Завантажити pdf

Від укладача
Публікації 2018 року
Публікації 2019 року
Публікації 2020 року
Публікації 2021 року

Від укладача

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з особливими потребами в освітньому просторі України». До його створення спонукали підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань. Черговий випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» має назву «Діти з синдромом Дауна». Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, часописів, (які мають електронну версію), електронних видань українською мовою. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2018 по 2021 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Джерела розміщені в прямій хронологічній послідовності, в межах хронологічної рубрики (одного року) – за абеткою.

Добір матеріалів закінчено у березні 2023 року.

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам, які виховують дітей з синдромом Дауна.

Публікації 2018 року

 1. Валах О. О. Психологічні особливості синдрому Дауна [Електронний ресурс] / О. О. Валах // Трансформаційні зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (17 квіт. 2018 р., м. Миколаїв) / МНУ ім. В. О. Сухомлинсь-кого. – Миколаїв, 2018. – С. 9-11. – URL: http://surl.li/fqdma.

 2. Демянчук К. В. Синдром Дауна: інтеграція дітей в суспільство [Електронний ресурс] / К. В. Демянчук, О. О. Турба // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (9–10 квіт. 2018 р.) / МОН України, ЗНТУ, ІУП ; редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 533-535. – URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/3/zbirka.pdf .

 3. Бр4185 37.04 Д90 Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова [та ін.]. – Х. : [Ранок : Кенгуру, 2018]. – 48 с.

 4. Єлісєєва Г. Організація партнерства і взаємодопомоги в освітньому процесі у роботі із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Ганна Єлісєєва // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Вінниця, 08-09 листоп. 2018 р.) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. А. Голюк. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – Вип. 1. – С. 57-60. – URL: http://surl.li/eybgm.

 5. Кірілова А. О. Особливості використання жестового мовлення в корекційній роботі з розвитку комунікативної функції у дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. О. Кірілова // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки : теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 107-108. – URL: http://surl.li/fnuzn

 6. Колосова О. В. Соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. В. Колосова, Гурал-Пулроле Йоланта // Молодий вчений. — 2018. — № 5.2. — С. 49-53. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5.

 7. Логвінова О. Л. Фактори імунодефіциту у дітей з трисомією за 21-ю хромосомою (синдром Дауна): сучасна парадигма імунних і неімунних механізмів [Електронний ресурс] / О. Л. Логвінова // Здоров’я дитини. — 2018. — Т. 13, № 3. — С. 317-322. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2018_13_3_14.

 8. Максименко О. А. Соціально-педагогічна робота з дітьми з синдромом Дауна в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. А. Максименко, С. О. Кубіцький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 291. — С. 174-178. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_291_32.

 9. Михновецька І. Дослідження рівня соціального розвитку дошкільників із синдромом Дауна в умовах інклюзивної групи [Електронний ресурс] / І. Михновецька // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2018. — Вип. 1-2. — С. 153-160. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2018_1-2_23.

 10. Михновецька І. Особливості дослідження взаємин старших дошкільників із синдромом Дауна за когнітивно-афективним критерієм інтрасуб’єктного компоненту [Електронний ресурс] / І. Михновецька // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 20(2). — С. 147-153. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_20(2)__31.

 11. Михновецька І. Особливості інтерсуб’єктного компонента взаємовідносин у старших дошкільників із синдромом Дауна (за диспозиційним критерієм) / І. Михновецька // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3 (87). – С. 74-83.

 12. Михновецька І. Особливості інтрасуб’єктного компонента взаємовідносин у старших дошкільників з синдромом Дауна (за установчо-мотиваційним критерієм) / І. Михновецька // Інноваційна педагогіка. – 2018. – № 3. – С. 64-67.

 13. Михновецька І. Особливості розвитку психічних функцій та предметно-маніпулятивних можливостей старших дошкільників з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / І. Михновецька // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К. : «Наша друкарня». – 2018. – URL: https://cutt.ly/7brxWl7.

 14. Михновецька І. Результати експериментального дослідження взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / І. Михновецька // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 8. — С. 236-246. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_8_24.

 15. Нестерчук Н. Є. Теоретичне обгрунтування сучасних підходів до застосування фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. Є. Нестерчук, І. О. Осіпчук // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. — 2018. — № 3. — С. 60-65. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rehrec_2018_3_13.

