(2017)

 1. Об отношениях Украины с Европейским Союзом // БИКИ. — 2010. — 4 дек. (№ 139).

 2. Ткачук О. В. Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом / О. В. Ткачук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 48-55.

 3. Зінківський С. В. Перспективи інтеграції України до Євросоюзу на сучасному етапі розвитку // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 5. — С. 40-43.

 4. Сібекіна А. Ю. Різновиди асоційованих формувань та реальність укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2010. — № 4/5. — С. 98-104.

 5. Кобута І. В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / І. В. Кобута // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 31-38.

 6. Бурлай Т. В. Інституційні обмеження на шляху конвергенції економік України та ЄС / Т. В. Бурлай // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 3. – С. 5-9.

 7. Бабець І. Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах Євроінтеграції / І. Г. Бабець // Держава та регіони.Серія: Державне управління.. – 2010. – № 2. – С. 131-135. – Бібліогр.: 14 назв.

 8. Киризюк С. В. Нові виклики для аграрного сектора у світлі формування зони вільної торгівлі Україна — ЄС / С. В. Киризюк // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 13–141.

 9. Ф80576 66.4(4Укр) З-78 Мовчан В. М. Економічна інтеграція і кооперація України та ЄС // Зовнішня політика України-2009: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. — К., 2010. — С. 171-201.

 10. 957660 66.4(4Укр) У45 Щербина С. Торгово-економічні зв’язки з Європейським Союзом у контексті геоекономічних змін // Україна і світ: прагнення змін. — К., 2010. — С. 375-392.

* * *

 1. Пирани С. Украине необходимо долгосрочное сотрудничество с ЕС, а не разовый кредит // Фонд. рынок. — 2009. — № 29. — С. 2-5.

 2. Бабанін О. С. Проблеми і перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / О. С. Бабанін // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 219-224. – Бібліогр.: 9 назв.

 3. Цирфа Ю. Крок до енергетичного союзу з ЄС як привід провчити всіх // Віче. — 2009. — № 4. — С. 13-14.

 4. Кобилянська А. Економічна інтеграція й кооперація України та ЄС: підсумки 2009 року // International Review. — 2009. — № 4. — С. 3-27.

 5. Москалик Р. Я. Вплив відкритості технологічно інтенсивної торгівлі України на формування зони вільної торгівлі з ЄС / Р. Я. Москалик // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3(12). – С. 143-150. – Бібліогр.: 10 назв.

 6. Покрещук О. О. Сучасні економіко-правові аспекти антидемпінгового регулювання ЄС та України / Покрещук О. О., Гарасим Ю. Й. // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2009. — № 3. — С. 5-10.

 7. Гуцал С. А. Вплив процесу реформування ЄС на перспективи європейської інтеграції України / С. А. Гуцал // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2(11). – С. 239-245. – Бібліогр.: 10 назв.

 8. Відносини Україна-ЄС у фокусі енергетичної безпеки // International Review. — 2009. — № 1. — С. 1-56.

 9. 966953 66.4(4Укр) Д43 Дзяд О. В. Напрямки співробітництва України з ЄС у транспортній сфері // Дзяд О. В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України / О. В. Дзяд, О. М. Рудік. — К., 2009. — С. 561-565.

 10. 966953 66.4(4Укр) Д43 Дзяд О. В. Значення спільної сільськогосподарської політики [ЄС] для України // Дзяд О. В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України / О. В. Дзяд, О. М. Рудік. — К., 2009. — С. 452-454.

 11. 966953 66.4(4Укр) Д43 Дзяд О. В. Транскордонне співробітництво України з ЄС // Дзяд О. В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України / О. В. Дзяд, О. М. Рудік. — К., 2009. — С. 213-220.

 12. 953656 65.9(4Укр) Э40 Верстяк О. Готовність вступу України у ЄС як важлива передумова інтеграції країни в світовий економічний простір // Економіка України в умовах глобалізації : монографія / за ред. І. М. Шкоди, О. В. Бабінської. — Чернівці, 2009. — С. 175-181.

 13. 952255 60.5 Г28 Геєць В. М. Україна у співвідношенні векторів інтеграції до ЄС і ШОС // Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. — К., 2009. — С. 529-563.

 14. 953656 65.9(4Укр) Э40 Верстяк О. Прогнозні оцінки розвитку зовнішньої торгівлі у процесі прискорення вступу України у ЄС // Економіка України в умовах глобалізації : монографія / за ред. І. М. Школи, О. В. Бабінської ; МОН України, Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Чернівці : Книги — XXI, 2009. – С. 182-195.

* * *

 1. Зубко Д. В. Взаємопов’язаність інтересів ЄС та України як основний чиник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові зап. Нац. ун-ту “Києво-Могилян. акад.”. — 2008. — Т. 82: Політ. науки. — С. 40-43.

