Проза, писана жінками, часто є значно міцнішою од прози, писаної чоловіками, в цій прозі  майстерність поєднана з новаціями – стилістичними, інтонаційними, формотворчими та жанровими. Ця проза позбавлена будь-яких феміністичних пересторог і нудної дидактики та сповнена такого різного й несподіваного світобачення, яке ставить під великий сумнів твердження про те, що наше життя сіре й нецікаве.

Петро Мацкевич, головний редактор видавництва «Кальварія».

ЗМІСТ

       Андрухович Софія                 
          Сняданко Наталка                                       

                         

Від укладачів

 

       Бібліографічний покажчик присвячено такому явищу, як сучасна українська жіноча проза.

       Відкриває його ґрунтовна стаття кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Запорізького національного університету Ю. Р. Кушнерюк.

       Покажчик складається з двох розділів: «Феномен сучасної жіночої прози» та «Персоналії».

       Перший розділ вміщує матеріали загального характеру, які висвітлюють тему. Другий розділ включає персоналії сучасних письменниць за алфавітом прізвищ. Кожна персоналія вміщує коротку біографічну довідку. У межах персоналії спочатку подаються твори – за абеткою назв, а потім – критичні статті про творчість, інтерв’ю з письменницями – в алфавітному порядку.

       До посібника включено бібліографічні описи окремих видань, творів, вміщених у збірниках, журналах, газетах, а також описи матеріалів про творчість авторів, які в разі потреби супроводжуються анотаціями довідкового або пояснювального характеру. Представлені матеріали охоплюють, в основному, період XXI століття, хоча перші публікації деяких авторок почали з’являтися ще наприкінці XX століття.

       Покажчик вміщує тільки прозові твори письменниць, хоча деякі з них мають величезний доробок літературознавчої, етнографічної, правової тематики, філософських студій. Багато з них шукають себе і в поетичній творчості, але формат посібника не дозволив охопити всю багатогранність таланту письменниць.

       Критерієм відбору прізвищ була наявність необхідного друкованого матеріалу. Укладачі намагалися зібрати різних представниць: творчість деяких відзначено літературними преміями, зокрема Національною ім. Т. Г. Шевченка, а деякі мають своє бачення сучасної художньої прози, з яким можна сперечатися і не погоджуватися.

       Основними джерелами пошуку літератури були державні літописи книг, газетних і журнальних статей, літопис рецензій, каталоги і картотеки ЗОУНБ, Інтернет-ресурси. Не всі джерела були переглянуті de visu в зв'язку з відсутністю їх у фондах (ті, які викликають сумнів, позначені *).

       Добір матеріалів закінчено у вересні 2011 року.

Передмова

 

 

Ми повні землею,
як амфори,
як прадавні коші
для зберігання зерна,
що  знову побачили світ.
Ми повні земних голосів,
щоб віддати їх дітям,
щоб віддати плугам і просторам,
щоб віддати любові…

С. Майданська

 

Феномен жіночої прози останні два десятиліття є доволі привабливим об’єктом для критичних рефлексій, літературознавчих студій і звичайного читацького інтересу. Не можна стверджувати, що жіноча творчість завжди перебувала на марґіналіях літературного процесу, проте активне зацікавлення нею в різних аспектах спостерігається в період глобальної трансформації культурних процесів у незалежній Україні. Щороку в літературному просторі з’являються нові й доволі оригінальні письменниці, серед яких – колишні випускниці філологічних факультетів, журналістки, представниці культурної й політичної сфер. Така ситуація пояснюється загальною тенденцією емансипації суспільної свідомості, апробацією маркетингових стратегій у галузі українського книговидавництва, розкриттям можливостей жіночої професійної самореалізації. Розширенню горизонтів сучасної української жіночої прози сприяють також численні літературні конкурси, рейтинги літературних і культурологічних часописів, телевізійних корпорацій (наприклад, «Коронація слова», «Книга року Бі-Бі-Сі» та ін.).

Розглядати жіночу прозу окремо від суспільно-політичної ситуації, соціокультурного мікроклімату не видається можливим, адже стратегії української літературної критики й літературознавчої науки засвідчують динаміку розвитку й переорієнтації мистецького простору України, яка поступово позбувається свого колоніального статусу і стає повноцінним учасником міжкультурного діалогу. Проза й поезія сучасних українських письменниць демонструє відкритість до інтерпретації різноманітних істин буття, глибоке проникнення в онтологію сучасного світу, поліфонію естетичних тенденцій, являє собою давню інтелектуальну традицію, започатковану такими яскравими постатями української літератури ХІХ століття, як Олена Пчілка, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Христя Алчевська, Наталя Кобринська та багатьма іншими авторками означеного літературного періоду.

У сучасній українській жіночій прозі актуалізовані проблеми ґендерної ідентичності, табуйована сексуальна й національна проблематика, здійснена спроба реконструкції національної світоглядної парадиґми. Ці тексти приваблюють надзвичайною відвертістю, інтимністю, автобіографічними образами, новаторськими принципами осмислення реального і трансцендентного вимірів існування. Жіноча проза 90-х років ХХ – початку ХХІ століть органічно вписується в контекст проектів формування громадянського суспільства на засадах толерантного культурного діалогу і у зв’язку з цим виявляє потужні ідеологічні потенції, сутність яких зрозуміла в світлі новітніх методологій аналізу стану культури.  

Сам термін «жіноча проза» на початковому етапі свого існування мав негативні конотації (його використовували за допомогою лапок і обережних вказівок на зразок «так звана» і подібних). Причиною цього було загалом поверхове і зверхнє ставлення до естетичних потенцій жіночої творчості, якій нібито не вистачало широкого масштабного погляду на речі й світ. Претензії критиків (причому не обов’язково автором критичної статті міг бути чоловік) акцентували увагу на проблемах стилістики текстів, специфіці проблематики. Яскравими прикладами негативної оцінки творів жіночої прози, які продемонстрували неготовність українського науковця й пересічного читача сприймати тексти з іншими художніми стратегіями, є перші критичні відгуки на романи й повісті О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало та інших письменниць. Загальний постколоніальний хаос у суспільно-культурній сфері існування українського суспільства пояснюється конфліктністю взаємин різних типів світогляду, тому й твори означених авторів були прочитані не завжди відповідно до авторського задуму.

Іншим дискусійним аспектом визначення напрямку жіночого прози в сучасній українській літературі, який став своєрідним «каменем спотикання», є феміністична й фемінна заанґажованість творів українських письменниць 90-х років ХХ – початку ХХІ століть. В українському літературознавстві існує багато апологетів такої специфіки (дослідження В. Агеєвої, Т. Гундорової, Н. Зборовської, О. Карабльової, Т. Качак, С. Філоненко, Г.-П. Рижкової та ін.). Поряд із ними ті літературознавці, які не є прихильниками такої концепції жіночої прози. Більше того – самі письменниці дуже часто дистанціюються від поділу прози на «чоловічу» й «жіночу», воліючи явити світові насамперед «якісні»  у художньому відношенні тексти. Проте, специфіка статі, як стверджує Н. Зборовська, – один із численних і значущих чинників, що формують особистість письменника, а відповідно і його творчу самореалізацію – «письмо»[1]. До того ж українська жіноча проза 90-х років ХХ століття, як слушно зауважує С. Філоненко, лише «веде діалог з феміністичною літературою»[2], тому небезпеки руйнування традиційної моделі взаємин статей не існує в ситуації сильного домінування національних традицій, для яких споконвіку були характерні тенденції жіночої свободи порівняно з іншими етносами.

Тип жіночого світосприйняття відбиває специфічний досвід жіночої екзистенції, який не може не виявитися в стилістиці жіночої творчості. Жіночі тексти активно пропагують альтернативну модель культури. Ідеологія свободи та принципи ненасильницької комунікації узгоджуються в ній зі специфічним типом емоційно-чуттєвого переживання свого існування. У творах жіночої прози наявний особливий тип героя, який переживає світоглядну та психологічну кризу, у чому віддзеркалюється досвід існування сучасної людини. В екзистенції героя-протагоніста (причому не тільки в жіночих іпостасях) реалізоване особистісне самоусвідомлення жіночої прози кінця ХХ – початку ХХІ століть.

Критичні стратегії ґендерної критики спростовують неадекватну інтерпретацію творів жіночої прози, апологетизують правомірність функціонування терміну в сучасному українському літературознавстві, розширюючи цим його методологічні горизонти. Отже, можна зробити висновок, що дослідники наближаються до глибинного розуміння особливостей жіночого письма в контексті теорій представниць ґендерних студій. Триває процес переосмислення сучасного літературного доробку, з’являються нові роботи, у яких суттєво поглиблений аналіз характеристик жіночого письма на основі концептуалізації феномену жіночого досвіду в творчості сучасних українських письменниць.

Сучасна жіноча проза представлена творами яскравих і оригінальних авторок. Вона різножанрова й полістилістична. У світоглядному плані ці тексти єднає принцип репрезентації жіночої суб’єктивності (хоча автобіографічний образ автора не завжди акцентований), прагнення реорганізувати модель патріархального суспільства із його комплексами, фобіями й стереотипами, виявити глибинні механізми істинності людського існування. Особливо цікавими творами, у яких порушується означена проблематика, є твори О. Забужко, І. Карпи, Є. Кононенко, Н. Сняданко. У них наявні потужні авторські рефлексії щодо недавнього радянського минулого, актуалізований національний дискурс (найбільш гостросюжетні пункти української історії, національні травми, проблеми формування нової європейської ідентичності, входження України в світовий глобальний культурний процес). Окремі автори є творцями локальних міських текстів. Так, Є. Кононенко творить своєрідну «київську сагу», Н. Сняданко – «галицьку».

Однією з питомих ознак сучасної української жіночої прози є сповідальний наратив. Часто улюбленим авторським прийомом є оповідь від першої особи, акцентовані деталі автобіографії, іронічне осмислення власної постаті. Художній текст під пером талановитої авторки стає своєрідною формою психотерапії як для автора, так і для читача, який за принципом текстової насолоди (Р. Барт) вступає в діалогічні відносини з текстом і є його співтворцем.

У руслі української жіночої прози спостерігається тенденція поколіннєвого розшарування текстів, яка реалізується в розмаїтті світоглядних систем і психологічних типів авторства. Розвиток інтелектуального письма простежується у прозі О. Забужко, Н. Зборовської, С. Майданської, Г. Пагутяк. За стилістичними тенденціями ці тексти наближені до європейського жіночого екзистенціального роману. Авторефлексивне письмо Т. Малярчук, Н. Сняданко, І. Карпи засвідчує процес пошуку ідентичності новим літературним поколінням, самоаналіз і перспективи розвитку жіночої прози в наступні кілька десятиліть. Динамізм сюжетного розвитку, карколомність інтриги, політичні й соціальні алюзії – ознаки вправного оволодіння жанрами масової літератури (детектив, роман-фрістайл) у творчості М. Гримич, М. Меднікової, С. Поваляєвої та ін.

Це дає можливість сучасному читачеві обрати автора й твір відповідно до власних культурних горизонтів. Декому занадто агресивними й тенденційними здаватимуться О. Забужко, І. Карпа, а хтось може не сприйняти меланхолійну інтонацію й культурософські інтенції С. Майданської, або не інспіруватися «несучасною температурою» (за висловом Я. Голобородька) прози Г. Пагутяк. Прозу молодшого покоління письменниць навіть називають «літературою задертих спідничок» (В. Панченко), на що, наприклад, І. Карпа відзивається співчуттям до тих, хто за негативними тенденціями не зміг розгледіти справжньої сутності її творів.

Наскільки доцільним є моральний критерій у процесі аналізу художнього твору – це питання вирішує для себе поодинокий критик, читач, літературознавець. Межі естетичного – так само є проблемою дискусійною. Звичайно, не можна оминути небезпечних тенденцій, які наявні в певному типові сучасної української літератури. Масова література, жанри якої активно опрацьовують М. Гримич, Л. Денисенко, М. Меднікова, С. Пиркало, С. Поваляєва, є складовою певного ідеологічного проекту, у якому використовуються маніпулятивні психологічні механізми, що засновані на принципах нижніх сфер життєдіяльності. Проте така література є основою, на якій зростають найкращі зразки вітчизняного письменства.

Отже, індивідуально-авторські картини світу авторів, представлених у бібліографічному покажчику, виявляють типологічну схожість передусім у тенденції пошуку аксіологічних координат, у межах яких можливе винайдення певних констант, які б протидіяли всезагальному хаосу в ситуації помежів’я віків. Історична закономірність розвитку української літератури в межах патріархального дискурсу виступила передумовою формування стереотипів, які відображають андроцентричний погляд на світ, проте трансформація сучасної світоглядної парадиґми, процеси демократизації, зростання особистісного самоусвідомлення і процеси ґендерної стратифікації наприкінці ХХ століття сприяють формуванню альтернативної світоглядної парадигми, яка закономірно відбивається в художній картині світу в творах, написаних жінками.

 

Кушнерюк Ю. Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету

 

 

ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ

 

 1. Агеєва В. Жінка-читач і жінка-автор у постсоцреалістичній літературі : [творчість О. Забужко, Є. Кононенко, Г. Пагутяк, С. Касьянової] / В. Агеєва // Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму : монографія / В. Агеєва. – К. : ФАКТ, 2003. – С. 277-284.
 2. Андрусяк І. Несвяткові монологи : [критич. погляд на «жіночу» прозу. Згадується творчість Ірени Карпи, Наталки Сняданко, Світлани Пиркало, Євгенії Кононенко та ін.] / І. Андрусяк // Книжк. клуб плюс. – 2005. — № 3. – С. 12-13.
 3. Анкета критиків: краща книжка 2003 року : [згадуються «Троянда Адольфо» Т. Маляренко, «Писар Східних воріт притулку», «Захід сонця в Урожі» Г. Пагутяк, «Сестро, сестро» О. Забужко ; серед найкращих – «Писар Східних воріт притулку» Г. Пагутяк] // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 34-52.
 4. Бібєрова Г. Незнайома чи ігнорована? Жіноча доля жіночої прози в Україні / Г. Бібєрова // Слово і час. – 2006. — № 11. – С. 87-88. – Рец. на кн.: Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстки другої пол. XX – поч. XXI ст. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 600 с.
 5. Білик О. Жіноче щастя made in Ukraine : [сучас. укр. жін. романи] / О. Білик // Друг читача. – 2007. — 23 лют.-8 берез. (№ 4).  – С. 3.
 6. Бондар-Терещенко І. Забужчині діти : [сучас. укр. жін. проза] / Ігор Бондар-Терещенко // Книжник review. – 2005. — № 8/9. – С. 34-35.
 7. Воробйова Т. В. Жіноча проза у просторі теоретичного дискурсу : [згадується творчість О. Забужко, М. Матіос, С. Поваляєвої, І. Карпи, С. Пиркало та ін.] // Нова філологія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. — № 2. – С. 258-265.
 8. Десять жінок книжкового світу : [cеред ін. Оксана Забужко, «жінка-скандал», Євгенія Кононенко, «київська» жінка / підгот. Олена Гусейнова [та ін.]] // Книжк. клуб плюс. – 2004. — № 3. – С. 12-15.
 9. Дроздовський Д. Від «Спокути» до історичного прокляття. Ужинок української літератури за минулий рік : [серед ін. згадуються твори М. Матіос, С. Майданської, І. Роздобудько, О. Забужко] / Д. Дроздовський // День. – 2009. – 16 січ. (№ 4). – С. 18.
 10. Карабльова О. В. Художні версії проблеми самотності у сучасній жіночій прозі : автореф. дис. … канд. філол. наук. : 10.01.01 / Ольга Володимирівна Карабльова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2004. – 21 с.
 11. Кисла Т. М. Гра як системотворча домінанта постмодерністського фемінного роману / Т. М. Кисла // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. ф-ту лінгвістики Гуманіт. ін-ту нац. авіац. ун-ту. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – Вип. 15. – С. 111-120.
 12. Кисла Т. М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодерну [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук.: 10.01.01 : [розглядаються романи О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу», С. Пиркало «Зелена Маргарита», Н. Зборовської «Українська Реконкіста»] / Кисла Т. М. ; КНУТШ. – К., 2008. – 17 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/fils/drr/396/344366.doc
 13. Кисла Т. М. Жанровий код постмодерністського фемінного роману / Т. М. Кисла // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 164-168.
 14. Кисла Т. М. Мовно-стилістична гра як структурно-семантичний принцип організації постмодерністського фемінного роману / Т. М. Кисла // Наука і сучасність : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Т. 59. – С. 204-212.
 15. Кисла Т. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману :  [на матеріалі романів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу», С. Пиркало «Зелена Маргарита» та Н. Зборовської «Українська Реконкіста»] / Т. Кисла // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. — № 5. – С. 11-14 ; Всесвіт. л-ра та культура в навч. закладах України. – 2008. — № 2. – С. 28-31.
 16. Кисла Т. М. Стильовий плюралізм як структурно-семантичний принцип організації постмодерністського фемінного роману / Т. М. Кисла // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – Вип. 11. – С. 75-85.
 17. Котенко Н. Інтервенція по-жіночому : [про творчість Я. Івченко, І. Роздобудько та ін.] / Наталія Котенко // Березіль. – 2005. – № 5. – С. 168-170.
 18. Кокотюха А. Літературні пристрасті українського беллетриста : [у т. ч. згадується творчість Ірен Роздобудько, Євгенії Кононенко, Лариси Денисенко] / Андрій Кокотюха // Книжк. клуб плюс. – 2003. — № 10. – С. 26-27.
 19. Кокотюха А. У пошуках «жіночого детективу» : [пробл. розв. популяр. роману. Серед ін. згадується творчість Ірен Роздобудько, Євгенії Кононенко] / Андрій Кокотюха // Літ. Україна. – 2005. – 6 лип. (№ 26). – С. 6.
 20. Кононенко Є. Жіночі голоси у вітчизняній літературі : [серед ін. згадується творчість Ірен Роздобудько, Світлани Пиркало] / Євгенія Кононенко // Укр. культура. – 2003. — № 3/4. – С. 10-11.
 21. Кочевих О. Прокрустова проза : [визначені жанри укр. прози, в т. ч. глибинно-жіночий] / Олег Кочевих // Книжк. клуб плюс. – 2003. — № 5. – С. 14-15.
 22. Красюк В. Лицарі, зодчі та оборонці України. Усний журнал, присвячений письменницям – лауреатам Національної премії України імені Тараса Шевченка: М. Матіос, Л. Голоти, В. Вовк, Г. Пагутяк, О. Пахльовській. 11-й клас / В. Красюк // Укр. мова та л-ра. – 2011. — № 13/16. – С. 48-63.
 23. Крупка М. Гендерний дискурс у сучасній українській літературі / М. Крупка // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2000. – Вип. IX. – С. 145-151.
 24. Курилова Ю. Комплекс Летючого Голландця і архетип дому як категорії буття героя (на матеріалі сучасної української жіночої прози) / Ю. Курилова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 198-201.
 25. Кушнерюк Ю. Досвід відчуття часу в художньо-філософській парадигмі сучасної жіночої прози / Ю. Кушнерюк // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) [та ін.]. – К. ; Ніжин, 2006. – Вип. ХІ : Лінгвістика і літературознавство. Ч. ІІ. – С. 474-480.
 26. Кушнерюк Ю. Р. Образ дитини в українській жіночій прозі 90-х рр. ХХ століття : [досліджуються особливості моделювання образу підлітка у прозі О. Забужко, С. Йовенко, Н. Околітенко, Г. Пагутяк] / Ю. Р. Кушнерюк  // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. 21. – С. 398-406. – Бібліогр.: с. 406.
 27. Кушнерюк Ю. Р. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю [Електронний ресурс] :  автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Ю. Р. Кушнерюк ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2008. – 19 с. – Режим доступу: http://www/nbuv.gov.ua/ard/ 2008/08kyrohs.zip
 28. Кушнерюк Ю. Феномен любові в художній парадигмі сучасної української жіночої прози / Ю. Кушнерюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / редкол. : А. В. Козлов [та ін.]. – К., 2004. – Вип. 18, ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі. – С. 567-573.
 29. Література, яку пишуть жінки : [роздуми про автора-жінку / підгот.: Наталка Терлецька, Богдана Матіяш] // Книжк. клуб плюс. – 2005. — № 3. – С. 8-11.
 30. Лобовик І. Довіку амазонки : [про гендер. пробл. в укр. л-рі. Серед ін. згадується творчість Теодозії Зарівної] / Ірина Лобовик // Демокр. Україна. – 2006. – 16 верес. (№ 170). – С. 5.
 31. Матіяш Б. Міти й мітології HERstories : [про твори Світлани Поваляєвої «Орігамі-блюз», Ірени Карпи «Перламутрове порно», Марії Матіос «Щоденник страченої», Наталки Сняданко «Сезонний розпродаж блондинок», Тані Малярчук «Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи» та ін.] / Богдана Матіяш // Критика. – 2006. – Чис. 5. – С. 24-28.
 32. Москальчук В. Українська література кінця XX століття (література постмодерну) : [серед ін. згадуються твори Г. Пагутяк, Є Кононенко, О. Забужко, М. Матіос] / В. Москальчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 2. – С. 63-67.
 33. Набоченко О. Вся книжкова рать : [новинки Марії Матіос, Світлани Поваляєвої, Тані Малярчук, Марії Штельмах] / Ольга Набоченко // Дзеркало тижня. – 2007. – 22-28 верес. (№ 35). – С. 20.
 34. Не такий страшний «гендер», як його малюють : [клубна розмова про «жіночу» прозу] / над матеріалом працювали : Оксана Вєхіт  [та ін.] // Книжк. клуб плюс. – 2003. — № 11. – С. 8-11.
 35. Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 600 с. – (Видавничий проект сучасної літератури «Приватна колекція»).
 36.  Нікітіна Н. Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кінця XX – поч. XXI ст.) / Н. Нікітіна // Слово і час. – 2011. — № 1. – С. 85-92.
 37. Одинець І. Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури : [згадуються твори С. Пиркало, Н. Сняданко, С. Андрухович та ін.] / І. Одинець // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. — № 9. – С. 30-34.
 38. Писало К. Роман, написаний 30-ма жінками : [про антол. укр. жіночої прози та есеїстики другої половини XX – початку XXI ст. «Незнайома»] / К. Писало // Кур'єр Кривбасу. – 2006. — № 194. – С. 142-148.
 39. Писарева О. Мотлох дамських сумочок : [погляд на прозові твори письменниць, які вийшли у серії «Книжечка для дамської сумочки» (вид-во Дуліби), серед ін. зб. оповідань Євгенії Кононенко «Зустріч у Сан-Франциско»] / Ольга Писарева // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 5. – С. 30-31.
 40. Погрібний А. Будні і злети столичного літературного життя : [серед ін. згадуються твори М. Матіос, С. Майданської, О. Забужко, Т. Зарівної] / А. Погрібний // Літ. Україна. – 2006. – 12 жовт. (№ 39). – С. 1, 4.
 41. Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX ст. : [серед ін. – жіноча проза] / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – 628 с.
 42. Рижкова Г.-П. Лінгвокультурні концепти «сучасної жіночої прози» : [серед ін. згадуються твори О. Забужко та Т. Зарівної] / Г.-П. Рижкова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. — № 2. – С. 38-40.
 43. Рижкова Г.-П. У пошуках щастя і любові: лінгвокультурні концепти у сучасній українській «жіночій прозі» : [на прикладі творів Є. Кононенко, М. Матіос, М. Гримич, С. Зоріної, С. Пиркало] / Г.-П. Рижкова // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. — № 3. – С. 119-124.
 44. Рижкова Г.-П. М. Українська «жіноча» проза 90-х років XX – початку XXI ст.: жанрові і наративні моделі та лінгвопоетика [Електронний ресурс]  : автореф. дис. … канд. філол. наук. 10.01.01 / Г.-П. М. Рижкова ; Кіровоград. держ. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://www/nbuv.gov.ua/ard/ 2008/08rgmnml.zip
 45. Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. … канд. філолог. наук : 10.01.10 / Рябченко Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 19 с.
 46. Семків Р. Друга колекція. Не менш приватна… : кілька замальовок : [про антол. жін. прози «Незнайома»] / Р. Семків // Кур'єр Кривбасу. – 2006. — № 194. – С. 149-154.
 47. Славінська І. 33 герої укрліт : зб. інтерв’ю з укр. письменниками : [серед ін. Л. Денисенко, Є. Кононенко, Т. Малярчук, Г. Пагутяк, І. Роздобудько, С. Пиркало, С. Поваляєва, Н. Сняданко] / Ірина Славінська. – Х. : Фоліо, 2011. – 412 с.
 48. Становлення жіночої суб’єктивності в прозі українських письменниць 90-х років ХХ століття : [серед ін. згадується творчість С. Майданської, О. Забужко, Т. Зарівної] // Гендерні студії в літературознавстві : навч. посіб. для вузів /  Держ. вищ. навч. заклад «ЗНУ». – Запоріжжя : [ЗНУ], 2008. – С. 122-130.
 49. Таран Л. «Бути самій собі ціллю»: до питання про автобіографізм сучасної жіночої прози : [cеред ін. згадуються повість «Дівчина з черешні» П. Зарівної, анти-роман «Українська реконкіста» Н. Зборовської, «Без мужика» Є. Кононенко] / Л. Таран  // Сучасність. – 2006. — № 3. – С. 139-155.
 50. Таран Л. Обжити внутрішній простір : (до проблеми автобіографізму в сучасній укр. прозі жінок-авторів. Серед ін. згадується творчість С. Майданської та Н. Сняданко) / Л. Таран // Кур’єр Кривбасу. – 2005. — № 187. – С. 222-228.
 51. Тарасюк Г. Бунт дискримінованих чи масове продовження традиції? : [про л-ру для жінок. Серед ін. згадується Ірен Роздобудько як представниця «нової л-ри»] / Г. Тарасюк // Літ. Україна. – 2007. – 15 берез. (№ 10). – С. 6.
 52. [Творчість, біографічні дані, твори сучасних письменників. Серед ін. : Оксана Забужко, Ірена Карпа, Євгенія Кононенко, Таня Малярчук, Наталка Сняданко][Електронний ресурс] // Українська література XXI ст.: бібліотека, рецензії, презентації, огляди : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uklit.blog.net.ua/
 53. Ткаченко Т. І. Феномен жіночого прозописьма в українській літературі другої половини XX — початку XXI cтоліття : монографія / Т. І. Ткаченко ; Київ. міжнар. ун-т. – К. : КиМУ, 2008. – 254 с. – Бібліогр.: с. 233-254 (221 назва).
 54. Улюра А. А. Альтернатива или  канон? О новейшей женской прозе как социокультурном феномене : [упоминаются укр. писательницы] / А. А. Улюра // Рус. словесность в шк. Украины. – 2010. — № 6. – С. 45-48.
 55. Улюра Г. Коронована сила жіночої руки, або Про тих, хто «пише іншу прозу» : [про серію «Жіночий кулак» в сучас. укр. писемності] / Ганна Улюра // Слово і час. – 2005. — № 3. – С. 65-71. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 56. Улюра Г. «Не треба мислити яблучними стереотипами». Українська жіноча проза 2005 року : критич. огляд : [серед ін. згадуються романи «Кавовий присмак кориці» Лариси Денисенко, «Жінка з личем» Лесі Демської, «Без мужика» Євгенії Кононенко] / Ганна Улюра // Друг читача. – 2005. — № 12. – С. 6.
 57. Улюра Г. Проблема феміністичного тексту і письменницького іміджу жінки-авторки в сучасних українській та російській літературах : [в т. ч. творчість Оксани Забужко, Марії Матіос, Марини Гримич, Наталки Сняданко] / Ганна Улюра // Сучасність. – 2005. — № 7/8. – С. 115-127.
 58. Феномен жіночої прози обговорювали київські літератори : [короткий огляд творів та стилю С. Майданської, О. Забужко, Г. Пагутяк, Є. Кононенко та ін.] // Літ. Україна. – 2002. – 6 черв. (№ 21). – С. 6.
 59. Фєтісова О. С. Міфопоетика як засіб інтерпретації літературних творів (на прикладі жіночої прози кінця XX ст.) [Електронний ресурс] : [твори Г. Пагутяк, М. Гримич, Л. Лузіної] / О. Фєтісова // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. — № 3 (214), ч. III : Філол. науки. – С. 205-210. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_Gum/Vlush/Filo/2011_3_3/33pdf
 60. Філоненко С. О. Гендерна проблематика та нова концепція особистості жінки в сучасній українській жіночій прозі [Електронний ресурс] / С. О. Філоненко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 30. – С. 282-292. – Режим доступу: http://bdpu.org/philogical_faculty/Zarub_lit_ta_teor/s_filonen
 61. Філоненко С. О. «Дочки-матері» — нові правила гри? (на матеріалі прози Галини Гордасевич, Оксани Забужко, Світлани Йовенко, Софії Майданської) / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми літературознавства :  зб. наук. пр. / наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. – Д. : Навч. кн., 2002. – Т. 11. – С. 87-95.
 62. Філоненко С. «Інша мова жінки» : художні особливості української жіночої прози 90-х рр. XX cт. : [розглядається проблема виникнення нової концепції особистості в укр. прозі О. Забужко, Т. Зарівної, С. Йовенко, С. Майданської, Н. Тубальцевої] / С. Філоненко // Слово і час. – 2008. — № 2. – С. 49-56. – Бібліогр.: 28 назв.
 63. Філоненко С. О. Концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років XX cтоліття [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Філоненко. – К. : Аспект-Поліграф, 2006. – 156 с. : портр. – Режим доступу: http://bdpu.org/philological_faculty/Zarub_lit_ta_teor/s_filonen/monograf.doc/view
 64. Філоненко С. О. Український жіночий роман у європейському контексті [Електронний ресурс] / С. О. Філоненко // Волинь філологічна: тексти і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 6, ч. 2 / упоряд. Л. К. Оляндер. – С. 278-288. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/vftk/2008_6_2.pdf
 65. Філоненко С. Феномен жіночої прози в українській літературі : [в т. ч. аналіз творчості Оксани Забужко, Софії Майданської, Марії Матіос] / Софія Філоненко // Укр. мова та л-ра. – 2008. — № 22/24. – С. 57-61.
 66. Холмський С. Знайти Любу Клименко. Хто вона, авторка першого українського еротичного бестселера? : [згадується творчість Ірен Роздобудько, Євгенії Кононенко, Марії Матіос, Оксани Забужко та ін.] // Друг читача. – 2006. – 8-28 верес. (№ 17). – С. 4-5.
 67. Читацькі рецензії на «Книжку року Бі-Бі-Сі 2007» [Електронний ресурс] : [серед ін. рец. на кн. : Тані Малярчук «Говорити», Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки», Наталки Сняданко «Чебрець в молоці», Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля», Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра», Софії Андрухович «Сьомга»] // ВВС Ukrainian. com : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/story/2007/11/071123_book2007_reviews_oh.shtml
 68. Щур О. Апофеози жіночої прози, або Легке, Середнє й Важке укрсучліту / О. Щур // Дніпро. – 2011. — № 3. – С. 162-165.
 69. Яремчук І. Одкровення Єви: кілька слів про сучасну жіночу белетристику : літ.-крит. огляд [творчості О. Забужко, М. Гримич, Г. Тарасюк, Є. Кононенко, Т. Зарівної] / І. Яремчук // Літ. Україна. – 2003. – 8 трав. (№ 18). – С. 2.

 

 ПЕРСОНАЛІЇ

 

СОФІЯ АНДРУХОВИЧ

 

       Софія Андрухович народилася 17 листопада 1982 р. в Івано-Франківську в сім’ї відомого письменника Юрія Андруховича. Після закінчення школи поїхала з батьками до Америки, де Ю. Андрухович отримав стипендію Фулбрайта. Коли повернулася додому, вступила на факультет видавничої справи і редагування  у Львівській академії друкарства, де раніше навчалися та познайомилися її батьки. Однак Софія на другому курсі написала заяву про академвідпустку у зв’язку з поїздкою на навчання до Польщі (стипендіатка програми Вілли Деціуша у Кракові (2004)).  

Саме у Польщі написала свої перші оповідання. І хоча кажуть, на дітях відомих людей природа відпочиває, втім постійно з’являється черговий зоряний талант, який намагається довести суспільству протилежне. Софія Андрухович – молода письменниця, перекладачка, публіцистка. Дві перші прозові книжки С. Андрухович – «Літо Мілени» та «Старі люди» — не принесли авторці сподіваної слави, проте звернули увагу видавців і критиків. У польському перекладі вийшли дві її наступні книги: «Жінки їхніх чоловіків» та «Сьомга». В оцінці українських та польських критиків, проза молодої письменниці заперечує стереотип так званої «жіночої літератури», вона сповнена чуттєвістю, витонченим стилем, настроєм та присутністю автора на кожній сторінці.

Відзначена літературною премією видавництва «Смолоскип» у 2001 році.

Займається також публіцистикою та перекладами. У 2003-2005 роках працювала співредактором часопису «Четвер». Переклала з польської «Європейку» Мануели Гретковської та з англійської «Гаррі Поттер і келих вогню» Дж. К. Роулінґ (разом з Віктором Морозовим).

Зараз Софія мешкає у Києві, одружена з відомим поетом та перекладачем Андрієм Бондарем, має доньку.

 

ТВОРИ

 

 1. Дві новели / С. Андрухович // Кур’єр Кривбасу. – 2003. — № 163. – С. 176-188. – Зміст: Три кімнати з усіма вигодами ; Потрапити на свято.
 2. Death is sexy : [проза] / Софія Андрухович // Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років / Софія Андрухович [та ін.] ; [уклад. Жадан Сергій]. – Х. : Книж. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2010. – С. 5-33.
 3. Жінки їхніх чоловіків : оповід. / Софія Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 160 с.
 4. Зизоока продавчиня зелені [Електронний ресурс] : оповід. / Софія Андрухович // Укр. журн. – 2010. — № 3. – С. 48-49. – Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2010_03.pdf
 5. Княгиня : [оповід.] / Софія Андрухович // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстки другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 58-61.
 6. Літо Мілени : повість / Софія Андрухович. – К. : Смолоскип, 2002. – 104 с.
 7. [Сни] / Софія Андрухович // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 4-8. – (Доросла серія).
 8. Старі  люди : повість / Софія Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 92 с.
 9. Сьомга : роман / Софія Андрухович. – К. : Нора-Друк, 2007. – 352 с.
 10. Яйце про любов : [есе про любов] / Софія Андрухович // Хрещатик. – 2008. – 21 берез. (№ 51). – С. 12-13.

