1.               Козик В. В. Інновації: сутність і трактування поняття, міжнародний досвід і Україна // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. — № 11. – С. 7-11.
2.               Яненкова І. Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні // Економіст. — 2012. — № 9. — С. 9-11. — Бібліогр.: 8 назв.
3.               Катигробова О. В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 12. — С. 48-55.
4.               Каракай Ю. В. Фактори визнання інновацій на ринку // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 12. — С. 131-135.
5.               Федулова Л. І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 3-16.
6.               Егоров И. Ю. Проблемы построения комплексных индикакторов научно-технической и инновационной деятельности // Проблеми науки. — 2007. — № 12. — С. 18-26. — Библиогр.: 16 назв.
7.               Коюда О. П. Інноваційний підхід до формування інвестиційного макросередовища в Україні // Проблеми науки. — 2007. — № 8. — С. 39-44. — Бібліогр.: 14 назв.
8.               Шандра В. М. Шляхи використання в економіці Украіни форм і методів технологічного оновлення в розвинених країнах // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 6. — С. 31-38.
9.               Федулова Л. І. Фінансова складова в національній інноваційній системі [України] // Фінанси України. — 2007. — № 6. — С. 14-21. — Бібліогр.: 8 назв.
10.           Денисенко М. П. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні / М. П. Денисенко, Я. В. Риженко // Проблеми науки. — 2007. — № 6. — С. 10-16. — Бібліогр.: 11 назв.
11.           Будкін В. Україна: інновації, геоекономіка, геополітика // Політика і час. – 2007. — № 5. – С. 24-27.
12.           Груба Г. І. Державна політика у сфері інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. — № 4. – С. 43-46.
13.           Азаров М. Я. Головна рушійна сила науково-технічного та інноваційного прориву України // Трибуна. – 2007. — № 3/4. – С. 18-20.
14.           Сребрянский Г. А. Нужны ли Украине нанотехнологии? // Винахідник і раціоналізатор. – 2007. — № 3. – С. 24-27 ; № 4. – С. 13-16.
15.           Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України. — 2007. — № 3. — С. 14-21.
16.           Федулова Л. І. Інтеграційні процеси корпоративних структур: можливості для інноваційного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування. — 2007. — № 3. — С. 9-31.
17.           Клименко С. Ю. Основні домінанти та стратегія розвитку наукоємних виробництв в Україні // Зовніш. торгівля: право та економіка. – 2007. — № 2. – С. 32-36.
18.           Яценко Л. Д. Основні напрямки удосконалення фінансових механізмів державної підтримки інноваційного розвитку / Л. Д. Яценко, Т. В. Цихан // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 2 (3). — С. 113-118. — Бібліогр.: 5 назв.
19.           Александрова В. П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України // Економіка і прогнозування. — 2007. — № 2. — С. 9-26.
20.           Тацій В. Проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку України: стан і перспективи // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2007. — № 1. – С. 13-20.
21.           Пампура О. І. Напрямки удосконалення державного регулювання фінансування інноваційної діяльності в Україні // Менеджер. – 2007. — № 1. – С. 13-19.
22.           Якимова І. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 85. – С. 50-52.
23.           Шовкун І. Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України // Економіка України. – 2006. — № 10. – С. 49-58.
24.           Федулова Л. І. Оцінка законодавства України з питань стимулювання інноваційної діяльності / Л. І. Федулова, М. С. Данько, Г. М. Кордонець // Проблеми науки. — 2006. — № 10. — С. 35-43. — Бібліогр.: 9 назв.
25.           Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелект. власність. – 2006. — № 10. – С. 62-70.
26.           Яремко П. А. Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки // Актуал. проблеми економіки. – 2006. — № 8. – С. 23-32.
27.           Голляк Ю. Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції // Актуал. проблеми економіки. – 2006. — № 7. – С. 43-55.
28.           Дзюба С. До питання про розробку економічної стратегії розвитку творчої індустрії в Україні // Економіка України. – 2006. — № 6. – С. 54-59.
29.           Бут А. П. Банківське фінансування інноваційних фірм: міжнародний досвід та його використання в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2006. — № 6. – С. 96-100.
30.           Лютий С. В. Український ринок інновацій // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 5. — С. 198-203. — Бібліогр.: 5 назв.
31.           Симсон О. Новая редакция закона о технопарках: проблемы и перспективы // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. — № 5. – С. 11-16.
32.           Черевко В. Аналіз та оцінка фінансування інноваційної діяльності в Черкаському регіоні // Економіст. – 2006. — № 5. – С. 38-41.