 2. Наслідки інтеграції України до єдиного ринку фінансових послуг Європейського Союзу // Фінансовий ринок України. – 2008. – № 12. – С. 16-18.

 3. Примуш М. В. Проблеми і перспективи України в контексті розширення ЄС // Трибуна. — 2008. — № 11/12. — С. 21-23.

 4. Газові ринки ЄС і Україна: проблеми розвитку та інтеграції : (аналіт. доп. Центру Рамумкова) // Нац. безпека і оборона. — 2008. — № 8. — С. 3-39.

 5. Сизоненко В. О. Потенціал інноваційного співробітництва України з ЄС та механізми його реалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2008. — № 6. — С. 51-56.

 6. Масловська Л. До питання передумов інтеграції України в ЄС // Економіка України. — 2008. — № 6. — С. 72-80.

 7. Бабець І. Г. Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС / І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова // Наук.-техн. інформація. — 2008. — № 4. — С. 43-48.

 8. Гаряча Ю. П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу / Ю. П. Гаряча // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 207-211. – Бібліогр.: 17 назв.

 9. Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з ЄС // Журн. європ. економіки. — 2008. — Т. 7, № 2. — С. 162-184.

 10. Збарський В. Європейський Союз: сутність та можливість вступу України / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. – № 2. – С. 10-14 ; № 3. — С. 17-23.

 11. Румянцев А. П. Інтеграція України в інноваційний простір ЄС / А. П. Румянцев, О. І. Соколова // Стратегія розвитку України. – 2008. – № 1-2. – С. 365-369.

 12. Гончаренко Н. І. Інтеграційий вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України / Н. І. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 78-84.

 13. 944268 65.0 Л61 Липов В. В. Интегрция Украины в ЕС: гендерный аспект // Липов В. В. От архаики к постэкономике. Эволюция форм хозяйствования и развитие экономической теории : монография / В. В. Липов ; МОН Украины [и др.]. – Х. : ИНЖЭК, 2008. – С. 222-230.

* * *

 1. Кузьома О. Євровектор зовнішньої торгівля України в контексті розширення ЄС // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2007. — Вип. 98. — С. 13-16.

 2. Король В. Міжнародно-правові аспекти двосторонніх торговельно-економічних відносин стратегічних партнерів України — Європейського Союзу та Китаю / В. Король // Право України. – 2007. – № 10. – С. 137 – 141.

 3. Мовчан В. Економічна інтеграція і кооперація: Україна-ЄС (підсумки другого півріччя 2007 р.) // International Review. — 2007. — № 4. — С. 32-48.

 4. Науменко С. В. Стратегія забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до Європейського Союзу / С. В. Науменко // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 26-33.

 5. Сущенко О. Передумови поглиблення торговельних відносин між Україною та ЄС // Схід. — 2007. — № 3. — С. 7-10.

 6. Кожедуб Ю. Впровадження директив ЄС “нового підходу” — пріоритетне завдання євроінтеграції (України) // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2007. — № 3. — С. 17-22.

 7. Школа І. М. Регіональні принципи та економічні аспекти інтеграції України в Європейський Союз / І. М. Школа, О. М. Верстяк // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 222-228. – Бібліогр.: 6 назв.

 8. Виконання плану дій Україна – ЄС: оцінки експертів // Нац. безпека і оборона. — 2007. — № 2. — С. 22-31.

 9. Желюк Т. Модель интеграции Украины в Европейский Союз в системе государственной службы // Журн. европ. экономики. — 2007. — Т. 6, № 1. — С. 66-84.

 10. 939064 65.9(4Укр)8 Г65 Гончаров Ю. В. Конвергенція економіки України з економічною системою ЄС та інтеграція до ЄС // Гончаров Ю. В. Світ. Європа. Україна : Трансформація економіки та інтеграція / Ю. В. Гончаров, Ю. О. Петін, О. М. Сальник ; за ред. Ю. В. Гончарова. – К. : Знання України, 2007. – С. 403-432.

* * *

 1. Дідковська Б. В. Стан та перспективи України на товарних ринках ЄС // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. — № 12. — С. 21-25.

 2. Рябчук М. Україна – ЄС: від “віртуального” партнерства до реального співробітництва // Всесвіт. — 2006. — № 11/12. — С. 175-186.

 3. Костюк В. Партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Правова основа визнання та захисту трудових прав громадян України на ринку праці ЄС / В. Костюк, Р. Перехрест // Справочник кадровика. — 2006. — № 11. — С. 14-18.

 4. Туниця Т. До питання конвергенції України та ЄС у сфері споживання енергетичних природних ресурсів // Економіка України. — 2006. — № 8. — С. 72-78.

 5. Луць Л. Формування правового механізму взаємодії України з Радою Європи та Євросоюзом // Віче. — 2006. — № 7/8. — С. 54-57.