 

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Софія Андрухович – прозаїк // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстки другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 56-57.
 2. Андрухович Софія Юріївна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Андрухович_Софія_Юріївна
 3. Андрухович С. «Батькова «Таємниця» — більше автобіографічна для нього, ніж для мене» [Електронний ресурс] : [розмова з письм. Софією Андрухович / провела Оксана Зьобро] // Високий Замок. – 2007. – 16 лип. – Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/articles/57127
 4. Андрухович С. «Добра література – це магія, яку не можна пояснити» [Електронний ресурс] : [розмова з письм. Софією Андрухович / провів Андрій Любка] // Укр. журн. – 2010. — № 3. – С. 46-48. — Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2010_03.pdf
 5. Андрухович С. «Мені хотілося б, аби про мою прозу читач міг сказати: «Я дивлюсь так, як дивиться текст» : [бесіда з автором роману «Сьомга» Софією Андрухович / записала Богдана Матіяш] // Дзеркало тижня. – 2007. – 4-10 серп. (№ 28). – С. 19.
 6. Андрухович С. «Моя нова книга має смак червоної риби з лимоном і приправлена прянощами» [Електронний ресурс] : [розмова з письм. Софією Андрухович / провів Дмитро Шульга] // // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/sofia-andruhovych-moya-nova-knyga-maje-smak-cherv/
 7. Андрухович С. «На дітях геніальних батьків природа відпочиває» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Софією Андрухович / провів Павло Паламарчук] // ХайВей. Тобі є що сказати світові! : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://h.ua/story/47177/
 8. Андрухович С. «Сьомга» витягає назовні людські комплекси» : [інтерв’ю з письм. Софією Андрухович / вів Тарас Антипович] // Книжник review. – 2007. — № 13/14. – С. 32-33.
 9. Андрухович С. «Сьомга» — уявний сеанс психотерапії. І стриптиз. І харакірі…» [Електронний ресурс] : [розмова з письм. Софією Андрухович / розмовляла Наталя Дудко] // Ратуша. – 2007. – 12 квіт. – Режим доступу: http://portal.lviv.ua/ratusha/2007/04/12/143153.html
 10. Андрухович С. «Тільки з цим прізвищем я почуваюся справді природньо» : [бесіда з письм. Софією Андрухович / записала Дарина Горова] // Україна молода. – 2005. – 22 лют. (№ 33). – С. 11.
 11. Андрухович С. «Юрій Андрухович мої твори не редагує» : [розмова з письм. Софією Андрухович / провела І. Татаренко] // Друг читача. – 2007. — № 7. – С. 4-5.
 12. Бондар А. Європейські контракти стиглих помаранчів : [пер. і вид. творів Світлани Поваляєвої, Тані Малярчук, Софії Андрухович] / Андрій Бондар // Дзеркало тижня. – 2004. – 30 груд. (№ 53). – С. 9.
 13. Бондар-Терещенко І. Безпека нашої сьомги : [про романи «БЖД» Сашка Ушкалова та «Сьомга» Софії Андрухович] / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. – 2007. — № 216/217. – С. 382-386.
 14. Волосевич І. Генерація письменників-студентів : [про романи Софії Андрухович «Літо Мілени» та Любка Дереша «Культ»] / Інна Волосевич // Книжк. огляд. – 2002. — № 10. – С. 15-17.
 15. Голобородько Я. Жінки без чоловіків. Проза Софії Андрухович / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2007. — № 4. – С. 63-66.
 16. Голобородько Я. Зорова Пластика Перцепцій : [«Жінки їхніх чоловіків» Софії Андрухович] / Я. Голобородько // Кур’єр Кривбасу. – 2011. — № 258/259. – С. 337-344.
 17. Горова Д. «Сьомга» під еротичним соусом : [піар-акція щодо вибору обкладинки до роману Софії Андрухович «Сьомга»] / Дарина Горова // Україна молода. – 2007. – 7 квіт. (№ 64). – С. 11.
 18. Дігай Т. Діаманти не бувають завеликими [Електронний ресурс] / Тетяна Дігай // Поетичні майстерні : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=15982. — Рец. на кн.: Сьомга : роман / Софія Андрухович. – К. : Нора-Друк, 2007. – 352 с.
 19. Домбровська Л. Життя – це матеріал на книгу [Електронний ресурс] : [біогр. дані, творчість Софії Андрухович] / Люцина Домбровська // Наше слово. – 2011. – 3 квіт. (№ 14). – Режим доступу: http://nslowo.pl/content/view/1625/73/
 20. Ільків А. В. Жанр щоденника в українській літературі другої половини XX – початку XXI ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 : [серед ін. згадується щоден. форма у творах С. Андрухович] / А. В. Ільків ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08iavpps.zip
 21. Ірванець О. Ті самі люди, той самий світ… тільки Софія Андрухович подорослішала / О. Ірванець // Україна молода. – 2003. – 4 жовт. (№ 183). – С. 6.
 22. Кочевих О. Влада казки / Олег Кочевих // Дзеркало тижня. – 2003. – 24-30 трав. (№ 19). – С. 20. – Рец. на кн.: Літо Мілени : повість / Софія Андрухович. – К. : Смолоскип, 2002. – 104 с.
 23. Кочевих О. Принцеса літпроцесу / Олег Кочевих // Політика і культура. – 2003. – 17-23 жовт. (№ 40). – С. 37. – Рец. на кн.: Старі  люди : повість / Софія Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 92 с.
 24. Кочевих О. У кожної принцеси свої примхи / Олег Кочевих // Дзеркало тижня. – 2003. – 8-14 листоп. (№ 43). – С. 20. – Рец. на кн.: Старі  люди : повість / Софія Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 92 с.
 25. Крупка М. Екзистенцій та проблематика в сучасній жіночій прозі [Електронний ресурс] : [на прикладі творів С. Андрухович «Сьомга», І. Карпи «Перламутровее порно», С. Пиркало «Не думай про червоне»] / Мирослава Крупка // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб. наук. пр. – Рівне, 2007. – Вип. 17. – С. 58-67. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Znprdgu/2007_17/pdf/krupka.pdf
 26. Крупка М. «Я» та «інший»: простір інтимності в романі Софії Андрухович «Сьомга» / Мирослава Крупка // Слово і час. – 2008. — № 8. – С. 40-47. – Бібліогр.: с. 47.
 27. Луцький Л. [Рецензія] / Л. Луцький //  Коробчук П. Авалон та інші території: рецензії на статті (2000-2006) / Петро Коробчук і К0. –  Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 135-139. – Рец. на кн.: Літо Мілени : повість / Софія Андрухович. – К. : Смолоскип, 2002. – 104 с.
 28. Матіяш Б. [Рецензія] / Богдана Матіяш // Критика. – 2007. — №7/8. – С. 36. – Рец. на кн.:  Сьомга : роман / Софія Андрухович. – К. : Нора-Друк, 2007. – 352 с.
 29. Наріжна В. [Рец. на кн. Софії Андрухович «Жінки їхніх чоловіків»][Електронний ресурс] / Вікторія Наріжна // Артвертеп : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://artvertep.com/news/636.html
 30. Панченко В. Генітальна література, або Дурдом Софії Андрухович [Електронний ресурс] / Володимир Панченко // ЛітАкцент – світ сучасної літератури : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://litakcent.com/2008/01/10/volodymyr-panchenko-henitalna-literatura-abo-durdom-sofiji-andruhovych/. — Рец. на кн.: Сьомга : роман / Софія Андрухович. – К. : Нора-Друк, 2007. – 352 с.
 31. «Сьомга» Софії Андрухович: за і проти : [рецензії] // Книжник rewiew. – 2007. — № 13/14. – С. 28-33. – Зміст: М’ясо і дзеркало / Віра Балдинюк. Сьомга не винна / Михайло Бриних. Акваріумне рибальство / Ігор Бондар-Терещенко.
 32. Татаренко І. Новинки в літературному меню Фройда / І. Татаренко // Друг читача. – 2007. — № 10. – С. 6. – Рец. на кн.: Сьомга : роман / Софія Андрухович. – К. : Нора-Друк, 2007. – 352 с.
 33. Щербаченко Т. Книга перевтілень / Тетяна Щербаченко // Сучасність. – 2005. — № 11. – С. 156. – Рец. на кн.: Жінки їхніх чоловіків : оповід. / Софія Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 160 с.
 34. Яковенко С. Наймолодша українська жіноча проза [Електронний ресурс] : [на прикладі творів «Зелена Маргарита» Світлани Пиркало, «Пищана ріка» Галини Логінової та «Літо Мілени» Софії Андрухович] / Сергій Яковенко // Студії з україністики : зб. наук. пр. / [за ред. Р. Радишевського] ; НАНУ, Міжнар. шк. україністики ; Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – Вип. V : до 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 230-242. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/505/1/Yakovenko_Naimolodsha_ukrainska.pdf

 

 

МАРИНА ГРИМИЧ

 

                                        

  Марина Віллівна Гримич народилася 4 квітня 1961 року у Києві в родині перекладача, літературного критика Вілля Григоровича та літературознавця, професора Київського університету імені Т. Шевченка Галини Михайлівни Гримичів. Її дід – Гримич Григорій Михайлович – також був журналістом і письменником, працював у газеті «Гудок» (Москва) разом з Ільфом, Петровим, Зощенком. Марина Гримич зростала в письменницькому середовищі, серед відомих і … [ Показати всю біографію ] невідомих письменників, редакторів, видавців з усього Радянського Союзу, вона часто перебувала в різних Будинках творчості письменників і чудово знає тогочасну письменницьку субкультуру, письменницьку і видавничу «кухню», письменницький корпоративний фольклор.

  Протягом 1978-1983 років навчалася на слов’янському відділенні філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Відтоді працювала у системі НАНУ: молодшим науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології (1990), вченим секретарем, заступником директора Міжнародної школи україністики (1992). У 1990 році захистила кандидатську дисертацію та отримала звання кандидата філологічних наук. В 1996-2006 рр. — доцент, професор історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач  кафедри етнології та краєзнавства. 2005 року захистила докторську дисертацію, тож має звання доктора історичних наук.

 У її доробку наукові дослідження із соціальної та юридичної антропології, етнопсихології, історичної етнології, зокрема: «Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців» (2000), «Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX – початку XX ст.» (2004), «Звичаєве цивільне право українців XIX – початку XX ст.» (2006) та інші. За наукову монографію про звичаєве право українців отримала корпоративну премію Київського університету імені Тараса Шевченка (2004).

  Член Спілки письменників України, член Канадської спілки етнологів, директор видавництва «Дуліби» з 2005 року. Писати прозові твори почала порівняно пізно (2000 року вийшов перший роман письменниці «Ти чуєш, Марго?…»), але за цей час видала вже 8 романів. Пише у жанрах жіночих та політичних романів. У 2003 році отримала гран-прі Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» за роман «Егоїст».

  Марина Гримич – фанатичний мандрівник і кочівник. Об'їздила з фольклорно-етнографічними експедиціями всю Україну, а також багато країн світу. Марина Гримич – продюсер літературних, наукових та видавничих проектів. Заміжня, має двох дітей.

 

ТВОРИ

 

 1. Варфоломієва ніч : [роман] / М. Гримич. – Л. : Кальварія, 2002. – 160 с. – (Серія «Коронація слова»)
 2. Егоїст : роман / М. Гримич. – Л. : Кальварія. – 228 с.
 3. Егоїст : роман / Марина Гримич. – К. : ПП Дуліби, 2006. – 319 с. – (Серія «Deja vu»)
 4. Магдалинки : роман / М. Гримич. – Л. : Кальварія, 2003. – 148 с.
 5. Мак червоний в росі… : роман / Марина Гримич ; худож. Г. Якутович. – К. : Дуліби, 2005. – 192 с.
 6. Остріб Білої Сови / Марина Гримич. – К. : ПП Дуліби, 2010. – 160 с.
 7. Sekond life : роман / Марина Гримич. – К. : ПП Дуліби, 2010. – 162 с.
 8. Ти чуєш, Марго?… : [роман] / Марина Гримич. – Л. : Авер, 2000. – 215 с.
 9. Фріда : роман / Марина Гримич. – К. : ПП Дуліби, 2006. – 192 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Андрусяк І. Щуки й пуголовки на літньому «безриб’ї». Огляд книжкових новинок : [серед ін. згадуються твори Світлани Пиркало, Оксани Забужко, Марини Гримич] / Іван Андрусяк // Книжк. огляд. – 2003. — № 7/8. – С. 60-67.
 2. Бондар-Терещенко І. Божественна трагедія Марини Гримич [Електронний ресурс] // УНІАН культура : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://culture.unian.net/ukr/detail/189536. — Рец. на кн.: Second life : роман / Марина Гримич. – К. : ПП Дуліби, 2010. – 162 с.
 3. Бондар-Терещенко І. [Рецензія] // Дзеркало тижня. – 2010. – 13-19 листоп. (№ 42). – С. 13. – Рец на кн.: Second life : роман / Марина Гримич. – К. : ПП Дуліби, 2010. – 162 с.
 4. Бондар-Терещенко І. Тихий грім Марини Гримич : [про роман «Мак червоний в росі…»] / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. – 2007. — № 206/207. – С. 353-356.
 5. Воробйова Т. В. Гендерний аспект наслідування жанрових канонів в українському жіночому масовому романі (на матеріалі романів М. Гримич «Егоїст» та Л. Демської «Жінка з личем») / Т. В. Воробйова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – Вип. 11, ч. 2 : Лінгвістика і літературознавство. — С. 467-473.
 6. Герасименко Н. В. Гримич Марина Віллівна : [біограф. дані] / Н. В. Герасименко // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – К. : [Поліграфкнига], 2006. – Т. 6 : Го-Гю. – С. 456.
 7. Герасименко Н. Що за комерційністю літературного тексту? або Ще раз про психотерапевтичну белетристику на прикладі творчості одного із сучасних авторів : [М. Гримич] / Н. Герасименко // Літ. Україна. – 2008. – 2 жовт. – С. 4.
 8. Гримич Марина Віллівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Гримич_Марина_Віллівна
 9. Марина Гримич: критика, біографія, книжки, твори, фото: проза [Електронний ресурс] // Сучасна українська книгосфера : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://avtura.com.ua/writer/66/
 10. Гримич М. «Варфоломієва ніч» замислювалася як експеримент… : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич / записала Інна Долженкова] // Книжник review. – 2002. — № 19. – С. 15.
 11. Гримич М. Вторая половина : [интервью с писательницей Мариной Гримич / записала Дарина Костюк] // Профиль. – 2005. – 12 сент. (№ 36). – С. 65-67.
 12. Гримич М. Марго і … дисертація : [бесіда з авт. нов. роману «Ти чуєш, Марго?» Мариною Гримич / записала Г. Приходько] // Київ. правда. – 2002. – 7 лют.
 13. Гримич М. Враги феминизма – женщины / Марина Гримич // Профиль. – 2006. – 26 июня (№ 25).*
 14. Гримич М. Прощання перед відльотом до Канади : [бесіда з письм. Мариною Гримич / записала Людмила Таран] // Вечір. Київ. – 2007. – 25 січ. (№ 12). – С. 13.
 15. Гримич М. Розмова про жінку : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич  / записала Тетяна Долішня] // Здоров'я жінки в Україні. – 2003. — [№ 3/4]. – С. 16-18.
 16. Гримич М. Гармонійне поєднання соратниці з берегинею : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич / записала Тетяна Щербаченко] // Книжник review. – 2003. — № 11. – С. 14-15.
 17. Гримич М. Основою національного міфу має бути історичний позитив : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич / записала Інна Долженкова] // Україна. – 2003. — № 6. – С. 6-8.
 18. Гримич М. Поцілунок – цілий ритуал : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич / записала Олександра Губицька] // Експрес. – 2006. — 9-16 лют. (№ 15). – С. 14.
 19. Гримич М. Українки – натури романтичні : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич / записала Людмила Положій] // Робіт. газ. – 2004. – 4 берез. – С. 5.
 20. Гримич М. Я пробувала простецькі замовляння : [інтерв'ю з письм. Мариною Гримич / записала Тетяна Щербаченко] // Друг читача. – 2005. — № 21. – С. 4-5.
 21. Гримич М. Я тільки продюсер цього видання – і все : [бесіда з письм. Мариною Гримич / записав Богдан Логвиненко] // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 11. – С. 22-23.
 22. Гримич М. Я ще пуп’янок : [бесіда з письм. Мариною Гримич / записала Вікторія Стах] // Україна молода. – 2004. – 25 берез. (№ 55). – С. 13.
 23. До джерел. Сьогодні у ролі читача виступає письменниця Марина Гримич // Україна молода. – 2004. – 14 січ. (№ 5). – С. 12.
 24. Долженкова І. У лабіринтах домудрева : [про роман «Фріда» Марини Гримич] / Інна Долженкова // Дзеркало тижня. – 2006. – 26 серп.-1 верес. (№ 32). – С. 19.
 25. Довженкова І. Марина й «Магдалинки» : [про однойм. роман Марини Гримич] / Інна Долженкова // Дзеркало тижня. – 2003. – 12-18 квіт. (№ 14). – С. 19.
 26. Саніна А. Моностатеве дерево Фріди / А. Саніна // Книжник review. – 2006. — № 3/4. – С. 2. – Рец. на кн.: Фріда / М. Гримич. – К. : Дуліби. – 192 с.
 27. Свято Р. «Коронована» проза, або Декілька речень про любителів чорного шоколаду : [про прозові твори лауреатів премії «Коронація слова» (2003): «Егоїст» Марини Гримич, «Терористка» Марини Мєднікової та «Забавки з плоті та крові» Лириси Денисенко] / Роксана Свято // Книжк. клуб. плюс. – 2004. — № 1. – С. 50-51.
 28. Сєрова А. Світло в кінці тунелю : [про перемогу Марини Гримич у конкурсі «Коронація слова» з твором «Ти чуєш, Марго?…»] / Алла Сєрова // Літ. Україна. – 2002. – 3 жовт. (№ 34). – С. 2.
 29. Соболь В. «Фрида» родом з Бердичева : [про роман Марини Гримич «Фрида»] / Володимир Соболь // Житомирщина. – 2006. – 23 верес. (№ 105). – С. 8.
 30. Стасюк І. Освідчення Бердичеву / Ірина Стасюк // Друг читача. – 2006. – 8-28 верес. (№ 17). – С. 4. — Рец. на кн.: Фріда / Марина Гримич. – К. : Дуліби, 2006. – 192 с.
 31. Стах В. Вір не вір, а не кажи «брешеш» : [про роман Марини Гримич «Егоїст»] / Вікторія Стах // Україна молода. – 2004. – 25 берез. (№ 55). – С. 13.
 32. Тулумбас Н. Магічна проза: від Гоголя до Шевчука :  [серед рецензованих творів «Як я стала святою» Тані Малярчук, «Мак червоний у росі…» Марини Гримич, «Дванадцять» Ірен Роздобудько] / Ніна Тулумбас // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 1. – С. 14-16.
 33. Тулумбас Н. Міфологічне світове дерево: смерть і воскресіння / Ніна Тулумбас // Книжк. клуб плюс. – 2006. — № 9. – С. 25. – Рец. на кн.: Фріда / Марина Гримич. – К. : Дуліби, 2006. – 192 с.
 34. Філоненко С. «І нехай весь світ зачекає…». Егоїзм як світогляд у сучасній українській масовій літературі : [аналіз роману М. Гримич «Егоїст»] / Філоненко С. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 10. – С. 2-5. – Бібліогр.: 16 назв.
 35. Щербаченко Т. Між світами / Тетяна Щербаченко // Друг читача. – 2005. — № 21. – С. 4. – Рец. на кн.: Мак червоний в росі… / Марина Гримич. – К. : Дуліби, 2005. – 191 с.

 

 

ЛАРИСА ДЕНИСЕНКО

 

  Лариса Володимирівна Денисенко народилася 17 червня 1973 року у м. Києві. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (1995), Центрально-Європейський Університет (м. Прага), курс законопроектування при Міністерстві юстиції Нідерландів.

  Має ліцензію на здійснення практики в Торонто та Оттаві щодо справ, пов’язаних з біженцями та мігрантами, є одним з адвокатів, які представляють інтереси громадян в Європейському суді з прав людини (м. Страсбург). Починаючи з 1995 року працювала директором департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України, радником Міністерства юстиції, науковим консультантом парламентських комітетів, очолювала національне відділення міжнародної антикорупційної організації Transparency international (м. Берлін), викладачем Українського центру правничих студій при Київському інституті міжнародних відносин. Нині – приватний адвокат.

  Співавторка книг «Національні системи доброчесності», «Judicial System in the CIS Countries». 

  Свого часу була телеведучою авторської культурологічної програми «Документ» на телевізійних каналах «Студія 1+1» та «1+1 International».

  Есеїстка. Вела колонки в «Женском журнале», тижневиках «Профіль» та «Фокус», писала для дитячого журналу «Соняшник». Літературна кар’єра розпочалася перемогою в конкурсі «Коронація слова» у 2002 році за роман «Забавки з плоті та крові».  Член Національної спілки письменників України з 2004 року. Авторка романів про сучасне життя у місті. Проза Денисенко легка, іронічна, осягає всі спектри гумору: від чорної сатири до анекдотичних бурлесків.

 

ТВОРИ

 

 1. 24:33:42 : роман / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 239 с. – (Серія «День Європи»).
 2. Забавки з плоті та крові : новела з десяти частин / Л. Денисенко. – Л. : Кальварія, 2003. – 128 с.
 3. Кавовий присмак кориці / Лариса Денисенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 206 с.
 4. Кавовий присмак кориці : роман / Лариса Денисенко. – вид.  2-ге. – К. : Нора-Друк, 2007. – 254 [1] c. : портр.
 5. Корпорація ідіотів = [Харкачка у вічність] : роман / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2005. – 280 с. – (День Європи).
 6. Помилкові переймання або Життя за розкладом вбивць : роман / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с.
 7. Сарабанда банди Сари : роман / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2008. – 239 с.: портр. – (Серія «ПК (Популярні книжки)»).
 8. [Сни] / Лариса Денисенко // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 70-77. – (Доросла серія).
 9. Танці в масках : роман / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 212 с. : іл., портр. – (Серія «ПК (Популярні книжки)»).

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Денисенко Лариса Володимирівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Денисенко_Лариса_Володимирівна
 2. Денисенко Лариса [Електронний ресурс] : [офіц. веб-сайт письм.]. – Електроні  дані. – Режим доступу: http://Larysa.com.ua/
 3. Денисенко Л. За голову с красивыми волосами мне платили больше, чем за голову с мозгами : [интервью с писательницей и адвокатом Ларисой Денисенко / записала Антонина Малей] // Газ. по-киевски. – 2006. – 4 авг.
 4. Денисенко Л. Закриття «Документа» було неминучим : [бесіда з письм., телеведучою, адвокатом Ларисою Денисенко про подібність між собою дешевих «мильних опер» та котячих консервів / записала Юліана Лавриш ] // День. – 2010. – 24-25 верес. (№ 172/173). – С. 17, 19.
 5. Денисенко Л. Зараз мені хочеться мандрувати Україною, бо Україна то є любов : [бесіда з письм. Ларисою Денисенко / записала Наталка Снядко] // Львів. газ. – 2007. – 21 лют.
 6. Денисенко Л. Коли мені цікаво, я можу практично все! : [бесіда з письм. Ларисою Денисенко / записала Лєра Лауда] // Друг читача. – 2007. – № 11. – С. 4-5.
 7. Денисенко Л. «Корпорація ідіотів» є скрізь : [бесіда з  письм. Ларисою Денисенко / записала Яна Дубинянська] // Дзеркало тижня. – 2007. – 8-16 берез. (№ 9). – С. 12.
 8. Денисенко Л. «Кохання – це захоплива книга, від якої не можеш відірватися». Письменниця Лариса Денисенко поділилася з «Вечіркою» своїми думками про любов : [бесіда з письм. / записала Людмила Язвінська] // Вечір. Київ. – 2008. – 26 лют.
 9. Денисенко Л. Мене називали Гуттієре через те, що в мене закохався водолаз : [бесіда з письм. Ларисою Денисенко / записала Іра Татаренко] // Друг читача. – 2008. – № 22. – С. 5.
 10. Денисенко Л. Мені зі собачниками легше порозумітися, ніж із кицькарями : [бесіда з письм. Ларисою Денисенко / записала Наталя Дудко] // Ратуша. – 2007. – 15 берез.
 11. Денисенко Л. «Мені не подобається одноразова література» : [про нову кн. «Забавки з плоті та крові» : бесіда з авт. кн., письм. Ларисою Денисенко  / записав Іван Царюк] // День. – 2004. – 20 січ. (№ 7). – С. 8.
 12. Денисенко Л. Ніхто не може знати – ріжки, вінок, чи німб домалює над нашою головою світ : [бесіда з письм. Ларисою Денисенко / записав Аревік Петросян] // Дзеркало тижня. – 2009. – 25-29 квіт. (№ 15). – С. 11.
 13. Денисенко Л. Я чувствую, кем буду – мужчиной или женщиной: [беседа с писательницей Ларисой Денисенко / записала Светлана Олейник] // Индустр. Запорожье. – 2007. – 13 янв. (№ 4). – С. 6.
 14. Денисенко Л. Якщо вмієш писати – пиши… : [бесіда з переможницею конкурсу «Коронація слова 2002 року», авт. кн. «Забавки з плоті та крові» Ларисою Денисенко / записала Вікторія Стах] // Україна молода. – 2004. – 10 січ. (№ 3). – С. 7.
 15. Дудко Н. Мудрість у «трикутнику» / Наталя Дудко // Ратуша. – 2007. – 7 черв. – Рец. на кн.: 24:33:42 / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 239 с.
 16. Логвиненко Б. Жіночі ворожіння / Богдан Логвиненко // Книжк. клуб плюс. – 2006. — № 9. – С. 20. – Рец. на кн.: Корпорація ідіотів / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2005. – 280 с. – (День Європи).
 17. Логвиненко О. Кому на дорогу? : (огляд молодої прози [в т. ч. аналіз роману Лариси Денисенко «Забавки з плоті та крові»]) / Олена Логвиненко // Літ. Україна. – 2004. —  1 квіт. (№ 13). – С. 6.
 18. Лучка А. Письменниці в пошуках подолання самотності : [про нові кн. Євгенії Кононенко «Без мужика» та Лариси Денисенко «Харкачка у вічність»] / Анатолій Лучка // Демокр. Україна. – 2005. – 13 квіт. (№ 54). – С. 10.
 19. Найдюк О. Симптом упередженого «гріха» / Олеся Найдюк // Дзеркало тижня. – 2006. – 13-19 трав. (№ 18). – С. 18. – Рец. на кн.: Корпорація ідіотів / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2005. – 280 с.
 20. Петкова Т. История о том, как важно оставаться собой, даже влюбившись до потери сознания : [о романе Ларисы Денисенко «24:33:42»] / Татьяна Петкова // Женск. журн. – 2007. — № 8. – С. 148.
 21. Повєткін Є. Танець, маски та інтрига: Лариса Денисенко «Танці в масках» / Є. Повєткін // Київ. Русь. – 2007. – № 1. – С. 112-116.
 22. [Рецензія] // Дзеркало тижня. – 2008. – 29 листоп.-5 груд. (№ 45). – С. 15. – Рец. на кн.: Сарабанда банди Сари / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2008. – 239 с.
 23. Свято Р. «Коронована» проза, або Декілька речень про любителів чорного шоколаду : [про прозові твори лауреатів премії «Коронація слова» (2003): «Егоїст» Марини Гримич, «Терористка» Марини Мєднікової та «Забавки з плоті та крові» Лириси Денисенко] / Роксана Свято // Книжк. клуб. плюс. – 2004. — № 1. – С. 50-51.
 24. Сняданко Н. Кавовий присмак кориці / Наталка Сняданко // Львів. газ. – 2005. – 22 черв. – Рец. на кн.: Кавовий присмак кориці / Лариса Денисенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 206 с.
 25. Татаренко І. Піфагор відпочиває / Іра Татаренко // Друг читача. – 2007. — № 11. – С. 4. – Рец. на кн.: 24:33:42 / Лариса Денисенко. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с.
 26. Улюра Г. Зачудоване коло ритуалів / Ганна Улюра // Друг читача. – 2006. – 27 жовт. –9 листоп. (№ 20). – С. 3. – Рец. на  кн.: Танці в масках / Денисенко Лариса. – К. : Нора-Друк, 2006. – 212 с.
 27. Улюра Г. «Просто транс» із гірким присмаком / Ганна Улюра // Друг читача. – 2005. — № 15. – С. 5. – Рец. на кн.: Кавовий присмак кориці / Лариса Денисенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 206 с.
 28. «Шалені забавки з ідіотами» Лариси Денисенко [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. / провела Олена Щербатюк] // Tochka. net : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://e-motion.tochka.net/ua/6250-shaleni-zabavki-z/
 29. Шкляр В. М. Денисенко Лариса Володимирівна : [біограф. дані] / В. М. Шкляр // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклоп. досліджень НАН України. – К. : [Поліграфкнига], 2006. – Т. 7. – С. 381.

 

ОКСАНА ЗАБУЖКО 

 

     Оксана Стефанівна Забужко народилася 19 вересня 1960 p. у м. Луцьку у родині філологів. 3 1968 р. живе в Києві. Закінчила середню школу (1977), філософський факультет (1982) та аспірантуру з естетики (1985) Київського держав­ного університету ім. Т. Шевченка. У 1987 році захистила дисертацію за темою «Естетична природа лірики як роду мистецтва» та здобула звання кандидата філософських наук.

     У 1986-1987 pp. викладала естетику в Київській консерваторії ім. П. І. Чайковського. З 1988 р. працює в Інституті філософії НАН України. Кілька семестрів викладала україністику в США, 1994 р. перебувала в Гарвард­ському університеті як стипендіат Фундації Фулбрайта, була стипендіатом Фонду Рокфеллера (1998),  Департаменту культури м. Мюнхена (1999), Видавничого Фонду ім. Ледіга Ровольта (Швейцарія) (2001), Фонду Макартура (2002), Фонду ЄС ім. Мілени Єменської (2004). Свого часу вела авторську колонку у тижне­виках «Наша Україна» (1997), «Столичные новости» (2000) та журналі «Панорама» (1996-1998). Викла­дала літературну майстерність на філологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2001), виступала з лекціями у провідних університетах Європи та США — Сток­гольмському, Пенсільванському, Гарвардському, Колумбійському та ін. Вона — член Асоціації українських письменників, має низку громадських навантажень – Віце-президент Українського ПЕН-центру, член Наглядової Ради Міжнародного Фонду «Відродження».

     Оксана Забужко — автор книг поезії: «Травневий іній» (1985), «Дириґент останньої свічки» (1990), «Автостоп» (1994), «Новий закон Архімеда: Вибрані вірші 1980-1998» (2000), книг прози: роману «Польові дослідження з українського сексу» (1996), повісті «Казка про калинову сопілку» (2000), «Вибрана проза» (увійшли повісті «Казка про калинову сопілку», «Дівчатка», «Інопланетянка» та роман «Польові дослідження з українського сексу») (2003), повістей та оповідань «Сестро, сестро» (2003), наукових праць, книги есеїстики «Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х» (1999) та ін. Вона є також одним із редакторів-упорядників англомовної антології «From Three Worlds: New Writing from Ukraine» (1996). Оксана Забужко успішно перекладає з англійської та французької мов.

     Уперше з прозою Оксана виступила на сторінках журналів «Україна», «Прапор», «Сучасність», «Кур'єр Кривбасу» та ін. Найбільший успіх до Оксани Забужко прийшов у 1996 році завдяки роману «Польові дослідження з українського сексу». З цього часу  вийшло декілька перевидань роману в Україні, а окремими книга­ми — в Угорщині, Чехії, Росії, Польщі, Болгарії, Італії, Швеції, Англії, Німеччині, зайвий раз доводячи всім конкурентоспроможність сучасної української белетристики. За її книгою есеїстики «Хроніки від Фортінбраса» 2001 р. знято однойменний фільм (режисер О. Чепелик).

     Відзначена преміями «Мистецькі вершки — 1996», Фонду ім. Щербань-Лапіка (1996), Фундації Ковалевих (1998), Global Commitment Foundation (Фонду Всесвітнього Зобов'язання) (1997). Її поезія отри­мала також низку нагород на міжнародних поетичних фестивалях. У 2009 році нагороджена Орденом княгині Ольги.

 

ТВОРИ

 