 16. Прядкіна А. А. Розвиток мовлення у дітей молодшого шкільного віку із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. А. Прядкіна // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 134-135. – URL: http://surl.li/fnvtl.

 17. Савицький А. М. Організаційні основи індивідуалізації навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2018. — Вип. 36. — С. 89-93. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_36_16.

 18. Соколова Г. Б. До питання психологічного супроводу дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи : зб. матеріалів Всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2018 р.). – Херсон, 2018. – С. 239-241. – URL: http://surl.li/chrre.

 19. Соколова Г. Б. Особливості психологічного супроводу батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2018. — № 3(2). — С. 152-157. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_3(2)__23.

 20. Соколова Г. Б. Психологічний супровід школярів із синдромом Дауна в аспекті особистісно-орієнтованого підходу [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Науковий вісник ХДУ. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 220-225. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvkhp_2018 _3(1)__41.

 21. Соколова Г. Б. Теоретичні основи структурно-функціональної моделі психологічного супроводу школярів із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Науковий вісник ХДУ. Серія : Психологічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 4. – С. 295-299. – URL: https://core.ac.uk/download/ pdf/185261801.pdf.

 22. Соколова Г. Особливості емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Г. Соколова // Наука і освіта. — 2018. — № 5-6. — С. 118-122. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_5-6_20.

 23. Соколова Г. Психологічний супровід учнів із синдромом Дауна в процесі соціальної взаємодії / Г. Соколова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3 (87). – С. 28-36.

 24. Тарасюк М. Д. Проект «Inclusion» як засіб навчання і розвитку дітей 5–8 років з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / М. Д. Тарасюк // Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навч. посібник / [А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 179-185. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711366/

 25. Турубарова А. В. Стан розробленості проблеми розвитку мовлення в дітей молодшого шкільного віку із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. В. Турубарова, А. А. Прядкіна // Науковий вісник ХДУ. Серія : Психологічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 5. – С. 270-275. – URL: http://surl.li/faxpg.

 26. Чопік О. В. Особливості навчання дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивного закладу [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Збірник. наукових. праць. молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 48-49. – URL: http://surl.li/fnldm.

Публікації 2019 року

 1. Дмітрієва Н. С. Використання методу сенсомоторної кінезіотерапії для розвитку дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. С. Дмітрієва // Науковий часопис. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 68-72. – URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27174.

 2. Дмітрієва Н. С. Вплив занять із фізичного виховання за методикою сенсомоторної кінезіотерапії на психомоторний розвиток дітей 5–6 років із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. С. Дмітрієва // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 13(2). — С. 111-116. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped _2019_13(2)__25.

 3. Дмітрієва Н. С. Педагогічні умови організації занять із кінезіотерапії дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. С. Дмітрієва // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 12(2). — С. 67-70. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019 _12(2)__16.

 4. Дмітрієва Н. С. Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку із синдромом Дауна за методикою сенсомоторної кінезіотерапії [Електронний ресурс] / Н. С. Дмітрієва // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 жовт. 2019 р., м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 6-8. – URL: https://pedagogika.sspu.edu.ua/images/tom_1sbrueva_aa1a8.pdf#page=6.

 5. Казачінер О. С. Навчання дітей із синдромом Дауна за допомогою корекційних методик [Електронний ресурс] / О. С. Казачінер // Проектування позитивного життєвого простору особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2019 р., Полтава) / упоряд. О. І. Березан. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2019. – С. 139-141. – URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/ handle/123456789/12980.

 6. Казачінер О. С. Особливості засвоєння мовного матеріалу дітьми з Синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. С. Казачінер // Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» : за матеріалами V-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (28 берез. 2019 р.) / МОН України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2019. – Вип. V.С. 68-71. – URL: http://surl.li/evada.

 7. Казачінер О. С. Особливості оволодіння лінгвістичним матеріалом дітьми з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. С. Казачінер // Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 верес. 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 91-93. – URL: http://surl.li/foppv.

 8. Кашіна-Ярмак В. Л. Коморбідні стани у дітей із синдромом Дауна: проблемні питання медико-психологічного спостереження та реабілітації (огляд літератури і власні спостереження) / В. Л. Кашіна-Ярмак, Г. В. Кукуруза, А. О. Голобородько // Сучасна педіатрія. Україна. – 2019. – № 6. – С. 64-71.