 6. Мікієвич М. М. Співпраця між Україгною та ЄС у сфері зовнішньої політики та безпеки: формування нових договірно-правових моделей // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2006. — № 6. — С. 92-96.

 7. Майорова І. М. Європейська інтеграція та проблеми конкурентоспроможності економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2006. — № 5. — С. 33-38.

 8. Невідома Н. І. сучасна модель відносин між Україною та ЄС // Актуал. пробл. економіки. — 2006. — № 5. — С. 151-160.

 9. Хорольський Р. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами–членами 1994 р. як джерело права Європейського співтовариства // вісн. Акад. прав. наук України. — 2006. — № 4. — С. 198-206.

 10. Бобицький Н. Нова Угода між Україною та ЄС: вибір між прагматизмом та ідеалізмом // Юрид. журн. — 2006. — № 4. — С. 117-119.

 11. Кріль М. Україна і Євросоюз: шляхи співпраці / М. Кріль // Педагогічна думка. – 2006. – № 4. – С. 3-11.

 12. Пекна Г. Б. Економічна інтеграція України до країн ЄС з позиції національної економічної безпеки // Стратегія розвитку України. — 2006. — № 2/4. — С. 35-40.

 13. Чесноков А. В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС // актуал. пробл. економіки. — 2006. — № 2. — С. 120-126.

 14. Хахлюк А. М. Економічні аспекти європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка. — 2006. — № 1. — С. 23-26.

 15. 931405 66.3(4Укр) У45 Україна-ЄС: стан і перспективи розвитку стратегічного партнерства // Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки — 2006 : [монографія] / за ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2006. – С. 463-478.

 16. 928827 65.01 Т65 Формування правових, соціальних та економічних інституціональних основ вступу України до ЄС // Трансформаційна економіка : навч. посіб. для екон. спец. вузів / за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 563-571.

* * *

 1. Кирчів А. Демократизація України у контексті розширення ЄС: сподівання і реалії // “Ї”. — 2005. — № 40. — С. 50-55.

 2. Друзенко Г. Віце-прем’ер міністр з неактуальних питань або скільки п’ятих коліс у євроінтеграційному возі України : [Україна та ЄС] // “Ї”. — 2005. — № 39. — С. 202-211.

 3. Толстая Н. М. Перспективи обміну високотехнологічною продукцією між Україною та ЄС // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2005. — Вип. 31/32. — С. 53-56.

 4. Копійка В. В. Становлення нового формату відносин між Україною та ЄС // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2005. — Вип. 31/32. — С. 7-10.

 5. Піонтковська О. В. Перспективи реалізації транзитного потенціалу України у окнтексті інтеграції до ЄС // Формування ринк. відносин в Україні. — 2005. — № 10. — С. 37-39.

 6. Вишняков О. ЄС: дискримінаційний режим у торгівлі з Україною // Право України. — 2005. — № 9. — С. 128-130.

 7. Швець С. М. Нові підходи до позиціонування глобалізації економіки України в умовах розширення ЄС // Проблеми науки. — 2005. — № 7. — С. 31-39. — Бібліогр.: 20 назв.

 8. Юрчишин В. Рух України до ЄС: домагатися не “точкових” успіхів, а системних перетворень // Нац. безпека і оборона. — 2005. — № 7. — С. 32-36.

 9. Євроінтеграція України: перші кроки нової влади. Реалізація плану дій Україна-ЄС: проблеми і перспективи : [заочн. круг. стіл] // Нац. безпека і оборона. — 2005. — № 7. — С. 2-27.

 10. Андрійчук О. Яка Україна потрібна Європейській Унії [ЄС] // Юрид. журн. — 2005. — № 5. — С. 43-45.

 11. Солоненко О. М. Інтеграція у Європейське співтовариство владних інституцій України // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. — 2005. — № 5. — С. 25-29.

 12. Фомішин С. В. економічне співробітництво з ЄС як умова інтеграції України у свіове господарство // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 5. — С. 255-262.

 13. Ляшенко Д. А. Перспективні напрями картографічних досліджень інтеграції України до ЄС // Укр. геогр. журн. — 2005. — № 3. — С. 51-59. — Бібліогр.: 27 назв.

 14. Власов В. І. Проблеми вступу України до Європейського Союзу / В. І. Власов, Р. П. Саблук // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 132-137.

 15. Кухарская Н. Украина и Европейский Союз // Мир. экономика и междунар. отношения. — 2005. — № 1. — С. 100-106.

 16. Калина М. Євроінтеграційна політика України в контексті необхідності досягнення відповідності копенгагенським критеріям ЄС // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2005. — № 1. — с. 346-352.

 17. Долинська О. Передумови входження України у спільний європейський дім // Краєзнавство. Георгафія. Туризм. — 2005. — № 1. — С. 7-15.

