1. Бурлака В. Г. Проблемы и пути повышения конкурентоспособности экономики Украины // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 12. — С. 5-11.
 2. Галиця І. Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах «економіки стресу» // Вісн. НАН України. – 2007. — № 11. – С. 32-37.
 3. Фірсова С. Г. Проблеми розвитку конкурентоспроможної економіки країни // Формування ринк. відносин в Україні. — 2007. — № 11 (78). — С. 25-28.
 4. Пенькова О. Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 11. — С. 26-31.
 5. Марцин В. С. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків та місце в ньому держави // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. — № 10. – С. 3-9.
 6. Бодров В. Г. Основи конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 67-74. — Бібліогр.: 8 назв.
 7. Романенко В. Конкуренція і конкурентоспроможність // Вісн. НАН України. – 2007. — № 8. – С. 14-17.
 8. Крючкова І. Лозанський вердикт. наскільки конкурентоспроможна Україна // Консалтинг в Україні. – 2007. — № 7. – С. 6-8.
 9. Бєлєнький П. Дослідження проблем конкурентоспроможності // вісн. НАН України. – 2007. — № 5. – С. 9-23. – Бібліогр.: 17 назв.
 10. Мусіна Л. О. Інноваційна складова стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки України // Наук.-техн. інформація. – 2007. — № 4. – С. 8-15.
 11. Макара О. В. Конкурентоспроможність економічного середовища в Україні. Порівняльний аналіз рейтингів окремих країн // Економіка і прогнозування. — 2007. — № 2. — С. 43-56.
 12. Шнипко О. С. Національний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і конкурентоспроможність // Економіка і прогнозування. — 2007. — № 1. — С. 116-129. — Бібліогр.: 26 назв.
 13. Багрова І. В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І. В. Багрова, О. Г. Нефедова // Вісн. екон. науки України. – 2007. — № 1. – С. 11-16.
 14. Павлов К. В. Інтенсифікація виробництва як фактор підвищення конкурентоздатності продукції // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту управління. – 2007. — № 1. – С. 112-122.
 15. 939064 65.9(4Укр)8 Г65 Гончаров Ю. В. Міжнародна конкурентоспроможність економіки України //Світ. Європа. Україна. Трансформація економіки та інтеграція / Ю. В. Гончаров, Ю. О. Петін, О. М. Сальник ; за ред. Ю. В. Гончарова. — К. : Знання України, 2007. – 5С. 310-355.
 16. 929266 65.9(4Укр)-801 Э40 Конкурентоспроможність продукції // Економіка та організація виробництва : підручник / за ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – С. 547-574.
 17. Войнаренко М. Економічна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України // Економіст. – 2006. — № 12. – С. 25-28.
 18. Дергачева В. Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики // Економіст. – 2006. — № 11. – С. 33-36.
 19. Марущак В. Особливості національної конкурентоспроможності / В. Марущак, Є. Степанюк // Політика і час. – 2006. — № 10. – С. 18-21.
 20. Гончарова Н. П. Концептуальные параметры конкурентоспособности национальной экономики // Актуал. проблеми економіки. – 2006. — № 8. – С. 43-54.
 21. Кіндзерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2006. — № 8. – С. 19-29.
 22. Бадрак О. Поліпшення конкурентної позиції України засобами фіскальної політики // Економіка України. – 2006. — № 2. – С. 13-19.
 23.  Буділовська В. В. Аналіз поняття "конкуренція" // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 4. — С. 421-423. — Бібліогр.: 18 назв.
 24. Огліх В. Формування оптимального випуску нової продукції з урахуванням її конкурентоспроможності // Вісн. КНТЕУ. – 2006. — № 4. – С. 77-85.
 25. Гуменюк О. Конкурентний потенціал України: динаміка структурних і якісних змін // Вісн. ТДЕУ. – 2006. — № 3. – С. 60-67.
 26. Дідківська Л. Методологічні підходи до трактування категорії «економічна конкуренція» ат їх практичне значення // Конкуренція. – 2006. — № 2. – С. 29-34.
 27. Посвятенко Т. І. Умови формування конкурентного середовища // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. — № 2. – С. 211-215.
 28. Рада конкурентоспроможності України інформує // наука та інновації. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 113-127.
