навчанні дітей з порушеннями слуху грі у футбол [Електронний ресурс] / О. Форостян, П. Терзі // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2020. — Вип. 3. — С. 154-160. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2020_3_31
 56. Хрипун Д. М. Особливості процесу підготовки до самостійного життя учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Хрипун Д. М., Поліщук О. А. // Українська національна школа: історія, традиції, новаторство : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (26-27 листоп. 2020 р., м. Умань) / МОН України, КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний колледж ім. Т. Г. Шевченка». – Умань : ВПЦ « Візаві», 2020. – С. 116-118. — URL: http://umanpedcollege.at.ua/konferencii/zbirnik_do_druku_makarchuk_26-11.pdf#page=116
 57. Хрипун Д. М. Формування почуття національної свідомості дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Хрипун Д. М., Ткаченко А. О. // Українська національна школа: історія, традиції, новаторство : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (26-27 листоп. 2020 р., м. Умань) / МОН України ; КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний колледж ім. Т. Г. Шевченка». – Умань : ВПЦ « Візаві», 2020. – С. 118-121. — URL: http://umanpedcollege.at.ua/konferencii/zbirnik_do_druku_makarchuk_26-11.pdf#page=116
 58. Цюра К. М. Досвід слухопротезування як засіб соціалізації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / К. М. Цюрара // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVІІ Каришинські читання) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28-29 трав. 2020 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2020. — С. 387-388. — URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/15526
 59. Шевченко С. М. Діти з порушеннями слуху на етапі становлення української незалежної держави в контексті сучасних трендів розвитку української мови [Електронний ресурс] / Шевченко Світлана Миколаївна // Формування сучасної наукової думки : матеріали міжнар. наук. конф. (31 січ. 2020 р., м. Кропивницький). — Кропивницький : МЦНД 2020. – С. 120-122. -URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/31.01.2020/239
 60. Шевченко С. М. Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із порушеннями слуху в умовах незалежної України період з 1991-2000 рр. [Електронний ресурс] / С. М. Шевченко // Актуальні питання корекц. освіти. — 2020. — Вип. 15. — С. 231-240. — URL: http://aqce.com.ua/vipusk-n15-2020/shevchenko-sm-rozvitok-navchalno-vihovnih-zakladiv.html
 61. Шевченко С. М. Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із порушеннями слуху в 1991-2000 рр. [Електронний ресурс] / С. М. Шевченко // Вісн. Нац. ун-ту «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Пед. науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 167-171. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_32
 62. Шейко О. В. Особливості побудови життєвої перспективи у дітей підліткового віку, які мають порушення слуху [Електронний ресурс] / О. В. Шейко // Вісн. студент. наук. т-ва : зб. наук. праць студентів, магістрантів і аспірантів / МОН України, НДУ ім. Миколи Гоголя ; за ред. О. В. Мельничука. — Ніжин, 2020. — Вип. 23. — С. 209-213. — URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/styd_visnuk/visnuk_stud_tov_23_2020.pdf#page=210
 63. Яворницька Л. В. Становлення та розвиток навчального процесу осіб із порушенням слуху [Електронний ресурс] / Л. В. Яворницька // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІVміжнар. наук.-практ. конф. (21-22 трав. 2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. Ред. Тріпак М. М. — Кам‘янець-Подільський, 2020. – С. 195-199. — URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32127/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf#page=214

Укладач Ю. Щеглова