1.      986153 65.5 К89 Кузьмін О. Є. Глобальна економіка : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин ; МОН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 300 с. — Бібліогр.: с. 288-297 (169 назв). – Із змісту: Економічна природа глобальних трансформацій. — С. 5-45.

2.      Ф85553 66.4(4Укр) З-78 Зовнішня політика України, 2014: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / за ред. Г. М. Перепелиці, О. В. Потєхіна ; [авт. В. І. Головченко та ін.]. — К. : Стилос, 2015. — 328 с. – Із змісту: Україна в міжнародному економічному співробітництву / В. М. Мовчан. — С. 63-96.

3.      Борисенко О. П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України / О. П. Борисенко // Аспекти публ. упр. — 2015. — № 10. — С. 11-17. — Бібліогр.: 8 назв.

4.      Гаврилко П. П. Глобалізація як вектор світового структурного розвитку / П. П. Гаврилко // Формування ринк. відносин в Україні. — 2016. — № 7/8. — С. 17-20 (№ 8). — Бібліогр.: 12 назв.

5.      Геєць В. М. Чому знову настав час починати спочатку? : [екон. політика України в умовах глобалізації] / В. М. Геєць // Економіка України. — 2017. — № 5/6. — С. 31-38. — Бібліогр.: 6 назв.

6.      Головченко Н. З. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методичні підходи / Н. З. Головченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010. — № 2. — С. 66-71. — Бібліогр.: 16 назв.

7.      Жаліло Я. А. Економічні засади державного суверенітету в глобалізованому світі / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка // Стратегічні пріоритети. — 2011. — № 2. — С. 73-83. — Бібліогр.: 46 назв.

8.      Зварич Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Р. Зварич // Журн. європ. економіки. — 2016. — Т. 15, № 4. — С. 407-423. — Бібліогр.: 30 назв.

9.      Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи / Петро Куцик [та ін.] // Економіст. — 2017. — № 2. — С. 11-19. — Бібліогр.: 24 назви.

10.  Мариніна С. В. Національні економічні інтереси як фактор розвитку регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі / С. В. Мариніна // Формування ринк. відносин в Україні. — 2017. — № 2. — С. 23-27. — Бібліогр.: 10 назв.

11.  Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Т. Мельник // Вісник КНТЕУ. — 2016. — № 4. — С. 38-55. — Бібліогр.: 14 назв.

12.  Радєва М. М. Україна в глобальній економіці: виклики і можливості / М. М. Радєва // Економіка та держава. — 2012. — № 3. — С. 8-11. — Бібліогр.: 14 назв.

13.  Романова Т. В. Економічна функція держави в умовах глобалізації світових інтеграційних процесів / Т. В. Романова, С. В. Романов // Економіка та держава. — 2012. — № 6. — С. 40-41. — Бібліогр.: 6 назв.

14.  Семенченко Н. В. Глобалізація світових економічних процесів та її вплив на економічну безпеку підприємств України / Н. В. Семенченко // Формування ринк. відносин в Україні. — 2014. — № 3. — С. 13-18. — Бібліогр.: 20 назв.

15.  Середа В. Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації / В. Середа, Л. Мартинюк // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2013. — № 10 (151). — С. 62-66. — Бібліогр.: 20 назв.

16.  Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2017. — № 1. — С. 17-20. — Бібліогр.: 6 назв.

17.  Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співтовариства / Н. П. Чорна // Формування ринк. відносин в Україні. — 2017. — № 2. — С. 13-18. — Бібліогр.: 7 назв.