 29. Товмасян В. Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. — № 2. – С. 22-28.
 30. Мороз В. М. Вплив корупції на конкурентоспроможність ринкового середовища України // Менеджер. Вісн. Донец. держ. ун-ту управління. – 2006. — № 1. – С. 179-185.
 31. Черваньов Д. М. Науково-технічна конкурентоспроможність країни: підходи до визначення / Д. М. Черваньов, О. І. Жилінська // Наука та наукознавство. — 2006. — № 1. — С. 15-27. — Бібліогр.: 18 назв.
 32. Цьомик Ю. В. Державне регулювання конкурентоспроможності економіки // Держава та регіони. Мерія: Економіка та підприємництво. – 2006. — № 1. – С. 274-277.
 33. Мартьянов О. І. Конкурентоспроможність економіки України у дзеркалі газової кризи // Стратегія розвитку України. – 2006. — № 1. – С. 38-43.
 34. Шнипко О. С. Державна підтримка вітчизняного виробника як засіб забезпечення його конкурентоспроможності // Фінанси України. – 2005. — № 11. – С. 52-60.
 35. Шедяков В. Є. Конкурентоспроможність національного проекту економічного розвитку в інформаційну епоху // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. — № 10. – С. 16-22. – Бібліогр.: 22 назви.
 36. Попова В. В. Переваги і обмеження факторної конкуренції // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. — № 5. – С. 88-95.
 37. Дідківська Л. Актуальні проблеми конкурентної політики української держави // Вісн. КНТЕУ. – 2005. — № 4. – С. 13-21.
 38. Дегтяр А. Змістовно-методологічне наповнення конкурентної політики як дефініції / А. Дегтяр, В. Мороз // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. — № 3. – С. 72-77.
 39. Костусєв О. О. Інституціональні фактори, що обмежують конкуренцію в Україні // Конкуренція. – 2005. — № 3. – С. 4-9.
 40. Рафальська В. А. Вплив конкурентного середовища на якість продукції // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. — № 2. – С. 135-138.
 41. Задорожна Н. Поняття конкурентних переваг // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. — № 1. – С. 100-103.
 42. Шнипко О. С. Конкуренція як специфічна форма конфлікту і співіснування суб’єктів ринку // Економіка і прогнозування. – 2005. — № 1. – С. 33-44.
 43. Кривега Л. Д. Конкуренція як соціальне явище: український контекст // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2004. — № 63/65. – С. 148-149.
 44. Кривега Л. Д. Конкуренція як соціальне явище: український контекст / Л. Д. Кривега, О. С. Александрова // Культурол. вісн. Нижньої Наддніпрянщини. – 2004. – Вип. 13. – С. 72-74.
 45. Євнук Л. А. Окремі випадки прояву та методи формування конкурентоздатності продукції // Обладнання та техніка для села. – 2004. — № 11. – С. 23-26.
 46. Белецкая И. И. Конкурентоспособность в ее современной трактовке // Актуал. проблеми економіки. – 2004. — № 10. – С. 81-88.
 47. Кулішенко В. Ознаки недобросовісної конкуренції // підприємництво, госп-во і право. – 2004. — № 9. – С. 32-35.
 48. Савчук С. И. Уровень конкурентоспособности и результаты конкурентной борьбы: проблема коректного использования показателей // Актуал. проблеми економіки. – 2004. — № 6. – С. 124-131.
 49. Бойчук В. М. Формування конкурентних стратегій в економіці України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. — № 6. – С. 23-25.
 50. Литвин О. підвищення конкурентоздатності продукції в умовах ринкової економіки // Інтелект. капітал. – 2004. — № 5. – С. 33-36.
 51. Кульпінська Л. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті інтеграційних процесів // Вісн. КНТЕУ. – 2004. — № 5. – С. 87-98.
 52. Харченко П. Г. Критерії добросовісної конкуренції // Конкуренція. – 2004. — № 4. – С. 28-33ю
 53. Тиранська Г. Як взнати правду про конкурента // Подат. планування. – 2004. — № 3. – С. 41-44.
 54. Деркач М. Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації // Конкуренція. – 2004. — № 2. – С. 22-27.
 55. Струк В. Через конкуренцію – до прискореного економічного зростання // Конкуренція. – 2004. — № 2. – С. 33-37.