 9. Козакова О. В. Передумови соціалізації дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. В. Козакова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 7, т. 2. – С. 132-137. – URL: https://cutt.ly/dbMfDlI.

 10. Колупаєва А. А. Синдром Дауна [Електронний ресурс] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко // Колупаєва А. А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навч.-метод. посібник / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – С. 87-93. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/719075/

 11. Мартинюк В. В. Деякі особисті роздуми в процесі зайнять з образотворчого мистецтва з учнем із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / В. В. Мартинюк // Інклюзія в мистецькій освіті: виклики, практики, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (6-7 груд. 2019 р.) / ДНМЦЗКМО ; за заг. ред. М. М. Бриль. – Київ, 2019. – С. 164-172. – URL: http://surl.li/fmrig.

 12. Михновецька І. Структура та зміст програми формування взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна / І. Михновецька // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 84–94.

 13. Некраш Л. М. Особливості підтримки родин дітей раннього віку із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Л. М. Некраш // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 19(1). — С. 18-20. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_19(1)__5.

 14. Некраш Л. М. Особливості розвитку дітей із синдромом Дауна у ранньому віці [Електронний ресурс] / Л. М. Некраш // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(3). — С. 115-118. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(3)__27.

 15. Нестерчук Н. Є. Фізична реабілітація дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. Є. Нестерчук, І. О. Осіпчук, І. С. Подолянчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2019. – Вип. 3. – С. 105-109. – URL: http://surl.li/ezxie.

 16. Патетюріна Л. О. Основні методи та форми роботи з дітьми з синдромом Дауна на уроках хореографії [Електронний ресурс] / Л. О. Патетюріна // Інклюзія в мистецькій освіті : виклики, практики, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (6-7 груд. 2019 р.) / ДНМЦЗКМО ; за заг. ред. М. М. Бриль. – Київ, 2019. – С. 296-303. – URL: http://surl.li/fmrig.

 17. Пахомова Н. Г. Методичні основи формування невербальної комунікації у дітей дошкільного віку із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. Г. Пахомова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІІ Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (15 лют. 2019 р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 91-94. – URL: http://surl.li/feclg.

 18. Рудницька Є. Розвиток мовлення сонячних дітей: дошкільна інклюзивна освіта / Є. Рудницька // Дефектолог. – 2019. – № 5. – С. 31–43.

 19. Савицький А. М. Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізовного навчання [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 142-149. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_23.

 20. Сидорук І. О. Застосування засобів фізичної реабілітації дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / І. О. Сидорук, І. С. Подолянчук, Т. В. Гамма, І. М. Крук // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. — 2019. — № 5. — С. 33-38. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rehrec_2019_5_7.

 21. Соколова Г. Б. Теоретико-методичні засади психологічного супроводу школярів із синдромом Дауна : [Електронний ресурс] : автореф. дис. док. психол. наук : 19.00.08 / Соколова Ганна Борисівна ; ІСПП ім. Миколи Ярмаченка. – К., 2019. – 39 с. – URL: http://surl.li/fnlny.

 22. Сташинська О. Психолого-педагогічні особливості дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Олена Сташинська // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (28-29 листоп. 2019 р., м. Вінниця) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. А. Голюк. – Вінниця, 2018. – Вип. 2. – С. 154 — 156. – URL: http://surl.li/forti.

 23. Бр4477 37.04 Ч-34 Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. – К. : Літера ЛТД, 2019. – 48 с.

 24. Чопік О. В. Ставлення вчителів до навчання дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2019 р., м. Кам’янець-Подільський) / Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. ред. Тріпак М. М. – Кам’янець-Подільський, 2019. – С. 279-281. – URL: http://surl.li/foteo

Публікації 2020 року

 1. Авєдова С. А. Використання арт-терапевтичних практик у роботі логопеда з молодшими школярами із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / С. А. Авєдова // Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22-23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. – Дніпро, 2020. – С. 117-122. – URL: http://surl.li/ewpcq.