33.           Атаманова Ю. Технологічні парки в Україні: аналіз концептуально-правового підґрунтя та законодавчої досконалості // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. — № 5. – С. 11-21.
34.           Франчук Т. О. Стан державного регулювання інноваційної діяльності // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. — 2006. — № 4. — С. 179-183. — Бібліогр.: 3 назв.
35.           Жадан І. О. Організаційно-правовий аспект державного управління інноваціями в Україні // Статистика України. — 2006. — № 4. — С. 69-77.
36.           Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України // Схід. – 2006. — № 4. – С. 53-57.
37.           Гуржій А. М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку в Україні // Наука та наукознавство. – 2006. — № 3. – С. 7-10.
38.           Кузнєцова А. Я. Реалії банківського фінансування інноваційної економіки // Регіональна економіка. — 2006. — № 3. — С. 136-144.
39.           Гейер Г. Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. — № 3. – С. 141-147.
40.           Геєць В. М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Наука та наукознавство. – 2006. — № 3. – С. 24-28.
41.           Худ Е. А. Програми Українського науково-технологічного центру та їх потенційний вплив на розвиток погрозно-аналітичних досліджень // Наука та наукознавство. – 2006. — № 3. – С. 62-64.
42.           Яремко Л. А. Регіональна інноваційна система // Регіон. економіка. — 2006. — № 3. — С. 103-112.
43.           Захарченко В. І. Основи формування науково-технологічної політики України в умовах трансформації економіки // Стратегія розвитку України. – 2006. — № 2/4. – С. 200-204. 
44.           Корецький М. Х. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2006. — № 2. – С. 111-115.
45.           Алексанрова В. П. Розподіл коштів на стадіях науково-технічного циклу в Україні // Економіка і прогнозування. – 2006. — № 2. – С. 77-89.
46.           Сорочинський Ю. Цілі державного управління інноваційною діяльністю // Теорія і практика інтелект. власності. – 2006. — № 2. – С. 57-62.
47.           Микитюк Г. Державні механізми стимулювання інноваційного розвитку економіки // Вісн. Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. — № 2. – С. 68-75.
48.           Шарко М. В. Впровадження європейських стандартів у інноваційну діяльність України // Проблеми науки. — 2006. — № 2. — С. 2-8. — Бібліогр.: 15 назв.
49.           Остропольська Є. В. Розвиток соціальної складової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України // Актуал. проблеми економіки. – 2006. — № 2. – С. 127-136.
50.           Мазур А. А. Новый этап в жизни украинских технопарков // Наука та інновації. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 102-112.
51.           Туболець І. І. Розвиток ринку інновацій в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. — № 2. – С. 264-268.
52.           Драган І. В. Ефективність науково-технічної політики в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. — № 2. – С. 89-93.
53.           Воробйов А. В. Сучасний стан державної політики щодо інновацій в Україні // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. — № 2. – С. 20-23.
54.           Микитюк З. В. Особливості розвитку вітчизняних науково-технічних та інноваційних структур // Стратегія розвитку України. – 2006. — № 2/4. – С. 182-186.
55.           Шмігельська З. К. Принципи створення та засади функціонування інноваційних фондів в Україні // Регіональна економіка. — 2006. — № 1. — С. 58-66.
56.           Шнипко О. С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України // Актуальні проблеми економіки. – 2006. — № 1. – С. 178-184.
57.           928941 74.58 Д54 Педаш Н. О. Проблеми та стратегії впровадження інновацій в Україні // Дні науки: 5-6 жовтня 2006 р. : зб. тез доп. в 4-х т. / редкол.: В. М. Огаренко (голов. ред.), О. М. Горбань, М. Х. Корецький [та ін.]. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2006. — Т. 2. – С. 243-245.
58.           928827 65.01 Т65 Внутрішні чинники подолання технологічного розриву України в умовах її трансформаційного стану // Трансформаційна економіка : навч. посіб. для екон. спец. вузів / за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. — К. : КНЕУ, 2006. – С. 538-557.
59.           Симсон О. Створення та діяльність технологічних парків в Україні та за її межами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. — № 12. – С. 74-78.
60.           Никифоров А. Національна інформаційна система: вибір України // Економіст. – 2005. — № 12. – С. 35-41.
61.           Инновации в цифрах : [Украина] / Управление компанией. – 2005. — № 12. – С. 20-24.
62.           Рожко О. Д. Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. — № 10. – С. 50-54.
63.           Жукович І. А. Методологічні аспекти вдосконалення статистики інноваційної діяльності в Україні // Проблеми науки. – 2005. – № 8. – С. 20-25.