 1. Дар маргінальності / Оксана Забужко // Березіль. – 2003. — № 3/4. – С. 144-155.
 2. Дівчатка : повість / О. Забужко // Кур’єр Кривбасу. – 1999. — № 119/121. – С. 395-419.
 3. Дівчатка : [повість] / Оксана Забужко // Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – С. 217-232.
 4. Жінка-автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української гендерної міфології : [есе] / Оксана Забужко // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстки другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 127-152.
 5. Жоравницькі : [новела] / Оксана Забужко // Жіночий погляд / авт.-упоряд. А. П. Краснящих ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2009. – С. 195-207.
 6. Жоравницькі : новела / О. Забужко ; вступ. сл. «Від автора» // Кур’єр Кривбасу. – 1996. — № 65/66. – С. 29-34.
 7. Інопланетянка : нефантастична повість / Оксана Забужко // Сучасність. – 1992. — № 8. – С. 7-39.
 8. Інструктор з тенісу : новела / Оксана Забужко // Літ. Україна. – 2002. – 6 черв. (№ 21). – С. 4.
 9. Казка про калинову сопілку / Оксана Забужко. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Факт, 2001. – 95 с.
 10. Казка про калинову сопілку : проза / Оксана Забужко // Новочасна л-ра. – 2008. — № 4. – С. 5-83.
 11. Книга буття. Глава четверта. Футурологічна притча / О. Забужко // Прапор. – 1989. — № 12. – С. 15-78.
 12. Let my people go: 15 текстів про українську революцію / О. Забужко. – 2-ге вид., випр. – К. : Факт, 2006. – 232 с.
 13. Музей заброшенных секретов : гл. из кн. / Оксана Забужко ; пер. с укр. Е. Мариничевой, В. Горпинко // Нов. мир. – 2011. — № 7. – С. 6-58.
 14. Музей покинутих секретів : розд. з нов. роману / Оксана Забужко // Березіль. – 2005. — № 7/8. – С. 18-53 ; № 9. – С. 17-52 ; № 10. – С. 16-85.
 15. Музей покинутих секретів : уривки з роману / Оксана Забужко // Сучасність. – 2009. — № 5. – С. 19-124.
 16. Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2009. – 829 с. –Вид. 2-ге, доп. – 2010. — 832 с.
 17. Озираючись уперед : [фрагмент «Let my people go: 15 текстів про українську революцію»] / О. Забужко // Укр. мова та л-ра. – 2006. — № 6/8. – С. 3-4.
 18. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. – К. : Факт, 1998. – 115 с. – 3-тє вид., стер. – 2000 ; 4-те вид., випр. – 2002. – 115 с. ; 7-ме вид. – 2004. – 176 с. ; 8-ме вид. – 2006. – 175 с. ; 9-те вид. – 2007. — 176 с. ; вид. 10-те. —  2009. – 167 с.
 19. Полевые исследования украинского секса : роман / О. Забужко ; пер. с укр. Ю. Ильиной-Король // Дружба народов. – 1998. — № 3. – С. 29-85.
 20.  Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2003. – 240 с. – 2-ге вид. – 2005 ; 3-тє вид., доповн. – 2008. – 258 с. ; 4-те вид. – 2009. – 258 с.
 21.  Сестро, сестро / Оксана Забужко // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 121-126.
 22. [Сни] / Оксана Забужко // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 109-117. – (Доросла серія).
 23. Хроніки від Фортінбраса : вибр. есеїстика / Оксана Забужко. – [3-тє вид., доповн.]. – К. : Факт, 2006. – 350 с. – (Висока полиця).
 24. Я, Мілена : повість / О. Забужко // Кур’єр Кривбасу. – 1998. — № 95/96. – С. 5-22.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Агеєва  В. Жінка-авторка як інопланетянка : [повість Оксани Забужко «Інопланетянка»] / Віра Агеєва // Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму : монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – С. 284-290.
 2. Агеєва  В. Казка про нежіночий простір : [«Казка про калинову сопілку» Оксани Забужко] / Віра Агеєва // // Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму : монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – С. 296-302.
 3. Агеєва  В. Літературний скандал як проблема рецепції : [«Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забужко] // // Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму : монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – С. 291-296.
 4. Агеєва В. Оксана Забужко в «Музеї» УПА : [про роман «Музей покинутих секретів»] / В. Агеєва // Дзеркало тижня. – 2010. – 15-22 січ. (№ 1). – С. 13.
 5. Андрусяк І. Щуки й пуголовки на літньому «безриб'ї». Огляд книжкових новинок :  [cеред. ін. згадуються твори Світлани Пиркало, Оксани Забужко та Марини Гримич] / Іван Андрусяк // Книжк. огляд. – 2003. — № 7/8. — С. 60-67.
 6. Артеменко Л. Новий рейтинговий роман Оксани Забужко незабаром зможуть прочитати і на сході, і на заході : [за матеріалами прес-конф., присвяч. презентації кн. Оксани Забужко «Музей покинутих секретів», Чернівці] / Лариса Артеменко // Чернівці. – 2010. – 13 трав. (№ 20). – С. 16.
 7. Баран Є. Тільки любов боронить од страху…: [про роман О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу»] / Є. Баран // Березіль. – 1996. — № 9/10. – С. 184-186.
 8. Бійчук Г. Література постмодернізму: реальність чи віртуальність? : [серед. ін. згадується творчість О. Забужко] / Г. Бійчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. — № 2. – С. 56-62.
 9. Бійчук Г. Читання як інтерактивний рефлексивний процес : [на прикладі постмодерн. текстів, у т. ч. творів О. Забужко] / Г. Бійчук // Дивослово. – 2008. — № 4. – С. 15-20.
 10. Білякова Л. «Забужко розмовляє з українською мовою» / Л. Білякова // Україна і світ сьогодні. – 2003. – № 8. – С. 6.
 11. Болюк О. Покращити наш світ: урок — психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку» в 11 класі / О. Болюк // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2010. — № 4. – С. 46-50.
 12. Бондаренко А. Українська еліта: патогенез самотності : [про кн. О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу»] / А. Бондаренко // Слово і час. – 1998. — № 11. – С. 42-45.
 13. Ботанова К. Куди входить Фортінбрас. (Роздуми про шизонарцизм) / Катерина Ботанова // Критика. – 2000. – Чис. 9. – С. 22-23. – Рец. на кн.: Хроніки від Фортінбраса / О. Забужко. – К. : Факт, 1999.
 14. Ботанова К. Переведи мене через Майдан / Катерина Ботанова // Дзеркало тижня. – 2005. — 17-23 груд. (№ 49). – С. 19. – Рец. на кн.: Let my people go: 15 текстів про українську революцію / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2005. – 230 с.
 15. Браткина А. Ще не вмерла. На 200-летие украинской литературы : [о романах О. Забужко «Полевые исследования украинского секса» и Ю. Андруховича «Переверзия»] / А. Браткина // Пушкин. – 1998. — № 4. – С. 20-21.
 16. Волосевич І. Оксана Забужко: the room of her own. Роздуми про «жіночу» літературу, навіяні презентацією книги «Сестро, сестро» / І. Волосевич // Книжк. огляд. – 2003. — № 10. – С. 84-90.
 17. Ворона Ю. Книгою року Бі-Бі-Сі — 2010 названо роман Сергія Жадана «Ворошиловград» : [серед книг-фіналістів – роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»] / Ю. Ворона // Бібл. планета. – 2011. — № 1. – С. 37-38.
 18. Гайдук С. Оксана Забужко – поэтесса, философ, прозаик… / Сергей Гайдук // Большая игра. – 2004. — № 1/2. – С. 90-92.
 19. Гайшенец А. Виртуально выражаясь. Эксперименты над текстом Оксаны Забужко в Центре имени Леся Курбаса : [повесть О. Забужко «Я, Милена» на театр. сцене] // Коммерсантъ. – 2011. – 8 февр. (№ 17). – С. 4.
 20. Гамаль Л. В. Феномен іншомовності української інтелігенції (до проблеми української філософсько-літературної традиції) : [в т.ч. у творчості О. Забужко] / Л. В. Гамаль // Практ. філософія. – 2008. — № 1. – С. 140-143.
 21. Герасименко Н. Наші підлітки – жертви Стівена Кінга : [згадується творчість І. Карпи, О. Забужко, С. Пиркало] / Н. Герасименко // Слово і час. – 2008. — № 4. – С. 43-49. – Бібліогр.: 23 назви.
 22. Гірник О. Оксана Забужко: від партачів життя до лицарів абсурду / О. Гірник // Київ. Русь : літ.-критич. часоп. – 2010. — № 3/4. – С. 200-208.
 23. Голобородько Я. Ю. Ментальні «фішки» доби в текстах Оксани Забужко / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. — № 7. – С. 19-22.
 24. Голобородько Я. Між романом та есеєм. Оксана Забужко / Я. Голобородько // Укр. мова та л-ра. – 2009. — № 9. – С. 6-7.
 25. Голобородько Я. Психологічні натюрморти Оксани Забужко / Я. Голобородько // Укр. мова та л-ра. – 2005. — № 15. – С. 19-20. – Рец. на кн.: Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – К., 2003. – 240 с.
 26. Голобородько Я. Психологізм… Епатажність… Флеєрічність… : [новітні тенденції укр. прози : О. Забужко та Ю. Винничук] // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2006. — № 2. — С. 88-98.
 27. Голобородько Я. Резонансне слово Оксани Забужко в українській прозі / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. — 2008. — № 1. — С. 45-50.
 28. Голобородько Я. Сексментальна  траєкторія прози Оксани Забужко / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2009. — № 12. – С. 74-80.
 29. Голобородько Я. Сексментальна  харизма прози О. Забужко : [про нову кн. Оксани Забужко «Сестро, сестро»] / Ярослав Голобородько // Літ. Україна. – 2004. – 22 лип. (№ 28). – С. 6.
 30. Гончаренко Ю. Націоналізація традиційного сюжету про Каїна та Авеля в повісті О. Забужко «Книга буття. Глава Четверта» [Електронний ресурс] / Юлія Гончаренко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука — 2011» : у 5 т. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 4. – С. 150-153. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/NIS/2011/tom_4_pdf
 31. Грабович Г. Кохання з відьмами / Г. Грабович // Тексти і маски / Г. Грабович. – К. : Критика, 2005. – С. 277-298. – Рец. на кн.: Польові дослідження з українського сексу / Оксана Забужко. – К. : Згода, 1996.
 32. Грабович Г. Кохання з відьмами / Г. Грабович // Критика. – 1998. – Чис. 2. – С. 19-24. — Рец. на кн.: Польові дослідження з українського сексу / Оксана Забужко. – К. : Згода, 1996.
 33. Гребенюк Т. Два полюси пророчого дару. («Кассандра» Лесі Українки – «Інопланетянка» Оксани Забужко) / Т. Гребенюк // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1. – С. 427-438. – Бібліогр.: 15 назв.
 34. Гребенюк Т. Концепція творчості особистості в прозі М. Коцюбинського та О. Забужко / Т. Гребенюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ін. М. Коцюбинського. Сер. : Філологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 7 : До 140 річчя від дня народ. М. Коцюбинського. – С. 87-91.
 35. Гузьо Г. Оксана Забужко: «Пацани» з СБУ оголосили війну пам’яті українського народу» : [про творч. вечір письм. Оксани Забужко, Львів] / Галина Гузьо // Високий Замок. – 2010. – 21 верес. – С. 6.
 36. Даниленко В. Г. Мистецтво розпускання павичевого хвоста : [згадуються прозові твори О. Забужко, М. Матіос, І. Карпи] // Лісоруб у пустелі. Письменник  і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – С. 53-58.
 37. Доктор Трепанатор. Я відведу тебе в музей! : [про роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»] / Доктор Трепанатор // Друг читача. – 2010. — № 6. – С. 8.
 38. Долженкова І. Марія на гранях віків або філологічні дослідження з українського сексу : [про роман О. Забужко] / Інна Долженкова // Сучасність. – 1997. — № 2. – С. 96-104.
 39. Должикова Т. І. Жаргонізми в мові творів Оксани Забужко / Т. І. Должикова, Т. П. Зубова // Лінгвістика. – 2008. — № 2. – С. 173-177.
 40. Дусова Ж. Некулінарні дослідження сирого тіста : [про роман «Польові дослідження з українського сексу» О. Забужко] / Жанна Дусова // Сучасність. – 1997. — № 2. – С. 105-107 ; Cлово і час. – 1996. — № 8/9. – С. 67-70.
 41. Жадан С. Архів Країни Спадаючих Колготок [Електронний ресурс] : [про зб. Оксани Забужки «Сестро, сестро»] / Сергій Жадан // Столичн. новости. – 2003. — 10-24 берез. (№ 10). – Режим доступу: http:// panioksana.ucoz.com/forum/4-9-1
 42. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко : фрагменти творчості і контексти / упоряд. Л. Таран. – К. : Факт, 2002. – 206 [1] c. : іл., портр. – (Літературний проект «Текст+контекст»: Знакові літ. доробки та навколо них).
 43. Жолдак Б. На сексуальному полігоні в штаті Пенсильванія до проблематики оргазму в ранній прозі О. Забужко / Б. Жолдак // Україна. – 1996. — № 8/9. –С. 30-31.
 44. Забужко Оксана Стефанівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Забужко_Оксана_Стефанівна
 45. Забужко Оксана [Електронний ресурс] : [офіційний сайт письм.]. – Режим доступу: http://zabuzhko.com/ua/
 46. Оксана Забужко – поет, прозаїк, перекладач, есеїст // Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – С. 214-216.
 47. Оксана Забужко – поет, прозаїк, перекладач, есеїст // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 116-120.
 48. Забужко О. Без інтелектуального хребта будемо бабратися в тому самому болоті : [бесіда з популяр. укр. письм. про змарновані шанси: здобутки укр. незалежності, свій новий роман «Музей покинутих секретів» / записали Олег Крук, Юлія Косинська] // Україна молода. – 2009. – 4 верес. (№ 162). – С. 18.
 49. Забужко О. «Безкнижна нація – бомба, закладена під майбутнє» : [бесіда з укр. письм. / записала Яна Дубинянська] // Дзеркало тижня. – 2005. – 9-15 квіт. (№ 13). – С. 14.
 50. Забужко О. Будь-який текст роздягає автора : [бесіда з письм. / записала Юля Гаврилова] // Книжник review. — 2007. — № 11/12. – С. 40-45.
 51. Забужко О. Бути живою – я дуже старалась…: [бесіда з письм. / записала Марія Вишневська] // Свобода слова. – 2008. – 31 січ. (чис. 4). – С. 17.
 52. Забужко О. В Європі Україна знана своєю мафією і своїми астарбайтерами : [бесіда з письм. / записала М. Вишневська] // Слово Просвіти. – 2002. – 2-8 серп. (чис. 31). – С. 14.
 53. Забужко О. В українській культурі не було місця для осмислення екзистенційного досвіду жінки… : [бесіда з письм. / записав Дмитро Стус] // Дзеркало тижня. – 2003. — 1-7 лют. (№ 4). – С. 19.
 54. Забужко О. Дар сестринства… : [бесіда з письм. Оксаною Забужко про нову кн. «Сестро, сестро» / записав Дмитро Десятерик] // День. – 2003. – 26 лют. (№ 36). – С. 1-2.
 55. Забужко О. Де нема лицаря, там приходить пахан : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / бесіду вели : Лариса Івшина [та ін.]] // День. – 1999. – 17 лип. (№ 129). – С. 6.
 56. Забужко О. Зустріч читача і тексту – це любовний акт : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записав Микола Скиба] // Слово Просвіти. – 2004. – 25 листоп.-1 груд. (чис. 48). – С. 13.
 57. Забужко О. Кожен серйозний письменник рано чи пізно виходить на рівень «особистих порахунків» зі своєю країною : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / розмовляла Наталка Пасічник] // Дніпро. – 2010. — № 6/8. – С. 76-77.
 58. Забужко О. Конкурси – кровообіг літератури : [бесіда з укр. письм. Оксаною Забужко / записав Анатолій Лучка] // Демокр. Україна. – 2004. – 30 лип. (№ 92). – С. 10.
 59. Забужко О. «Ми ще не програли» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко про її нов. роман «Музей покинутих секретів» / записала В. Черемних] // Журналіст України. – 2010. — № 4. – С. 23-25.
 60. Забужко О. Мне привычно входить в дверь там, где ее нет : [интервью с укр. писательницей Оксаной Забужко] // Книж. обозрение. – 2002. – 25 марта (№ 13). – С. 3.
 61. Забужко О. Моє діло прокукурікати, а там хоч не розвиднюйся : [інтерв’ю з письм. Оксаною Забужко / записала Іра Татаренко] // Друг читача. – 2007. — № 8. – С. 4-5.
 62. Забужко О. Мой первый роман «Польові дослідження українського сексу» только теперь стали оценивать»… : [беседа с писательницей Оксаной Забужко / записала Алла Лобановская] // Правда Украины. – 2003. – 25-31 дек. (№ 198/201). – С. 21.
 63. Забужко О. На якій підставі группа пацанів з баблом вирішує долю 46-мільйонної нації до 2042 року? : [інтерв’ю з письм. Оксаною Забужко / провела Оксана Климончук] // Луцький замок. – 2010. – 15, 22 лип. ; Літ. Україна. – 2010. – 22 лип. – С. 4. ; Шлях перемоги. – 2010. – 14 лип. (№ 28).
 64. Забужко О. Нас розбестив мордоворотний матеріалізм : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записав Федір Млинченко] // Столиця. – 2003. — 4-10 квіт. (№ 14). – С. 24.
 65. Забужко О. Наші жінки уражені патріархальною меншовартістю : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записала М. Вишневська] // Буковин. віче. – 2002. – 16 січ.
 66. Забужко О. «Перша заповідь письменника – не збреши» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записав Олександр Супрунець] // Персонал Плюс. – 2005. – 8-14 черв. (№ 23). – С. 10.
 67. Забужко О. «Поезію можна писати в тюрмі і злиднях, а проза потребує громадянського суспільства» : [інтерв’ю з письм. Оксаною Забужко / записав Володимир Коскін] // Демокр. Україна. – 2010. – 4 черв. (№ 22). – С. 17.
 68. Забужко О. «Поетів гарних і різних у нас чимало» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записав Анатолій Лучка] // Демокр. Україна. – 2004. – 20 берез. (№ 32). – С. 10.
 69. Забужко О. «Після проголошення незалежності ми мали б зажадати статусу народу потерпілого від геноциду» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записала М. Вишневська] // Літ. Україна. – 2002. – 18 квіт. (№ 15). – С. 3.
 70. Забужко О. Покоління починається з бунту проти попередників : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записав В. Денисенко] // День. – 2001. – 20 груд. (№ 234). – С. 5.
 71. Забужко О. Промоційний сюжет Оксани Забужко, або Польові дослідження з організації українських медіа : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записала Леся Ганжа] // Книжк. клуб. плюс. – 2002. — № 4. – С. 26-32.
 72. Забужко О. Робота в полі : [інтерв’ю з письм. Оксаною Забужко / провела Яніна Кудь] // Контракти. – 2008. — № 50. – С. 54-57.
 73. Забужко О. Семилетняя выдержка : [интервью с писательницей Оксаной Забужко / записала Ирина Илюшина] // Корреспондент. – 2010. — № 1. – С. 44.
 74. Забужко О. «Спілкування від серця й до серця є найдієвішою рекламою» : [інтерв’ю з письм. Оксаною Забужко /записав Анатолій Лучка] // Книжк. огляд. – 2001. — № 12. – С. 27-29.
 75. Забужко О. Сьогодні «бути жінкою» в українській літературі – не проблема…» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записала Анна Лобановська] // Літ. Україна. – 2008. – 18 груд. (№ 49). – С. 5.
 76. Забужко О. «Те, що в нас зветься сободою слова, є в дійсності радже «свободою спаму…» : [інтерв’ю з письм. Оксаною Забужко / записала Анна Лобановська] // Укр. літ. газ. – 2010. – 2 квіт. (№ 4).
 77. Забужко О. «Україна нагадує «важкого підлітка» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записала Галина Гузьо] // Високий Замок. – 2009. – 15 жовт. – С. 8.
 78. Забужко О. «Я збуджую інтерес до української літератури» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / провела Олена Зварич] // Україна молода. – 2002. – 17 січ. (№ 10). – С. 12.
 79. Забужко О. «Я погано розумію, чим займаються сьогодні спілки письменників…» : [бесіда з письм. Оксаною Забужко / записала М. Вишневська] // Буковин. віче. — 2001. – 10 жовт.
 80. Забужко О. «Я приблизно знаю, які книжки хочу написати» : [інтерв’ю з письменницею / провела Наталія Лебідь] // Україна молода. – 2007. – 6 лип. (№ 119). – С. 20-21.
 81. Захарчук В. Казка про калинову сопілку: трансформація архетипу братовбивства в українській літературі : [в т. ч. згадується «Казка про калинову сопілку» Оксани Забужко] / Вікторія Захарчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. — № 11. – С. 2-6. – Бібліогр.: с. 6.
 82. Зборовська Н. Два «любовних» романи українського кінця століття або Юрій Андрухович проти Оксани Забужко / Ніла Зборовська // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Л. : Літопис, 1999. – С. 118-126.
 83. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого «герметизму» : [О. Забужко «Польові дослідження»] / Ніла Зборовська // Слово і час. – 1996. — № 8/9. – С. 59-67.
 84. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків : [Леся Українка, Оксана Забужко / Ніла Зборовська] // Слово і час. – 2004. — № 2. – С. 32-38.
 85. Зборовська Н. В. Жіночий внутрішній театр особистості : [на прикладі творів Є. Кононенко, О. Забужко, Г. Тарасюк] / Ніла Зборовська // Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Ніла Зборовська — К. : Академвидав, 2006. – С. 427-457.
 86. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. – 1998. – Чис. 10. – Рец. на кн.: Я, Мілена / Оксана Забужко // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 95/96. – С. 5-22.*
 87. Зборовська Н. Перцепція феміністики у західноєвропейському дискурсі та українському письменстві : [серед ін. згадується О. Забужко] / Н. Зборовська // Слово і час. – 2005. — № 1. – С. 50-61.
 88. Зборовська Н. Повість «Я, Мілена» О. Забужко у «феміністичному» дзеркалі / Ніла Зборовська // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Л. : Літопис, 1999. – С. 127-133.
 89. Зборовська Н. Про «безталання бути жінкою»: з приводу «Польових досліджень…» Оксани Забужко / Ніла Зборовська // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Л. : Літопис, 1999. – С. 108-118.
 90. Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема : [в т. ч. творчість О. Забужко] / Ніла Зборовська // Слово і час. – 2007. — № 6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв.
 91. Зборовська Н. Українська література в умовах масової культури : [творчість О. Забужко] / Ніла Зборовська // Дивослово. – 2008. — № 4. – С. 47-50.
 92. Зборовська Н. Фемінізм як сестровбивство : [творчість О. Забужко] / Ніла Зборовська // Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Ніла Зборовська. — К. : Академвидав, 2006. – С. 457-466.
 93. Земляной С. Писательская карьера: интеллектуальная хохлушка как сексуально-литературный тип : [О. Забужко «Полевые исследования украинского секса»] / Сергей Земляной // Независ. газ. – 1998. – 12 авг. – С. 7.
 94. Зьобро О. Оксана Забужко: «Музей покинутих секретів» — роман про минуле, яке не минає» : над новим романом письменниця працювала сім років! / Оксана Зьобро ; комент. Костянтина Родика // Високий замок. – 2009. – 26-27 груд. – С. 13.
 95. Інший формат: Оксана Забужко / упоряд. Тарас Прохасько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 48 с.
 96. Карабльова О. Засади міфопоетики у творчості С. Майданської та О. Забужко [Електронний ресурс] / О. Карабльова // Волинь філологічна: тексти і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 6, ч. 2 / упоряд. Л. К. Оляндер. – С. 198-207. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/vftk/2008_6_2.pdf
 97. Карабльова О. Сексуальність як вияв самотності у прозі Оксани Забужко / Ольга Карабльова // Слово і час. – 2003. — № 7. – С. 76-83.
 98. Качак Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксани Забужко, Світлани Йовенко: асоціативна паралель / Т. Качак // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2007. – Т. 4, кн.1. – С. 410-427. – Бібліогр.: 21 назва.
 99. Квітка В. Книга діагнозів Оксани Забужко : [про кн. есеїв авт. «Репортаж із 2000-го року»] / В. Квітка // Україна молода. – 2001. – 4 лип. (№ 117). – С. 13.
 100. Кисла Т. М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодерну [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук. : 10.01.01 : [розглядаються романи О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу», С. Пиркало «Зелена Маргарита», Н. Зборовської «Українська Реконкіста»] / Кисла Т. М. ; КНУТШ. – К., 2008. – 17 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/fils/drr/396/344366.doc
 101. Кисла Т. М. Жанрова семантика фемінних романів у системі українського постмодернізму (на матеріалі романів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та С. Пиркало «Зелена Маргарита») / Т. М. Кисла // Вісн. Київ. славіст. ун-ту. –  2007. — № 35. – С. 73-82.
 102. Кисла Т. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману: за матеріалами романів О. Забужко, С. Пиркало та Н. Зборовської // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. — № 5. – С. 11-15 ; Всесвіт. л-ра та культура в навч. закладах України. – 2008. — № 2. – С. 28-31.
 103. Книжная полка Елены Мариничевой : [рец.] // Новый мир. – 2011. — № 1. — С. 199-200. – Рец. на кн.: Музей покинутих секретів / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2010. – 832 с.
 104. Ковальчук М. Згадати все / Микола Ковальчук // Друг читача. – 2006. — 24 лют.-9 берез. (№ 4). – С. 3. – Рец. на кн.: Let my people go: 15 текстів про українську революцію / Оксана Забужко. – К. : Факт. – 232 с.
 105. Кононенко Є. Heroine чи  Bad Girl? : [Ліна Костенко та Оксана Забужко] / Євгенія Кононенко // Критика. – 2009. – Чис. 1/2 – С. 25-30.
 106. Костюк В. Дискурс ненависти в оболонці порногламуру / Василь Костюк // Критика. – 2010. – Чис. 9/10. – С. 30-31. – Рец. на кн.:  Музей покинутих секретів / Оксана Забужко. – Вид. 2-е, доп. – К. : Факт, 2010. – 832 с.
 107. Котик І. Чернетка шедевру? / Ігор Котик // Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін.]. – [К.] : Грані-Т, [2011]. – С. 107-113. – Рец. на кн.: Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Факт, 2010. – 832 с.
 108. Коцарев О. [Рецензія] / Олег Коцарев // Критика. – 2010. – Чис. 5/6. – С. 15. – Рец. на кн.: Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. – К. :  Факт, 2010. – 832 с.
 109. Кочевих О. Прокрустова проза : [згадується глибинно-жіноча проза Оксани Забужко] / Олег Кочевих // Книжк. клуб. плюс. – 2003. — № 5. – С. 14-15.
 110. Кочевих О. Українська масова література: пацієнт радше живий, аніж мертвий : [згадується творчість О. Забужко] / Олег Кочевих // Політика і культура. – 2001. — № 25. – С. 47-48.
 111. Криконюк К. Чи почують в Ірані калинову сопілку? : [про вид. кн. Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку» в Ірані] / Катерина Криконюк, Іван Дмитрів // Демокр. Україна. – 2007. – 5 жовт. – С. 23.
 112. Криштопа М. Вітчизняна «відьомська» література та її особливості : [згадується «Калинова сопілка» Оксани Забужко / М. Криштопа] // Слово Просвіти. – 2005. — № 33. – С. 12.
 113. Кроп Т. Оксана Забужко: «Книжка має стільки версій, скільки людей її прочитало…»: [презентація роману «Музей покинутих секретів»] / Тетяна Кроп //  Демокр. Україна. – 2010. – 2 квіт. (№ 13). – С. 19.
 114. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі : (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) / М. Крупка // Слово і час. – 2007. — № 7. – С. 73-79.
 115. Кульбабська Ю. Спроба психоаналітичного підходу до інтерпретації прози Оксани Забужко / Ю. Кульбабська // Мандрівець. – 2008. — № 6. – С. 35-41.
 116. Кульчинський О. Іранці розуміють, чому Ганнуся стала вбивцею: українська література заговорила на фарсі : [розмова з перекладачкою Катериною Криконюк, в т. ч. переклад повісті О. Забужко «Казка про калинову сопілку»] / О. Кульчинський // Всесвіт. – 2011. — № 3/4. – С. 205-210.
 117. Кульчицька Л. В. Українській роман на зламі тисячоліть: постмодернізм чи імітація : [згадується творчість О. Забужко] / Л. В. Кульчицька // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. – 2004. — № 2. – С. 103-105.
 118. Куляс П. Мовний експеримент Оксани Забужко / П. Куляс // Вища освіта України. – 2002. — № 1. – С. 92-96.
 119. Курилова Ю. Рецепція мотиву братовбивства у творах О. Забужко «Книга буття. Глава четверта» і «Казка про калинову сопілку» / Ю. Курилова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К. ; Одеса : Твім-інтер, 2002. – Вип. 10. – С. 184-188.
 120. Курилова Ю. Художнє осмислення категорій «творець» і «творчість» у сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів Г. Пагутяк і О. Забужко) / Ю. Курилова // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. / наук. ред. Н. І. Заверталюк. – Д., 2002. —  Т. 12. – С. 31-36.
 121. Літературні премії «Березоля» 2005 року : [в т. ч. Забужко Оксані за розділи з нов. роману «Музей покинутих секретів» ] // Березіль. – 2006. — № 1/2. – С. 2.
 122. Луц Н. Жінка і митець Оксана Забужко : урок-побачення / Н. Луц // Відкритий урок. – 2005. — № 23/24. – С. 68-77.
 123. Луцький Л. Відпочинковий horror у Країні О. З. / Лукаш Луцький // Книжник review.- 2001. – № 1. — Рец. на кн.: Казка про калинову сопілку / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2000.*
 124. Масенко Л. Визначальні мотиви «Польових досліджень з українського сексу» (О. Забужко) / Л. Масенко // Слово і час. – 1997. — № 2. – С. 28-31.
 125. Масенко Л. З позиції сповідування: ключові мотиви «Польових досліджень з українського сексу» Оксани Забужко / Л. Масенко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. — № 61/64. – С. 74-76.
 126. Матвієнко С. Есей: між алібі та компроматом : [про жанр есею на прикладі творчості Оксани Забужко, Юрія Андруховича, Костянтина Москальця] // Критика. – 2000. – Чис. 12. – С. 12-13.
 127. Мацибок-Стародуб Н. Секрети успішної книги від Оксани Забужко / Н. Мацибок-Стародуб // Київ. Русь : літ.-критич. часоп. – 2010. — № 3/4. – С. 209-224.
 128. Молоткаста П. П. Мадам Боварі в обставинах сексуальної революції : [про роман О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу»] / П. П. Молоткаста // Дзвін. – 1997. — № 3. – С. 150-151.
 129. Монахова Н. «Підпорядковане» в українському контексті : (cпроба постколоніал. інтерпретації роману О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу») / Наталя Монахова // Сучасність. – 2003. — № 4. – С. 124-142.
 130. Назарчук Д. Оксана Забужко: «Минуле не витирається і не зникає» : [про презентацію роману Оксани Забужко «Музей покинутих секретів»] / Дарина Назарчук // Голос України. – 2010. – 11 лют. – С. 22.
 131. Найдан М. Двоє українських поетів: Аттила Могильний і Оксана Забужко /Майкл М. Найдан // Сучасність. – 1993. — № 7. – С. 77-85.
 132. Неборак В. Польоти над узвозами сучасної української прози: від роману–автобіографії до біографічного роману : [згадується творчість О. Забужко] / В. Неборак // Кур’єр Кривбасу. – 2010. — № 244/245. – С. 403-422.
 133. Окара А. Записки киевского доктора Фауста : [о романе Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса»] / Андрей Окара // Лит. газ. – 1997. – 16 июля (№ 29). – С. 13.
 134. Пахаренко В. Модернізм, авангардизм, постмодернізм : [серед ін. згадується роман О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу»] / В. Пахаренко // Укр. мова та л-ра. – 2007. — № 2/4. – С. 32-35.
 135. Пахаренко В. Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму : [згадується творчість О. Забужко] / В. Пахаренко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. — № 2. – С. 50-56.
 136. Пашник О. В. Трансцендентність як основа буття в ліриці О. Забужко / О. В. Пашник // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Філол. науки. – 2001. — № 4. – С. 102-106.
 137. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі : [про персонажів романів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та Г. Пагутяк] / О. Поліщук // Слово і час. – 2003. — № 2. – С. 70-74.
 138. Поліщук О. «Стьоб» в українській сьогочасній літературі : [згадується творчість О. Забужко] / О. Поліщук // Слово і час. – 2009. — № 11. – С. 68-74.
 139. Поліщук Я. Що змінюється в сучасній літературі : [серед ін. згадуються О. Забужко та Є. Кононенко] / Я. Поліщук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. — № 4. – С. 104-112.
 140. Полковський В. Роздуми над «Хроніками…» О. Забужко: погляд із периферії / В. Полковський // Слово і час. – 2001. — № 1. – С. 82-84. – Рец. на кн.: Хроніки від Фортінбраса / О. Забужко. – К. : Факт, 1999.
 141. Полковський В. Ще раз про «Польові дослідження» О. Забужко / Полковський Валерій // Слово і час. – 2000. — № 2. – С. 62.
 142. Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко / Г.-П. Рижкова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. — № 3. – С. 28-32. – Бібліогр.: с. 32.
 143. Ровінська О. Новий тип героїні-інтелектуалки у сучасній жіночій прозі [Електронний ресурс] : [на матеріалі творів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та «Інопланетянка»] / Оксана Ровінська // Науковий блог. НаУ «Острозька академія» : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1175
 144. Ромазан О. Локус творчої жінки у гендерної ассиметричному суспільстві (романи С. Плаж «Під ковпаком» та О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу») [Електронний ресурс] / Олена Ромазан // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб. наук. пр. / ред. кол. Я. О. Поліщук [та ін]. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 18. – С. 157-163. – Режим доступу: www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Znprdgu/2008_18/zmist.htm
 145. Роман «Полевые исследования украинского секса» О. С. Забужко // 50 знаменитых украинских книг / В. П. Андрусенко [и др.]. – Х., 2004. – С. 479-489.
 146. Руженцев С. Не польові дослідження сестринських взаємин / Сергій Руженцев // Літ. Україна. – 2003. – 20 берез. (№ 12). – С. 5. – Рец. на кн.: Сестро, сестро / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2003.
 147. Савченко Л. Хронотоп як виразник ідіостилю Оксани Забужко / Любов Савченко // Культура слова. – 2009. – Вип. 71. – С. 71-77.
 148. Секрет Т. «Любити можна тільки сильного чоловіка» : семінар в 11-му кл. за романом О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу» / Т. Секрет // Укр. мова. та л-ра. – 2007. — № 2/4. – С. 65-67.
 149. Семків Р. Привид Лесі : [серед ін. згадується есей Оксани Забужко «Жінка-автор у колоніальній культурі»] // Критика. – 2001. – Чис. 1/2. – С. 18-20.
 150. Семків Р. Час читати ретро : [характеристика сучас. укр. л-ри. Серед ін. представників згадується Оксана Забужко та Світлана Пиркало] / Ростислав Семків // Критика. – 2003. – Чис. 5. – С. 20-22.
 151. Скаліцкі М. Нестерпна легкість творчості : [про повість Оксани Забужко «Інопланетянка»] / Михайло Скаліцкі // Сучасність. – 1994. — № 7/8. – С. 220-224.
 152. Скрипин І. Груповий портрет з Оксаною Забужко : [роман «Польові дослідження з українського сексу»] / І. Скрипин // Книжк. клуб. плюс. – 2005. — № 11. – С. 10-13.
 153. Скуратівський В. Нельотна погода. Замість передмови та замість монографії // Сестро, сестро : повісті та оповід / Оксана Забужко. – Вид. друге. – К. : Факт, 2005. – С. 5-19.
 154. Соколова А. Міфологічний фольклоризм «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко / А. Соколова // Фольклористичні зошити : зб. наук. пр. – Луцьк, 2009. – Вип. 12. – С. 131-144.
 155. Сорока В. Сленг у творах Оксани Забужко та Юрія Андруховича / В. Сорока // Укр. мова та л-ра. – 1999. — № 4. – С. 5-6.
 156. Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності : [проблема суржику в укр. мові, серед прикладів згадуються твори Оксани Забужко, Світлани Пиркало, Євгенії Кононенко] / Леся Ставицька  // Критика. – 2001. – Чис. 10. – С. 20-24.
 157. Ставицька Л. Мова і стать : [питання лінгвіст. гендерології, серед прикладів наводиться роман Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу»] / Леся Ставицька // Критика. – 2003. – Чис. 6. – С. 29-34.
 158. Стешен І. Д. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі ( А. Картер, О. Забужко) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філол. наук. / І. Д. Стешен ; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 18 с. – Режим доступу: http: //www.lib.ua-ru.net/inode/6768.html
 159. Cулима С. Оксана Забужко в Чернівцях : [про презентацію кн. Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» та аудіо-диску «Оксана Забужко читає вірші»] / Сергій Сулима // Голос України. – 2010. – 7 трав. – С. 9.
 160. Сучасний український літературний процес :  [огляд літ. процесу 90-х рр. XX – початку XXI ст., згадується творчість О. Забужко, Т. Зарівної] // Укр. мова та л-ра. – 2001. — № 29/32. – С. 82-84.
 161. Таран Л. Жіночий простір: витворення цілісності : [«Інопланетянка» Оксани Забужко] / Л. Таран // Березіль. – 2005. — № 12. – С. 165-176.
 162. Таран Л. Коли б я володіла мистецтвом жити / Людмила Таран // Сучасність. – 1994. — № 7/8. – С. 215-219. – Рец. на кн.: Інопланетянка : нефантастична повість / Оксана Забужко // Сучасність. – 1992. — № 8. – С. 14-42.
 163. Таран Л. Ланцюгова реакція : рецепція на рецепції роману Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» / Людмила Таран // Кур’єр Кривбасу. – 2006. — № 197. – С. 196-205.
 164. Таран Л. Сад Артеміди : [про О. Забужко] / Л. Таран // Укр. мова та л-ра. – 2003. — № 10. – С. 12-13.
 165. Тебешевська-Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі Оксани Забужко // Слово і час. – 2004. — № 2. – С. 39-47.
 166. Ткач Л. Літературно-писемна традиція як  джерело лексико-стильових інновацій Оксани Забужко / Людмила Ткач // Урок української. – 2003. — № 8/9. – С. 20-23. – Бібліогр.: с. 22-23.
 167. Ткач Л. Стверджуючись у мовомисленні : (творчість Оксани Забужко у трьох контекстах) / Людмила Ткач // Урок української. – 2001. – № 4. – С. 10-16.
 168. Тугай Л. «Музей покинутих секретів» відкрито : [про презентацію однойм. роману Оксани Забужко] / Леся Тугай // Галичина. – 2010. – 26 січ. (№ 11). – С. 8.
 169. Турган О. Д. Гріх зазіхання на богорівність у прозі О. Забужко / О. Турган, Т. Гребенюк // Універсальні категорії в системі літературного твору (модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : [монографія] / О. Турган, Т. Гребенюк. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 231-240.
 170. Улюра Г. Проблема феміністичного тексту і письменницького іміджу жінки-авторки у сучасних українській та російській літературах : [в т. ч. творчість М. Матіос, О. Забужко] / Ганна Улюра // Сучасність. – 2005. — № 7/8. – С. 115-127.
 171. Ушкалов Л. Дзеркала Оксани Забужко / Л. Ушкалов // Сковорода та інші: причинки до історії української літератури / Л. Ушкалов. – К., 2007. – С. 448-459.
 172. Філіппова О. Покинуті секрети – закопана пам’ять : [про презентацію кн. Оксани Забужко «Музей покинутих секретів», Одесса : за матеріалами бесіди з авт. кн.] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2010. – 5 черв. (№ 62/63). – С. 7.
 173. Філоненко С. О. Аріадна в лабіринті : [на матеріалі прози О. Забужко та С. Майданської ] / С. О. Філоненко // Література в контексті культури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2002. – Вип. 7. – С. 60-68.
 174. Філоненко С. О. Буденність/Безмежність – два полюси жіночого існування (на матеріалі повісті О. Забужко «Дівчатка») / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К. : Знання, 2000. – Вип. 5 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 239-247.
 175. Філоненко С. О. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко) / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. — К. : Знання, 2001. – Вип. 6 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 248-256.
 176. Філоненко С. О. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років XX століття: проблема самореалізації жінки через творчість [Електронний ресурс] : [на матеріалі творів О. Забужко, С. Йовенко, Т. Зарівної] / С. О. Філоненко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. – К. : ІВЦ Держкомстату, 2006. – Вип. 10 / ред. кол. : В. Ф. Погребенник (відп. ред.) [та ін.]. – С. 239-250. – Режим доступу: http://bdpu.org.philological_faculty.Zarub_lit_ta_teor/s_filonen/monograf.doc/view
 177. Філоненко С. «Переживання кінця» в сучасній українській жіночій прозі : [на матеріалі творів О. Забужко, С. Йовенко, С. Майданської] / Софія Філоненко // Молода нація : альманах. — К. : Смолоскип, 1999. – Вип. 12. – С. 309-321.
 178. Філоненко С. О. Тип мислячої жінки в українській жіночій прозі 90-х років XX століття [Електронний ресурс] : [на матеріалі творів О. Забужко, С. Майданської, С. Йовенко] / С. О. Філоненко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2006. — № 15. – С. 123-136. – Режим доступу:  http://bdpu.org/philological_faculty/Zarub_lit_ta_teor/s_filonen/ginka.doc
 179. Філоненко С. О. У пошуках духовної батьківщини: національний світ героїні в жіночій прозі 90-х років XX століття [Електронний ресурс] : [на матеріалі творчості О. Забужко, С. Майданської, Т. Зарівної] / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. пр. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) [та ін.].– К. : Знання України, 2005. – Вип. 10 : Лінгвістика і літературознавство.  – С. 403-410. – Режим доступу: http://bdpu.org/philogical_faculty/Zarub_lit-ta_teor/s_filonen
 180. Філоненко С. О. «Художня проза» Оксани Забужко у світі праці Альберта Камю «Міф про Сізіфа. Есе про абсурд» / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. / наук. ред. проф. Н. І. Заверталюк. – Д. : Навч. кн., 1999. – Т. 4. – С. 126-133.
 181. Фінкельштейн Л. Оксана дочищує рукопис… : [інтерв'ю з видавцем Леонідом Фінкельштейном про творчість Оксани Забужко / записав Костянтин Родик] // Книжник review. – 2005. — № 16/17. – С. 17.
 182. Харчук Р. Б. Оксана Забужко – авторка першого українського бестселера / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – С. 182-198.
 183. Хижняя А. Три изменения любви Оксаны Забужко // Всеукр. Ведомости. – 1997. – 24 сент.
 184. Хода Г. Я. Феномен жіночої прози в сучасній українській літературі : урок позаклас. читання в 11 кл. : [на прикладі творчості О. Забужко, К. Мотрич, М. Матіос] / Г. Я. Хода // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. — № 2 (січ.). – С. 30-35.
 185. Чернявська Л. В. Інтертекст в есеїстиці О. Забужко / Л. В. Чернявська // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2010. — № 4. – С. 88-94. – Бібліогр.: 9 назв.
 186. Чухно В. І. Гендерні мотиви соціолінгвістичного дискурсу Оксани Забужко : [на прикладі творів «Дівчатка» та «Казка про калинову сопілку»] / В. І. Чухно // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 7 :  Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2009. – Вип. 21(34). – С. 310-316.
 187. Шарговська О. Казки для дорослих : [про кн. О. Забужко «Казка про калинову сопілку»] / О. Шарговська // День. – 2000. – 1 груд. (№ 221). – С. 19.
 188. Югов В. Що ти робиш у цьому світі?… : [про стан сучас. укр. л-ри та книговид. : за матеріалами бесіди з письм. Оксаною Забужко] / Володимир Югов // Голос України. – 2004. – 27 серп. (№ 158). – С. 12.
 189. Яценко О.  Специфіка використання лексем, що вказують на особу оповідача у сповідальних творах сучасної жіночої прози [Електронний ресурс] : [на прикладі творів О. Забужко та Є. Кононенко] / Олена Яценко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука — 2011» : у 5 т. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 4. – С. 344-345. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/NIS/2011/tom_4_pdf

 

ТЕОДОЗІЯ ЗАРІВНА

 

Теодозія Петрівна Зарівна народилася 22 червня 1951 р. у с. Ридодуби Чортківського району на Тернопільщині. Закінчила Львів­ський державний університет ім. І. Франка (тепер — Львівський національний університет ім. І. Франка) (1973) та Київський інститут театрального мистецтва (1979). Працювала у Київському національному театрі ім. І. Фран­ка (1979-1992). З 1992 року — ведуча програм Національ­ної телекомпанії України. Член Національної спілки письменників.

