(2013)

Механізм розробки інвестиційної стратегії підприємства

1. 907948    Балацький О. Ф. Управління інвестиціями : навч. посібник для вузів / 
    65.9(4Укр)-56    О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, М. О. Соколов. — Суми : Унів. кн., 
    Б20    2004. — 240 с.
        С. 10-20: Інвестиційна стратегія підприємства [в т.ч. основні етапи розробки і 
             реалізації].

2. 910087    Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
    65.5-56    К. : Эльга : Ника-Центр, 2004. — Т.1. — 672 с.
    Б68    С. 360-450: Инвестиционная стратегия предприятия : [сущность, принципы и 
                 методы разработки, оценка и контроль реализации]. 

3. 928250    Бланк И. М. Финансовая стратегия предприятия : учеб. курс. — К. : 
    65.526    Ника-Центр, 2006. — 520 с.
    Б68    С. 178-210: Общие основы разработки инвестиционной стратегии предприятия.

4. 963988    Гулько Л. Г. Інвестиційний аналіз : навч. посібник / Л. Г. Гулько. — Львів : 
    65.5-56    Новий Світ-2000, 2011. — 264 с.
    Г94    С. 210-218: Сутність на напрямки розробки інвестиційної стратегії підприємства.

5. 963954    Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Л. М. Докієнко, 
    65.5-56    В. В. Клименко, Л. М. Акімова. — К. : Академвидав, 2011. — 408 с.
    Д63    С. 126-135: Передумови формування та етапи розроблення інвестиційної стратегії 
                 підприємства.

6. 919417    Інвестиційний менеджмент : навч. посібник для вузів / авт. кол.: В. М. Гриньова, 
    65.9(4Укр)-56    В. О. Коюда, Т. І. Лепейко та ін. — 2-ге вид., доопрац. і доп. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 
    И58    2005. – 664 с.
        С. 322-328: Ресурси інвестиційної стратегії підприємства.

7. 906533    Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / [В. М. Гриньова, В. О. Коюда, 
    65.9(4Укр)-56    Т. І. Лепейко та ін. ; під заг. ред. В. М. Гриньової]. — Х. : ВД " ІНЖЕК", 
    И58    2004. — 368 .
        С. 145-174: Інвестиційна стратегія підприємства.

8. 934396    Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособие для 
    65.5-56    вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : КНОРУС, 2007. — 192 с.
    Л29    

9. 903403    Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : підручник / А. А. Пересада, 
    65.5-56    Ю. М. Коваленко, С. В. Онікієнко. — К. : КНЕУ, 2003. — 488 с.
    П27    С. 410-422: Цілі інвестиційної стратегії.

10. Ф78770    Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К. : Лібра, 2002. — 472 с.
    65.9(4Укр)-56    
      П27                    С. 240-250: Прогнозування інвестиційної стратегії.
    

11. 949213    Польшаков В. І. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник для вузів / 
      65.9(4Укр)-56    В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. — К. : Кондор, 2009. — 172 с.
      П53    С. 24-28: Розробка інвестиційної стратегії підприємства.

12. 938671    Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник для вузів. — К. : 
      65.5-56    Знання, 2007. — 432 с.
      П68    С. 118-154: Розроблення інвестиційної стратегії підприємства.

13. 933437    Пріб К. А. Інвестування : навч. посібник для дистанційного навчання. — К. : Ун-т 
    65.9(4Укр)-56    "Україна", 2007. — 264 с.
    П75    С. 176-180: Порядок розроблення інвестиційної стратегії підприємства.

14. Ф68107    Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов / В. П. Савчук 
      65.5-56    [и др.]. – К. : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.
      С13    С. 13-17: Инвестиционная стратегия и инвестиционная деятельность 
             предприятий.

15. 944228    Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організації : підручник для вузів. — К. : 
    65.050.010    Персонал, 2008. — 496 с.
    С47    С. 327-340: Інвестиційна стратегія.

16. 953490    Хазанович Э. С. Инвестиционная стратегия : учеб. пособие / Э. С. Хазанович, 
      65.9(4Рос)-56    А. М. Ажлуни, А. В. Моисеев. — М. : КНОРУС, 2010. — 304 с.
      Х15    С. 142-264: Формирование инвестиционной стратегии.

17. 925689    Череп А. В. Інвестознавство : навч. посібник для вузів. — К. : Кондор, 2006. – 400 с.
      65.5-56    С. 137-174: Інвестиційна стратегія суб’єкта господарювання.
      Ч-46

18. Марцин В. С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 9. — С. 57-65.

19. Пожуєва Т. О. Вибір та реалізація інвестиційної стратегії підприємства / Т. О. Пожуєва, О. М. Іванченко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 407-409.

20. Хрущ Н. А. Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С. 45-52.