64.           Гречан А. П. Інноваційне партнерство як чинник розвитку інноваційної інфраструктури економіки України // Проблеми науки. – 2005. — № 8. – С. 25-29. – Бібліогр.: 10 назв.
65.           Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України. – 2005. — № 8. – С. 25-30.
66.           Володін С. А. Державна підтримка інноваційної діяльності та створення наукоємного ринку // Вісн. аграрн. науки. – 2005. — № 7. – С. 11-16.
67.           Жилінська О. І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О. І. Жилінська, Д. В. Чебекус // Фінанси України. – 2005. — № 7. – С. 57-67.
68.           Шуміхін В. Технополіси – двигун інноваційного розвитку регіонів / В. Шуміхін, Е. Захарченко // Інтелект. власність. – 2005. — № 7. – С. 32-37.
69.           Касич А. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України // Схід. – 2005. — № 6. – С. 3-8.
70.           Атаманова Ю. До питання створення механізму правового регулювання національної інноваційної системи України // Інтелект. капітал. – 2005. — № 5. – С. 9-15.
71.           Орлюк О. Економіко-правові засади формування в Україні національної інноваційної системи // Інтелект. капітал. – 2005. — № 5. – С. 3-8.
72.           Фоменко Д. Ефективний державний механізм в інноваційній сфері економіки України: пошук шляхів формування // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. — № 4. – С. 241-245.
73.           Спасибо-Фатєєва І. Правовий аспект інновацій в українських реаліях // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2005. — № 4. – С. 15-22.
74.           Рижинкова О. П. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційних процесів в економіці України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. — № 4. – С. 211-215.
75.           Глушко О. О. Активізація НДДКР у корпораціях: світовий досвід і Україна // Економіка і прогнозування. – 2005. — № 4. – С. 67-80.
76.           Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. – 2005. — № 4. – С. 35-46.
77.           Поважний С. Ф. Участь держави і місцевих органів управління в регулюванні прикордонної торгівлі в Україні / С. Ф. Поважний, Г. М. Дроздова // Менеджер. Вісник Донец. держ. акад. упр. — 2005. — № 3 (33). — С. 5-8.
78.           Андрощук Г. А. Стимулирование инновационной деятельности в Украине: финансово-кредитный механизм // Проблеми науки. – 2005. — № 3. – С. 22-27.
79.           Соловьев В. П. О некоторых противоречиях в системе законодательного обеспечения развития инновационных структур в Украине // Проблеми науки. – 2005. — № 3. – С. 7-14.
80.           Бут А. П. Інноваційна модель економіки України: передумови та перспективи становлення // Науково-техн. інформація. – 2005. — № 3. – С. 15-18.
81.           Гордієнко Я. Я. Керована інноваційна модель – шлях України до євроінтеграції // Наук.-техн. інформація. – 2005. — № 2. – С. 22-26.
82.           Лутай В. С. Про синергетичну парадигму «руху на випередження» та входження України в цей рух : [нові технології, інновації] // Практ. філософія. – 2005. — № 2. – С. 51-60.
83.           Попудрібко О. В. Правові аспекти реалізації інноваційних проектів в Україні // Наук.-техн. інформація. – 2005. — № 2. – С. 20-22.
84.           Технологічні парки України // Наука та інновації. – 2005. — № 2. – С. 97-108.
85.           Ковальчук В. Основні риси національної моделі інноваційного розвитку України // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. — № 1. – С. 24-34.
86.           Скиба М. Державне управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. — № 1. – С. 224-231.
87.           Жукович І. А. Інноваціна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми / І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова // Статистика України. – 2005. — № 1. – С. 24-29.
88.           Ф76931 72 У45 Семиноженко В. Формування і реалізація державної інноваційної політики України: пріоритети та шляхи забезпечення // Українсько — македонський науковий збірник / НАН України; Македон. АНМ. — К., 2005. — Вип.1. – С. 85-91.
89.           Яфінович О. Б. Теорії економічного зростання як методологічна основа політики інноваційного розвитку в Україні // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2004. – Вип. 70. – С. 60-64.
90.           Алексеєнко Л. М. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2004. – Вип. 69. – С. 15-17.
91.           Юркевич О. М. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2004. — № 12. – С. 46-49.
92.           Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України. – 2004. — № 11. – С. 69-76.
93.           Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки // Економіка України. – 2004. — № 11. – С. 34-41.
94.           Баляснікова Є. В. Передумови створення інноваційної моделі розвитку економіки України // Актуал. проблеми економіки. – 2004. — № 10. – С. 127-134.
95.           Катаєв О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України. – 2004. — № 10. – С. 67-70.
96.           Паладій М. Інноваційний шлях розвитку українського суспільства потребує нової економічної стратегії // Інтелект. власність. – 2004. — № 9. – С. 3-6.