 2. Гончарова-Тисляцька А. Ю. Соціалізація вихованців з синдромом Дауна в закладах позашкільної освіти [Електронний ресурс] / А. Ю. Гончарова-Тисляцька // Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті : матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2020 р., м. Одеса) / Інт інновац. освіти ; Наук.-навч. центр приклад. інформатики НАН України. – Одеса : Інт інновац. освіти, 2020. – С. 106-112. – URL: https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2020/03/PedPsy-Odesa-March2020.pdf

 3. Добриніна Д. Соціально-психологічні особливості дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Дарина Добриніна // Управління навчально-виховним процесом нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні : матеріли Всеукр. форуму молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (16-17 квіт. 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2020. – С. 94-97. – URL: http://surl.li/fegls.

 4. Дубовенко А. Web-квест технології у роботі з дітьмй із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Анна Дубовенко // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2020 року. – Т. 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 118-120. – URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Pedahohichni-nauky-2020.pdf .

 5. Зелінська А. Навчання та виховання дітей з синдромом Дауна. Інклюзивна освіта [Електронний ресурс] / А. Зелінська // Реалiзація наукового потенціалу студента вищої школи: виклики, перспективні напрями : зб. тез доповідей ІІ Всеукр. студентської наук.-практ. веб-конф. (24 квіт. 2020 р.). – К., 2020. – С. 38-40. – URL: https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/ tezy_2020.pdf#page=38.

 6. Злобіна Н. М. Використання піктограм, як засобу комунікації дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. М. Злобіна // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / за заг. ред. Бойчука Ю. Д. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 132-138. – URL: http://surl.li/eutat.

 7. Кас’яненко О. М. Перспективи розвитку дитини із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. М. Кас’яненко, Л. А. Строганова // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі : зб. тез доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф (6 листоп. 2020 р., м. Мукачево) / ред. кол.: Т. І. Бондар (гол. ред.) та ін. – Мукачево : МДУ, 2020. – С. 249-251. – URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/handle/123456789/7463.

 8. Мельник А. Формування soft skills у дітей із синдромом Дауна засобами театрального мистецтва [Електронний ресурс] / Альона Мельник // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Вінниця, 10-11 груд. 2020 р.) (наукове електронне видання) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. П. Демченко. – Вінниця, 2020. – Вип. 3. – С. 301-304. – URL: http://surl.li/eybcr.

 9. Некраш Л. Використання міжнародної класифікації функціонування для оцінювання функціонування дитини із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Л. Некраш // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(3). — С. 109-113. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020 _28(3)__20.

 10. Рябченко Н. Впровадження елементів козацької педагогіки в освітній процес старших школярів із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Наталія Рябченко, Микола Свидрань // Практична психологія в інклюзивному середовищі : зб. наук. статей міжнар. наук. інтернет-конф. (21 лют. 2020 р.) / МОН України ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» ; за заг. ред. В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко. – Переяслав, 2020. – С. 139-143. – URL: http://surl.li/eydwd.

 11. Рябченко Н. М. Особливості психолого-педагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Н. М. Рябченко, С. А. Драєвська // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 230-240. — URL: .http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__23.

 12. Сидоренко О. В. Особливості формування мовлення у дітей раннього віку з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / О. В. Сидоренко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / за заг. ред. Бойчука Ю. Д. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – С. 311-315. – URL: http://surl.li/eutat.

 13. Сидорук І. О. Соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / І. О. Сидорук, І. С. Подолянчук, Л. О. Зарічанська // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. — 2020. — № 7. — С. 35-39. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rehrec_2020_7_7.

 14. Тодорцева Ю. Підготовка професійно мобільних соціальних працівників до соціального супроводу сімей, що виховують дитину із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Ю. Тодорцева // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(4). — С. 167-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(4)__28.

 15. Цюпак Т. Вплив фізичної терапії на психомоторний розвиток дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Тетяна Цюпак, Ольга Німчук // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної наук.-практ. конф. молодих учених / ВНУ ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 26-28. – URL: http://surl.li/fmktf.

 16. Бр5225 37.04 Ч-34 Чеботарьова О. В. Сонячні діти. : діти із синдромом Дауна / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. – Х. : Ранок, 2020. – 32 с.