 56. Мельниченко О. Цілісна система захисту конкуренції // Конкуренція. – 2004. — № 2. – С. 57-63.
 57. Смолін І. Стратегічна небезпечність конкурента та формати її визначення // Конкуренція. – 2004. — № 2. – С. 47-51.
 58. Гончарук Т. І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуал. проблеми економіки. – 2004. — № 2. – С. 130-145.
 59. Мазаракі А. Конкурентна політика: наукове забезпечення і кадри // Конкуренція. – 2004. — № 1. – С. 2-3.
 60. Костусєв О. Стан конкурентного середовища в економіці України / О. Костусєв, М. Пугачова // Конкуренція. – 2004. — № 1. – С. 10-18.
 61. Захарченко В. І. Конкуренція як фактор територіального зосередження спеціалізованого виробництва // Укр. геогр. журн. – 2004. — № 1. – С. 33-37.
 62. 905126 65.9(4Укр) И66 Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський [та ін.]. — К. : Знання України, 2004. – Із змісту: Національна ідея конкурентоспроможності – концептуальний базис стратегії економічного зростання інноваційного типу — С. 108-120; У пошуках конкурентоспроможності економічної моделі України. – С. 120-148.
 63. 917117 65.9(4Укр) К85 Крючкова І. В. Конкурентоспроможність економіки України // Структурні чинники розвитку економіки України / І. В. Крючкова ; НАНУ, Ін-т екон. прогнозування. — К. : Наук. думка, 2004. – С. 148-182.
 64. Гражевська Н. І. Розвиток конкурентних засад внутрішнього ринку в трансформаційній економіці // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2003. — № 66/67. – С. 18-19.
 65. Харченко Т. В. Якість товарів у системі факторів забезпечення конкурентоспроможності продукції // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2003. — № 66/67. – С. 75-77.
 66. Кобиляцький Л. С. Інноваційний підхід до забезпечення конкурентоздатності національної економіки // Фонд. рынок. – 2003. — № 31. – С. 21-25.
 67. Яхно О. Конкуренция за эпоху «После Кучмы» // Фин. консультация. – 2003. — № 20. – С. 4-7.
 68. Борисенко З. Перше десятиріччя конкурентної політики в Україні // Економіка України. – 2003. — № 11. – С. 4-8.
 69. Лищишин М. Створення конкурентоспроможних товарів і технологій на основі винаходів в умовах ринкової економіки України // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. — № 11. – С. 27-29.
 70. Грозна В. В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС // Актуал. проблеми економіки. – 2003. — № 11. – С. 130-140.
 71. Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. – 2003. — № 7. – С. 4-11 ; № 8. – С. 13-19.
 72. Швиданенко О. А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційнійсть // Актуал. проблеми економіки. – 2003. — № 8. – С. 145-153.
 73. Борисенко З. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України. – 2003. — № 6. – С. 19-26.
 74. Безух О. Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. — № 5. – С. 24-27.
 75. Костусєв О. Конкуренція і монополія в їх історичній динаміці // Економіст. – 2003. — № 5. – С. 86-89.
 76. Ковальчук О. В. Інвестиційна конкурентоспроможність економіки України // Проблеми науки. – 2003. — № 4. – С. 25-31.
 77. Сухоруков В. Недобросовісна конкуренція: порушення і покарання // Інтелект. власність. – 2003. – 2003. — № 4. – С. 22-25.
 78. Мельник А. О. Конкурентне середовище та його класифікація // Вісн. Акад. екон. наук України. – 2003. — № 2. – С. 146-150.
 79. Лозова Г. Вплив глобалізації на формування конкурентного середовища в Україні // Конкуренція. — 2003. – № 1. – С. 25-28.
 80. Маляренко В. Роль судової влади у захисті економічної конкуренції // Конкуренція. – 2003. — № 1. – С. 2-3.
 81. Вачевський М. В. Конкуренція і конкурентоздатність товарів при використанні об’єктів інтелектуальної власності // Актуал. проблеми економіки. – 2003. — № 1. – С. 38-46.
 82. 900447 65.050.9(4Укр) Р68 Українська модель конкурентоспроможності економіки // Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б. Є. Кваснюка ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. — К. ; Х. : Форт, 2003. – С. 97-125.