97.           Соснін О. Інновації крізь призму сьогоденних реалій [в Україні] // Наук. світ. – 2004. — № 9. – С. 8-12.
98.           Клименко В. Технологическая парадигма. Государственная инновационно-инвестиционная политика экономического роста в Украине // Металл. – 2004. — № 9. – С. 12-15.
99.           Гаман М. Державна підтримка фінансування інновацій // Економіка України. – 2004. — № 8. – С. 44-49.
100.       Ковальчук С. С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України // Фінанси України. – 2004. — № 7. – С. 96-103.
101.       Гаман М. Особливості поєднання ринкових і державних методів стимулювання науково-технологічної діяльності // Упр. сучас. містом. – 2004. — № 7/9. – С. 140-148.
102.       Власюк О. Основи стратегії інноваційного розвитку України // Інтелект. власність. – 2004. — № 7. – С. 27-29.
103.       Гончаренко М. Чинники ефективності інноваційної політики України // Інтелект. власність. – 2004. — № 5. – С. 6-9.
104.       Томашевський Д. Український ринок інновацій вже існує // Економіст. – 2004. — № 5. – С. 88-89.
105.       Деркач М. Структурно-інноваційна перебудова економіки України: проблеми, пріоритети та перспективи розвитку // Економіст. – 2004. — № 5. – С. 12-14.
106.       Коржавін К. М. Компьютерна модель розвитку України (інноваційний аспект) // Наук.-техн. інформація. – 2004. — № 4. – С. 25-29.
107.       Щедріна Т. І. Ринок інновацій та шляхи його розвитку [в Україні] // Економіка і прогнозування. – 2004. — № 4. – С. 109-118.
108.       Гаман М. В. Ефективність інноваційної політики держави // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. — № 4. – С. 56-60.
109.       Шарко М. В. Стратегія розвитку національної інноваційної системи України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. — № 4. – С. 24-31.
110.       Жиляев И. Б. Эволюция современной научно-технической политики Украины // Проблеми науки. – 2004. — № 4. – С. 2-6.
111.       Гаман М. Державна стратегія розбудови національної системи інноваційного бізнесу // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. — № 3. – С. 199-206.
112.       Шаповалова Л. А. Фінансове забезпечення науково-технічних послуг в Україні // наук.-техн. інформація // Наук.-техн. інформація. – 2004. — № 3. – С. 45-48.
113.       Бражко О. В. Формування ринку інновацій в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2004. — № 3. – С. 14-19.
114.       Гриньов Б. В. Проблеми формування інноваційної системи в Україні // економіка і прогнозування. – 2004. — № 3. – С. 127-138.
115.       Высоцкий Д. Концептуальные подходы к формированию оптимальной модели инновационного развития экономики Украины // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. — № 2. – С. 52-57.
116.       Гаман М. Особливості державного управління у сфері інноваційної діяльності // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. — № 2. – С. 158-165.
117.       Олійник О. С. Інноваційна діяльність та охорона інтелектуальної власності в Україні // Економіка і прогнозування. – 2004. — № 2. – С. 60-75.
118.       Ревуцький С. Формування правових засад при переході економіки України на інноваційну модель розвитку // Інтелект. капітал. – 2004. — № 1. – С. 30-34.
119.       Трансфер українських технологій // Наук.-техн. інформація. – 2004. — № 1. – С. 53-56.
120.       Долішній М. І. Організаційно-економічні напрямки активізації інноваційної діяльності в Україні: регіональні аспекти // Регіон. економіка. – 2004. — № 1. – С. 48-54.
121.       Голіков В. І. Наміри, реалії, можливості та шляхи реалізації інноваційної стратегії розвитку економіки України // Економіка і прогнозування. – 2004. — № 1. – С. 31-38.
122.       Соловйов В. П. До діалектики інноваційної політики України / В. П. Соловйов, О. С. Попович // Наук.-техн. інформація. – 2004. — № 1. – С. 46-49.
123.       Копнов М. Инновационный процесс в технопарках Украины // Справочник экономиста. – 2004. — № 1. – С. 10-15.
124.       Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки // Економіка України. – 2004. — № 1. – С. 16-20.
125.       Гаман М. Світовий досвід стимулювання інновацій та можливості його застосування в Україні // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. — № 1. – С. 213-217.
126.       905126 65.9(4Укр) И66 Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки // Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський [та ін.]. — К. : Знання України, 2004. – С. 148-159.
127.       905126 65.9(4Укр) И66 До проблеми загальнонаціональної інно-high-tech мережі (технопарки, інновац. порти, інно-терри) // Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський [та ін.]. — К. : Знання України, 2004. – С. 306-313.