Публікації 2021 року

 1. Бойчук Ю.Д. Зошит на друкованій основі «Сонячна» дитина» як засіб підготовки майбутніх фахівців до корекційної роботи з дітьми з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. (8 квіт. 2021 р., м. Тернопіль) / упоряд. З. І. Удич. – Тернопіль, 2021. – С. 20-24. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18577/3/inklyziv_conf_2021_novuj.pdf.

 2. Галаган В. О. Пре- та постнатальна діагностика синдрому Дауна [Електронний ресурс] / В. О. Галаган, М. А. Циганкова, В. М. Бадюк, О. Р. Оліфір, Н. А. Пожар, В. В. Куракова, В. С. Черевашко, О. В. Жураховська // Неоналогія, хірургія та перинатальна медицина. – 2021. – т. 11. – № 4(42). – С. 5-8. – URL: http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/247608.

 3. Кляп М. І. Особливості мовленнєвого розвитку дошкільників із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / М. І. Кляп // Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (9 листоп. 2021 р.) / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка ; за ред. Т.О. Докучиної, О. І. Дмітрієвої. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 107-110. – URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/6669.

 4. Мельник І. С. Адаптація дитини з синдромом Дауна в інклюзивні групи закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. С. Мельник, С. П. Кость // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2021. — Вип. 35. — С. 148-155. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2021_35_18.

 5. Мельник І. С. Соціальна адаптація дитини з синдромом Дауна до умов закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. С. Мельник // Освітній альманах : зб. студентських наук. пр. / ЛНУ ім. І. Франка ; вступ. слово, впоряд., заг. редак. Н. Мачинська. – Львів, 2021. – Вип. 4. – С. 134-138. – URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Osvitniy-almanakh_-4_2021_1-1-1.pdf#page=134.

 6. Особливості навчальної, виховної, корекційно-розвиткової роботи з дітьми з синдромом Дауна // Корекційна психопедагогіка (Олігофренопедагогіка) : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / укл. О. В. Гаяш ‒ Ужгород : ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», 2021. – С. 184-189. – URL: http://surl.li/fnuhq.

 7. Савицький А. Морфологічні основи готовності до шкільного навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. Савицький // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 10-річчю випускової кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітологі (18 берез. 2021 р.) / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплатинської. – К., 2021. – С. 187-191. – URL: http://surl.li/fniyt.

 8. Саєнко Т. А. Особливості організації корекційно-розвиткового процесу для дітей з синдромом Дауна на різних вікових етапах їхнього розвитку [Електронний ресурс] / Т. А. Саєнко // Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2021. — Вип. 2. — С. 154-161. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scjkhna_2021_2_18.

 9. Тертична Н. А. Основні характеристики готовності дитини з синдромом Дауна до навчання в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / Н. А. Тертична // Актуальні питання гуманітарних, соціальних та поведінкових наук: теоретичні та прикладні дослідження : матеріали I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 24 берез. 2021 р.). – К., 2021. – С. 30-39 – URL: http://surl.li/fnhfc.

 10. Тощук М. І. Особливості соціальної адаптації дітей дошкільного віку із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / М. І. Тощук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2021. – Вип. 15. – С. 113-114. – URL: http://surl.li/ezuzp.

 11. Шевченко Ю. В. Формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом Дауна дошкільного та молодшого шкільного віку (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / Ю. В. Шевченко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 230-239. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_23.

 12. Шевченко Ю. Загальні закономірності формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Ю. Шевченко // Спеціальна освіта: проблеми та перспективи : матеріали ХІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 квіт. 2021 р. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 173-177. – URL: http://surl.li/faawb.

 13. Шевченко Ю. Особливості корекційно-розвиткової роботи при порушеннях поведінки у дітей з синдромом Дауна в аспекті формування соціальної компетентності [Електронний ресурс] / Юлія Шевченко // Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей: матеріали VІІ Міжнар. конгр. зі спеціальної педагогіки та психології (7-8 жовт. 2021 р., м. Київ). – К. : Симоненко О. І., 2021. – С. 212-216. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/728657/

 14. Шишова І. О. Кінезіарт-терапія у розвитку дітей зі специфічними емоційними особливостями (синдромом Дауна та РАС) [Електронний ресурс] / І. О. Шишова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 196. — С. 186-190. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2021_196_41.

Укладач І. Поправка