Теодозія Зарівна — автор поетичних збірок: «Мить і вічність» (1986), «Дійство на крузі» (1991), «Сторож покинутого раю» (1997), «З вітчизною у гербі» (2004), прози «Хроніка від жінки» (2003), повістей та романів. У творчому доробку письменниці є і п'єса «Сповідь для всіх», поставлена в Будинку актора у Києві (1995), а режисер Львівського театру ім. М. Заньковецької Алла Бабенко ставить «Солом'яний вирій» Теодозїї Зарівної. Виступає вона також з театрознавчими та літературознавчими статтями.

 Лауреат численних літературних премій:  імені Василя Симоненка (1992) за книгу віршів «Дійство на крузі», першої та другої журналу «Березіль» за романи «Каміння, що росте крізь нас…» (1999), «Солом’яний вирій» (2001 ), журналу «Кур’єр Кривбасу» за повість «Дівчинка з черешні» (2003), імені Бориса Нечирди за книгу віршів «З вітчизною у гербі» (2004), першої та третьої журналу «Березіль» за роман «Полювання на птахів небесних» (2004), повість «Озеро в тумані» (2006) та ін. Роман «Вербовая дощечка» увійшов у топ-трійку кращих книг 2008 року за рейтингом «ЛітАкценту».

Теодозія Зарівна володіє епічним письмом і романним мисленням, тому її проза приваблює передовсім глибиною й маштабністю художнього відтворення світу.

Живе у Києві.

 

ТВОРИ

 

 1. Без дубля : проза / Теодозія Зарівна // Новочасна л-ра. – 2007. — № 1. – С. 20-31.
 2. Вербовая дощечка : роман / Теодозія Зарівна. – К. : Contrabanda ; Миронівка (Київ. обл.) : Миронів. друк., 2008. – 294 с. : портр.
 3. Вербовая дощечка : [урив. з роману] / Теодозія Зарівна // Слово Просвіти. – 2008. – 8-14 трав. (чис. 19). – С. 11.
 4. Дівчина з черешні : повість / Т. Зарівна // Кур'єр Кривбасу. – 2003. — № 165. – С. 20-54.
 5. Дівчина з черешні : [повість] / Теодозія Зарівна // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 156-185.
 6. Записи на подолку : проза / Теодозія Зарівна // Сучасність. – 2010. — № 5. – С. 25-47.
 7. Каміння, що росте крізь нас : роман / Теодозія Зарівна // Березіль. – 1999. — № 9/10. – С. 14-116.
 8. Озеро в тумані: сентиментальна історія / Теодозія Зарівна // Березіль. – 2006. — № 9. – С. 42-104.
 9. Повернення по-українські : проза / Т. Зарівна // Кур’єр Кривбасу. – 2011. — № 254/255. – С. 10-28.
 10. Полювання на птахів небесних : роман / Теодозія Зарівна // Березіль. – 2004. — № 5. – С. 14-126 ; № 6. – С. 50-112.
 11. Солодке життя Андріани : [урив. з роману] / Теодозія Зарівна // Літ. Україна. – 2002. – 30 трав. (№ 20). – С. 4.
 12. Солом'яний вирій : роман / Теодозія Зарівна // Березіль. – 2001. — № 5/6. – С. 49-134 ; № 7/8. – С. 39-78.
 13. Ти безнадійна, Мотре… : проза / Теодозія Зарівна // Новочасна л-ра. – 2007. — № 1. – С. 4-20.
 14. Хроніка від жінки : романи / Т. Зарівна. – К. : Укр. письменник, 2003. – 254 с. – (Серія «Зірки прози XXI»). – Зміст: Каміння, що росте крізь нас ; Солом’яний вирій.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Зарівна Теодозія Петрівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Зарівна_Теодозія_Петрівна
 2. Теодозія Зарівна – поет, прозаїк // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 154-155.
 3. Зарівна Т. В. В «Українській Реконкісті» я зіграла улюблену роль… : [бесіда з письм. Теодозією Зарівною / вела Н. Зборовська ] // Кур’єр Кривбасу. – 2004. — № 6. – С. 152-160.
 4. Зарівна Т. Вітаючи проминальність… : [бесіда з письм. Теодозією Зарівною / записала Н. Поклад] // Літ. Україна. – 2001. – 21 черв. (№ 23). – С. 4.
 5. Зарівна Т. Драматичний оптимізм Теодозії Зарівної : [інтерв’ю з письм. Теодозією Зарівною / записала Людмила Таран] // День. – 2010. – 27-28 серп. (№ 152/153) – С. 23.
 6. Зарівна Т. І ляже нам на плечі руїна і держава… :  [про нову кн. Теодозії Зарівної «Хроніки від жінки» : бесіда з письм. / записала Ірина Лобовик] // Демокр. Україна. – 2003. – 5 верес. (№ 68). – С. 9.
 7. Зарівна Т. «І хоч література нікого не врятує…» : [про роман Теодозії Зарівни «Вербовая дощечка» : діалог авт. роману та літературознавця Михайла Слабошпицького] // Літ. Україна. – 2008. – 9 жовт. (№ 39). – С. 5.
 8. Зарівна Т. «Колосальне здивування світом – ось те, що змушує мене писати…» : [бесіда з авт. про нову кн. «Хроніка від жінки» / записала Галина Тарасюк] // Літ. Україна. – 2003. – 29 трав. (№ 21). – С. 4.
 9. Зарівна Т. Редактор часу. Теодозія Зарівна про формулу життя і творчості : [розмова з письм.  / вела Марина Муляр] // Книжк. огляд. – 2004. — № 5. – С. 82-87.
 10. Кондратюк М. Жанрово-стильові параметри роману Теодозії Зарівної «Каміння, що росте крізь нас» / Марта Кондратюк // Слово і час. – 2004. — № 21. – С. 60-65. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 11. Кондратюк М. Особливості поетики художнього часу роману Теодозії Зарівни «Каміння, що росте крізь нас» / Марта Кондратюк // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. : Філол. науки (літературознавство). – Кіровоград, 2002. – Вип. 47. – С. 243-251.
 12. Літературні премії «Березоля» (2006) : [серед ін. – Теодозії Зарівній за повість «Озеро в тумані»] // Березіль. – 2007. — № 1/2. – С. 3.
 13. Мельник В. Франсуаза Саган української літератури : [про внутрішню спорідненість худож. світів Теодозії Зарівної та Франсуази Саган] / Віктор Мельник // Вечір. Київ. – 2004. – 28 січ. (№ 12). – С. 9.
 14. Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі : [постколоніал. явища в укр. л-рі, згадується творчість Теодозії Зарівної, Соломії Павличко] / М. Павлишин // Укр. мова та л-ра. – 2005. — № 15. – С. 14-15.
 15. Рижкова Г.-П. Лінгвокультурні концепти «сучасної жіночої прози» :  [в т. ч. аналіз творів Т. Зарівни] / Г.-П. Рижкова // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. — № 2. – С. 38-40.
 16. Рижкова Г.-П. Новітня «жіноча проза»: жанрові ознаки : [на прикладі творів С. Майданської, Т. Зарівної, С. Йовенко] / Г.-П. Рижкова  // Дивослово. – 2008. — № 3. – С. 56-58.
 17. Сучасний український літературний процес :  [огляд літ. процесу 90-х рр. XX – початку XXI ст., згадується творчість О. Забужко, Т. Зарівної] // Укр. мова та л-ра. – 2001. — № 29/32. – С. 82-84.
 18. Таран Л. «Дівчинка на черешні» Теодозії Зарівної / Людмила Таран // Слово і час. – 2004. — № 12. – С. 66-70.
 19. Таран Л. Світ над прірвою на зламі людських доль у прозі Теодозії Зарівної / Людмила Таран // Вітчизна. – 2003. — № 9/10. – С. 159-160.
 20. Філоненко С. О. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років XX століття: проблема самореалізації жінки через творчість [Електронний ресурс] : [на матеріалі творів О. Забужко, С. Йовенко, Т. Зарівної] / С. О. Філоненко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. – К. : ІВЦ Держкомстату, 2006. – Вип. 10 / ред. кол. : В. Ф. Погребенник (відп. ред.) [та ін.]. – С. 239-250. – Режим доступу:  http://bdpu.org.philological_faculty.Zarub_lit_ta_teor/s_filonen/monograf.doc/view
 21. Філоненко С. О. У пошуках духовної батьківщини: національний світ героїні в жіночій прозі 90-х років XX століття [Електронний ресурс] : [на матеріалі творчості О. Забужко, С. Майданської, Т. Зарівної] / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. пр. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) [та ін.].– К. : Знання України, 2005. – Вип. 10 : Лінгвістика і літературознавство.  – С. 403-410. – Режим доступу: http://bdpu.org/philogical_faculty/Zarub_lit-ta_teor/s_filonen

 

ІРЕНА КАРПА

 

Ірена Карпа народилася 8 грудня 1980 р. в Черкасах. Згодом переїхала до Івано-Франківська, відтак до Яремчі, де закін­чила школу мистецтв по класу «образотворче мистецтво». У 1998-2003 рр. — студентка факультету французької мови Київського національ­ного лінгвістичного університету. У 2003 р. отримала магістерський ступінь за роботу «Маніфестації архетипу Великої Матері в творах Ю. Іздрика «Подвійний Леон» та М. Уельбека «Елемен­тарні частинки». Після закінчення вузу подорожувала Південно-Східною Азією. Працювала ведучою на телебаченні (канали ICTV, Інтер), спробувала себе як авторка та режисерка (2006), тепер співпрацює з низкою періодичних видань. Виступає як солістка та авторка текстів гурту «Фактично самі» (з 2007 р. – «Qarpa»).

Перекладає з французької, зокрема прозу Альбера Камю.

Ірена Карпа — автор книг прози «Знес Паленого» (Чтиво ідіотів) (2002), «50 хвилин трави» (Коли помре твоя краса) (2004), романів «Фройд би плакав» (2004), «Перламутрове порно» (2005) та ін.

Ірена Карпа шокувала українських читачів біографічною довідкою до своєї першої книги. Ці молодечі витівки можна сприймати по-різному. Та незаперечним є те, що Ірена Карпа, безумовно, людина обдарована і є яскравим представником наймолодшого покоління українських літераторів, яке видає на-гора все, що пригнічує задур­манену голову: галюцинації, так звану фізіологічну філософію, матюки, сленгові та іноземні слова і т. д. Покоління молодих людей з розбитими серцями, зневірою у всьому, яке відчуває себе покинутим напризволяще і не бачить для себе жодного просвітку, для нього навіть високі почуття стають буденними речами. Бо дивиться тільки у власну душу і, дуріючи від цього, намагається (без прикрас та дуже часто хаотично) ословити світ, у якому живе. І серед своїх ровесників Ірена Карпа робить це найяскравіше.

Серед нагород письменниці: гран-прі міжнародного конкурсу молодих письменників «Гранослов» (1999), премія «Best Ukrainian Awards-2006» (номінація — наймолодша письменниця).

Одружена з американським фінансистом Норманом Полом Гансеном, мати двох доньок.

 

ТВОРИ

 

 1. Bitches Get Everything : [роман] / Ірена Карпа. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2007. – 238 с. : портр. – Перевид. 2008 р.
 2. Добло і зло :  [оповід., повісті] / Ірена Карпа. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2008. – 320 с. : портр. – Перевид. 2009 р.
 3. Жовта книга / Ірена Карпа. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2010. – 320 с. – На тит. арк.: Обережно, ненормативна лексика.
 4. Знес Паленого (Чтіво ідіотів) / Ірена Карпа. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002.*
 5. Знес Паленого : [проза] / Ірена Карпа. – К. : Шкіл. світ, 2002. – 56 с. – (Міжнародний конкурс «Гранослов»)
 6. LOVE TIMING : [есе про кохання] / Ірена Карпа // Хрещатик. – 2008. – 4 берез. (№ 40). – С. 12-13.
 7. Перламутрове порно (Супермаркет самотності) : [роман] / Ірена Карпа. – К. : Дуліби, 2005. – 215 с. – (Серія «Text-драйв»).
 8. 50 хвилин трави (Коли помре твоя краса) / Ірена Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 240 с. – (Графіті). – Перевид. 2006, 2007, 2008 рр.
 9. 50 минут травы (Когда умрет твоя краса). Фрейд бы плакал : романы / Ирэна Карпа. – Х. : Фолио, 2008. – 384 с. : ил. – (Граффити).
 10. [Сни] / Ірена Карпа // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 134-143. – (Доросла серія).
 11. Сни Ієрихона / Ірена Карпа // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 218-224.
 12. Супермаркет самотності / Ірена Карпа. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2008. – 269 с.
 13. Фройд би плакав : [роман] / Ірена Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 238 с. : іл., портр. – (Графіті). – Перевид.: 2006, 2007, 2008, 2009 рр.
 14. Цукерки, фрукти і ковбаси / Ірена Карпа // Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років / Софія Андрухович [та ін.] ; [уклад. Жадан Сергій]. – Х. : Книж. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2010. – С. 121-145.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Авторка книги «Перламутрове порно» Ірена Карпа мріє написати дитячу книжку : [бесіда з письм. Іреною Карпою / записала Надія Діденко] // Вечірня Полтава. – 2007. – 14 черв. (№ 24). – С. 10.
 2. Бардо О. Кіно і Карпа / Оленка Бардо // Друг читача. – 2007. – 9-23 лют. (№ 3). – С. 3. – Рец. на кн.: Bitches Get Everything / Ірина Карпа. – Х. : Книж. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2007. – 356 с.
 3. Бойчук Б. Троїсті музиканти ([С.] Жадан, [І.] Карпа, [Ю.] Андрухович) / Б. Бойчук // Кур'єр Кривбасу. – 2005. — № 183. – С. 199-202.
 4. Бондар-Терещенко І. Сьогодні в клюбі буде Карпа / І. Бондар-Терещенко // Книжник review. — 2007. – № 2. – С. 22-23. – Рец. на кн. : Bitches Get Everything / Ірена Карпа. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2007. – 240 с.
 5. Ворожбит О. І. Роман І. Карпи «Bitches Get Everything» як текст міської молодіжної субкультури / О. І. Ворожбит // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 1. – С. 354-364. – Бібліогр.: 14 назв.
 6. Герасименко Н. Наші підлітки – жертви Стівена Кінга : [згадується творчість І. Карпи, О. Забужко, С. Пиркало] / Н. Герасименко // Слово і час. – 2008. — № 4. – С. 43-49. – Бібліогр.: 23 назви.
 7. Голобородько Я. Ірена Карпа – інсталяція сексу / Ярослав Голобородько // Книжник review. – 2007. — № 11/12. – С. 46-49.
 8.  Голобородько Я. Ірена Карпа – флореаль стьоб-реальності : [творчість письм.] / Ярослав Голобородько // Дзеркало тижня. – 2010. – 13-19 листоп. (№ 42). – С. 13.
 9. Голобородько Я. Літературний екстрім: Карпа, Пиркало  : [стьоб-стиль І. Карпи та образний журналізм С. Пиркало] / Ярослав Голобородько // Укр. мова та л-ра. – 2009. — № 17/19. – С. 61-63.
 10. Голобородько Я. ММП-XXI, або стьоболюбіє : [творчість І. Карпи] / Ярослав Голобородько // Березіль. – 2008. — № 3/4. – С. 148-153.
 11. Даниленко В. Г. Мистецтво розпускання павичевого хвоста : [згадуються прозові твори О. Забужко, М. Матіос, І. Карпи] // Лісоруб у пустелі. Письменник  і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – С. 53-58.
 12. Дроздовський Д. Українська проза – 2007: романи, що здатні змінити світ : [cеред ін. твори Марії Матіос, Світлани Поваляєвої, Ірени Карпи] / Д. Дроздовський  // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 224/225. – С. 320-331.
 13. Зборовська Н. Криза жіночості на українському порубіжжі. (Роздуми з приводу роману І. Карпи «50 хвилин трави (Коли помре твоя краса)») / Ніла Зборовська // сучасність. – 2004. — № 3. – С. 126-131.
 14. Ірена Карпа [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ірена_Карпа
 15. Ірена Карпа – прозаїк, перекладач // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 216-217.
 16. Карпа І. «Бути успішним легко!» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Іреною Карпою / спілкувалася Ліна Кононенко] // Сumо Український культурний портал : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://syto.com.ua/uk/intervju/57-qarpa.html
 17. Карпа И. Карпа дием! : [интервью с писательницей Ирэной Карпой / беседовала Ярослава Гресь] // Cosmopolitan. – 2011. — № 5. – С. 94-97.
 18. Карпа І. Каталонські історії : [бесіда з письм. і співачкою Іреною Карпою про народження дитини, перебування в Іспанії, нов. альбом гурту та творчість / спілкувалася Наталя Дмитренко] // Україна молода. – 2011. – 5-6 серп. (№ 136/137). – С. 21.
 19. Карпа І. «Мої книжки народжуються підозріло легко» : [бесіда з письм. Іреною Карпою під час прогр. «Молода Література» на радіо «Київ 98 FM» / розмовляв Петро Щербина] // Хрещатик. – 2010. – 18 берез. (№ 38). – С. 13.
 20. Карпа І. Перламуть з ІБТ : [інтерв'ю з письм. Іреною Карпою / провів Ігор Бондар-Терещенко] // Книжник review. – 2006. — № 5. – С. 8-9.
 21. Карпа І. «Тільки-но красень стає мені поперек горла, спокійно залишаю його» : [бесіда з письм. і вокалістом гурту Qarpa Іреною Карпою / розмовляла Божена Городницька] // Високий Замок. – 2010. – 18-20 черв. – С. 11.
 22. Карпа И. «Хочется стать крутой теткой» : [беседа с писательницей Ирэной Карпой / провела Орыслава Жеребецкая] // Комс. правда в Украине. Запорож. вып. – 2009. – 15 янв. (№ 7). – С. 10.
 23. Карпа І. Чоловік має народити мені дитину : [інтерв’ю з письм. Іреною Карпою / записала Ірина Татаренко] // Друг читача. – 2006. – 9-29 черв. (№ 11). – С. 4-5.
 24.  Карпа І. «Я «зав'язала» з широким використанням автобіографії» : [інтерв'ю з письм. Іреною Карпою / вела Наталя Дмитренко] // Україна молода. – 2009. – 28 листоп. (№ 223). – С. 10.
 25. Карпа І. «Я молода матір і громадянка України» : [інтерв'ю з письм. Іреною Карпою / розмовляла Ірина Снозик] // Літ. Україна. – 2011. – 9 черв. (№ 23). – С. 15.
 26. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі : (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) / М. Крупка // Слово і час. – 2007. — № 7. – С. 73-79.
 27. Кучерява О. Чи такі вже «жіночі» жіночі романи? : [«50 хвилин трави» Ірени Карпи, «Колекція пристрастей» Наталки Сняданко та «Біг Мак» Сергія Жадана] / Олена Кучерява // Книжник review. – 2004. — № 20. – С. 28-29.
 28. Кушнерюк Ю. Р. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку XXI століття : [згадується творчість Ірени Карпи] / Ю. Р. Кушнерюк // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. – 2008. — № 2. – С. 138-142.
 29. Маркевич Я. Путівник по Південно-Східній Азії / Яна Маркевич // Друг читача. – 2005. — № 9. – С. 4. – Рец. на кн.: Фройд би плакав / Ірена Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 238 с.
 30. Матіяш Б. Фройд би сміявся / Богдана Матіяш // Книжник review. – 2005. — № 8/9.  —  С. 36-37. — Рец. на кн.: Фройд би плакав /  Ірена Карпа. – Х. : Фоліо, 2004. – 238 с.
 31. Моденова Н. Синтез муз : [про презентацію нової кн. Ірени Карпи «Bitches Get Everything» : за матеріалами бесіди з письм. Іреною Карпою] / Наталя Моденова // Хрещатик. – 2007. – 23 берез. (№ 43). – С. 16.
 32. Писарева О. Перламутрове мило / О. Писарева // Книжк. клуб плюс. – 2006. — № 4. – С. 45. – Рец. на кн.: Перламутрове порно (Супермаркет самотності) / Ірена Карпа. – К. : Дуліби, 2005. – 215 с. – (Серія «Text драйв»).
 33. [Рецензія] // Критика. – 2003. – Чис. 7/8. – С. 41. – Рец. на кн.: Знес паленого (Чтиво ідіотів) / Ірена Карпа. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002.
 34.  Сахно Т. Супер наївно / Тетяна Сахно // Друг читача. – 2006. – 24 лют.-9 берез. (№ 4). – С. 2. – Рец. на кн.: Перламутрове порно / Ірена Карпа. – К. : Дуліби, 2005. – 146 с.
 35. Стусенко О. Нові аспекти молодіжного роману : [в т. ч. мова творів Ірени Карпи] / О. Стусенко // Київ. – 2007. — № 2. – С. 144-149.
 36. Харчук Р. Б. Ірена Карпа / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза: постмодерний період : навч. посібник для вузів / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – С. 217-220.
 37. Харчук Р. Катакана Клей – це альтернатива / Роксана Харчук // Дзеркало тижня. – 2006. – 4-10 берез. (№ 8). – С. 19. – Рец. на кн.: Перламутровее порно (Супермаркет самотності) / Ірена Карпа. – К. : Дуліби, 2005. – 146 с.
 38.  Черненко Г. Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі. (С. Жадан «Депеш Мод» та І. Карпа «Фройд ба плакав») / Г. Черненко // Слово і час. – 2008. — № 12. – С. 75-80. – Бібліогр.: с. 80.
 39. Щербаченко Т. Літературна підземка  / Тетяна Щербаченко // Україна. – 2003. — № 12/2004. — № 1. – С. 60. – Рец. на кн.: Знес Паленого (Чтіво ідіотів) / Ірена Карпа. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002.
 40. Эстеркина И. Ирэна Карпа: «Гроші варто вкладати в найкращі моменти свого життя» : [Ирэна Карпа приехала в Запорожье в рамках промотура своей новой кн. «Добло и зло»] / Инна Эстеркина // МИГ по-выходным. – 2008. – 12 дек. (№ 50). – С. 8.

 

ЄВГЕНІЯ КОНОНЕНКО

 

Євгенія Кононенко народилася 17 лютого 1959 р. у Києві. У 1981 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського держав­ного університету ім. Т. Шевченка (тепер — Київський національний університет ім. Т. Шевченка) та Київський інститут іноземних мов (тепер — Київський лінгвістичний університет) за спеціалізацією — французька філологія (1994). Працює науковим співробітником Українського центру культурних досліджень. Член Національної спілки письмен­ників України та Асоціації українських письменників. Учасник багатьох міжнародних літературних, культурологічних і наукових форумів в Україні, Франції, США, Польщі, Фінляндії, Естонії тощо. Живе у Києві, має сина та дочку.

Насамперед Євгенія Кононенко знана у літературних колах як перекладач сучасної французької поезії та прози, за що вона й була вшанована  1993 року спільною премією імені Миколи Зерова Міністерства культури України й посольства Франції. Євгенія Кононенко перекладає також з англійської мови, зокрема у її перекладі вийшли книги Енні Ерно «Пристрасть» (2002), Венери Курі-Гаті «Полонянки мису Тенес» (2002).

  Вона — автор поетичної збірки «Вальс першого снігу» (1997), книг оповідань «Колосальний сюжет» (1998) та «Повії теж виходять заміж» (2004), романів «Імітація» (2001), «Зрада. ZRADA made in Ukraine» (2002), «Без мужика» (2005) та багатьох перекладів.

  Прозові твори Євгенії перекладені англійською, німець­кою, французькою, хорватською, чеською, фінською, польською та іншими мовами.

  У 1995 році отримує премію літературного конкурсу «Гранослов» за збірку поезій «Вальс першого снігу». Перший роман «Імітація» приніс Євгенії Кононенко лауреатство часопису «Сучасність» (2001). Уже прозовий дебют Євгенії Кононенко дав підстави говорити, що в українську літературу прийшов цікавий прозаїк із оригінальним стилем. Газета «Столичные новости» назвала її найсміливішою письменницею, оскільки в цій книзі вона порушила актуальне питання діяльності різноманітних благодійних фондів з їхніми брудними способами ошукування тих, для кого вони створені.

  Недаремно Євгенію Кононенко називають чи не єдиним прозаїком-урбаністом, і це тоді, коли чи не всі сучасні письменники середнього віку пишуть про місто. Бо й справді, хто як не вона, потомствена киянка, життя якої минало у столиці, краще знає принади міського життя, а головне – психологію жителя мегаполісу.

Вона пише про сучасну жінку та її проблеми і пише без зайвих прикрас, тому її оповіді видаються наче вихопленими з життєвого виру. Багатьом оповіданням прита­манні передовсім легкість і розкутість письма, динаміка та внутрішній аристократизм, навіть тоді, коли вона описує нашу житейську дріб'яз­ковість. У ранніх творах Євгенії ще відчувався помітний влив французь­ких майстрів (насамперед, Ґі де Мопассана), однак це також додавало їм шарму. А ще вона добре володіє діалогом та вдало будує сюжети, а це допомагає динамізувати оповідь.

  Життя і творчість Євгенії Кононенко – це ностальгія. Ностальгія за втраченими стінами, ностальгія за молодістю, дарма що вона припала на тоталітарні часи. Ностальгія за тим, що було і за тим, чого так і не сталося.

 

ТВОРИ

 