128.       909048 65.9(4Укр)-55 Ю83 Юрченко Л. І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін : навч. посіб. для студентів вузів / Л. І. Юрченко. — К. : ВД "Професіонал", 2004. – Із змісту: Головні економічні ознаки технологічної революції. – С. 74-83; Державне управління в області технологічного прогресу. – С. 129-171; Українська практика запровадження прогресивних технологічних систем — С. 140-151.
129.       Федоренко В. Г. Інноваційна і інвестиційна стратегія України // Фонд. рынок. – 2003. — № 30. – С. 20-31.
130.       Федоренко В. Г. Ефективність виробництва і інновації в Україні / В. Г. Федоренко, В. В. Федчишина // Фонд. рынок. – 2003. — № 19. – С. 22-29.
131.       Одотюк І. В. Основні прогнозні сценарії розвитку сектора високих технологій в Україні // Проблеми науки. – 2003. — № 10. – С. 21-25.
132.       Махмудов А. Инновационная политика в Украине / А. Махмудов, В. Найденов // Економіст. – 2003. — № 9. – С. 59-63.
133.       Фісун А. О. Інноваційна стратегія як фактор інтенсивного розвитку економіки України // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. — № 7/8. – С. 65-70.
134.       Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: методологія і досвід / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Економіка України. – 2003. — № 6. – С. 14-19.
135.       Поплавська Ж. Інноваційний процес в Україні: реалії і можливості / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Вісн. НАН України. – 2003. — № 6. – С. 12-20.
136.       Гусєв В. Державна інноваційна політика: аспект інтернаціоналізації // Економіка України. – 2003. — № 6. – С. 77-84.
137.       Чубукова О. Ю. Экономико-математическое моделирование процессов инновационного развития Украины // Проблеми науки. – 2003. — № 5. – С. 11-15.
138.       Бідзюра І. Інноваційна стратегія українських реформ // Людина і політика. – 2003. — № 5. – С. 123-130.
139.       Журавський В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України // Право України. – 2003. — № 4. – С. 3-5.
140.       Гуржій А. Перспективи розвитку системи технологічних парків в Україні // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2003. — № 4. – С. 139-148.
141.       Землянкін А. І. Науково-правові основи регулювання інноваційної діяльності в Україні // Регіон. економіка. – 2003. — № 4. – С. 28-35.
142.       Нежиборець В. Проблеми правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні // Інтелект. капітал. – 2003. — № 4. – С. 24-30.
143.       Бубенко П. Т. Наука та інноваційний процес в Україні // Проблеми науки. – 2003. — № 4. – С. 8-12.
144.       Бубенко П. Т. Направления практической деятельности по созданию основ инновационной экономики [Украины] // Проблеми науки. – 2003. — № 3. – C. 9-17.
145.       Безчасный Л. Инновационная модель экономического развития Украины / Л. Безчасный, В. Мельник // Журн. европ. экономики. – 2003. – Т. 2, № 3. – С. 331-344.
146.       Гусєв В. Фактори інтеграції та глобалізації у формуванні державної інноваційної політики / В. Гусєв, Г. Литвинов // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2003. — № 3. – С. 212-221.
147.       Онищук Л. Гуманістична спрямованість інноваційної діяльності [в Україні] // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 92-96.
148.       Гусєв В. Державна інноваційна політика у форматі національної системи // Вісн. УАДУ. – 2003. — № 2. – С. 102-108.
149.       Мартиненко В. Формування інноваційного процесу в Україні: методологічний аспект // Вісн. УАДУ. – 2003. — № 2. – С. 84-91.
150.       Гаман М. Механізми державної підтримки інноваційного розвитку економіки // Вісн. УАДУ. – 2003. — № 2. – С. 59-66.
151.       Александрова В. П. Пріоритети технологічного розвитку економіки України // Економіка і прогнозування. – 2003. — № 1. – С. 70-85.
152.       Дацій О. І. Державна підтримка інновацій // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2003. — № 1. – С. 39-43.
153.       Алейнікова О. В. Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. – 2003. — № 1. – С. 4-7.
154.       Александров В. Державна підтримка сфери інноваційної діяльності в Україні: структура інститутів та послуг / В. Александров, В. Гусєв // Вісн. УАДУ. – 2003. — № 1. – С. 118-127.
899782 65.049(4Укр) З-33 Запоточний І. В. Державне управління інноваційною політикою // Державне регулювання регіональної економіки : навч. посіб. / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко ; за ред. В. І. Захарченка. — Х. : Одіссей, 2003. –