(2014 р.)

Моделирование доходов местных бюджетов

1.  891325   Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський.
     65           — К. : КНЕУ, 2003. – 406 с. 
     В54        С. 138-149: Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику 
                   [на прикладі держ. бюджету].
 
2.  963640            Воробйов Ю. М. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах 
     65.9(4Укр)26 підвищення самостійності регіонів : моногр. / Ю. М. Воробйов, І. А. Когут. — 
     В75                 Мелітополь : Вид-во буд. ММД, 2012. — 250 с.
                             С. 187-197: Методика прогнозування доходів місцевих бюджетів на основі оцінки 
                             податкового потенціалу регіону.
 
3.  920856            Лук'яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: 
     65.9(4Укр)26 принципи та інструменти. — К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2004. — 244 с.
     Л84                 С. 390-413: Розробка комплексних економетрічних моделей основних статей 
                             надходжень до місцевих бюджетів.
 
4.  967432            Солодухін С. В. Методи та моделі бюджетно-податкової політики управління 
     65.049(4Укр) економікою регіону : моногр. / С. В. Солодухін, В. В. Хорошун. — Запоріжжя : 
     С60                 ЗДІА, 2012. — 332 с.
                            С. 203-222: Моделювання процесів планування дохідної частини місцевого бюджету.
 
5.  915992              Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / М. В. Чечетов, 
     65.9(4Укр)261 Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна. — Х. : ВД"ІНЖЕК", 2004. — Ч.1. – 560 с.
                               Ч-57 С. 152-154: Моделювання доходів бюджету.
 
6.  Бадида М. П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів // Формування ринк. відносин в Україні. — 2009. — № 4. — С. 66-70.
 
7.  Гавриленко А. С. Моделювання оптимальної структури доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 7-8. — С. 162-165 (№ 8).
 
8.  Лебеда Г. Б. Методичні підходи до побудови комплексу моделей прогнозування доходів бюджету // Агросвіт. — 2012. — № 23. — С. 19-23.
 
9.  Падалка В. М. Економічні моделі як засіб прогнозування доходів регіональних бюджетів / Падалка В. М., Михайлик Ю. О., Крипивна В. І. // Фінанси України. – 1999. — № 6. – С. 8-18.
 
10  Сошка Н. В. Економіко-математичне моделювання доходів місцевих бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. — № 1. – С. 54-57.