 1. Але треба жити : новели / Євгенія Кононенко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. — № 5. – С. 152-170. – Зміст: Колосальний сюжет ; Найбільша Божа благодать. Останній розділ перед епілогом.
 2. Бабусі також були дівчатками : повість / Євгенія Кононенко. – К. : Грані-Т, 2010. – 90 с.
 3. Без мужика : [твори] / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 208 с.
 4. Відгоріли свічки. Сім понеділків на тиждень : оповід. / Є. Кононенко // Березіль. – 2003. — № 7/8. – С. 57-81.
 5. Віра, Надя, Яна : [оповід.] / Є. Кононенко // Кур’єр Кривбасу. – 1999. — № 119/121. – С. 420-428.
 6. Гадючник : [проза] / Є. Кононенко // Кур’єр Кривбасу. – 2006. — № 201. – С. 85-97.
 7. Героїні та герої : статті та есеї / Євгенія Кононенко. – К. : Грані-Т, 2010. – 200 с. – (De profundis).
 8. Дати : оповід. / Є. Кононенко // Березіль. – 1999. — № 11/12. – С. 54-61.
 9. Два билета в оперу : рассказ : пер. с укр. / Е. Кононенко // Новый мир. – 2011. — № 2. – С. 15-22.
 10. Два квитки до опери : [оповід.] / Є. Кононенко // Кур'єр Кривбасу. – 2001. — № 142. – С. 58-66.
 11. Добірка оповідань / Є. Кононенко ; поперед. слово Валерія Дяченка // Березіль. – 1995. — № 7/8. – С. 20-81. – Зміст: Київська елегія ; Шантаж ; Де Ольга? [та ін.]
 12. Дорога Альоно! : проза / Євгенія Кононенко // Новочасна л-ра. – 2009. — № 1. – С. 97-116.
 13. Жертва забутого майстра / Євгенія Кононенко. – К. : Грані-Т, 2007. – 174 с. : портр.
 14. The Very Women : оповідання / Євгенія Кононенко // Березіль. – 2001. — № 3/4. – С. 56-88.
 15. Земляки на чужині. Нові колготи : новели / Є. Кононенко // Квіти в темній кімнаті. Сучасна українська новела: найяскравіші зразки укр. новелістики за останні п’ятнадцять років. – К. : Ґенеза, 1997. – С. 174-192.
 16. Зрада. ZRADA made in Ukraine : [роман] / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2002. – 160 с. – (Серія «Коронація слова»).
 17. Зрада : роман / Євгенія Кононенко // Березіль. – 2002. — № 3/4. – С. 35-153.
 18. Зустріч у Сан-Франциско : (зб. оповідань) / Євгенія Кононенко. – К. : Дуліби, 2006. – 259 с. : портр. – (Книжечка для дамської сумочки).
 19. Зустріч у Сан-Франциско : оповід. / Євгенія Кононенко // Березіль. – 2006. — № 3/4. – С. 29-48.
 20. Імітація : [роман] / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.
 21. Імітація : роман / Євгенія Кононенко // Сучасність. – 2001. — № 5. – С. 9-56 ; № 6. – С. 9-53.
 22. Кароліна / Є. Кононенко // Кур’єр Кривбасу. – 1997. — № 83/84. – С. 27-51. – (Антологія химерної прози).
 23. Київська елегія. Елегія про старість / Є. Кононенко // Дивослово. – 2004. — № 7. – С. 76-80.
 24. Книгарня «Шок» : [зб. короткої прози] / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2002. – 128 с.
 25. Колосальний сюжет / Є. Кононенко. – К. : Т-во «Задруга», 1998. – 96 с.
 26. Найбільша божа благодать : оповід. / Є. Кононенко // Березіль. – 1998. — № 11/12. – С. 85-110.
 27. Нема раю на землі… / Є. Кононенко // Кур’єр Кривбасу. – 2002. — № 154. – С. 21-42.
 28. Новели для нецілованих дівчат : [рукопис. новели] / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2006. – 188 с. : портр. – (Серія «Квіткова»).
 29. Ностальгія : повість / Є. Кононенко // Кур’єр Кривбасу. – 2003. — № 158. – С. 91-134 ; № 159. – С. 70-113.
 30. [Оповідання] / Євгенія Кононенко // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 235-259. – Зміст: Елегія про старість ; Поцілунок у сідницю ; Драні колготи ; Нові колготи ;  Віра, Надя, Яна.
 31. Оповідання / Євгенія Кононенко // Березіль. – 2009. — № 1/2. – С. 63-72. – Зміст : Фронтові листи ; Шлюбна ніч ; Книгарня «Шок».
 32. Оповідання / Євгенія Кононенко // Сучасність. – 1994. — № 4. – С. 8-21. – Зміст: Три світи ; Весна ; Драні колготи ; Поцілунок у сідницю ; Півтора Григорюка.
 33. Повії теж виходять заміж : новели / Євгенія Кононенко. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2006. – 174 с. : портр.
 34. Повії теж виходять заміж : новели / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2006. – 190 с. : портр. – (Серія «Квіткова»).
 35. П’ять хвилин ніжності : [проза] / Євгенія Кононенко // Критика. – 2003. – Чис. 6. – С. 35-36.
 36. Сестра : повість для нецілованих дівчат / Євгенія Кононенко // Березіль. – 1996. — № 11/12. – С.  19-36.
 37. [Сни] / Євгенія Кононенко // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 151-153. – (Доросла серія).
 38. Телефонна елегія : проза / Євгенія Кононенко // Новочасна л-ра. – 2009. – № 1. – С. 117-137.
 39. Три рассказа / Евгения Кононенко ; пер. с укр. Елены Мариничевой // Дружба нородов. – 2008. — № 3. – С. 126-134. – Содерж.: Поцелуй в попку ; Полтора Григорюка ; Колоссальный сюжет.
 40. Три світи : вибр. новели / Євгенія Кононенко. – Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 151 с. : портр. – (Серія «Приватна колекція»).
 41. Три світи (Київська елегія). Півтора Григорюка : [оповід.] / Євгенія Кононенко // Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – С. 266-270.
 42. Фронтові листи : проза / Євгенія Кононенко // Новочасна л-ра. – 2009. — № 1. – С. 138-143.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Антипова Л. Тендерний стереотип – гальмо розвитку особистості (за новелою Є. Кононенко «Без мужика») : [хід уроку, 11-й клас] / Людмила Кононенко // Укр. мова та л-ра. – 2011. — № 33/34. – С. 40-42.
 2. Біла А. Сфери інобуття в прозі Євгенії Кононенко / А. Біла // Березіль. – 2001. — № 3/4. – С. 56-58.
 3. Боронь О. Що за імітацією? Кілька зауваг з приводу роману Євгенії Кононенко «Імітація» / О. Боронь // Літ. Україна. – 2001. – 1 листоп. – С. 4.
 4. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру : (романи Є. Кононенко) / Олександр Брайко // Слово і час. – 2003. — № 2. – С. 48-57.
 5. Братусь М. Давні й нові фразеологізми в художній прозі Євгенії Кононенко / Марія Братусь // Культура слова. – 2010. – Вип. 72. – С. 60-66. – Бібліогр.: с. 66.
 6. Волосевич І. Інтелектуальний детектив епохи постмодерну / Інна Волосевич // Книжк. огляд. – 2002. — № 4. – С. 20-21. – Рец. на кн. : Імітація / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.
 7. Гайдук С. Литературная палитра Евгении Кононенко [Электронный ресурс] / Сергей Гайдук // Большая игра. – 2004. — № 4. – С. 56-58 ; ХайВей. Тобі є що сказати світові! : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://h.ua/story/97938/
 8. Грабовський С. Країна неполоханої імітації / С. Грабовський // Книжник review. – 2001. — № 23. – Рец. на кн.: Імітація / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.*
 9. Дубинянська Я. Євгенія Кононенко. Імітація чи метафора? / Яна Дубинянська // Дзеркало тижня. – 2002. – 14-20 груд. (№ 48). – С. 13.
 10. Дусова Ж. Література селяві / Ж. Дусова // Слово і час. – 1994. — № 11/12. – С. 68-69. – Рец. на кн.: Оповідання / Євгенія Кононенко // Сучасність. – 1994. — № 4. – С. 8-21.
 11. Желєзняк Н. Проза життя Євгенії Кононенко / Надія Желєзняк // Укр. мова та л-ра. – 2009. — № 17/19. – С. 13-19.
 12. Зборовська Н. В. Жіночий внутрішній театр особистості : [на прикладі творів Є. Кононенко, О. Забужко, Г. Тарасюк] / Н. В. Зборовська // Код української літератури. Проект психології новітньої української літератури : монографія / Ніла Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – С. 427-457.
 13. Зборовська Н. Сакральне жертвоприношення чи профанне вбивство : з приводу роману Є. Кононенко «Жертва забутого майстра» / Ніла Зборовська  // Кур’єр Кривбасу. – 2007. — № 214/215. – С. 369-373.
 14. Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики / Н. Зборовська // Слово і час. – 2005. — № 6. – С. 57-68.
 15. Злобіна Т. [Рецензія] / Тамара Злобіна // Критика. – 2008. – Чис. 3. – С. 30. – Рец. на кн.: Зустріч у Сан-Франциско / Євгенія Кононенко. – К. : Дуліби, 2006. – 256 с.
 16. Ірванець О. Дуже реальна «імітація» : [про кн. Є. Кононенко «Імітація»] / О. Ірванець // Україна молода. – 2001. – 18 серп. – С. 6.
 17. Квітка В. Неімітована «локшина на ваших вухах» / В. Квітка // Книжник review. – 2002. — № 3. – Рец. на кн.: Імітація / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.*
 18. Книжная полка Елены Мариничевой : [Рецензии] // Нов. мир. – 2011. — № 1. – С. 203. – Рец. на кн.: Книгарня «Шок» / Є. Кононенко. – К. : Кальварія, 2009. – 128 с.
 19. Євгенія Кононенко – поетеса, прозаїк, перекладач // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 232-234.
 20. Кононенко Євгенія [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Кононенко_Євгенія
 21. Євгенія Кононенко – поетеса, прозаїк, перекладач // Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – С. 264-265.
 22. Кононенко Є. «Життя – це рівновага між імітованим і правдивим» : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко про нову кн. «Імітація» / записала В. Клименко] // Україна молода. – 2001. – 20 верес. (№ 171). – С. 13.
 23. Кононенко Є. «Жодна творча особистість не може відповісти на запитання – чому вона творить?» : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко / записав Сергій Гайдук] // Книжк. огляд. – 2003. — № 9. – С. 62-69.
 24. Кононенко Є. «Крива творчості має йти вгору» : [інтерв'ю з письм. Євгенією Кононенко / записала Г. Тарасюк] // Укр. літ. газ. – 2009. – 20 листоп. (№ 4). – С. 7.
 25. Кононенко Є. Імітація чи метафора? : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко / записала Яна Дубинянська] // Дзеркало тижня. – 2002. – 14-20 груд. (№ 48). – С. 13.
 26. Кононенко Є. Літературною працею не проживеш, але радість самореалізації дорого коштує : [інтерв'ю з письм. Євгенією Кононенко / записала Л. Таран] // Березіль. – 2002. — № 7/8. – С. 165-171.
 27. Кононенко Є. «Мене обурює, що у жіночих піджаках немає внутрішніх кишень» : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко / розмовляла В. Клименко] // Високий Замок. – 2010. – 20-21 лют. – С. 13.
 28. Кононенко Є. Між нами жінками : розмова Л. Таран з Є. Кононенко : [жіноча л-ра і жіночі проблеми в л-рі] // Кур’єр Кривбасу. – 2006. — № 195. – С. 150-155.
 29.  Кононенко Є. Найвитонченіша й найгламурніша в сучасній українській літературі : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко про нову кн. «Імітація»] // Демокр. Україна. – 2005. – 5 жовт. (№ 164). – С. 10.
 30. Кононенко Є. Обсцентна лексика зіпсувала стосунки з посольством : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко / записав Анатолій Лучка] // Демокр. Україна. – 2004. – 3 черв. (№ 63). – С. 8.
 31. Кононенко Є. Чи легко бути письменницею? : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко / записала Людмила Таран] // Робітн. газ. – 2006. – 24 трав. – С. 6.
 32. Кононенко Є. Українка, яка зробила першу спробу якісного масового роману. Феномен культового письменника : [на запитання відповідає письм. Євгенія Кононенко / інтерв’ю провів Анатолій Лучка] // Книжк. огляд. – 2001. — № 6. – С. 46-48.
 33. Кононенко Є. «Якісний коханець – то ще не добрий мужчина» : [бесіда з письм. Євгенією Кононенко / спілкувалися Ольга Погинайко, Ольга Радомська] // Друг читача. – 2006. – 10-23 листоп. (№ 21). – С. 4-5.
 34. Костюк В. Часописання літературного процесу : [серед ін. згадується творчість Євгенії Кононенко, Галини Кривенко, Галини Пагутяк] / Василь Костюк // Критика. – 2003. – Чис. 5. – С. 17-20.
 35. Кульова В. Книжечки для дамської сумочки : [про нові кн. Людмили Таран «Ніжний скелет у шафі» та Євгенії Кононенко «Зустріч у Сан-Франциско» : за матеріалами бесіди з письм. Людмилою Таран та Василем Герасим’юком] / Віра Кульова // Хрещатик. – 2007. – 28 берез. (№ 45). – С. 10.
 36. Лебедєва К. Іоанн Георг Пінзель імітував власну смерть : [про роман Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра»] / Катерина Лебедєва // Вечір. Київ. – 2007. – 3 квіт. (№ 56). – С. 6.
 37. Лучка А. Найвитонченіша й найліричніша в сучасній українській літературі : [Євгенія Кононенко] / Анатолій Лучка // Демокр. Україна. – 2005. – 5 жовт. – С. 10.
 38. Лучка А. Письменниці в пошуках подолання самотності : [про нові кн. Євгенії Кононенко «Без мужика» та Лариси Денисенко «Харкачка у вічність»] / Анатолій Лучка // Демокр. Україна. – 2005. – 13 квіт. (№ 54). – С. 10.
 39. Матвієнко С. Твір звичайний // Книжник review. – 2001. — № 21. – Рец. на кн.: Імітація / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.*
 40. Новосвітній В. Слов’янський Мікеланджело : [про репрезентацію детектива Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра» : за матеріалами розповіді авт. кн.] / Валерій Новосвітній // Хрещатик. – 2007. – 3 квіт. (№ 48). – С. 14.
 41. Поклад Н. Таємниця великого Пінзеля : [про новий твір Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра»] / Наталка Поклад // Демокр. Україна. – 2008. – 30 трав. (№ 21). – С. 24.
 42. Поліщук Я. Що змінюється в сучасній літературі : [серед ін. згадуються О. Забужко та Є. Кононенко] / Я. Поліщук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. — № 4. – С. 104-112.
 43. Протасова Г. [Рецензія] / Ганна Протасова // Критика. – 2008. – Чис. 8. – С. 30. – Рец. на кн.: Жертва забутого майстра / Євгенія Кононенко. – К. : Грані-Т, 2007. – 174 с.
 44. Сандига О. Крила для в’язня із середмістя : [творчість Є. Кононенко] / Олеся Сандига // Гармонія дисонансів / Олеся Сандига. – Бровари : Відродження, 2006. – С. 5-10.
 45. Сидор-Гібелинда О. Чим пахнуть «Бідні люди» / О. Сидор-Гібелинда // Кур’єр Кривбасу. – 2002. — № 152. – С. 159-162. – Рец. на кн.: Імітація / Є. Кононенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.
 46. Соловей О. Романи Євгенії Кононенко: бестселери для «елітаріїв»? / Олег Соловей // Слово і час. – 2003. — № 2. – С. 58-62.
 47. Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності : [проблема суржику в укр. мові. Серед навед. прикладів згадуються твори Оксани Забужко, Світлани Пиркало, Євгенії Кононенко] / Леся Ставицька // Критика. – 2001. – Чис. 10. – С. 20-24.
 48. Стасюк І. Життя жорстокіше?… / Ірина Стасюк // Друг читача. – 2006. – 10-23 листоп. (№ 21). – С. 4. – Рец. на кн.: Три світи : вибрані новели / Євгенія Кононенко. – Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 152 с.
 49. Стах В. Папір 55.5М : [про роман «Імітація» Євгенії Кононенко та «Мерці» Ірен Роздобудько] / Вікторія Стах // Книжк. клуб плюс. – 2002. — № 5. – С. 20-21.
 50. Стріха М. Дзеркало доби імітації / М. Стріха // Книжник review. – 2001. — № 21. – Рец. на кн.: Імітація / Євгенія Косенко. – Л. : Кальварія, 2001. – 186 с.*
 51. Стріха М. Євгенія Кононенко та її героїні / Максим Стріха // Україна молода. – 2005. – 17 лют. (№ 30). – С. 13.
 52. Стріха М. Портрет покоління на тлі втрачених стін / Максим Стріха // Критика. – 1998. – Чис. 6. – Рец. на кн.: Колосальний сюжет / Євгенія Кононенко. – К. : Т-во «Задруга», 1998. – 96 с.*
 53. Таран Л. «Бути самій собі ціллю»: до питання про автобіографізм сучасної жіночої прози : [згадується «Без мужика» Є. Кононенко] / Л. Таран // Сучасність. – 2006. — № 3. – С. 139-155.
 54. Таран Л. Вивільнення жертви / Людмила Таран // Книжник review. – 2005. — № 8/9. – С. 36-37. – Рец. на кн.: Без мужика / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 208 с.
 55. Таран Л. Фрагменти «творчої» автобіографії : [рец. на есей Є. Кононенко «Без мужика»] / Л. Таран // Березіль. – 2005. — № 6. – С. 165-173.
 56. Тарасюк Г. Ілюзія сповіді / Галина Тарасюк // Літ. Україна. – 2005. – 28 лип. – С. 6. – Рец. на кн.: Без мужика / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 208 с.
 57. Тарасюк Г. Нема раю на всій землі, або Проза життя Євгенії Кононенко без імітацій / Г. Тарасюк // Вечір. Київ. – 2004. – 19 листоп. – С. 10.
 58. Тарасюк Г. Проза життя без імітацій / Г. Тарасюк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. — № 184. – С. 235-240. – Рец. на кн.: Повії теж виходять заміж / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2004.
 59. Тарнашинська Л. Такі знайомі сюжети… / Л. Тарнашинська // Літ. Україна. – 1999. – 9 груд. – С. 6. – Рец. на кн.: Колосальний сюжет / Євгенія Кононенко. – К. : Т-во «Задруга», 1998. – 96 с.
 60. Тебешевська-Качак Т. Пошуки істини як викриття імітацій : [худож. особливості прози Є. Кононенко] / Т. Тебешевська-Качак // Укр. мова та л-ра. – 2002. — № 5. – С. 8.
 61. Тулумбас Н. Таємне бажання митця / Ніна Тулумбас // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 7/8. – С. 43. – Рец. на кн.: Жертва забутого майстра / Євгенія Кононенко. – К. : Грані-Т, 2007. – 180 с.
 62. Улюра Г. Без компромісу / Ганна Улюра // Друг читача. – 2005. — № 13. – С. 2. – Рец. на кн.: Без мужика / Євгенія Кононенко. – Л. : Кальварія, 2005. – 208 с.
 63. Харчук Р. Б. Євгенія Кононенко – три в одному: детектив, соціально-психологічний роман, гендерний есей / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – С. 198-206.
 64. Яценко О.  Специфіка використання лексем, що вказують на особу оповідача у сповідальних творах сучасної жіночої прози [Електронний ресурс] : [на прикладі творів О. Забужко та Є. Кононенко] / Олена Яценко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука — 2011» : у 5 т. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 4. – С. 344-345. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/NIS/2011/tom_4_pdf

 

СОФІЯ МАЙДАНСЬКА

 

Софія Василівна Майданська народилася 7 вересня 1948 р.  далеко від України, у Свердловській області, в родині репресованих інтелігентів родом із Чернівців. Закінчила Львівську консерваторію ім. М. В. Лисенка, клас скрипки (1973) та Вищі літературні курси у Москві (1989). Працювала викладачем у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті та Київському інституті культури. Відома як прозаїк, поет, драматург, есеїст.

Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників України. Лауреат літератур­них премій «Благовіст» (1997) та ім. Олеся Гончара (1998), нагороди ім. Лесі та Петра Ковалевих (1997, США).

Софія Майданська — автор поетичних книжок: «Мій добрий світ» (1977), «Долоні континентів» (1979), «Похвала землі» (1981), «Терези» (1986), «Повноліття надії» (1988), «Освідчення» (1990) та ін. Вірші письменниці перекладені англійською, білоруською, болгар­ською, латвійською, литовською, польською, португальською, російсь­кою, румунською та шведською мовами і вміщені у різних часописах та антологіях. Окремим виданням вийшла книжка поезій в перекладі португальською (переклад української письменниці із Бразилії Віри Вовк) «Rio Montes» (1998).

Знана вона і як автор прозових творів: романів «Землетрус», «Діти Ніоби», «Сподіваюсь на тебе», повістей «Про дівчинку, яка малювала на піску», «По той бік студеного плину», «Провідна неділя» та ін., культурологічних есе.

У творчому доробку Софії Майданської також низка драматичних творів, сцена­ріїв, лібрето.  Це, зокрема, сценарії першої «Червоної рути» (1989), «Маланки» (1993), дійства, присвяченого 1000-літтю української писемності (1999), літературно-музичні композиції: «Щастя, де ти живеш?» — до 280-річчя від дня народження Г. Сковороди (2002), «Непереможна українська Брунгільда» — до 120-ряччя від дня народження Соломії Крушельницької (2002) тощо.

Творчості С. Майданської властиві несподівані «сюжетні» роздвоєння однієї магістральної гілки — у певному часі і просторі, що забезпечує психологічне сприйняття внутрішньої напруги художнього тексту. Проза Софії Майданської вражає поліфонічністю. Коли читаєш її — то не можеш позбутися відчуття, немовби слухаєш музику.

 

ТВОРИ

 

 1. Баркарола про дівчинку, яка малювала на піску / Софія Майданська // Новочасна л-ра. – 2009. — № 4. – С. 49-73.
 2. Діти Ніоби / С. В. Майданська. – К. : Родовід, 1998. – 295 с.
 3. Діти Ніоби : роман / Софія Майданська // Березіль. – 1997. — № 7/8. – С. 26-114.
 4. Діти Ніоби : фрагмент роману / С. Майданська // Літ. Україна. – 1997. – 30 січ. (№ 4). – С. 5.
 5. Землетрус : роман / Софія Майданська // Березіль. – 1994. — № 1/2. – С. 21-125 ; № 3/4. – С. 27-84.
 6. In te speravi : повість / Софія Майданська // Дзвін. – 2002. — № 7. – С. 28-63 ; Кур’єр Кривбасу. – 2005. — № 189. – С. 30-89.
 7. «In te speravi» (Сподіваюся на тебе) : розд. з однойм. роману / Софія Майданська // Літ. Україна. – 2002. – 21 берез. (№ 11). – С. 5.
 8. Кривавий скарб : драма / С. Майданська // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 228/229. – С. 111-133.
 9. По той бік студеного плину : оповідання / Софія Майданська // Березіль. – 1992. — № 3/4. – С. 26-47.
 10. Про дівчинку, яка малювала на піску. По той бік студеного плину : [оповід.] / Софія Майданська // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 283-310. 
 11. Провідна неділя : повісті / С. Майданська. – К. : Факт, 2007. – 112 с. — (Exceptis excipiendis).
 12. Провідна неділя : повість  / С. Майданська // Березіль. – 1995. – С. 53-81 ; Новочас. л-ра. – 2009. — № 4. – С. 5-48.
 13. Сподіваюсь на Тебе : роман / Софія Майданська. – К. : Факт, 2008. – 342 с. : портр. – (Exceptis excipiendis).
 14. Сподіваюся на Тебе : [проза] / С. Майдайська // Кур’єр Кривбасу. – 2007. — № 214/215. – С. 4-53 ; № 216/217. – С. 53-106.
 15. Чарівна шабля. Дитяча казка-мюзикл / С. Майданська // Укр. культура. – 1991. — № 11. – С. 27-29 ; № 12. – С. 34-36.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Виноградова О. М. Трансформація фольклорних мотивів у п’єсі Софії Майданської «Кривавий скарб» / Виноградова О. М. // Культура народов Причорномор’я. – 2009. — № 164. – С. 47-49. – Бібліогр.: с. 49.
 2. Дігай Т. За стіною букового пралісу…    [Електронний ресурс] / Тетяна Дігай // Поетичні майстерні : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=24904. – Рец. на кн.: Сподіваюсь на тебе : роман / Софія Майданська. – К. : Факт, 2008. – 344 с. – (Серія «Exeptis excipiendis»).
 3. Добрий світ Софії Майданської : (до 55-річчя з дня народження) : бібліогр. покажч. / уклад. Є. Коршунова, І. Смілик ; ред. Л. Стахурська ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. в.], 2003. – 35 с. : іл.
 4. Дроздовський Д. «Сподіваюсь на Тебе…» : Софії Майданській – 60 // Дзеркало тижня. – 2008. – 27 верес.-3 жовт. (№ 36). – С. 19.
 5. Іванова Н. [Рецензія] / Наталя Іванова // Критика. – 2007. – Чис. 7/8. – С. 39. – Рец. на кн.: Провідна неділя / Софія Майданська. – К. : Факт, 2007.
 6. Карабльова О. Засади міфопоетики у творчості С. Майданської та О. Забужко [Електронний ресурс] / О. Карабльова // Волинь філологічна: тексти і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 6, ч. 2 / упоряд. Л. К. Оляндер. – С. 198-207. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/vftk/2008_6_2.pdf
 7. Карабльова О. В. Концепти самотності і прийоми їх увиразнення в романі «Землетрус» Софії Майданської / О. В. Карабльова // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. – Славянск : СГПУ, 2003. – Вып. XI, ч. 2. – С. 156-166.
 8. Карабльова О. В. Культурологічна мотивація самотності у романі «Землетрус» Софії Майданської / О. В. Карабльова // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4. – С. 196-204.
 9. Кушнерюк Ю. Національний дискурс роману «Діти Ніоби» С. Майданської / Ю. Кушнерюк // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. – 2007. — № 1. – С. 109-117.
 10. Майданська Софія Василівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Майданська_Софія_Василівна
 11. Софія Майданська – поет, прозаїк, драматург, публіцист, перекладач // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 280-282.
 12. Майданська С. «Надмір низьких слів не є ознакою високої літератури» : [інтерв’ю з письм. і музиканткою Софією Майданською, яка нудить світом, коли не працює / записала Аніта Грабська] // Україна молода. – 2009. – 8 серп. (№ 144). – С. 9.
 13. Майданська С. «Ще довго нам даватиметься взнаки холопський синдром…» : [бесіда з письм. та музикантом Софією Майданською / записала Ірина Лобовик] // Демокр. Україна. – 2003. – 24 жовт. (№ 82). – С. 10.
 14. Софія Майданська святкує ювілей : [розмова з письм. Софією Майданською / розмову вела Наталка Білоцерківець] // Укр. культура. – 2008. — № 9. – С. 16-18.
 15. Рижкова Г.-П. Новітня «жіноча проза»: жанрові ознаки : [на прикладі творів С. Майданської, Т. Зарівної, С. Йовенко] / Г.-П. Рижкова  // Дивослово. – 2008. — № 3. – С. 56-58.
 16. Сивокінь Р. Романів роман про романи хлопчиків. Сексреалізм без берегів : [серед ін. згадується творчість С. Майданської] / Г. Сивокінь // Слово і час. – 1999. — № 7. – С. 27-31.
 17. Сидницька Н. Інтертекстуальний аналіз романів «Господар» Галини Пагутяк та «Землетрус» Софії Майданської / Н. Сидницька // Літературознавчі обрії : праці молод. учених України. – К. : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2000. – Вип. 1. – С. 113-115.
 18. Філоненко С. О. Аріадна в лабіринті : [на матеріалі прози О. Забужко та С. Майданської] / С. О. Філоненко // Література в контексті культури : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2002. – Вип. 7. – С. 60-68.
 19. Філоненко С. «Переживання кінця» в сучасній українській жіночій прозі : [на матеріалі творів О. Забужко, С. Йовенко, С. Майданської] / С. Філоненко // Молода нація : альманах. – К. : Смолоскип, 1999. – Вип. 12. – С. 309-321.
 20. Філоненко С. О. Тип мислячої жінки в українській жіночій прозі 90-х років XX століття [Електронний ресурс] : [на матеріалі творів О. Забужко, С. Майданської, С. Йовенко] / С. О. Філоненко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2006. — № 15. – С. 123-136. – Режим доступу:  http://bdpu.org/philological_faculty/Zarub_lit_ta_teor/s_filonen/ginka.doc
 21. Філоненко С. О. У пошуках духовної батьківщини: національний світ героїні в жіночій прозі 90-х років XX століття [Електронний ресурс] : [на матеріалі творчості О. Забужко, С. Майданської, Т. Зарівної] / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. пр. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) [та ін.].– К. : Знання Україна, 2005. – Вип. 10 : Лінгвістика і літературознавство.  – С. 403-410. – Режим доступу: http://bdpu.org/philogical_faculty/Zarub_lit-ta_teor/s_filonen

 

 

ТАНЯ МАЛЯРЧУК

 

  Таня Малярчук народилася 17 квітня 1983 р. в Івано-Франківську. Закінчила Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника (2005). Живе у Києві, працює журналістом.

  Таня Малярчук — автор книг прози «Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи» (2004), «Згори вниз. Книга страхів» (2007), «Як я стала святою» (2008), «Звірослов» (2009), низки повістей, оповідань та есе.

  В західноукраїнській літературі існує надзвичайно цікава лінія жінок-чарівниць художнього слова, яку розпочала Ольга Кобилянська, а згодом успішно продовжили Ніна Бічуя (60-70-х pp. XX ст.) та Галина Пагутяк (80-90-х pp. XX ст.), і ось тепер, на початку XXI сторіччя, її підхоплює і з новою силою розвиває Таня Малярчук — приємна з'ява в україн­ському письменстві останніх літ.

  У прозі Тані Малярчук, юної дівчини, дивує якась надмірна або ж передчасна дорослість: вона дивиться на світ очима людини з великим внутрішнім досвідом. Та коли уважно вчитуватися у твори Тані Маляр­чук, то починаєш розуміти, що саме зрілість письма молодої авторки, у якому нема жодного сліду учнівства, і зрілість світосприйняття й викликає відчуття про передчасну її дорослість. Її твори вирізняються чистою українською мовою, витриманістю стилю, композицією, в якої жодна деталь не здається зайвою.

 

ТВОРИ

 

 1. Говорити : [повісті] / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2007. – 187 с. : порт. – (Графіті).
 2. Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи / Таня Малярчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 160 с.
 3. Ендшпіль для Лізи / Таня Малярчук // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 314-356.
 4. Жінка, яка пише/Жінка, яка мовчить : есе / Таня Малярчук // Критика. – 2004. – Чис. 6. – С. 30.
 5. Зверослов : рассказы / Таня Малярчук ; пер. с укр. Е. Мариничевой // Новый мир. – 2011. — № 6. – С. 8-38.
 6. Звірослов : [зб. оповід.] / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2009. —  281 с.
 7. Згори вниз. Книга страхів / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 220 с. – (Графіті).
 8. Народження, якого не чекаєш : (фрагменти) / Таня Малярчук // Критика. – 2003. – Чис. 12. – С. 37-39.
 9. Покажи мені свою Европу, і я скажу, хто ти / Таня Малярчук // Критика. – 2007. – Чис. 1/2. – С. 9-10.
 10. Пума. Собака / Таня Малярчук // Сучасність. – 2008. — № 7. – С. 125-133.
 11. [Сни] / Таня Малярчук // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 217-223. – (Доросла серія).
 12. Троянда Адольфо : повість / Тетяна Малярчук, вступ. сл. Є. Барана // Березіль. – 2003. — № 5/6. – С. 59-107.
 13. Щур : проза / Таня Малярчук // Сучасність. – 2009. — № 1/2. – С. 46-60.
 14.  Як я стала святою : [проза] / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 190 с. : порт. – (Графіті). – Перевид. у 2008 році.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Балдинюк В. Від подолання страхів до подолання смерті / Віра Балдинюк // Дзеркало тижня. – 2007. – 21-27 квіт. (№ 15). – С. 19. – Рец. на кн.: Як я стала святою : [проза] / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 190 с.
 2. Бондар А. Європейські контракти стиглих помаранчів : [пер. і вид. творів Світлани Поваляєвої, Тані Малярчук, Софії Андрухович] / Андрій Бондар // Дзеркало тижня. – 2004. – 30 груд. (№ 53). – С. 9.
 3. Бондар-Терещенко І. Вниз і ще нижче / Ігор Бондар-Терещенко // Книжник-review. – 2006. — № 5. – С. 6. – Рец. на кн.: Згори вниз. Книга страхів / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 220 с.
 4. Бондар-Терещенко І. З вершин і низин страху / Ігор Бондар-Терещенко // Друг читача. – 2006. – 28 лип. -10 серп. (№ 14). – С. 4. – Рец. на кн.: Згори вниз. Книга страхів / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 220 с.
 5. Бондар-Терещенко І. Фантастичні світи молодої прози : [огляд прозових творів молодих авторів, серед яких – «Згори вниз» Тані Малярчук] / Ігор Бондар-Терещенко // Книжк. клуб плюс. – 2006.- № 10. – С. 18-19.
 6. Бриних М. Як Таня Малярчук не з'їла собаки : [про кн. Тані Малярчук «Як я стала святою»] / Михайло Бриних // Дзеркало тижня. – 2006. – 9-15 груд. (№ 47). – С 19.
 7. Голобородько Я. Знизу вгору, згори вниз?… Рефлексії над текстами Тані Малярчук / Я. Голобородько // Березіль. – 2008. — № 5/6. – С. 164-171.
 8. Голобородько Я. Таня Малярчук – місіонерка візій / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2010. — № 2. – С. 83-89.
 9. Голобородько Я. Ікебана а la Таня Малярчук / Ярослав Голобородько // Дзеркало тижня. – 2008. – 7-13 черв. (№ 21). – С. 19.
 10. Гребенюк Т. В. Специфіка гендерної самоідентифікації героїнів прози Тані Малярчук / Т. В. Гребенюк // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. – 2009. — № 1. – С. 29-33.
 11. Книжная полка Елены Мариничевой : [рец.] // Нов. мир. – 2011. — № 1. — С. 203-204. – Рец. на кн.: Звірослов / Т. Малярчук. – Х. : Фоліо, 2009. – 281 с.
 12. Константинова К. Обережно, двері відчиняються. Як 2007-й обновив сферу прекрасного : [згадується кн. Тані Малярчук «Говорити»] / Катерина Константинова // Дзеркало тижня. – 2007. – 22-28 груд. (№ 49). – С. 17.
 13. Коцарев О. [Рецензія] / Олег Коцарев // Критика. – 2006. – Чис. 7/8. – С. 32. – Рец. на кн.: Згори вниз. Книга страхів / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 220 с.
 14. Купріян О. [Рецензія] / Ольга Купріян // Критика. – 2010. – Чис. 7/8. – С. 34. – Рец. на кн.: Звірослов : [зб. оповід.] / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2009. – 281 с.
 15. Малярчук Тетяна Володимирівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Малярчук_Тетяна_Володимирівна
 16. Таня Малярчук – прозаїк // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 312-313.
 17. Малярчук Т. «Я писала книжку шість днів, а на сьомий відпочивала» : [розмова з письм. Танею Малярчук / розмовляла Богдана Козаченко ] // Друг читача. – 2006. – 28 лип.-10 серп (№ 14). – С. 4-5.
 18. Михед О. Дві рецензії : [в т. ч. на зб. творів Т. Малярчук «Як я стала святою»] / О. Михед // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 218/219. – С. 313-316.
 19. Михед О. … Де так занадто мало гір : [про кн. Тані Малярчук «Згори вниз. Книга страхів»] / О. Михед // Кур'єр Кривбасу. – 2006. — № 203. – С. 208-210.
 20. Михед О. Любовний бестіарій / О. Михед // Сучасність. – 2009. — № 11. – С. 219-221. – Рец. на кн.: Звірослов / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2009. – 282 с.
 21.  Михед О. Таня Малярчук: Love people і «Територія тварин» [Електронний ресурс] : [Рец. на кн. «Звірослов»] / Олександр Михед // Артвертеп : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://artvertep.com/print?cont=11735
 22. Москалець К. Весь цей блюз : [серед ін. рец. на твори С. Поваляєвої «Орігамі-блюз» та Т. Малярчук «Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи»] / Костянтин Москалець // Критика. – 2006. – Чис. 5. – С. 20-23.
 23. Прохасько Т. Написати про книжку : [творчість Тані Малярчук] / Т. Прохасько // Поступ. – 2005. – 13-19 січ. (№ 4).
 24. Сахно Т. [Рецензія] / Тетяна Сахно // Критика. – 2007. – Чис. 1/2. – С. 10. – Рец. на кн.: Як я стала святою / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006.
 25. Северин О. Історія її сексуальності / О. Северин // Дзеркало тижня. – 2005. – 15-21 січ. (№ 1). – С. 12. – Рец. на кн.: Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи / Таня Малярчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 160 с.
 26. Сливинський О. Аби світ протривав дещо довше, ніж є видимим… : [згадується проза Тані Малярчук] / Остап Сливинський // Дзеркало тижня. – 2007. – 10-16 лют. (№ 5). – С. 21.
 27. Сливинський О. Таня Малярчук: «Говорити чи перестати» [Електронний ресурс] : [про кн. Тані Малярчук «Говорити»] / Остап Сливинський // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/tanya-malyarchuc-govoryty-chy-perestaty/
 28. Сливинський О. Перестати боятися, продовжувати / Остап Сливинський // Дзеркало тижня. – 2006. – 8-14 лип. (№ 26). – С. 18. – Рец. на кн.: Згори вниз. Книга страхів / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 220 с.
 29. Татаренко І. Говорити-балакати / Іра Татаренко // Друг читача. – 2008. — № 7. – С. 6. – Рец. на кн.: Говорити / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2007. – 186 с.
 30. Тулумбас М. Магічна проза: від Гоголя до Шевчука : [серед рецензованих творів «Як я стала святою» Тані Малярчук, «Мак червоний в росі…» Марини Гримич, «Дванадцять» Ірен Роздобудько] / Ніна Тулумбас // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 1. – С. 14-16.
 31. Улюра Г. Люди з розбитими серцями / Ганна Улюра // Друг читача. – 2007. — № 12. – С. 5. – Рец. на кн.: Як я стала святою / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2006. – 190 с.
 32. Фретка Ю. [Рецензія] / Юлія Фретка // Критика. – 2008. – Чис. 9. – С. 31. – Рец. на кн.: Говорити / Таня Малярчук. – Х. : Фоліо, 2007. – 187 с.
 33.  Харчук Р. Б. Таня Малярчук – «екзальтована казкарка» / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – С. 229-232.

 

МАРІЯ МАТІОС

 

Марія Василівна Матіос народилася 19 грудня 1959 р. в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області у родині гуцулів. Закінчила 1982 року філо­логічний факультет (відділення української мови та літератури) Чернівецького державного університету (тепер — Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича). Після чого працювала в науковій бібліотеці Чернівецького університету (1982), редак­тором чернівецької багатотиражної газети «Маши­нобудівник» (1983-1989), була відповідальним секретарем Чернівецької обласної організації Спілки письменників України (1990-1996), відповідальним секретарем «Буковинського журна­лу», головним редактором українсько-канадської бла­годійної фундації ім. братів Романюків, в Раді Національної безпеки і оборони України (з 1997 р.). З листопада 2005 р. до 17 вересня 2010 року — заступник  голови Комітету На­ціональної премії України ім. Т. Шевченка. Член На­ціональної Спілки письменників України та Асоціа­ції українських письменників. Живе у Києві, заміжня, має сина.

Перші вірші надрукувала у 15 років. Марія Матіос — автор поетичних збірок: «З трави і листя» (1983), «Вогонь живи­ці» (1986), «Сад нетерпіння» (1994), «Десять дек морозної води» (1995), «На Миколая» (1995), «Жіночий аркан» (2002), повістей та новел: «Життя коротке» (2001), «Нація» (2001), кулінарних рецептів «Фуршет від Марії Матіос» (2002), романів «Бульварний роман» (2003), «Солодка Даруся: Драма на три життя» (2004), «Щоденник страченої» (2005), «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів» (2006) та ін.

 Лауреат премій в галузі публіцистики ім. В. Бабляка (1991) та літера­турних — «Благовіст» (2003) і Національної премії України ім. Т. Шевченка (2005). Роман «Солодка Даруся» у 2004 р.  визнано «Книжкою року». У 2007 проці отримала гран-прі та перше місце конкурсу «Коронація слова» та перемогу у конкурсі «Книжка року» в номінації «Красне письменство» за книгу «Майже ніколи не навпаки». У 2008 році знов перемогла у конкурсі «Книжка року» в номінації «Красне письменство» з повістями «Москалиця» та «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба». За ці ж повісті у 2009 році отримала державну нагороду – диплом I ступеня в номінації «Бестселер» на V Київському міжнародному книжковому ярмарку.

Твори Марії Матіос перекладені російською, польською,  румун­ською, сербською, білоруською, китайською та японською мовами, друкувалися у Канаді, США, Китаї, Росії, Сербії, Хорватії тощо.

Працювала в галузі перекладу поезій з білоруської та литовської мов.

Марія Матіос — із того письменницького покоління 80-х pp. XX ст., яке спочатку заявило про себе в поезії, а згодом — у прозі. Її проза тяжіє до традиційного письма, якому притаманні психоло­гічна напруга, сюжетність, драматизм та глибоке проникнення у мовну стихію.