 18. 925644 65.9(4/8) Ч-86 Чужиков В. І. Україна і ЄС // Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / В. І. Чужиков ; МОН України, Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 201-213.

 19. Ф76898 65.9(4Укр)8 М50 Проблеми економічної інтграції України в ЄС і приєднання до ГАТТ/СОТ // Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. О. А. Кириченка. – К. : Знання, 2005. – С. 481-489.

* * *

 1. Ковальчук Н. В. Самміт Україна-ЄС у контексті Євроінтеграційного курсу України // Вісн. КНУ. Історія. — 2004. — Вип. 74/76. — С. 136-140.

 2. Перспективи діяльності України на ринках ЄС // Діл. вісн. — 2004. — № 7. — С. 10-11.

 3. Гладкий А. Обновленные рынки ЕС: (расширение Евросоюза и промышленность Украины) // ММ. Деньги и технологии. — 2004. — № 6/7. — С. 14-18.

 4. Кіш Є. Новий кордон – нова модель відносин. Інтеграція країн Центральної Європи до ЄС: геополітичні наслідки для України // Політика ічас. — 2004. — № 6. — С. 65-73.

 5. Степанюк З. Негативные аспекты расширения ЕС для аграрного комплекса Украины // Агросвіт. — 2004. — № 5. — С. 16-18.

 6. Україна на ринку ЄС : аналіт. доп. Укр. центру екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова // Діл. вісн. — 2004. — № 5. — С. 18-20.

 7. Чесноков А. Влияние процесса расширения ЕС на экономику Украины: корреляция отрицательных и положительных факторов // Журн. европ. экономики. — 2004. — Т. 3, № 4. — С. 507-514.

 8. Вербинский В. Российский синдром энергетической евроинтеграции краины // Энергет. политика Украины. — 2004. — № 3. — С. 8-15.

 9. Миллер Д. Институциональная структура привлечения капитала с точки зрения вступления Украины в Европейский Союз // Журн. европ. экономики. — 2004. — Т. 3, № 3. — С. 343-351.

 10. Колеснікова Н. І. Зовнішньоторговельні взаємовідносини між Україною та державами ЄС // Економіка АПК. — 2004. — № 2. — С. 149-152.

 11. Пухлій В. Розширення ЄС: наслідки для України // Політика і час. — 2004. — № 2. — С. 21-24.

* * *

 1. Громов В. Україна і Євросоюз: співпраця правоохоронних органів // Юрид. вісн. України. — 2003. — № 15. — С. 6-7.

 2. Жиляев И. Законодательные проблемы интеграции Украины в единую Европу // Інвестиції: практика та досвід. — 2003. — № 15. — С. 8-11.

 3. Мармозов В. Є. Адаптація законодавтсва України до acgvis Європейського Союзу: підсумки п’ятирічного шляху // Бюл. М-ва юстиції України. — 2003. — № 12. — С. 21-30.

 4. Медведєв В. Присутність України на ринку ЄС: тенденції і перспективи // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 11. — С. 41-47.

 5. Сучасний стан і тенденції присутності України на ринку ЄС // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 11. — С. 9-25.

 6. Проблеми та перспективи діяльності України на ринку ЄС // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 11. — С. 26-38.

 7. Нормативно-правові та інституційні основи торгівлі України на ринку ЄС // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 11. — С. 3-8.

 8. Гончарук А. Розширений ЄС стане найбільшим експортним ринком для українських виробників // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 11. — С. 47-50.

 9. Мармазов В. З “дорожньою картою” на шляху до ЄС / В. Мармазов, І. Піляєв // Політика і час. — 2003. — № 11. — С. 31-42.

 10. Піхоцький В. Ф. Україна-Єс: на шляху до чотирьох свобод // Бюл. М-ва юстиції України. — 2003. — № 8. — с. 23-32.

 11. Кобута І. Можливі наслідки розширення ЄС для сільського господарства України // Агроогляд. — 2003. — № 7. — С. 4-8.

 12. Михайлов В. Экономическое партнерство Украины со странами Евросоюза в 2002 году // Обзор укр. рынка. — 2003. — № 5. — С. 15-17.

 13. Савчук І. Г. Роль пільгових поставок у розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами-членами ЄС // Укр. геогр. журн. — 2003. — № 4. — С. 48-54.

 14. Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України // Право України. — 2003. — № 2. — С. 142-145.

 15. Пятницький В. Деякі аспекти торговельно-економічного співробітництва україни і ЄС // Євро. Екон. вимір інтеграції. — 2003. — № 2. — С. 65-78.

 16. 901167 65.9(4Укр)8 Г93 Губський Б. Україна та Європейський Союз // Губський Б. Євроатлантична інтеграція України. — К., 2003. — С. 81-132.