 

ТВОРИ

 

 1. А на Петра вода тепла… : уривки з роману / Марія Матіос // Літ. Україна. – 2002. – 31 січ. (№ 4). – С. 4.
 2. Анна-Марія : новела / Марія Матіос // Новочасна л-ра. – 2007. — № 4. – С. 82-92.
 3. Апокаліпсис / Марія Матіос // Жіночий погляд / авт.-упоряд. А. П. Краснящих ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2009. – С. 257-283.
 4. Апокаліпсис / М. Матіос // Кур'єр Кривбасу. – 2006. — № 205. – С. 3-19 ; Літ. Україна. – 2006. – 9 листоп. – С. 4-5 ; Новочасна л-ра. – 2007. — № 4. – С. 93-125.
 5. Бульварний роман / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2003. – 183 с. : портр.
 6. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос ; худож. Сергій Іванов. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 368 с. —  Вид. 2-ге 2011 р.
 7. Вставайте, мамко… : [проза] / Марія Матіос // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 376-381.
 8. Вставайте, мамко… : [проза] / Марія Матіос // Новочасна л-ра. – 2007. — № 4. – С. 36-47.
 9. Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с. : іл., портр.
 10. І все-таки не навпаки : есе / Марія Матіос // Хрещатик. – 2008. – 13 берез. (№ 45). – С. 13.
 11. Іван Цвичок. Справжній і вигаданий. Продовження «Солодкої Дарусі» / Марія Матіос // Україна молода. – 2008. – 7 жовт. (№ 187). – С. 13.
 12. Майже ніколи не навпаки: сімейна сага в новелах / Марія Матіос ; худож. С. Іванов. – Л. : ЛА «Піраміда», 2007. – 171 с. : іл., портр. – Вид. 2-ге 2008 р.
 13. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба : [повість] / Марія Матіос. Москалиця : [повість] / Марія Матіос ; [до кн. в цілому] : худож. С. Іванов. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 48 + 64 с., зустріч. паг. : іл. – Книжка-«перекрутка».
 14. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів = Mr. Ms. U-Ko in country UA : гомер. роман-симфонія / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 135 с. : портр.
 15. Нація : [проза] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 215 с. : іл., портр.
 16. Нація. Одкровення : [проза] / Марія Матіос. – 3-тє вид., допов. — Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 202 с. : портр. – Зміст: Розд. : Апокаліпсис ; Одкровення.
 17. Нація : [проза] / Марія Матіос. – 4-те вид., допов. — Л. : ЛА «Піраміда», 2007. – 256 с.
 18. Не плачте за мною ніколи… : [проза] / Марія Матіос // Новочасна л-ра. – 2007. — № 4. – С. 48-81.
 19. [Сни] / Марія Матіос // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 224-227. – (Доросла серія).
 20. Солодка  Даруся: Драма на три життя / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 176 с. – Вид.: 2005 ; 2007. – 186 с. ; 2010. – 424 с.
 21. Трояка ружа : драм. повість / Марія Матіос // Сучасність. – 2002. — № 11. – С. 8-20 ; 2003. — № 10. – С. 6-49.
 22. Уривки з «Драми на три життя» «Солодка Даруся»  / Марія Матіос // Книжк. клуб плюс. – 2004. — № 3. – С. 42-45.
 23. Фуршет від Марії Матіос: сердечні сп(т)рави. Рецепти на всі випадки життя / М. Матіос. – Л. : Кальварія, 2002. – 338 с.
 24. Щоденник страченої: психічна розвідка / М. В. Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 192 с.
 25. Юр’яна і Довгопол : [проза] / Марія Матіос // Новочасна л-ра. – 2007. — № 4. – С. 5-35.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Андрусяк І. Культурний «месидж» «Троякої ружі» [Марії Матіос] / Іван Андрусяк // Книжк. огляд. – 2004. — № 6. – С. 40-42.
 2. Андрусяк І. «Тінь у шухляді» : [серед. ін. згадується «Солодка Даруся» Марії Матіос] / Іван Андрусяк // Книжк. огляд. – 2004. — № 3. – С. 110-115.
 3. Бак Д. Карпатский блюз с перцем и кровью / Д. Бак // Нов. мир. – 2008. — № 12. – С. 184-187. – Рец. на кн.: Нация : пер. с укр. / Мария Матиос. – М., 2007. – 319 с.
 4. Баран Є. Гріх і спокута «Солодкої Дарусі» / Євген Баран // Перевал. – 2005. — № 3. – С. 176-177. – Рец. на кн.: Солодка Даруся: Драма на три життя / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 174 с.
 5. Блик О. Трагедія самотності / О. Блик // Літ. Україна. – 2010. – 28 січ.(№ 3) — С. 4. – Рец. на кн.: Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 64 + 48 с.
 6. Богуславська А. Убити місіс Ю з країни укрів : [про кн. Юрія Рогози «Убити Юлю» та Марії Матіос «Містер і місіс Ю в країні укрів»] / Анастасія Богуславська // Україна молода. – 2006. – 29 берез. (№ 57). – С. 8.
 7. Бондар-Терещенко И. Мария Матиос. Жизнь от руки / Игорь Бондар-Терещенко // Профіль. – 2007. — № 1/2. – С. 56-57. 
 8. Бондаренко С. В среде кумовьев с заплечными мешками для денег : [о нов. романе Марии Матиос «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів»] / С. Бондаренко // Киев. Ведомости. – 2006. – 22 апр.
 9. Ватаманюк К. Її слово пахне гірськими росами : [роздуми над кн. «Солодка Даруся» Марії Матіос] / Калина Ватаманюк // Верховин. вісті. – 2005. – 17 черв. (№ 25)
 10. Ведмідь І. Три життєві уроки «Солодкої Дарусі». Спроба акцентувати деякі проблеми роману Марії Матіос / І. Ведмідь // Дивослово. – 2007. — № 6. – С. 12-14.
 11. Вербич В. Євангеліє від Марії [Матіос], або «людина навіть у безвиході має вибір» / Віктор Вербич // Під куполом синього неба: есеї та діалоги / Вербич Віктор. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2006. – С. 116-119.
 12. Всесвіт Марії Матіос // Друг читача. – 2008. — № 18. – С. 1. – Рец. на кн.: Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 64 + 48 с.
 13. Ганжа Л. Секс слезам не верит / Леся Ганжа // Киев. телеграф. – 2001. – 15-21 янв. (№ 2). – Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.
 14. Гей В. «І незглибиме творче ремесло…». Нова книга прози Марії Матіос: фантастичний коктейль чи реальність людських чуттів і пристрастей / Василь Гей // Робіт. газ. – 2002. – 25 січ. (№ 13). – С. 2. — Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.
 15. Геращенко Ю. Художнє осмислення драматичної сторінки історії УПА в романі М. Матіос «Солодка Даруся» [Електронний ресурс] / Юлія Геращенко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука — 2011» : у 5 т. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 4. – С. 142-145. – Режим доступу: http://web.znu,edu,ua/NIS/2011/tom_4_pdf
 16. Гість номера Марія Матіос : [інтерв’ю з письмен. / провела Людмила Таран] // Культура і життя. – 2009. – 18-31 груд. (№ 51-52). – С. 58, 60-63.
 17. Глібчук У. Жінка з глини, поту і крові… / Уляна Глібчук // Книжник review. – 2001. — № 19. — Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.*
 18. Говенко О. «Жіночий літопис» від Марії Матіос / Ольга Говенко // Поступ. – 2005. – 29 верес. (№ 211).
 19. Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. – 2008. — № 3. – С. 66-73.
 20. Голобородько Я. Соціум душевних драм: рефлексії над текстами Марії Матіос / Я. Голобородько // Дзеркало тижня. – 2009. – 30 трав.-5 черв. (№ 19). – С. 11.
 21. Голобородько Я. Соціумний інтер’єр чи психологічний дизайн : (художні дилеми Марії Матіос) / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2008. — № 12. – С. 81-85.
 22. Голобородько Я. Художні клейноди Марії Матіос : [про кн. Марії Матіос «Нація. Одкровення» і «Солодка Даруся»] / Ярослав Голобородько // Літ. Україна. – 2007. – 25 жовт. (№ 41). – С. 6.
 23. Голота Л. Житіє людини, змерзлої до життя / Любов Голота // Слово Просвіти. – 2008. – 27 листоп.-3 груд. (№ 48). – С. 14. – Рец. на кн.: Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 64 + 48 с.
 24. Голота Л. Таланти та безчесники, або Сюжет не лише для Марії Матіос… : [про кн. Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії» та політ. переслідування] / Л. Голота // Слово Просвіти. – 2011. – 20-26 січ. (№ 3). – С. 2-3.
 25. Граб Г. Нація під прицілом «калашнікова» / Григорій Граб // Укр. слово. – 2001. – 8-14 листоп. (№ 45). – С. 11. – Рец. на кн.: Нація : [проза] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 215 с.
 26. Граб Г. Судний день короткого життя : [про нову зб. прози М. Матіос «Життя коротке»] / Г. Граб // Україна молода. – 2001. – 15 лют. (№ 30). – С. 12.
 27. Гузьо Г. Марія Матіос: «Я – сапер, а не мінер історії» : [про кн. Марії Матіос «Вирвані сторінки з автобіографії» та «Солодка Даруся»] / Галина Гузьо // Високий Замок. – 2010. – 22 верес. – С. 6.
 28. Гузьо Г. Подвійний удар Марії Матіос : [про вихід в світ книг «Солодка Даруся» і «Бульварний роман»] / Галина Гузьо // Високий Замок. – 2004. – 25 лют. – С. 6.
 29. Гуреш Т. Закороткі вірші, щоб їм казати «ні» / Тамара Гуреш // Книжник review. – 2001. — № 17. — Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.*
 30. Даниленко В. Г. Мистецтво розпускання павичевого хвоста : [згадуються прозові твори О. Забужко, М. Матіос, І. Карпи] // Лісоруб у пустелі. Письменник  і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – С. 53-58.
 31. Дзюба Т. Гріх і його спокута / Тетяна Дзюба // Березіль. – 2006. — № 9. – С. 174-179. – Рец. на кн.: Солодка Даруся: Драма на три життя / Марія Матіос. — Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 176 с.
 32. Дігай Т. До вічних праглибин : [про роман Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки»] / Тетяна Дігай // Літ. Україна. – 2007. – 27 груд. (№ 50). – С. 6.
 33. Дігай Т. Лютий вітер на Лисих горах / Тетяна Дігай // Літ. Україна. – 2008. – 27 листоп. (№ 45) – С. 5. — Рец. на кн.: Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 64 + 48 с.
 34. Дроздовський Д. Від «Спокути» до історичного прокляття. Ужинок української літератури за минулий рік : [серед рецензованих творів «Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба»  Марії Матіос] / Д. Дроздовський // День. – 2009. – 16 січ. (№ 4). – С. 18.
 35. Дроздовський Д. Українська проза – 2007: романи, що здатні змінити світ : [cеред ін. твори Марії Матіос, Світлани Поваляєвої, Ірени Карпи] / Д. Дроздовський  // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 224/225. – С. 320-331.
 36. Дроздовський Д. Український жоржсандизм XXI століття : [творчість М. Матіос] / Д. Дроздовський // Дивослово. – 2009. — № 2. – С. 61-62.
 37. Жила С. «… Кожна любов – інша…» : [літ.-мистец. вітальня як форма позаклас. читання за романом Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки»] / С. Жила // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2009. — № 2. – С. 25-29.
 38. Жила С. «Трагедія адекватна історії» : [роман Марії Матіос «Солодка Даруся» та чит. конф. за цим твором] / С. Жила // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. — № 3. – С. 6-12.
 39. Жила С. Художньо-творча діяльність у процесі вивчення повісті-новели М. Матіос «Просили тато-мама…» / С. Жила // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2003. – № 2. – С. 48-52.
 40. Заверталюк Н. І. «Фуршет від Марії Матіос»: феміністичний дискурс / Н. І. Заверталюк // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. – 2009. — № 1. – С. 55-58.
 41. Ігнатьєва Н. Марія Матіос. «По праву сторону твоєї слави» (книга життя і смерті) : хід уроку / Ніна Ігнатьєва // Укр. мова та л-ра. – 2009. — № 17/19. – С. 52-53.
 42. Карачко С. «Жінка як метафора бажання в сучасній літературі» : [про письм. Марію Матіос] / Степан Карачко // Буковин. віче. – 2006. – 29 берез.
 43. Качмарский О. «Солодка нація» Марии Матиос : [критич. взгляд на творчество Марии Матиос] / Олег Качмарский // «2000». – 2008. – 3-9 окт. (№ 40). – С. 2.
 44. Кевешлігеті О. Проблематика роману Марії Матіос «Солодка Даруся» / О. Кевешлігеті // Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес). – Хуст ; Рахів, 2006. – С. 277-281.
 45. Киселев С. Разговор о национальной безопасности с кандидатом в лауреаты Шевченковской премии : [о кн. «Життя коротке» и «Нація» Марии Матиос] // Киев. Ведомости. – 2002. – 8 лют. (№ 28). – С. 10.
 46. Китайгородська В. Прапор, з яким не здаються в полон : [про нову кн. прози М. Матіос «Життя коротке»] / В. Китайгородська // Буковин. віче. – 2001. – 24 лют.*
 47. Клименко В. Дві Марії – вселенська печаль : [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Валентина Клименко] // Україна молода. – 2005. – 12 лют. (№ 27). – С. 6-7.
 48. Клименко В. На першому місці Матіос, на другому – Турчинов : [про кн. М. Матіос «Солодка Даруся» та О. Турчинова «Иллюзия страха»] / Валентина Клименко // Україна молода. – 2005. – 4 черв. (№ 102). – С. 11.
 49. Клименко В. Трагедія, адекватна історії : [рец. на роман «Солодка Даруся»] / Валентина Клименко // Україна молода. – 2004. – 26 трав. — С. 12.
 50. Клименко В. Як перекласти «Націю»? У Польщі вийшло перше іноземне видання творів Марії Матіос / Валентина Клименко // Україна молода. – 2006. – 20 лип. (№ 130). – С. 14.
 51. Клочко Д. Кара червоної гадини / Діана Клочко // Книжник review. – 2001. — № 21. – Рец. на кн.: Нація : [проза] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 215 с.*
 52. Клочко Д. Пані Марія, отут і вже / Діана Клочко // Книжник review. – 2002. — № 2. – Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.*
 53. Книжная полка Елены Мариничевой : [рец.] // Нов. мир. – 2011. — № 1. — С. 202-203. – Рец. на кн.: Вирвані сторінки з автобіографії / М. Матіос. – Л. : Парадигма, 2010. – 368 с.
 54. Ковальський Т. Світло Марії Матіос : [про нову кн. прози авт. «Життя коротке»] / Т. Ковальський // Укр. слово. – 2001. – 1-7 лют. (чис. 5). – С. 15.
 55. Коли зійде піна : [інтерв’ю з письм. Мариною Гримич, Миколою Жулинським, Ірен Роздобудько про нові книги, які справили враження, в т. ч. згадується  «Солодка Даруся» Марії Матіос / записала Тетяна Щербаченко] // Книжник review. – 2005. — № 2. – С. 19.
 56. Кононенко Є. Фуршет від Марії Матіос : [про однойм. кн. новел] / Євгенія Кононенко // Вечір. Київ. – 2003. – 14 трав. (№ 67). – С. 9.
 57. «Коронація слова» — конкурс, від якого корона не падає : [Гран-прі Конкурсу в номінації «Романи» здобув роман «Майже ніколи не навпаки» Марії Матіос] // Друг читача. – 2007. — № 12. – С. 1.
 58. Красюк В. Лицарі, зодчі та оборонці України. Усний журнал, присвячений письменницям-лауреатам Національної премії України імені Тараса Шевченка 2005 року. 11-й клас : [серед ін. «Солодка Даруся» Марії Матіос] / Валентина Красюк // Укр. мова та л-ра. – 2011. — № 13/16. – С. 48-63.
 59. Криштопа М. Страждання для читача : [про роман М. Матіос «Солодка Даруся»] / М. Криштопа // Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року. – К. : Книжник-review, 2005. – С. 51-52.
 60. Курилова Ю. Р. Семіосфера смерті у творах М. Матіос / Ю. Р. Курилова // Вісн. ЗДУ. Філол. науки. – 2002. — № 3. – С. 83-89.
 61. Лавриш Ю. Жіноча діалектика з автографом Марії Матіос / Юліана Лавриш // Львів. газ. – 2008. – 18 верес. – Рец. на кн.: Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 64 + 48 с.
 62. Лілік О. «Творчість – це суцільна мрія про безмежність людини»: екзистенціальна парадигма Марії Матіос / О. Лілік // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2009. — № 2. – С. 11-17. – Бібліогр.: 18 назв.
 63. Логвиненко О. Форма душі. Огляд прози з дещицею літературознавчого заглиблення : [серед ін. згадується роман «Солодка Даруся» Марії Матіос] / Олена Логвиненко // Книжк. огляд. – 2004. — № 5. – С. 67-72.
 64. Люткевич М. Смак пристрасті жіночої. (Роздуми над книгою прози Марії Матіос «Життя коротке») / Марія Люткевич // Високий Замок. – 2001. – 15 серп.
 65. Ляснюк О. «Американські гірки» Марії Матіос : [про кн. «Життя коротке»] / Ольга Ляснюк // Демокр. Україна. – 2002. – 25 січ. (№ 8). – С. 4.
 66. Мариничева О. Боль на каждом сантиметре текста. Так охарактеризовали читатели книгу Марии Матиос «Нация» / Ольга Мариничева // Учит. газ. – 2007. – 16 окт.*
 67. Матіос Марія Василівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Матіос_Марія_Василівна
 68. Марія Матіос – поет, прозаїк, публіцист // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 374-375.
 69. Матіос Марія [Електронний ресурс] : [офіц. сайт письм.]. – Режим доступу: http://www.mariamatios.com.ua
 70. Матиос М. Батог  из подполья : [беседа с писательницей Марией Матиос о кн. «Солодка Даруся»/ вел беседу Станислав Бондаренко] // Киев. Ведомости. – 2005. – 9 июня (№ 118). – С. 10.
 71. Матіос М. Від мого письма не страждає ніхто окрім мене : [бесіда з письм. Марією Матіос / розмову вела Інна Мазуренко] // Друг читача. – 2005. — № 6. – С. 4-5.
 72. Матіос М. «Вірю в Бога, але не менше вірю в людину» :  [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Галина Гузьо] // Високий Замок. – 2009. – 22 груд. – С. 6.
 73. Матиос М. Глупость нужно игнорировать : [беседа с писательницей Марией Матиос / беседовала Ирэн Роздобудько] // Академия. – 2003. — № 4. – С. 148-151.
 74. Матіос М. Життя коротке, нація – вічна : [розмова з письм. Марією Матіос / записала Павлина Степова] // Україна молода. – 2002. – 26 січ. (№ 17). – С. 6.
 75. Матіос М. Життя коротке, щоб сказати «ні» совісті і стражданню : [розмова з письм. Марією Матіос / записав Василь Кожелянко] // Молодий буковинець. – 2001. – 13 листоп. (№ 130).
 76. Матіос М. «Жінка як жінка. Багатолика, феєрична» : [інтерв’ю з письм. Марією Матіос / записала Любов Голота] // Слово Просвіти. – 2002. – 8 лют. – С. 9.
 77. Матіос М. «Жодна книжка не допомогла жодному політикові» : [бесіда з письм., авт. кн. «Містер і місіс Ю в країні укрів» Марією Матіос / записала Яна Дубинянська] // Дзеркало тижня. – 2006. – 25-31 берез. (№ 11). – С. 12.
 78. Матіос М. Її вічні лови за людиною : [бесіда з письм. Марією Матіос / записав Леонід Ісаченко] // Уряд. кур'єр. – 2009. – 19 верес. – С. 8-9 ; Свобода слова. – 2009. – 17 верес. (чис. 37). – С. 18.
 79. Матіос М. «Історія завжди ошукує совісних людей» : [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Анна Коженьовська-Бігун] // Літ. Україна. – 2006. – 20 лип. (№ 27). – С. 4.
 80. Матіос М. Кожен відповідає за свої слова : [матеріали «Прямої лінії» письм. з читачами газ.] / Марія Матіос // Літ. Україна. – 2005. – 20 жовт. (№ 41). – С. 1, 3.
 81. Матіос М. «Колись доведеться дати Шевченківську премію «юному орлу» : [бесіда з заст. голови Шевчен. комітету Марією Матіос / записала Іра Татаренко] // Друг читача. – 2007. – 26 січ.-8 лют. (№ 2). – С. 7.
 82. Матіос М. «Люблю, коли мене впізнають по голосу» : [інтерв'ю з письм. Марією Матіос / спілкувалася Іра Татаренко] // Друг читача. – 2008. — № 16. – С. 4.
 83. Матіос М. «Люблю негідників, яких змальовую у своїх книжках» : [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Ольга Гнідан] // Молод. буковинець. – 2007. – 20 верес.
 84. Матіос М. «Людина приходить у світ не для того, щоб чинити опір, а щоб жити» : [інтерв'ю з письм. Марією Матіос / записали М. Томак, Н. Тисячна] // День. – 2011. – 15-16 квіт. (№ 67/68). – С. 10.
 85. Матіос М. Мати бджіл і мати ос : [бесіда з письм. Марією Матіос / вела Інна Волосевич] // Книжк. огляд. – 2004. — № 7/8. – С. 102-111.
 86. Матиос М. Между законами сердца и чести : [беседа с писательницей Марией Матиос / провел Станислав Бондаренко] // Киев. Ведомости. – 2007. – 25 окт. (№ 235) – С. 10.
 87. Матіос М. «Мова є моєю єдиною конкуренткою» : [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Оксана Форостина] // Львів. газ. – 2005. – 28 січ.
 88. Матіос М. «Моє надхнення залежить від настрою і … пейзажу» : [розмова з письм. Марією Матіос / записала Галина Гузьо] // Високий Замок. – 2006. – 2 верес.
 89. Матіос М. «На добрих людях час так не позначається, як на поганих речах» : [бесіда з письм. Марією Матіос / вів Сергій Васильєв] // Столич. новости. – 2010. — № 1.*
 90. Матіос М. «Не знаю жодного читача, який би оскаржував правду часу в моїй «Нації» : [інтерв'ю з письм. Марією Матіос / записала Олена Мариничева] // Дзеркало тижня. – 2008. – 8-14 берез. (№ 9). – С. 12.
 91. Матіос М. Письменникові конче бути совісним у творчості : розмова Л. Таран з [письм.] М. Матіос // Кур'єр Кривбасу. – 2006. — № 196. – С. 223-231.
 92. Матіос М. «Понад усе люблю психологічні розвідки» : [бесіда з письм. Марією Матіос / розмову вів Ростислав Мельників] // Книжк. клуб плюс. – 2004. — № 3. – С. 40-41.
 93. Матіос М. «Психічно адекватний письменник фізично не спроможний писати за рік 15 романів» : [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Галина Гузьо] // Високий Замок. – 2008. – 3 січ.
 94. Матиос М. «Развращают не книги, а то, что ложь называют правдой» : [беседа с писательницей Марией Матиос / записала Наталья Молчанова] // Сегодня. – 2004. – 7 февр. (№ 28). – С. 7.
 95. Матіос М. Репресована свідомість реабілітується довше, ніж людина : [розмова з письм. Марією Матіос / записав Григорій Граб] // Укр. слово. – 2002. – 10-16 січ. (чис. 2). – С. 15.
 96. Матіос М. «Розумних віршів я ніколи не писала» : [бесіда з письм. Марією Матіос / записала Ольга Бартиш-Коломак] // Молода Галичина. – 2005. – 6 жовт.
 97. Матіос М. Тільки правда! : невиголошена промова лауреата Нац. премії ім. Т. Шевченка під час вручення відзнаки / Марія Матіос // Літ. Україна. – 2005. – 17 берез. (№ 10). – С. 2.
 98. Матіос М. «У літературі я не експериментую. Мої експерименти закінчуються на кухні» : [розмова з письм. Марією Матіос / розмовляла Оксана Жила] // Львів. газ. – 2010. – 5 січ.
 99. Матіос М. У моїй лівій руці зосереджено все моє серце, письменницький досвід і жадоба знань : [інтерв'ю з письм. Марією Матіос / записала Наталка Білоцерківець] // Укр. культура. – 2006. — № 3. – С. 14-15.
 100. Матіос М. «У центрі «Дарусі» — Людина зі своєю всесвітньою драмою» : [розмова з письм. Марією Матіос / записала Лідія Йонна] // Львів. газ. – 2008. – 29 трав.
 101. Матіос М. «У цьому житті найважче людям-егоїстам» : [розмова з письм. Марією Матіос / бесіду вела Галина Гузьо] // Високий Замок. – 2009. – 17-23 верес. – С. 7.
 102. Матіос М. Форум, фатум і футуризм : [розмова з письм. Марією Матіос / записав Станіслав Бондаренко] // Киев. Ведомости. – 2005. – 29 сент. (№ 203). – С. 10.
 103. Матіос М. «Хай ваш Бог заплатить за ваше добро» : [розмова з письм. Марією Матіос / записала Валентина Клименко] // Україна молода. – 2009. – 18 груд. (№ 237). – С. 19.
 104. Матіос М. «Шкодую, що замало відшмагала політиків» : [Марія Матіос про творчість, надійних львів’ян і власний город / записала Наталя Дудко] // Погляд. – 2006. – 10-16 листоп.
 105. Матіос М. «Щодня, до останнього читача!» : [інтерв'ю з Марією Матіос / записав П. Антоненко] // Слово Просвіти. – 2011. – 15 верес. (№ 37). – С. 1.
 106. Матіос М. «Я знаю, що хочу сказати кожною своєю книжкою» : [розмова з письм. Марією Матіос / записав Володимир Стефанець] // Доба. – 2005. – 28 лип.
 107. Матіос М. «Я не хочу, шоб мене читали в метро» : [бесіда з письм. Марією Матіос про функції і роль л-ри в сучас. сусп-ві та пробл. вітчизн. літераторів / записав М. Мазурін] // День. – 2001. – 23 берез. (№ 53). – С. 18-19.
 108. Матіос М. «Я працюю родичкой 63-х Матіосов» : [розмова з письм. Марією Матіос / записала Оксана Драчківська] // Мол. буковинець. – 2005. – 27 жовт. (№ 122).
 109. Марія Матіос: «Якби писати такі книжки, як «Даруся», можна і «дахом» поїхати» : [про письм. Марію Матіос / підгот. Марія Вишневська] // Свобода слова. – 2007. – 20 груд. (чис. 51). – С. 18.
 110. Мельник Я. І поруч сама доля : [творчість М. Матіос] / Я. Мельник // Вітчизна. – 1987. — № 8. – С. 177-178.
 111. Могильний А. Блукання нації : [про кн. «Нація» Марії Матіос] / Аттила Могильний // Укр. слово. – 2003. – 10-16 квіт. (чис. 15). – С. 11.
 112. Морозов А. Ліки від постмодернізму : [про роман Марії Матіос «Солодка Даруся»] / А. Морозов // Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року. – К. : Книжник-review, 2005. – С. 52-53.
 113. Насмінчук І. А. Екзистенція жінки в прозі М. Матіос: феміноцентричний підхід / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки / [ред. кол. : М. Ф. Гетьманець [та ін.]]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 54–63.
 114. Насмінчук І. А. Жінка і суспільство у творчому світі Марії Матіос: на матеріалі збірки «Нація» / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки / [ред. кол. : М. Ф. Гетьманець [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – Вип. 15, т. 2. – С. 26–29.
 115. Насмінчук І. А. Проза Марії Матіос: до характеристики індивідуального стилю / І. А. Насмінчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. – Чернівці, 2006. – Вип. 1. — С. 94–100.
 116. Насмінчук І. А. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Насмінчук Ірина Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09niaois.zip   
 117. Насмінчук І. А. Проза Марії Матіос як інтертекст / І. А. Насмінчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Слов’янська філологія / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 394/398. – С. 379–385.
 118. Насмінчук І. А. Роман «Солодка Даруся» Марії Матіос у контексті сучасної «жіночої» прози / І. А. Насмінчук // Національний культурний аспект вивчення україністики і полоністики : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф. 9 лют. 2006 р. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 233–246.
 119. Насмінчук І. А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос у рецепції літературної критики / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки / [ред. кол.: М. Ф. Гетьманець [та ін.]]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2008. – Вип. 17. – С. 165–168.
 120. Насмінчук І. А. Феміноцентрична проза Марії Матіос у дзеркалі ґендерного аспекту творчості Ірини Вільде / І. А. Насмінчук // Буковин. журн. – 2008. – № 2. – С. 218–226.
 121. Небельмес А. Політична сатира від Марії Матіос : [про кн. «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів»] / А. Небельмес // Молода Галичина. – 2006. – 16 берез. – С. 21.
 122. Низькопол Ю. Хто стане «ракетоносієм» для Марії Матіос? : [про нову кн. письм. «Життя коротке»] / Юліан Низькопол // Літ. Україна. – 2001. – 11 жовт. (№ 37). — С. 6.
 123. Олексюк Б. «Солодка Даруся» у виконанні івано-франківців вражає : [інсценізація твору Марії Матіос] / Б. Олексюк // Укр. слово. – 2011. – 2-8 лют. (№ 5). – С. 13.
 124. Павличко Д. Безодня, куди страшно заглядати : [про повість М. Матіос «Солодка Даруся»] // Літ. Україна. – 2005. – 20 січ. (№ 2) — С. 6. – Рец. на кн.: Солодка Даруся / М. Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 176 с.
 125. Після 9-го ВЕРЕСНЯ… // Літ. Україна. – 2007. – 5 лип. – С. 6. – Рец. на кн.: Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів = Mr. Ms. U-Ko in country UA : гомер. роман-симфонія / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 135 с.
 126. Погрібна А. «Солодка Даруся»: парадокси і інсценізації / А. Погрібна, О. Велимчаниця  // Кіно-Театр. – 2009. — № 1. – С. 4-5.
 127. Про Національну премію України імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 8 берез. 2005 р. № 452 : [серед лауреатів Марія Матіос – за роман «Солодка Даруся»] // Офіц. вісн. України. – 2005. — № 10. – С. 7-8. 
 128. Родик К. Дорожня карта Матіос / Костянтин Родик // Книжник review. – 2007. — № 11/12. – С. 14-15.
 129.  Родик К. Історія без токсикозу : [«Солодка Даруся» Марії Матіос] / Костянтин Родик // Книжник review. – 2005. — № 8/9. – С. 20-21.
 130. Родик К. Марія Матіос: полювання за часом / Костянтин Родик // Україна молода. – 2009. – 14 лют. (№ 28). — С. 10. Рец. на кн.: Мама Маріца – дружина Христофора Колумба : [повість] / Марія Матіос. Москалиця : [повість] / Марія Матіос ; [до кн. в цілому] : худож. С. Іванов. – Л. : ЛА «Піраміда», 2008. – 48 + 64 с.
 131. Родик К. Польові дослідження щоденника страченої / Костянтин Родик // Книжник review. – 2005. — № 16/17. – С. 3-5. – Рец. на кн.: Щоденник страченої: психічна розвідка / М. В. Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 192 с.
 132. Рубан В. Фаворитизм у літературі : [«Солодка Даруся» М. Матіос] / В. Рубан // Кур'єр Кривбасу. – 2005. — № 191. – С. 198-202.
 133. Савенко К. Чего хочет женщина? / К. Савенко // Наша газ. – 2001. – 17 лют. – Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.
 134. Семків Р. Чому я не читатиму «Солодку Дарусю» [М. Матіос] / Ростислав Семків // Книжник review. – 2005. — № 8/9. – С. 20-21. – Рец. на кн.: Солодка Даруся / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 176 с.
 135. Сизоненко О. О. Вечоріє… : [«Нація» Марії Матіос] / О. О. Сизоненко // Не вбиваймо своїх Пророків! Книга Талантів / Олександр Сизоненко. – К. : Дніпро, 2003. – С. 571-574.
 136. Сизоненко О. Уже вечоріє… : замість рец. на кн. М. Матіос «Нація» / О. Сизоненко // Голос України. – 2002. – 22 лют. (№ 36).
 137. Сипливець С. «Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях…» : до вивчення твору Марії Матіос «Солодка Даруся» / С. Сипливець // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. — № 3. – С. 12-14.
 138. Соболь В. Життя коротке, нація вірна, а я щаслива – отут і вже… : [про кн. «Нація» і «Фуршет» Марії Матіос] / В. Соболь // Сучасність. – 2003. — № 11. – С. 147-150.
 139. Соболь В. Коли говорить серце / Валентина Соболь // Літ. Україна. – 2006. – 28 груд. (№ 50). – С. 6. – Рец. на кн.: Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів = Mr. Ms. U-Ko in country UA : гомер. роман-симфонія / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 135 с.
 140. Стефурак Н. Батіг для нації – в жіночих руках : [про лауреата Нац. премії ім. Т. Шевченка 2005 р. Марію Матіос] / Н. Стефурак // Галичина. – 2005. – 9 квіт. – С. 5.
 141. Сущенко М. Про феномен прози М. Матіос / М. Сущенко // Літ. Україна. – 2002. – 31 січ. (№ 4). – С. 3.
 142. Тебешевська Т. Художні особливості «Щоденника страченої» Марії Матіос / Тетяна Тебешевська // Слово і час. – 2006. — № 2. – С. 54-62.
 143. Трагедія, адекватна історії, або «спроба батога для нації» від Марії Матіос. Міні-дайджест (витяги з преси) про книгу «Солодка Даруся» // Укр. слово. – 2005. – 9-15 лют. (чис. 6). – С. 12.
 144. Тулумбас Н. Українські фентезійні світи : [серед рецензованих творів «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів» Марії Матіос] / Ніна Тулумбас // Книжк. клуб плюс. – 2006. — № 10. – С. 30-32.
 145. Турган О. Д. Художня інтерпретація мотиву гріхопадіння в неотрадиціоналістському тексті (Є. Пашковський, М. Матіос, А. Дніпровий) / О. Д. Турган // Універсальні категорії в системі літературного твору (модерністська та постмодерна світоглядно-художні парадигми) : [монографія] / О. Турган, Т. Гребенюк. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 240-255.
 146. Ульяненко О. Довге життя Марії Матіос / Олесь Ульяненко // Книжник review. – 2001. — № 10. – С. 8/9. — Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.
 147. Улюра Г. Історія хвороби для читача-діагностика / Ганна Улюра // Друг читача. – 2005. — № 23. – С. 4. – Рец. на кн.: Щоденник страченої / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – 192 с.
 148. Улюра Г. Проблема феміністичного тексту і письменницького іміджу жінки-авторки у сучасних українських та російській літературах : [у т. ч. творчість М. Матіос, О. Забужко] / Г. Улюра // Сучасність. – 2005. — № 7/8. – С. 115-127.
 149. Фасоля А. Вивчення творчості Марії Матіос на уроках української літератури в профільній школі / А. Фасоля // Укр. мова і л-ра. – 2009. — № 7. – С. 23-28.
 150. Філоненко С. О. Роман із владою (гендерні аспекти прози Марії Матіос і Тетяни Устінової) [Електронний ресурс] / С. О. Філоненко // Вісн. ЗНУ. Філол. науки. – 2009. — № 2. – С. 78-86. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/fil/2009_2/078-86.pdf
 151. Харчук Р. Б. Марія Матіос: між традицією і стилізацією / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. для вузів / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – С. 68-73.
 152. Хижняк К. В. Психологія тоталітаризму в прозі Марії Матіос [Електронний ресурс] / К. В. Хижняк // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2010. — № 901, вип. 59. – С. 99-102. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2010_901/…/khyzhnyak.pdf
 153. Хода Г. Я. Феномен жіночої прози в сучасній українській літературі : урок позаклас. читання в 11 кл. : [на прикладі творчості О. Забужко, К. Мотрич, М. Матіос] / Г. Я. Хода // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. — № 2 (січ.). – С. 30-35.
 154. Червак Б. Гіркий полин солодкої Дарусі / Богдан Червак // Книжк. огляд. – 2004. — № 3. – С. 30-32. – Рец. на кн.: Солодка  Даруся: Драма на три життя / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 176 с.
 155. Червак Б. Духовний спротив Марії Матіос / Б. Червак // Укр. слово. – 2011. – 26 січ.-1 лют. (№ 4). – С. 4.
 156. Червак Б. Нація під прицілом : [про рос. вид. «Нації» Марії Матіос] / Богдан Червак // Укр. слово. – 2007. – 23-29 трав. (№ 21) – С. 10.
 157. Червак Б. Cага життя : [про кн. Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки»] / Богдан Червак // День. – 2007. – 21 верес. – С. 7.
 158. Червак Б. Символіка часу в творах Марії Матіос / Б. Червак // Слово і час. – 2000. — № 4. – С. 52-53.
 159. Червак Б. Феномен «Дарусі» / Богдан Червак // Літ. Україна. – 2004. – 2 верес. (№ 34). – С. 6. — Рец. на кн. :  Солодка Даруся / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 176 с.
 160. Червак Б. Що таке країна «укрів» / Богдан Червак // Укр. слово. – 2006. – 19-25 квіт. (№ 16). – С. 10. — Рец. на кн.: Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів = Mr. Ms. U-Ko in country UA : гомер. роман-симфонія / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2006. – 135 с.
 161. Чужинова І. «Солодка Даруся» і «Нація»: просто правда. Як автор і актори, режисер і глядачі спільно пишуть сучасну всеукраїнську історію : [про постановку творів М. Матіос] / І. Чужинова // День. – 2011. – 1 черв. (№ 93). – С. 7.
 162. Шевченко М. Вона пише, як Марія Матіос : [про манеру письма Марії Матіос] / Михайло Шевченко // Літ. Україна. – 2002. – 7 лют. (№ 5). – С. 3.
 163. Шевченко М. Дивацтва Марії Матіос / Михайло Шевченко // Чернівці. – 2002. – 10 січ. (№ 3). – Рец. на кн.: Нація : [проза] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 215 с.
 164. Шевченко М. Скандал від Марії Матіос / Михайло Шевченко // Чернівці. – 2003. – 7 лют.
 165. Шкляр В. Трояка ружа Марії Матіос : [про нову повість Марії Матіос «Солодка Даруся»] / В. Шкляр // День. – 2005. – 3 лют. (№ 18). – С. 7.
 166. Щербаченко Т. Кохайтеся, чорнобриві / Тетяна Щербаченко // Україна. – 2003. — № 12/2004. — № 1. – С. 61. – Рец. на кн.: Бульварний роман / Марія Матіос. – Л. : ЛА «Піраміда», 2003. – 183 с.
 167. Щербаченко Т. Небульварна нація : [про роман М. Матіос «Солодка Даруся»] / Т. Щербаченко // Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року. – К. : Книжник-review, 2005. – С. 49-50.
 168. Щербаченко Т. Скажи «так!» / Щербаченко Тетяна // Укр. слово. – 2001. – 4-10 жовт. (чис. 40). – С. 15. – Рец. на кн.: Життя коротке : [книга прози] / Марія Матіос. – Л. : Кальварія, 2001. – 236 с.
 169. Югов В. Земля богів. (Буковинки Марія Матіос, Любов Молдован і Марія Миколайчук. Літературні нотатки). Переддень: усупереч долі: святе очищення / Володимир Югов // Голос України. – 2006. – 5 квіт. (№ 62). – С. 10-11.
 170. Якубовська М. С. Де жінки не розучилися народжувати воїнів і поетів : на прикладі творчості Марії Матіос / М. Якубовська // За вільну Україну. – 2006. – 23 лют. – С. 12.
 171. Якубовська М. С. Міфологія буття українства у прозі М. Матіос / М. С. Якубовська // У дзеркалі слова. Есеї про сучасну українську літературу / М. С. Якубовська. – Л. : Каменяр, 2005. – С. 153-168.

 

 

ГАЛИНА ПАГУТЯК

 

Галина Василівна Пагутяк (Москалець) народилася 26 липня 1958 р. у с. Залокоть Дрого­бицького району на Львівщині у родині педагогів, яка згодом переїхала до села Уріж. Після закінчення 10-го класу не змогла вступити до вишу і «з відчаю» почала писати. Трудовий шлях почала в колгоспі, потім була робота на Бориславському порцеляновому заводі. Саме тоді вийшла друком повість «Діти». Закінчила українську філологію Київського державного університету ім. Т. Шевченка (тепер — Київський національний університет ім. Т. Шевченка). Працювала у школі, у Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватній школі, Львівській картинній галереї. Тепер місце роботи письменниці — юридично-консуль­таційний центр допомоги біженцям «Права людини не мають кордонів».  Вона — член Національної спілки письменників України. Живе у Львові.

Галина Пагутяк — автор книг прози: «Діти» (1982), «Господар» (1986), «Потрапити в сад» (1989), «Гірчичне зерно» (1990), «Записки Білого Пташка» (1999), вибраної прози «Захід сонця в Урожі» (2003), романів «Писар Східних Воріт Притулку» (2003), «Писар Західних Воріт Притулку» (2006), «Зачаровані музиканти» (2009) та інших, багатьох есе. Один раз письменниця виступила і з поетичними творами — циклом поезій під назвою «Молитви».

Лауреат літературної премії Фундації Антоновичів (1998), премії Форума видавців (м. Львів) за роман «Слуга з Добромиля» (2007), премії «Портал» за роман «Книгоноші з Королівства» (2008), Національної премії імені Тараса Шевченка (2010) за книгу прози «Слуга з Добромиля»

Проза Галини Пагутяк перекладена англійською, німецькою, російською, словацькою та хорватською  мовами.

Після виходу повісті «Захід сонця в Урожі» літературознавці почали називати Галину Пагутяк «останньою Ольгою Кобилянською». Давно уже ніхто з жінок в українській літературі так не заворожував читача своєю міфо-поетичною прозою, як це робить Галина Пагутяк. Вона ввійшла в літературу рано, двадцятитрирічною дівчиною, ввійшла стрімко і сміливо. Дебютувала великими творами, і в кожному була іншою. Згодом Галина подивувала своїх прихильників філігранною малою прозою. У своїх новелах в декількох рядках, в одному абзаці, вона творить надзвичайної сили й яскравості образи.

Галині Пагутяк властиві фантастично-символічна манера письма, прорив до «вигаданого світу», потяг до містики та безнастанних пошуків спасіння людської душі у жорстокому світі. Письменниця постійно прагне зазирнути і за межу людської свідомості та осмислити пограничний стан людського буття. Недомовленість у багатьох її творах дає великий простір читацькій фантазії, спонукає до співтвор­чості, робить образи багатовимірними, врешті, несе в собі шарм таєм­ничості й незбагненності.

Вона тонко й глибоко відтворює і національну автентичність.

Останніми роками помітний в її прозі і вплив літератури Сходу, зокрема японської. Так, роман «Книга снів і пробуджень» написаний у жанрі дзуйхіцу, традиційному для японської літератури.

 

ТВОРИ

 

 1. Автобіографія без дат і майже без фактів / Галина Пагутяк // Дивослово. – 2010. — № 11. – С. 59-61.
 2. Брат мій Енкіду : повість / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2009. — № 230/231. – С. 4-49.
 3. Видіння Орфея : [оповід.] / Г. Пагутяк // Сучасне фантастичне оповідання. – К. : Молодь, 1990. – С. 71-78.
 4. Гірчичне зерно / Г. Пагутяк. – К. : Рад. письм., 1990. – 320 с.
 5. Гірчичне зерно : повість / Галина Пагутяк // Жовтень. – 1988. — № 5. – С. 17-51.
 6. Дети : повесть / Галина Пагутяк // Современная украинская повесть : пер. с укр. / [сост. Г. М. Штонь] – К. : Молодь, 1988. – С. 91-128.
 7. Діти : [проза] / Г. Пагутяк. – К. : Рад. письм., 1982. – 320 с.
 8. Діти : повість / Галина Пагутяк ; [вступ. ст. М. Жулинського «Сумна казка про тиху війну»] // Дніпро. – 1981. — № 7. – С. 16-42 ; Кур'єр Кривбасу. – 2008. — № 220/221. – С. 74-106.
 9. Душа метелика. Підманули Галю… : новели / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 1999. — № 119/121. – С. 331-335.
 10. Записки Білого Пташка : романи, повість / Галина Пагутяк. – К. : Укр. письм., 1999. – 150 с. – (серія «Сучасна українська література»).
 11. Записки Білого Пташка / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 1997. — № 87/90. – С. 61-86.
 12. Захід сонця в Урожі / Галина Пагутяк // Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – С. 465-499.
 13. Захід сонця в Урожі : романи, повісті та оповід. / Г. Пагутяк ; за ред. В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2003. – 356 с. – (Приватна колекція ; Українська модерна проза). – 2-ге вид., перероб. і доп. – 2007. – 368 с.
 14. Зачаровані музиканти : роман-феєрія / Галина Пагутяк. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 221 с.
 15. Зачаровані музиканти : роман / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2009. — № 238/239. – С. 17-140.
 16. Кенігсберзький щоденник / Галина Пагутяк // Березіль. – 2011. — № 3/4. – С. 48-118.
 17. Кіт з потонулого будинку : [повість] / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2002. — № 148. – С. 3-23.
 18. Книга снів і пробуджень : повість / Г. Пагутяк // Сучасність. – 1995. — № 10. – С. 11-53.
 19. Книга снів і пробуджень. Рукави, вологі від роси : [проза] / Галина Пагутяк // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 430-509.
 20. Королівство :  роман / Г. Пагутяк. – Тернопіль : Джура, 2005. – 287 с.
 21. Листя, віднесене вітром : [листування П. Сороки з Г. Пагутяк] / Галина Пагутяк, Петро Сорока // Березіль. – 2007. — № 11/12. – С. 38-96.
 22. Маленькі трагедії великої війни : [проза] / Галина Пагутяк // Кур'єр Кривбасу. – 2011. — № 262/263. – С. 334-341.
 23. Мій Близький і Далекий Схід : повісті та есеї / Галина Пагутяк. – Л. : ЛА «Піраміда», 2009. – 136 с. – (Приватна колекція).
 24. Писар Західних Воріт Притулку : роман / Галина Пагутяк // Дзвін. – 2006. — № 7. – С. 24-99.
 25. Писар Східних Воріт Притулку : роман / Г. Пагутяк ; передм. Ю. Винничука. – Л. : ЛА «Піраміда», 2003. – 176 с. – (Серія «Festпроза»).
 26. Писар Східних Воріт Притулку : роман / Галина Пагутяк // Сучасність. – 2002. — № 9. – С. 10-54 ; № 10. – С. 6-49.
 27. Потонулі в снігах : новели, оповід., есеї / Г. Пагутяк. – Л. : ЛА «Піраміда», 2010. – 184 с. : іл. – (Приватна колекція).
 28. Потрапити в сад / Г. Пагутяк. – К. : Молодь, 1989. – 222 с.
 29. Рукави, вологі від роси / Г. Пагутяк // Кур’єр Кивбасу. – 2005. — № 182. – С. 3-39.
 30. Світ варварів : новели / Г. Пагутяк ; вступ. ст. В. Габора // Кур’єр Кривбасу. – 1996. — № 53/54. – С. 18-21. – Зміст: Тебе спалить сонце ; Одного разу Вавілонська вежа… ; Хам, син Ноя ; Потонулі в снігу ; Відречення ; Уже так більш не буде ; Інші ; Дивись назад ; Світ варварів.
 31. Світ не без янголів: з розповідей прочанина : фрагменти з нов. повісті / Галина Пагутяк // Березіль. – 2008. — № 5/6. – С. 51-56.
 32. Слуга з Добромиля : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2006. – 336 с. : іл., портр.
 33. Слуга з Добромиля : уривок з роману / Галина Пагутяк // Дзвін. – 2006. — № 9. – С. 30-67.
 34. Смітник Господа нашого : роман / Галина Пагутяк // Дзвін. – 1996. — № 9. – С. 3-37.
 35. [Сни] / Галина Пагутяк // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 277-280. – (Доросла серія).
 36. Сни Юлії і Германа : роман / Галина Пагутяк // Березіль. – 2011. — № 1/2. – С. 4-85 ; № 3/4. – С. 12-47.
 37. Сніг у жмені : [есе про кохання] / Галина Пагутяк // Хрещатик. – 2008. – 18 берез. (№ 48). – С. 14.
 38. Спалене листя : повість / Галина Пагутяк // Сучасність. – 1999. — № 4. – С. 8-32.
 39. Радісна пустеля : (маленький роман) / Галина Пагутяк // Сучасність. – 1997. — № 11. – С. 29-51.
 40. Три уривки з роману «Королівство» / Галина Пагутяк // Книжк. клуб. плюс. – 2004. — № 6. – С. 33-37.
 41. Триптих : [есеї] / Галина Пагутяк // Березіль. – 2009. — № 9/10. – С. 2-6. – Зміст: Брала для солі й вітру ; Святий Антоній і чекісти ; Числа живих і мертвих.
 42. Урізька готика : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2009. – 349 с. : портр. – (Склянка крові з льодом).
 43. Урізька готика : роман / Г. Пагутяк // Кур’єр Кривбасу. – 2006. — № 201. – С. 12-84 ; № 202. – С. 3-44 ; № 203. – С. 66-113.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Агеєва В. [Рецензія] / В. Агеєва // Слово і час. – 1990. — № 3. – С. 74-76. – Рец. на кн.: Потрапити в сад / Г. Пагутяк. – К. : Молодь, 1989. – 222 с.
 2. Андрусяк І. Розумному недостатньо. Українська літературна періодика кінця 2002-го : [в т. ч. згадується роман Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку»] / Іван Андрусяк // Книжк. клуб плюс. – 2003. — № 1. – С. 46-47.
 3. Артюх А. Два покоління в одному Домі: символіка дому в романі Галини Пагутяк та Валерія Шевчука / А. Артюх // Літературознавчі обрії : праці молод. учених України. – К. : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2008. – Вип. 15. – С. 186-191.
 4. Артюх А. Про самотність котів та опирів : [творчість Г. Пагутяк] / Альона Артюх // Книжник review. – 2007. — № 4. – С. 16-17.
 5. Артюх А. Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінант індивідуального стилю [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Артюх А. В. ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09aavdis.zip
 6. Артюх А. Специфіка творення художнього світу в повісті Галини Пагутяк «Спалене листя» / А. Артюх // Літературознавчі обрії : праці молод. учених України. – К. : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2005. – Вип. 9. – С. 220-224.
 7. Біла І. В. Інтертекстуальне прочитання роману Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» / Біла І. В. // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. — К. : Освіта України, 2008. – Вип. 16 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 342-347.
 8. Біла І. В. Метароман Галини Пагутяк: текст і контекст : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Біла Ірина Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2011. – 20 с.
 9. Біла І. В. Романи Галини Пагутяк: проблема прафабули [Електронний ресурс] / Біла І. В. // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. — К. : Освіта України, 2008. – Вип. 17 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 167-172. – Режим доступу: http://bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008/Bila
 10. Бовсунівська Т. Типологія української посттоталітарної художньої деструкції світобудови : [на матеріалі роману «Писар Східних Воріт Притулку» Г. Пагутяк] / Т. Бовсунівська // Сучасність. – 2003. — № 10. – С. 146-151.
 11. Бондар-Терещенко І. Проблема воротарства / Ігор Бондар-Терещенко // Книжник review. – 2004. — № 21/22. – С. 21. – Рец. на кн.: Писар Східних Воріт Притулку : роман / Г. Пагутяк ; передм. Ю. Винничука. – Л. : ЛА «Піраміда», 2003. – 176 с. – (Серія «Festпроза»).
 12. Вдовиченко Г. І готика, і захід сонця в Урожі : [про творч. вечір письм. Галини Пагутяк, с. Уріж Львів. обл.] / Галина Вдовиченко // Високий Замок. – 2010. – 6 жовт. – С. 6.
 13. Вірченко Т. І. Характеротворення дитини в повісті Г. Пагутяк «Діти» / Вірченко Т. І. // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. — К. : Освіта України, 2009. – Вип. 21. – С. 393-397. – Бібліогр.: с. 397.
 14. Габор В. Кожен шукає свою автентичність : [вступ. ст. до публ. новел Галини Пагутяк] / В. Габор // Кур'єр Кривбасу. – 1996. — № 53/54. – С. 17-18.
 15. Габор В. Туга за втраченим садом / В. Габор // Книжник review. – 2001. — № 6. – Рец. на кн.: Потрапити в сад / Г. Пагутяк. – К. : Молодь, 1989. – 222 с.*
 16. Голобородько Я. Ірраціо-world Галини Пагутяк / Ярослав Голобородько // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 222/223. – С. 288-296.
 17. Голобородько Я. Перебувати над реальністю. Несучасна температура духу Галини Пагутяк / Я. Голобородько // Укр. мова та л-ра. – 2009. — № 44. – С. 3-5.
 18. Гордасевич Г. [Рецензія] / Галина Гордасевич // Дніпро. – 1983. — № 7. – С. 138-139. – Рец. на кн.: Діти : [проза] / Г. Пагутяк. – К. : Рад. письм., 1982. – 320 с.
 19. Гречаник І. П. Афективний часопис у романі-фентезі Галини Пагутяк «Королівство» [Електронний ресурс] / І. П. Гречаник // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2010. — № 11, ч. ІІ. – С. 38-44. – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnik/2011/11_2010_fil_part2.pdf
 20. Данькевич Ю. В. Поетика роману Галини Пагутяк «Урізька готика» / Ю. В. Данькевич, Л. М. Курило // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2010. — № 11, ч. ІІ. – С. 44-48. – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnik/2011/11_2010_fil_part2.pdf
 21. Дігай Т. Танці саламандр / Т. Дігай // Київ. Русь. – 2009. — № 9/10. – С. 199-202. – Рец. на кн.: Урізька готика : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2009. – 349 с.
 22. Дігай Т. Танцюючі саламандри [Електронний ресурс] / Тетяна Дігай // Поетичні майстерні : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=38177. – Рец. на кн.: Урізька готика : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2009. – 349 с.
 23. Живка З. Фантастика для підлітків і котолюбів / Зоряна Живка // Друг читача. – 2006. – 27 жовт.-9 листоп. (№ 20). – С. 9. – Рец. на кн.: Королівство :  роман / Г. Пагутяк. – Тернопіль : Джура, 2005. – 287 с.
 24. Жук З. Вражає жанрове одноманіття : [серед рецензованих творів – «Королівство» Галини Пагутяк] / Зоя Жук // Книжк. клуб плюс. – 2006. — № 7/8. – С. 27-29.
 25. Карабльова О. В. Символістська концептуалізація самотності у «маленькому романі» Галини Пагутяк «Радісна пустеля» / О. В. Карабльова // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – 2004. – Вип. 16 : Філол. науки. – С. 202-205.
 26. Карабльова О. В. Феноменологічна концептуалізація самотності в прозі Галини Пагутяк / О. В. Карабльова // Рідний край : наук. публіц. худ.-літ. альманах. – Полтава, 2003. — № 2. – С. 113-119.
 27. Карабльова О. В. Художня версія проблеми самотності у прозі Галини Пагутяк / О. В. Карабльова // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. – Славянск : СГПУ, 2002. – Вып. X, ч. 2. – С. 172-184.
 28. Квасній О. Геніальна невправність Галини Пагутяк / О. Квасній // Книжник review. – 2000. — № 6. – Рец. на кн.: Записки Білого Пташка : романи, повість / Галина Пагутяк. – К. : Укр. письм., 1999. – 150 с.*
 29. Костюк В. Час описання літературного процесу : [в т. ч. згадується творчість Галини Кривенко, Євгенії Кононенко, Галини Пагутяк] / Василь Костюк // Критика. – 2003. – Чис. 5. – С. 17-20.
 30. Кохановская Т. Украинский вектор. Сны о минувшем : [о «химерной прозе», в т. ч. творчество Галины Пагутяк] / Кохановская Татьяна, Назаренко Михаил // Новый мир. – 2011. — № 6. – С. 206-212.
 31. Красюк В. Лицарі, зодчі та оборонці України. Усний журнал, присвячений письменницям-лауреатам Національної премії України імені Тараса Шевченка. 11-й клас : [серед ін. Г. Пагутяк (2010 р.) за кн. прози «Слуга з Добромиля»] / Валентина Красюк // Укр. мова та л-ра. – 2011. — № 13/16. – С. 48-63.
 32. Курилова Ю. Художнє осмислення категорій «творець» і «творчість» у сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів Г. Пагутяк і О. Забужко) / Ю. Курилова // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. / наук. ред. Н. І. Заверталюк. – Дніпропетровськ, 2002. —  Т. 12. – С. 31-36.
 33. Левків К. Містична історія від родички Дракули / Ксенія Левків // Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін.]. – [К.] : Грані-Т, [2011]. – С. 199-205. – Рец. на кн.: Слуга з Добромиля : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2006. – 336 с.
 34. Левків К. Схід стає ближчим / Ксенія Левків // Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін.]. – [К.] : Грані-Т, [2011]. – С. 225-232. – Рец. на кн.: Мій Близький і Далекий Схід : повісті та есеї / Галина Пагутяк. – Л. : ЛА «Піраміда», 2009. – 136 с. 
 35.  Леоненко О. С. Національний варіант жанру фентезі в прозі Галини Пагутяк (на матеріалі роману «Смітник Господа нашого») [Електронний ресурс] / О. С. Леоненко // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2010. — № 5. – С. 97-103. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filo/2010_5/15.pdf
 36. Леоненко О. С. Рефлексії урбаністичного способу життя в прозі Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / О. С. Леоненко // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2010. — № 20, ч. IV. – С. 141-145. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filo/2010_20_4/22.pdf
 37. Літературні премії «Березоля» 2007 року : [серед ін. — Пагутяк Галини та Сороці Петрові за епістомерний діалог «Листя, віднесене вітром»] // Березіль. – 2008. — № 1/2. – С. 2.
 38. Логвиненко О.  Чи варте життя того, щоб його прожити? Це філософське запитання непокоїть прозаїка Галину Пагутяк : [огляд кн. «Записки Білого Пташка»] / О. Логвиненко // Літ. Україна. – 2000. – 15 черв. (№ 22). – С. 6.
 39. Ломазова К. Реалії та деформації придуманих світів. (Огляд науково-фантастичних творів, випущених видавництвом «Молодь» за останні роки) : [серед ін. згадується «Господар»  Г. Пагутяк] / К. Ломазова // Дніпро. – 1991. — № 3. – С.191-196.
 40. Лукьяненко Д. В. Експериментальний образ «сковородівської людини» у романі Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» [Електронний ресурс] / Д. В. Лукьяненко // Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2011. — № 3, ч. І. – С. 141-146. – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnik/2011/3_2011_fil_part1.pdf
 41.  Лучка А. Пошуки тепла в безпорадді : [серед ін. згадується філос. повість-триптих «Кіт з потонулого будинку» Галини Пагутяк] / Анатолій Лучка // Книжк. клуб плюс. – 2002. — № 5. – С. 38-39.
 42. Мельник Н. Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві : [за матеріалами творів Г. Пагутяк «Душа метелика» та «Потрапити в сад»] / Н. Мельник // Рід. шк. – 2010. — № 7/8. – С. 70-73.
 43. Мельник Н. Проникнення в іншу реальність. (Українська магічна новела наприкінці XX ст.) : [згадується творчість Г. Пагутяк] / Н. Мельник // Слово і час. – 1998. — № 11. – С. 46-51.
 44. Мкртчян О. Спрага за іншим буттям / Олександра Мкртчян // Друг читача. – 2010. — № 3. – С. 8. – Рец. на кн.: Урізька готика : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2009. – 349 с.
 45. Мовчан Р. Чи легко потрапити в сад? / Раїса Мовчан // Дзвін. – 1990. — № 11. – С. 149-151. – Рец. на кн.: Потрапити в сад / Г. Пагутяк. – К. : Молодь, 1989. – 222 с.
 46. Москалець [Пагутяк] Галина Василівна [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Москалець_Галина_Василівна
 47. Мушкетик Ю. Проза тривка, як житній хліб : [про роман Галини Пагутяк «Урізька готика»] / Юрій Мушкетик // Літ. Україна. – 2006. – 30 листоп. (№ 46). – С. 6.
 48. Неборак В. Слуга опиря з Добромиля. Спроба переказу / Віктор Неборак // Критика прози : [статті та есеї] / [В. Неборак та ін.]. – [К.] : Грані-Т, [2011]. – С. 199-205. – Рец. на кн.: Слуга з Добромиля : роман / Галина Пагутяк. – К. : Дуліби, 2006. – 336 с.
 49. Галина Пагутяк – прозаїк // Приватна колекція. Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2002. – С. 462-462.
 50. Галина Пагутяк – прозаїк, есеїст // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект В. Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 426-429.
 51. Пагутяк Г. Королівство Галини Пагутяк : [розповідь письм. Галини Пагутяк про роман «Королівство» / підготувала Ірина Коваль] // Книжк. клуб плюс. – 2004. — № 6. – С. 32-33.
 52. Пагутяк Г. «Країна, в якій зупинився час» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Галиною Пагутяк / бесіду вела Марія Кучеренко] // Шо портал о современной культуре : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.sho.kiev.ua/article/56/
 53.  Пагутяк Г. Навіть найстрашніші речі, якщо вони мають естетичну цінність, можуть бути описаними : [інтерв'ю з письм. Галиною Пагутяк / спілкувалася Лілія Хомишинець] // Друг читача. – 2010. — № 4. – С. 4.
 54. Пагутяк Г. «Наша література схожа на хворого, що розучився рухатися» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Галиною Пагутяк / провела Олександра Чаус] // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/galyna-pagutyak-nasha-literatyra-shozha-na-hvorogo/-
 55. Пагутяк Г. Пора третьої трави : [розмова письм. Галини Пагутяк  з журналістом Володимиром Горбовським] // Кур'єр Кривбасу. – 2005. — № 190. – С. 3-10.
 56. Пагутяк Г. Фантастика : [бесіда з письм. Галиною Пагутяк / записала Зоя Жук] // Слово Просвіти. – 2006. – 11-17 трав. (чис. 19). – С. 15.
 57. Пагутяк Г. «Хто володіє мовою – володіє всім» : [інтерв'ю з письм. Галиною Пагутяк / записав Володимир Коскін] // Демокр. Україна. – 2010. – 23 квіт. (№ 6). – С. 17.
 58. Пагутяк Г. «Я – просто нонсенс…» : [інтерв'ю з письм. Галиною Пагутяк / вела Ліля Костишин] // Вільне життя плюс. – 2010. – 28 квіт. (№ 31).
 59. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі : [про персонажів романів О. Забужко та Г. Пагутяк] / О. Поліщук // Слово і час. – 2003. — № 2. – С. 70-74.
 60. Положій В. У пошуках справжності : [своєрідність прози Г. Пагутяк] / В. Положій // Київ. – 1983. — № 4. – С. 145-148.
 61. Потурай С. Відгук про книжку Галини Пагутяк «Лялечка і Мацько» / Соломія Потурай // Пед. думка. – 2011. – № 1. – С. 92.
 62. Приходько І. Мрія про сонячні галявини / Інна Приходько // Жовтень. – 1984. — № 10. – С. 122-125. – Рец. на кн.: Діти : [проза] / Г. Пагутяк. – К. : Рад. письм., 1982. – 320 с.
 63. Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка : Указ Президента України від 4 берез. 2010 р. № 285 : [серед лауреатів Галина Пагутяк – за книгу «Слуга із Добромиля»] // Офіц. вісн. України. – 2010. — № 18. – С. 10. 
 64. Родик К. Галина Пагутяк: перезавантаження. Метрам доведеться потіснитись? / Костянтин Родик // Україна молода. – 2011. – 11 трав. – С. 11.
 65. Сидницька Н. Інтертекстуальний аналіз романів «Господар» Галини Пагутяк та «Землетрус» Софії Майданської» / Н. Сидницька // // Літературознавчі обрії : праці молод. учених України. – К. : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2000. – Вип. 1. – С. 113-115.
 66. Тебешевська-Качак Т. Художні особливості прози Галини Пагутяк : (жанрово-стильовий аспект) / Т. Тебешевська-Качак // Слово і час. – 2006. — № 9. – С. 51-58.
 67. Ткачик Н. Міфопоетика простору в повістях Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / Наталя Ткачик // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Філологія. – 2008. – Вип. XVII/XVIII. – С. 35-41. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Fi/2008_17_18/07_Tkachyk.pdf
 68. Третяк В. Галина Пагутяк : [матеріали до уроку] / В. Третяк // Укр. мова та л-ра. – 2008. — № 13/16. – С. 74-79.
 69. Чаус О. Від редактора : [передм. до роману Г. Пагутяк «Урізька готика»] / О. Чаус // Кур'єр Кривбасу. – 2006. — № 201. – С. 9-12.

 

Світлана Пиркало

         Світлана Пиркало народилася 18 липня 1976 року в Полтаві. Закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка у 1998 році (спеціальність – українська мова та література). Світлана Пиркало завжди прагнула заробляти копійку самостійно і пройшла шлях від секретаріату Народного Руху через журнал «Єва» та канал «1+1» до Української служби Бі-Бі-Сі. Творчий доробок складають: Перший словник українського молодіжного сленгу, «Без Табу про «Без Табу» (написана спільно з М. Вереснем і Т. Ворожко), романи «Зелена Маргарита», «Не думай про червоне», «Кухня егоїста» та ін. Має також багато публіцистики, хорошої і різної, зокрема, щотижневі авторські колонки до «Газети по-українськи».

Світлана Пиркало одружилася в 2005 році, живе з чоловіком у Лондоні.

 

ТВОРИ

 

 1. Авторська колонка : збірка есеїв / Жежежа Віталій, Пиркало Світлана, Рябчук Микола. – К. : Нора-Друк, 2007. – 208 с.
 2. Життя. Цілувати : проза / Світлана Пиркало // Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років / Софія Андрухович [та ін.] ; [уклад. Жадан Сергій]. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2010. – С. 145-212.
 3. Зелена Маргарита : повість / Світлана Пиркало. – К. : Смолоскип, 2001. – 142 с. : порт.
 4. Зелена Маргарита : молодіжний роман / Світлана Пиркало. – К. : ТОВ «Джерела М» : Зелений пес, 2002. – 288 с.
 5. Зелена Маргарита : молодіжна повість / Світлана Пиркало. – К. : Факт, 2007. – 184 с.
 6. Кухня егоїста : [есе] / Світлана Пиркало. – К. : Факт, 2007. – 219 с. : іл., портр.
 7. Не думай про червоне : роман не для мол. шкіл. віку / С. Пиркало. – К. : Факт, 2004. – 356 с. : іл. – (Exceptis escipiendis). — 2-ге вид. — 2006 р.
 8. [Сни] / Світлана Пиркало // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 293-299. – (Доросла серія).

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Андрусяк І. Щуки й пуголовки на літньому «безриб’ї». Огляд книжкових новинок : [серед ін. згадуються твори Світлани Пиркало, Оксани Забужко, Марини Гримич] / Іван Андрусяк // Книжк. огляд. – 2003. — № 7/8. – С. 60-67.
 2. Герасименко Н. Наші підлітки – жертви Стівена Кінга : [згадується творчість І. Карпи, О. Забужко, С. Пиркало] / Н. Герасименко // Слово і час. – 2008. — № 4. – С. 43-49. – Бібліогр.: 23 назви.
 3. Голобородько Я. Роман & метрологія / Ярослав Голобородько // Книжник review. – 2007. — № 15. – С. 48-50. – Рец. на кн.: Не думай про червоне / Світлана Пиркало. – 2-ге вид. — К. : Факт, 2006. – 360 с.
 4. Голобородько Я. Літературний екстрім: Карпа, Пиркало  : [стьоб-стиль І. Карпи та образний журналізм С. Пиркало] / Ярослав Голобородько // Укр. мова та л-ра. – 2009. — № 17/19. – С. 61-63.
 5.  Дігай Т. Мандри світом верхи на оселедці, або CARPE DIEM [Електронний ресурс] // Поетичні майстерні : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=19266. — Рец. на кн.: Кухня егоїста : [есе] / Світлана Пиркало. – К. : Факт, 2007. – 219 с.
 6. Ирванец А. Зачем искать красное в новом романе Светланы Пиркало, особенно если его там нет [Электронный ресурс] : [о романе «Не думай про червоне»] / Александр Ирванец // Культура и искусство : [веб-сайт]. – Режим доступу: www.what.sg.ua/…/zachem-iskat-krasnoe-v-novom-romane-svetlany-pirkalo-osobenno-esli-ego-tam-net
 7. Ірванець О. Нащо шукати червоне у новому романі Світлани Пиркало, особливо якщо його там немає : [про роман «Не думай про червоне»] / О. Ірванець  // Україна молода. – 2004. – 9 верес. (№ 167). – С. 11.
 8. Калита О. М. Мовно-етнічні стереотипи українців періоду незалежності (на матеріалі роману Світлани Пиркало «Не думай про червоне») [Електронний ресурс] / О. М. Калита // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 8 : Філол. науки (мовознавство і літературознавство). – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 3 : зб. наук. пр. / за ред. акад. Л. І. Мацько. – С. 35-40. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nchnpu_08/2009_3.pdf
 9. Кисла Т. М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодерну [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук. : 10.01.01 : [розглядаються романи О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу», С. Пиркало «Зелена Маргарита», Н. Зборовської «Українська Реконкіста»] / Кисла Т. М. ; КНУТШ. – К., 2008. – 17 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/fils/drr/396/344366.doc
 10. Кисла Т. М. Жанрова семантика фемінних романів у системі українського постмодернізму (на матеріалі романів О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та С. Пиркало «Зелена Маргарита») / Т. М. Кисла // Вісн. Київ. славіст. ун-ту. – К. : КСУ, 2007. — № 35. – С. 73-82.
 11. Кисла Т. М. Іронія як смисло- та структуротворчий принцип постмодерністського твору (на матеріалі роману С. Пиркало «Зелена Маргарита») / Т. М. Кисла // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 125-128.
 12. Кисла Т. М. Культурний міф нової реальності (осмислення проблеми жіночого та національного буття в романі С. Пиркало «Зелена Маргарита») / Т. М. Кисла // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 12. – С. 247-250.
 13. Кисла Т. Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману: за матеріалами романів О. Забужко, С. Пиркало та Н. Зборовської // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. — № 5. – С. 11-15 ; Всесвіт. л-ра та культура в навч. закладах України. – 2008. — № 2. – С. 28-31.
 14. Костів Л. Сленг від Пиркало. Молодіжний роман – нове явище в Україні :  [враження від зустрічі із Світланою Пиркало] / Л. Костів // Книжк. огляд. – 2003. — № 6. – С. 85.
 15. Кратохвіл А. Поп-література: покоління 90+ : [в т. ч. аналізується твір «Зелена Маргарита» Світлани Пиркало] / А. Кратохвіл // Критика. – 2009. – Чис. 5/6. – С. 23.
 16.  Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі : (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) / М. Крупка // Слово і час. – 2007. — № 7. – С. 73-79.
 17. Пиркало Світлана [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Пиркало_Світлана
 18. Пиркало С. «Літературної змови нема!» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Світланою Пиркало / провела Олена Опанасенко] // ХайВей. Тобі є що сказати світові! : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://h.ua/story/161374-blyzhcha-bo-prozoyu-le/
 19. Пиркало С. «Мене зачіпають враження кожної людини, яка читає мої тексти» : [бесіда з письм. Світланою Пиркало / записала Людмила Чечель] // Демокр. Україна. – 2008. – 7 берез. (№ 10). – С. 23.
 20. Пиркало С. «Проза мені ближча, бо прозою легше розповісти історію» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Світланою Пиркало / провів Андрій Любка] // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/svitlana-pyrkalo-proza-meni-blyzhcha-bo-prozoyu-le/
 21. Пиркало С. «Слово «джентльмен» в Англії використовується тільки для надпису на дверях туалету» : [інтерв’ю з письм. Світланою Пиркало / провів Олекса Вертипорох] // Друг читача. – 2005. — № 10. – С. 4-5.
 22. Пиркало С. «У Британії немає такого відчаю, який є в Україні» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Світланою Пиркало / провів Артем Захарченко] // Укр. правда.  – 2010.- 4 жовт. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/interview/2010/10/4/62277/
 23. Пиркало С. «Якби знаття, чим усе закінчиться, я б уже тепер почала писати про революцію» : [бесіда з письм. Світланою Пиркало / записала Яна Дубинянська] // Дзеркало тижня. – 2004. – 4-10 груд. (№ 49). – С. 14.
 24. Подарунок на 8 березня // Укр. культура. – 2008. — № 3. – С. 44-46. — Зміст: Роздуми над книгою С. Пиркало «Кухня егоїста» / Наталка Білоцерківець. —  с. 44. Уривки з книги «Кухня егоїста» / Світлана Пиркало. – с. 44-46.
 25. Сахно Т. [Рецензія] / Тетяна Сахно // Критика. – 2008. – Чис. 12. – С. 4. – Рец. на кн.: Кухня егоїста : [есе] / Світлана Пиркало. – К. : Факт, 2007. – 219 с. 
 26. Семків Р. Час читати ретро : [характеристика сучас. укр. л-ри. Серед ін. представників згадується Оксана Забужко та Світлана Пиркало] / Ростислав Семків // Критика. – 2003. – Чис. 5. – С. 20-22.
 27. Ставицька Л. Кровозмісне дитя двомовності : [проблема суржику в укр. мові, серед прикладів згадуються твори Оксани Забужко, Світлани Пиркало, Євгенії Кононенко] / Леся Ставицька  // Критика. – 2001. – Чис. 10. – С. 20-24.
 28. Стусенко О. [Рецензія][Електронний ресурс] / Олександр Стусенко // ЛітАкцент – світ сучасної літератури : [веб-сайт]. — Режим доступу: http://litakcent.com/2008/03/03/oleksandr-stusenko-kuhnja-esejista/. — Рец. на кн.: Кухня егоїста : [есе] / Світлана Пиркало. – К. : Факт, 2007. – 219 с.
 29. Чалий О. Коли з похмілля задзвонив телефон… / Олександр Чалий // Друг читача. – 2005. — № 8. – С. 3. – Рец. на кн.: Не думай про червоне : роман не для мол. шкіл. віку / С. Пиркало. – К. : Факт, 2004. – 356 с.
 30. Яковенко С. Наймолодша українська жіноча проза [Електронний ресурс] : [на прикладі творів «Зелена Маргарита» Світлани Пиркало, «Пищана ріка» Галини Логінової та «Літо Мілени» Софії Андрухович] / Сергій Яковенко // Студії з україністики : зб. наук. пр. / [за ред. Р. Радишевського] ; НАНУ, Міжнар. шк. україністики ; Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – Вип. V : до 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 230-242. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/505/1/Yakovenko_Naimolodsha_ukrainska.pdf

 

СВІТЛАНА ПОВАЛЯЄВА

 

          Світлана Поваляєва народилася 1974 року у Києві. Закінчила Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка (спеціалізація — телевізійник) та протягом року навчалась у НАУКМА.

          Працювала на телеканалах «СТБ», «Новому», «5-му каналі», у журналі «ПіК» та Інтернет-газеті «ForUm». Редактор видавництва «Проспект».  Її сюжети на телебаченні вирізнялися різкістю, динамічністю і насиченістю, драйвом журналістського розслідування. Автор книжок: «Ексгумація міста», «Замість крові», «Орігамі-блюз», «Сімург» та ін. Одна з небагатьох сучасних письменниць, які, відповідаючи епосі інформаційного перенасичення, створюють літературу, яку цікаво читати. Також пише поезію, але не хоче її видавати. Лауреат фестивалю «Молоде вино» (1998).

          Підтримує легалайз і рок-музику, воліє писати книжки і виступати по регіонах перед вдячними слухачами й читачами. Називає себе урбаністом та гламурним панком. Світлана є виразним противником еміграції і вважає, що тільки своїми силами можна щось змінити в цій державі. Виховує двох синів.

 

ТВОРИ

 

 1.  Атракціон : проза / Світлана Поваляєва // Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років / Софія Андрухович [та ін.] ; [уклад. Жадан Сергій]. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2010. – С. 212-249.
 2. БАРДО online / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2009. – 281 с. – (Серія «Графіті»)
 3. Вррум-чарівник : [повість для мол. та серед. шкіл. віку] / Світлана Поваляєва ; [худож. С. Фесенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 110 с. : кольор. іл. – (Сучасна дитяча проза).
 4. Ексгумація міста : [новели] / Світлана Поваляєва. – Л. : Кальварія, 2006. — 159 с. : порт. – (Проект «70х84/32»).
 5. Ексгумація міста : новели / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2007. —  160 с. – (Графіті).
 6. Замість крові : роман із циклу «Колишні коханці» / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2007. – 255 с. : портр. – (Графіті).
 7. Зі збірки «Казки для дорослих». «Орігамі-блюз» (фрагменти) / Світлана Поваляєва // Книжк. клуб плюс. – 2004. — № 4. – С. 42-45.
 8. Камуфляж в помаді / Світлана Поваляєва. Безсмертя в місті N / Вікторія Наріжна. – Х. : Фоліо, 2006. – 189 с. : портр. – (Графіті).
 9. Лярви. Небо кухня мертвих / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2007. – 185 с. : іл., портр. – (Графіті).
 10. Орігамі-блюз : новели з циклу «Колишні коханці» / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2007. – 184 с. : портр. – (Графіті).
 11. Орігамі-блюз : [новели] / Світлана Поваляєва. – Л. : Кальварія, 2005. – 196 с. – Зміст: Орігамі-блюз ; Акваріумні дельфіни ; Різдвяна гроза.
 12. Сімург : [роман] / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2006. – 253 с. – (Графіті).

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Богуславська А. І що ж у них замість крові? / Анастасія Богуславська // Україна молода. – 2005. – 10 серп. – С. 9. – Рец. на кн.: Замість крові : роман із циклу «Колишні коханці». – Л. : Кальварія, 2005.
 2. Бондар А. Європейські контракти стиглих помаранчів : [переклад і вид. творів Світлани Поваляєвої, Тані Малярчук, Софії Андрухович] / Андрій Бондар // Дзеркало тижня. – 2004. – 30 груд. (№ 53). – С. 9.
 3. Бондар А. Небо в дієзах / Андрій Бондар // Дзеркало тижня. – 2004. – 5-11 черв. (№ 22). – С. 18. – Рец. на кн.: Замість крові : роман із циклу «Колишні коханці» / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2007. – 255 с.
 4. Гічан К. Світлана Поваляєва «Орігамі-блюз» [Електронний ресурс] / Катерина Гічан // tochka.net : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://e-motion.tochka.net/ua/4879-print/
 5. Дроздовський Д. Українська проза – 2007: романи, що здатні змінити світ : [cеред ін. твори Марії Матіос, Світлани Поваляєвої, Ірени Карпи] / Д. Дроздовський  // Кур’єр Кривбасу. – 2008. — № 224/225. – С. 320-331.
 6. Куява Ж. Спізнитися на десять літ, але прибути вчасно: про роман Світлани Поваляєвої «Замість крові» [Електронний ресурс] / Жанна Куява // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/spiznytysya-na-desyat-lit-ale-prybuty-vchasno-pro-/
 7. Зайдель М. Рецензія на книгу Світлани Поваляєвої «Замість крові» [Електронний ресурс] / Марина Зайдель // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/retsenziya-na-knygu-svitlany-povalyajevoji-zamist-/
 8. Левітас С. Танок на майдані привидів / С. Левітас // Друг читача. – 2006. – 9-29 черв. (№ 11). – Рец. на кн.: Сімург : [роман] / Світлана Поваляєва. – Х. : Фоліо, 2006. – 253 с. – (Графіті).
 9. Москалець К. Весь цей блюз : [серед ін. рец. на твори С. Поваляєвої «Орігамі-блюз» та Т. Малярчук «Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи»] / Костянтин Москалець // Критика. – 2006. – Чис. 5. – С. 20-23.
 10. Поваляєва С. «За масштабами маразматичності заборона суржику – як сухий закон» [Електронний ресурс] : [розмова з письм. Світланою Поваляєвою / спілкувався Роман Кабачій] // Укр. журнал. – 2007. — № 12. – С. 52-55. – Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/ukr.archive/html/127/
 11. Поваляєва С. «Людина може бути відомою на весь світ і при цьому бути повним лайном» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Світланою Поваляєвою / провела Людмила Пуляєва] // Високий Замок. – 2010. – 19 листоп. — Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/articles/87687
 12. Поваляєва С. «Моя проза прив’язана до міста нервами» : [бесіда з письм. Світланою Поваляєвою / записав Андрій Кокотюха] // Книжк. клуб плюс. – 2004. — № 4. – С. 40-41.
 13. Поваляєва С. «Не хочу вписуватися у шоу-бізнесові штампи» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Світланою Поваляєвою / провела Наталя Головачко] // Високий Замок. – 2006. – 4 лют. — Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/articles/45114
 14. Поваляєва С. «Справжні чоловіки – самці-завойовники» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Світланою Поваляєвою / провела Жанна Куява] // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/svitlana-povalyajeva-spravzhni-choloviky-samtsi-za/
 15. Поваляєва С. «Я впала із неба» [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Світланою Поваляєвою / провів Павло Паламарчук] // ХайВей. Тобі є що сказати світові! : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://h.ua/story/17877/
 16. Степанов О. Змова в Едемі / Олександр Степанов // Дзеркало тижня. – 2007. – 27 січ.-2 лют. (№ 3). – С. 19. – Рец. на кн.: Камуфляж в помаді / Світлана Поваляєва. Безсмертя в місті N / Вікторія Наріжна. – Х. : Фоліо, 2006. – 189 с. : портр. – (Графіті).
 17. Харчук Р. Б. Світлана Поваляєва – мізантропія як форма протесту / Р. Б. Харчук // Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К. : Академія, 2008. – С. 226-229.

 

ІРЕН РОЗДОБУДЬКО

 

Ірен Роздобудько народилася 3 листопада 1962 року в Донецьку. Закінчила факультет журналістики Київського Національного Університету. Працювала у Донецькому відділку ТАРСРАТАУ телеграфісткою, у багатотиражці Донецького металургійного заводу, журналістом та диктором радіогазети. З 1988 року живе в Києві, де працювала в газеті "Родослав", коректором журналу "Сучасність", оглядачем на першому й третьому каналах Національної радіокомпанії, оглядачем у газеті "Всеукраїнські відомості", заступником головного редактора в журналі "Наталі", головним  редактором у журналі "Караван історій. Україна" та журналістом у журналі "Академія".

      Авторка книг: «Пастка для жар-птиці» (2000), «Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості двері» (2005), «Ґудзик» (2005), «Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя» (2006), «Зів´ялі квіти викидають» (2006), «Останній діамант міледі» (2006), «Амулет Паскаля» (2007), «Життя видатних дітей» (2007), «Оленіум» (2007), «Ескорт у смерть» (2007), «Переформулювання» (2007), «Дві хвилини правди» (2008), «Все, що я хотіла сьогодні…» (2008), «Гра в пацьорки» (2009), «Перейти темряву» (2010), «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю» (2011) та ін.

      Лауреат (2000, 2001), дипломант (2009) та переможець (2005) Всеукраїнського конкурсу «Коронація Слова», лауреат Міжнародної літературної премії імені князя Юрія Долгорукого (2005) за російський переклад роману «Ранковий прибиральник» (2005), конкурсу «Книга року» Бі-Бі-Сі (2006), конкурсу «Золотий Фенікс» міжнародного книжкового ярмарку в Харкові (2007), премії ім. Нестора Літописця за аудіокнигу «Зів’ялі квіти викидають» (2007), переможець міжнародного конкурсу дитячої літератури «Портал» (2007).

      За її романами було знято художні фільми: «Гудзик» (2008), який отримав нагороду за кращий сценарій у категорії «Телевізійний фільм/Драма» на XIII Міжнародному телефестивалі у м. Бар (Чорногорія) та «Осінні квіти» (2009). Вона виступила як сценарист фільму «Таємничий острів» (режисер В. Тихий).  

     Автор ілюстрацій до книг Лариси Масенко, Елеонори Соловей, Леся Танюка. Авторка двох збірок поезій.

       Має доньку Яну.

 

ТВОРИ

 

 1. Амулет Паскаля : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2007. – 189 с. – (Література). – Перевид. у 2008, 2009 роках.
 2. Амулет Паскаля. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : романи / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2008. – 475 с.
 3. Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості двері : романи / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2007. – 310 с. : іл., портр. – (Серія «День Європи»).
 4. Все, що я хотіла сьогодні… : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2008. – 154 с. – Перевид. у 2009 році.
 5. Гра в пацьорки : оповід. / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2009. – 240 с.
 6. Ґудзик : (психол. драма) / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2005. – 222 с. – (Колібрі). – Перевид. у 2006, 2008 роках.
 7. Ґудзик : психол. драма. Все, що я хотіла сьогодні : комедія абсурду / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2008. – 473 с.
 8. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя : роман-алюзія / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2006. – 287 с. : іл. – (Література). – Перевид. у 2009 році.
 9. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя : [уривок] / Ірен Роздобудько // Жіночий погляд / авт.-упоряд. А. П. Краснящих ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2009. – С. 287-292.
 10. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя : роман / Ірен Роздобудько // Сучасність. – 2005. — № 11. – С. 7-79 ; № 12. – С. 6-41.
 11. Две минуты правды : [роман] : [пер. с укр.] / Ирэн Роздобудько. – Х. : Фолио, 2009. – 250 с. – (Литература).
 12.  Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2008. – 247 с. : іл., портр. – (Серія «День Європи»).
 13. Ескорт у смерть : роман / Ірен Роздобудько. – Л. : Кальварія, 2002. – 144 с. – (Серія «Коронація слова).
 14. Ескорт у смерть : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2006. – 127 с. – (Зірки української прози).
 15. Ескорт у смерть : роман / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2007. – 159 с. – (Література).
 16. Жінка з паризького портрета, або Холодний діамант : авантюрний детектив / І. Роздобудько // Березіль. – 2006. — № 6. – С. 16-128.
 17. Зів’ялі квіти викидають : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2006. – 208 с. – (Популярні книжки).
 18.  Мерці : [роман] / Ірен Роздобудько. – Л. : Кальварія, 2001. – 209 с. : іл., портр. – (Бібліотека газети «Книжник-ревю». Серія «Інтуіція»).
 19. Мерці : роман / Ірен Роздобудько. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2006. – 175 с. : портр.
 20. Оленіум : комедія абсурду : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2007. – 160 с.
 21. Останній діамант міледі : авантюрний роман / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2006. – 222 с. – (Колібрі). – Перевид. у 2007 році.
 22. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2007. – 157 с. – (Література). – Перевид. у 2010 році.
 23. Перейти темряву : [психол. детективна повість] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2010. – 156 с.
 24. Переформулювання : [роман] / Ірен Роздобудько ; [вступ сл. Лесі Ворониної «У неї немає вусиків?!!» — с. 3-5]. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с. : портр.
 25. Пригоди на невідомому острові : [проза] / Ірен Роздобудько ; Олена Грищенко (мал.). – Вінниця : Теза, 2008. – 156 с. : мал. – (Пригодницька бібліотека).
 26. [Сни] / Ірен Роздобудько // Сновиди. Сни українських письменників / упоряд. Тарас Малкович. – [К.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, [2010]. – С. 314-315. – (Доросла серія).
 27. Ранковий прибиральник : роман / Ірен Роздобудько. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 164 с.
 28. Ранковий прибиральник : роман / І. Роздобудько // Сучасність. – 2003. — № 11. – С. 16-32 ; № 12. – С. 12-50.
 29. Технолог : уривок з роману «Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, непридатних для життя» / Ірен Роздобудько // Літ. Україна. – 2006. – 9 лют. – С. 5.
 30. Увядшие цветы выбрасывают : роман : [пер с укр.] / Ирэн Роздобудько. – Х. : Фолио, 2007. – 192 с. – (Литература).
 31. Утренний уборщик. Шестая дверь : романы : [пер. с укр.] / Ирэн Роздобудько. – Х. : Фолио, 2007. – 352 с. – (Литература).
 32. Утренний уборщик : роман / И. Роздобудько // Радуга. – 2005. — № 8. – С. 4-76.
 33. Шестая дверь : роман / И. Роздобудько // Радуга. – 2004. — № 5/6. – С. 40-109.
 34. Шості двері : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2008. – 269 с. : портр.
 35. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2011. — 240 с.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Антипова Л. «Донбас навчив мене бути сильною». Життя і творчість І. Роздобудько. 11-й клас : [хід уроку] / Людмила Антипова // Укр. мова та л-ра. – 2011. — № 33/34. – С. 37-39.
 2. Біла Н. Психологія злочинця у романах І. Роздобудько / Надія Біла // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука — 2011» : у 5 т. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 4. – С. 123-127. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/NIS/2011/tom_4_pdf
 3. Богородіченко А. Лише один день / Анна Богородіченко // Друг читача. – 2008. — № 12. – С. 2. – Рец. на кн.: Все, що я хотіла сьогодні… : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2008. – 154 с.
 4. Вишняківна Г. [Рецензія] / Галя Вишняківна // Критика. – 2006. – Чис. 5. – С. 25. – Рец. на кн.: Ранковий прибиральник : роман / Ірен Роздобудько. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 164 с. 
 5. Галич А. О. Асоціонізми у творчості Ірен Роздобудько / А. О. Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз.  зб. наук. ст. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. 19 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 503-511.
 6. Ганжа Л. Глянець з людським обличчям / Леся Ганжа // Дзеркало тижня. – 2006. – 4-10 лют. (№ 4). – С. 20. – Рец. на кн.: Ґудзик : (психол. драма) / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2005. – 222 с. – (Колібрі).
 7. Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько / Н. Герасименко // Слово і час. – 2005. — № 11. – С. 36-39.
 8. Голобородько Я. «Дизайнерський дім» Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Сучасність. – 2008. — № 7. –С. 148-153.
 9. Голобородько Я. Українська fashion-література. Тексти і цінності Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. – 2010. — № 1. – С. 44-50 ; Укр. мова та л-ра. – 2011. — № 21 (черв.). – С. 20-24.
 10.  Горболіс Л. «Ранковий прибиральник» Ірен Роздобудько – роман про повернення в Україну / Л. Горболіс // Слово і час. – 2011. — № 1. – С. 52-58.
 11. Дігай Т. Дорога, або метелик за склом [Електронний ресурс] / Тетяна Дігай // Поетичні Майстерні : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=27062. – Рец. на кн.: Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2008. – 247 с. : іл., портр. – (Серія «День Європи»).
 12. Джугастрянська Ю. Ірен Роздобудько: коли жінка-поет… / Ю. Джугастрянська // Дивослово. – 2009. — № 1. – С. 59-61.
 13. Дубинянська Я. Вмилі руки, бісер та інтуіція [Електронний ресурс] / Яна Дубинянська // ЛітАкцент : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2009/11/12/vmili-ruky-biser-ta-intujic. – Рец. на кн.:  Гра в пацьорки : оповід. / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2009. – 240 с.
 14. Журавська О. В. Місто як простір самотності: гендерний вимір [Електронний ресурс] : [на матеріалі повісті І. Роздобудько «Переформулювання»] / О. В. Журавська // Актуальні проблеми слов'янської філології. Сер. Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. XXII. – С. 295-302. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf-lil/2009_22/zhuravska.pdf
 15. Каганець О. «Останній діамант Міледі» — книга з шухляди Ірен Роздобудько [Електронний ресурс]  : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провела Олена Каганець ] // Інтернет-часопис про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://kut.org.ua/books_a0116.php
 16. Кокотюха А. Любов замість крові / Андрій Кокотюха // Друг читача. – 2005. — № 4. – С. 4. – Рец. на кн.: Ранковий прибиральник : роман / Ірен Роздобудько. – Л. : ЛА «Піраміда», 2004. – 164 с. 
 17. Кокотюха А. Подвійне дно для ґудзика / Андрій Кокотюха // Друг читача. – 2005. — № 24. – С. 4. — Рец. на кн.: Ґудзик : (психол. драма) / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2005. – 222 с. – (Колібрі).
 18. Литвинова Н. Побачити справжнє / Наталя Литвинова // Друг читача. – 2007. — № 17. – С. 6-7. –Рец. на кн.: Амулет Паскаля : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2007. – 189 с. – (Література).
 19. Маркевич Я. Майже неминуче кохання / Яна Маркевич // Друг читача. – 2006. – 10-30 берез. (№ 5). – С. 4. – Рец. на кн.: Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості двері : романи / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2007. – 310 с. : іл., портр. – (Серія «День Європи»).
 20. Нестелєєв М. 248 сторінок правдоподібності / Максим Нестелєєв // Друг читача. – 2008. — № 21. – С. 3. – Рец. на кн.: Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2008. – 247 с. : іл., портр. – (Серія «День Європи»).
 21. Оленіум [Електронний ресурс] : [про роман Ірен Роздобудько] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Оленіум
 22. Переможці конкурсу «Коронація слова — 2009» : [серед дипломантів конкурсу в номінації «П’єси» — «Вбити наречену» Ірен Роздобудько] // Літ. Україна. – 2009. – 18 черв. (№ 22). – С. 2.
 23. Повєткін Є. Політична риторика в оленячій шкірі [Електронний ресурс] / Євген Повєткін // Інтернет-часопис про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://kut.org.ua/books_a0182.php. — Рец. на кн.: Оленіум : комедія абсурду : [роман] / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2007. – 160 с.
 24. [Рецензія] // Дзеркало тижня. – 2008. – 29 листоп.-5 груд. (№ 45). – С. 15. – Рец. на кн.: Дві хвилини правди : роман / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2008. – 247 с. : іл., портр. – (Серія «День Європи»).
 25. [Рецензія] //Дзеркало тижня. – 2008. – 15-21 берез. (№ 10). – С. 19. – Рец. на кн.: Переформулювання : [роман] / Ірен Роздобудько. – К. : Нора-Друк, 2007. – 240 с. : портр.
 26. Роздобудько Ірен Віталіївна [Електронний ресурс] :  [біогр. дані] // // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Роздобудько_Ірен_Віталіївна
 27. Роздобудько І. «В написанні дитячих книжок головним вважаю те, що треба самій залишатися дитиною…» : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько / записала Анна Лобановська] // Уряд. кур'єр. – 2007. – 5 лип. (№ 117). – С. 20.
 28. Роздобудько І. «Зі свого першого гонорару купила шкіряний костюм» : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько] // Голос України. – 2007. – 6 черв. (№ 97). – С. 9.
 29. Роздобудько І. «Мені цікаво грати у власну гру» : [інтерв'ю з письм. Ірен Роздобудько / спілкувалася Атанайя ТА] // Друг читача. – 2010. — № 13. – С. 4.
 30. Роздобудько І. «Мій сьогодніший стан – щасливе божевілля» : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / розмовляла Іра Петренко] // Друг читача. – 2007. — № 17. – С. 6-7.
 31. Роздобудько І. «Мої читачки не дорогі тьолки, а просунуті українські жінки» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько / спілкувалася Ірина Славинська] // Сumо Український культурний портал : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://syto.com.ua/uk/literaturaintervju/90-rozdobudko.html
 32. Роздобудько І. «Не визнаю літератури, яка твориться заради імені на палітурці» : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько] // Демокр. Україна. – 2004. – 3 квіт. (№ 38). – С. 10.
 33. Роздобудько І. «Писати книжку треба так, ніби граєш на роялі» : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько про бажання переписати роман Ґолсуорсі і про реванш жінок / провела Т. Терещенко // Березіль. – 2008. — № 3/4. – С. 6-14.
 34. Роздобудько І. «Пишу українською з почуття любові і спротиву» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / вела Надія Майна] // Главред. – 2011. – 20 квіт. – Режим доступу: http://ua.glavred.info/archive/2011/04/20/090238-8.html.
 35. Роздобудько І. Розмова з успішною жінкою : [інтерв’ю з гол. ред. журн. «Караван історій» Ірен Роздобудько / розмовляла Євгенія Кононенко] // Укр. культура. – 2007. — № 4. – С. 14-15.
 36. Роздобудько І. «Своїх читачів я потроху привчаю до української мови» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провів Павло Паламарчук] // ХайВей. Тобі є що сказати світові! : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://h.ua/story/39958/
 37. Роздобудько І. «Сюжет для мене ніколи головним не був» : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / спілкувався Вадим Лубчак] // Літ. Україна. – 2011. – 5 трав. – С. 4.
 38. Роздобудько І. «У моєму донецькому оточенні все сприймається адекватно» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провела Тетяна Вергелес] // Телекритика : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://telekritika.ua/daidzhest/2010-07-04/54149
 39. Роздобудько І. «Увесь час улаштовую для себе маленькі революції» : [бесіда з письм.  Ірен Роздобудько / записала Яна Дубинянська] // Дзеркало тижня. — 2006. – 18-24 листоп. (№ 44). – С. 16.
 40. Роздобудько І. «Фантазуватиму так, щоб хтось читаючи, спалив чайник» : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провів Анатолій Лучка] // Книжк. огляд. – 2001. — № 2. – С. 25-32.
 41. Роздобудько І. «Хочеш піднятися вище — читай» : [розмова з письм. Ірен Роздобудько про роль читання в житті / розмовляла Станіслава Больбат] // Літ. Україна. – 2011. – 8 верес. (№ 34). – С. 11.
 42. Роздобудько І. «Чоловіки мають читати жіночу літературу» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провела Віта Жуган] // // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/iren-rozdobudko-choloviky-mayut-chitaty-zhinochu-l/
 43. Роздобудько І. «Щастя – це все те, що є у тобі» : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько / підгот. Марія Криштопа] // Слово Просвіти. – 2005. – 20-26 січ. (№ 3). – С. 15.
 44. Роздобудько І. «Я би хотіла навчитися знімати кіно» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провела Оксана Хмельовська // Укр. літ. газ. – 2010. – 19 лют. – Режим доступу: http://www.litgazeta.com.ua/node/424
 45. Роздобудько І. «Я не нав’язую читачам свої мелодрами» : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько / записала Євгенія Кононенко] // Україна молода. – 2006. – 17 листоп. (№ 214). – С. 21.
 46. Роздобудько І. «Я не раджу ніколи нікому доразу казати «так» [Електронний ресурс] : [спілкування письм. Ірен Роздобудько з шанувальниками своєї творчості на презентації кн. «Перейти темряву» / записала Анна Ященко] // УНІАН культура : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://culture.unian.net/ukr/detail/188832
 47. Роздобудько І. «Я неправильний письменник» : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько / записала Анна Лобановська] // Літ. Україна. – 2007. – 21 черв. (№ 23). – С. 6.
 48. Роздобудько І. «Я пишаюсь, що мене назвали «Павичем у спідниці» [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з письм. Ірен Роздобудько / провів Артем Захарченко] // Укр. правда. – 2009. – 12 верес. — Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/interview/2009/09/12/26667/
 49. Роздобудько І. «Я терпіти не можу прибіднятися» : [бесіда з письм. Ірен Роздобудько / записала Тетяна Щербаченко] // Україна молода. – 2005. – 19 лип. (№ 130). – С. 13.
 50. Роман не для Серйозних Людей : [про роман Ірен Роздобудько «Останній діамант Міледі»] // Хрещатик. – 2006. – 7 верес. (№ 130). – С. 16.
 51. Стах В. Папір 55.5М : [про романи «Імітація» Євгенії Кононенко та «Мерці» Ірен Роздобудько] / Вікторія Стах // Книжк. клуб плюс. – 2002. — № 5. – С. 20-21.
 52. Ткачук Г. Усна творчість психічно хворих / Галина Ткачук // Друг читача. – 2007. – 12-25 січ. (№ 1). – С. 5. – Рец. на кн.: Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних для життя : роман-алюзія / Ірен Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2006. – 287 с. : іл. – (Література).
 53. Тулумбас М. Магічна проза: від Гоголя до Шевчука : [серед рецензованих творів «Як я стала святою» Тані Малярчук, «Мак червоний в росі…» Марини Гримич, «Дванадцять» Ірен Роздобудько] / Ніна Тулумбас // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 1. – С. 14-16.
 54. Шварцман Д. Екзистенційний бунт людського «Я» в романі І. Роздобудько «Зів’ялі квіти викидають» [Електронний ресурс] / Дарина Шварцман // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука — 2011» : у 5 т. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т. 4. – С. 321-324. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/NIS/2011/tom_4_pdf

 

НАТАЛКА СНЯДАНКО

 

   Наталка Сняданко народилася 20 травня 1973 р. у Львові. Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1995). Нав­чалася на славістиці та романістиці університету міста Фрайбурґа (Німеччина, 1995-1997). Працювала огля­дачем, редактором відділу телепрограм та відпові­дальним секретарем газети «Поступ» (1997-2002), секретарем львівського осередку дослідження античної традиції Центральної та Східної Європи Варшавського університету при Львівському національному універ­ситеті ім. І. Франка (2002-2003). З 2002 р. — оглядач відділу культури «Львівської газети». Учасниця перекладацьких семінарів. Стипендіатка програм міністра культури Польщі «Gaude Роlопіа» (2003) та польської фундації «Krzyzowa» спільно із німецьким фондом «Stiftung Mercator GmbH» (2005). Як жур­налістка виступає в українській та закордонній пресі («Критика», «Дзеркало тижня», «Столичные новости», «Gazeta Wyborcza», «Sueddeutsche Zeitung»). Належала до літературної групи ММЮННА ТУГА. Член Асоціації українських письменників. Живе у Львові.

  Наталка Сняданко — автор романів «Колекція пристрастей», «Синдром стерильності», повісті «Комашина тарзанка», багатьох оповідань та новел.  Книга «Колекція пристрастей» у польському перекладі з’явилась у 2004 році і відразу ж увійшла у десятку бестселерів однієї з польських книгарень. Серед її літературних здобутків також книги «Сезонний розпродаж блондинок», «Чебрець у молоці», «Гербарій коханців» та ін. Для творів Наталки Сняданко характерний есеїстичний аналітизм і провокативність. Окремі книги автора виходили в Росії, Польщі.

  Перекладає з польської, німецької, російської. У її перекладі з німецької окремими виданнями вийшли «Замок» Франца Кафки (2005), «Суддя і його кат» Фрідріха Дюрренматта (2006), «Гойдалки дихання» Герти Мюллер (2011).

 

ТВОРИ

 

 1. Випробування для вужів : [новела] / Наталка Сняданко // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 538-545.
 2. Dead-line емоцій : проза / Наталка Сняданко // Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років / Софія Андрухович [та ін.] ; [уклад. Жадан Сергій]. – Х. : Книж. клуб «Клуб сімейн. дозвілля», 2010. – С. 275-293.
 3. Екскурсія містом. Музейний бізнесмен : оповід. / Наталка Сняданко // Сучасність. – 2003. — № 2. – С. 19-27.
 4. З нової книжки «Комашина тарзанка» [Електронний ресурс] / Наталка Сняданко // Укр. журн. – 2009. — № 9. – С. 54-55. – Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2009_09.pdf
 5. Колекція пристрастей : [повість] / Наталка Сняданко. – Л. : ЛА «Піраміда», 2001. – 356 с. – (Юрій Винничук презентує).
 6. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки : [роман] / Сняданко Наталія Володимирівна ; передм. А. Ю. Куркова. – Х. : Фоліо, 2004. – 287 с. – (Графіті). – Перевид. у 2006, 2008 роках.
 7. Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталія Володимирівна Сняданко. – Х. : Фоліо, 2009. – 283 с. – (Графіті).
 8. Країна поламаних іграшок та інші подорожі / Наталка Сняданко ; Лаврин Шимін (художн.). – К. : Грані-Т, 2008. — 80 с. : іл. – (Серія «Сучасна дитяча проза»).
 9. Сезонний розпродаж блондинок / Н. Сняданко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 160 с.  
 10. Сезонний розпродаж блондинок : [проза] / Наталка Сняданко // Книжк. клуб плюс. – 2005. — № 3. – С. 38-41.
 11. Синдром стерильності : роман / Наталка Сняданко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 360 с.
 12. Чабрец в молоке : роман / Наталка Сняданко ; пер. с укр. З. Баблоян, О. Синюгиной // Нов. мир. – 2011. — № 8. – С. 100-130 ; № 9. – С. 68-136.
 13. Чебрець в молоці / Наталка Сняданко. – Х. : Фоліо, 2007. – 218 с. : портр. – (Графіті). – Перевид. 2008 року.
 14. Чебрець в молоці : [уривок] / Наталка Сняданко // Жіночий погляд / авт.-упоряд. А. П. Краснящих ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2009. – С. 306-316.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ

 

 1. Безкровний Ю. Страсті по-російському / Юрій Безкровний // Книжник review. – 2005. — № 16/17. – С. 6-7. – Рец. на кн.: Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки : [роман] / Сняданко Наталія Володимирівна ; передм. А. Ю. Куркова. – Х. : Фоліо, 2004. – 287 с. – (Графіті).
 2. Бондар-Терещенко І. [Рецензія] / І. Бондар-Терещенко // Дзеркало тижня. – 2010. – 20-26 лют. (№ 6/7). – С. 20. – Рец. на кн.: Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталія Володимирівна Сняданко. – Х. : Фоліо, 2009. – 283 с. – (Графіті).
 3. Голобородько Я. Дескрипція натур-нескінченності : [творчість Наталки Сняданко] / Я. Голобородько // Слово і час. – 2011. — № 1. – С. 63-72.
 4. Кучерява О. Чи такі вже «жіночі» жіночі романи? : [«50 хвилин трави» Ірени Карпи, «Колекція пристрастей» Наталки Сняданко та «Біг Мак» Сергія Жадана] / Олена Кучерява // Книжник review. – 2004. — № 20. – С. 28-29.
 5. Магурчак І. Нестерильна проза Сняданко / Ірина Магурчак // Друг читача. – 2007. – 23 лют.-8 берез. (№ 4). – С. 4. – Рец. на кн.: Синдром стерильності : роман / Наталка Сняданко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 360 с.
 6. Наконечна Л. [Рецензія] / Людмила Наконечна // Критика. – 2008. – Чис. 7/8. – С. 22. – Рец. на кн.: Чебрець в молоці / Наталка Сняданко. – Х. : Фоліо, 2007. – 218 с. : портр. – (Графіті).
 7. Нікітіна Н. Бастіони сучасної технічної довершеності (на матеріалі жіночої прози кін. XX – поч. XXI ст.) : [серед ін. згадується творчість Наталки Сняданко] / Н. Нікітіна // Слово і час. – 2011. — № 1. – С. 85-92.
 8. Паскевич Т. Синдром «Пор’ядної пані», або Чому хворі німці ріжуть українських свіней : [про романи Наталки Сняданко «Синдром стерильності» та Люби Клименко «Пор’ядна львівська пані»] / Т. Паскевич // Книжк. клуб плюс. – 2007. — № 2. – С. 12-13.
 9. Повєткін Є. Дрейф по полюсу абсурду [Електронний ресурс] / Євген Повєткін // Інтернет-часопис про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://kut.org.ua/books_a0197.php. — Рец. на кн.: Синдром стерильності : роман / Наталка Сняданко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 360 с.
 10. Повєткін Є. Основи метафізичної бухгалтерії [Електронний ресурс] / Євген Повєткін // Інтернет-часопис про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://kut.org.ua/books_a0196.php. — Рец. на кн.: Чебрець в молоці / Наталка Сняданко. – Х. : Фоліо, 2007. – 218 с. : портр. – (Графіті).
 11. Повєткін Є. Сезонний розпродаж блондинок [Електронний ресурс] : [рец. на зб. оповід. Н. Сняданко] / Євген Повєткін // Інтернет-часопис про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://kut.org.ua/books_a0048.php
 12. Про нагороди і Млини Господні. Токарчук VS Сняданко [Електронний ресурс]: [розмова між укр. та пол. письм. Наталкою Сняданко і Ольгою Токарчук / спілкувався Роман Кабачій] // Укр. журн. – 2009. — № 2. – С. 10-14. – Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2009_2.pdf
 13. Синицька О. [Рецензія на кн. Наталки Сняданко «Сезонний розпродаж блондинок»][Електронний ресурс] / Олена Синицька // tochka.net : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://e-motion.tochka.net/ua/7331-style/
 14. Сливинський О. Обов’язки професійного репортера / Остап Сливинський // Дзеркало тижня. – 2006. – 21-27 січ. (№ 2). – С. 18. – Рец. на кн.: Сезонний розпродаж блондинок / Н. Сняданко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 160 с.  
 15. Сняданко Наталка [Електронний ресурс] : [біограф. дані] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сняданко
 16. Наталка Сняданко – поет, прозаїк, перекладач // Незнайома. Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / авт. проект Василя Габора. – Л. : ЛА «Піраміда», 2005. – С. 536-537.
 17. Сняданко Н. В Украине сегодня можно все [Електронний ресурс] : [беседа с писательницей Наталкой Сняданко / провела Татьяна Ковалева] // Культура. – 2009. – 3-9 сент. (№ 34). – С. 4. – Режим доступу: http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=8498rubric_id=1000188
 18. Сняданко Н. «Вживання будь-якої лексики в літературі – це наслідок вживання її в житті» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Наталкою Сняданко / записала Юлія Рущенко] // Сумно. Sumno.com – спільнота блогів про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sumno.com/article/natalka-snyadanko-vzhyvannya-bud-yakoji-leksyky-v-/
 19.  Сняданко Н. «Мене цікавлять автори, які вміють здивувати» [Електронний ресурс] : [бесіда з письм. Наталкою Сняданко / спілкувався Андрій Любка] // Укр. журн. – 2009. — № 9. – С. 52-54. – Режим доступу: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2009_09.pdf
 20. Сняданко Н. Писати за гроші? – чому б і ні : [інтерв’ю з письм. Наталкою Сняданко / спілкувалася Іра Татаренко] // Друг читача. – 2007. – 23 лют.-8 берез. (№ 4). – С. 4-5.
 21. Сняданко Н. «Торговля – это не мое» : [беседа с писательницей Наталкой Сняданко / записала Алена Прокопова] // Известия в Украине. – 2009. – 5 окт. – С. 9.
 22. Сняданко Н. У Польщі я зазнала розкіш, яку не може собі дозволити жодне українське видавництво : [враження письм. Наталки Сняданко від поїздки до Польщі / спілкувався Ростислав Мельників] // Книжк. клуб плюс. – 2005. — № 3. – С. 36-38.
 23. Сняданко Н. Читання для всіх [Електронний ресурс] : [інтерв'ю з письм. Наталкою Сняданко / підготував Євген Повєткін] // Інтернет-часопис про культуру : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://kut.org.ua/books_a0055.php
 24. Соловей О. Щоразу ті самі граблі / О. Соловей // Березіль. – 2002. — № 5/6. – С. 176-178. – Рец. на кн.: Колекція пристрастей : [повість] / Наталка Сняданко. – Л. : ЛА «Піраміда», 2001. – 356 с.
 25. Тисяча і одне інтерв’ю : [серед інших з Наталкою Сняданко] // Березіль. – 2006. — № 1. – С. 27-60.
 26. Трофименко Т. Наталка Сняданко «Чебрець в молоці»: спогади про минуле [Електронний ресурс] / Тетяна Трофименко // Mediaport : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.mediaport.ua/news/statiy/49877
 27. Філоненко С. О. «Колекція чоловіків»: гендерні аспекти української та російської «чикліт»-прози (на матеріалі романів Н. Сняданко «Колекція пристрастей» та М. Царьової «Московський беsтіарій») / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2008. – Вип. 19 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 342-348.
 28. Хижняк К. В. Радянський дискурс творчості Наталки Сняданко / К. В. Хижняк // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Філол. науки. – 2010. — № 4 (191), ч. 2. – С. 165-169. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_4_2/26.pdf
 29.   Шевчук Я. Змінити маркетинговий фатум / Ярослава Шевчук // Книжник review. – 2005. — № 16/17. – С. 8-9. – Рец. на кн.: Сезонний розпродаж блондинок / Н. Сняданко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 160 с.  

 

Укладачі: М. Маслова, Ю. Щеглова

 


[1]      Зборовська Н. В. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 51.

[2]      Філоненко С. О. Концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років ХХ століття (феміністичний аспект): дис. к. філол. н. : 10.01.01. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 36.