1.             Семигіна Т. В. Модель соціального планування на місцевому рівні // Наук. зап. НаУКМА. Пед., психол. науки та соц. робота. – 2006. – Т. 59. – С. 61-66. – Бібліогр.: 17 назв.

2.             Архангельский Ю. С. О вертикальном проектировании макроэкономических показателей Украины // Фонд. рынок. – 2006. — № 43. – С. 28-32.

3.             Осинский Ю. А. Методологические аспекты управления рисками в контексте среднесрочного планирования бизнес-деятельности / Ю. А. Осинский, Е. П. Париенко // Менеджмент і менеджер. – 2006. — № 12. – С. 9-16.

4.             Кучер О. О. Особливості просторового розвитку і планування в Україні // Законодавство України: наук.-практ. коментарі. – 2006. — № 11. – С. 57-63.

5.             Литвак Б. Экспертиза бізнес-планов // Менеджмент і менеджер. – 2006. — № 11. – С. 35-41.

6.             Помазан М. О. Бізнес-планування як фактор успішної економічної діяльності / М. О. Помазан, О. Л. Єськова // Формуванння ринк. відносин в Україні. – 2006. — № 11. – С. 85-90.

7.             Панасюк Б. Я. Економічне прогнозування в Україні // Вісн. аграрн. науки. – 2006. — № 9. – С. 67-72.

8.             Черевко О. В. Методика визначення основних задач планування соціально-економічного розвитку регіону // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 310-311. — Бібліогр.: 3 назв.

9.             Кучер О. Аналіз вітчизняних цільових програм у галузі охорони земель // Землевпоряд. вісн. – 2006. — № 4. – С. 60-65.

10.         Зінухов С. В. Огляд сучасних моделей макроекономічного прогнозування розвитку економіки України // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 4. — С. 139-141. — Бібліогр.: 9 назв.

11.         Зелль А. Дослідження зв’язку стратегічного планування // Журн. європ. економіки. – 2006. – Т. 5, № 4. – С. 464-481.

12.         Архангельський Г. Непрожективный поход к организации деятельности : [стратег. планирование] // Менеджмент і менеджер. – 2006. — № 4. — С. 10-21.

13.         Мельничук І. Р. Методологічні проблеми діагностики стану регіонів для цілей стратегічного планування // Стратегія розвитку України. – 2006. — № 2/4. – С. 433-436.

14.         Янковий О. Г. Прогнозування взаємнопов’язаних показників соціально-економічного розвитку України / О. Г. Янковий, О. І. Яшкіна // Статистика України. – 2006. — № 3. – С. 61-65. – Бібліогр.: 11 назв.

15.         Дєгтяр А. О. Сутність методів державного прогнозування соціально-економічного розвитку в умовах інноваційних перетворень суспільства / А. О. Дєгтяр, Д. В. Карамишев // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2006. — № 3. — С. 48-52. — Бібліогр.: 4 назв.

16.         Хумарова Н. И. Целевые государственные и региональные программы в решении вопросов ресурсноэкологической безопасности // Причерномор. экол. бюл. – 2006. — № 2. – С. 15-19.

17.         Ревуцька М. П. Особливості розробки бізнес-проектів із застосуванням спеціалізованих комп’ютерних засобів // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. — № 2. – С. 354-358.

18.         Циба Т. Є. Особливості і механізми стратегічного планування // Актуальні пробл. економіки. – 2006. — № 2. – С. 159-172.

19.         Богданович В. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на стратегічне планування / В. Богданович, А. Семенченко // Україна – НАТО. – 2006. — № 2. – С. 71-79.

20.         Карамишев Д. Стратегічне планування та прогнозування як форми державного регулювання соціально-економічних процесів // Управління сучас. містом. – 2006. — № 1-2/1-6. – С. 20-25.

21.         928827 65.01 Т65 Централізоване директивне планування // Трансформаційна економіка : навч. посіб. для екон. спец. вузів / за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. — К. : КНЕУ, 2006. – С. 148-157.

22.         927721 65 М74 Динамічні моделі планування розвитку народного господарства // Моделювання економічної динаміки. – К., 2006. – С. 139-152.

23.         Хемич Ю. Б. Прогнозування економічних процесів за допомогою par моделей // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. — № 77/78. – С. 91-92.

24.         Крушевський А. В. Аналіз показників розвитку економіки України в ХХІ столітті / А. В. Крушевський [та ін.] // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. — № 10. – С. 34-37.

25.         Пустовойт О. До питання про середньострокову перспективу розвитку економіки України // Економіка України. – 2005. — № 7. – С. 42-48.

26.         Державні цільові програми як бюджетний інструмент інвестування в соціально-економічний розвиток // Часопис Парламент. – 2005. — № 7. – С. 2-13.

27.         Пашута М. Т. Наукові принципи прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку країни // Проблеми науки. – 2005. — № 7. – С. 25-31. – Бібліогр.: 7 назв.

28.         Тимощук М. Р. Індикативне планування: зарубіжний досвід та перспективи застосування в Україні // Регіон. економіка. — 2005. — № 3. — С. 230-236.

29.         Воловода О. Розширення соціальної бази стратегічного планування місцевого розвитку як умова підвищення його ефективності / О. Воловодова, О. Касперович // Упр. сучасн. містом. – 2005. — № 1-2/1-6. – С. 255-263.

30.         Марцин В. С. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації // Регіон. економіка. — 2005. — № 2. — С. 220-224.

31.         Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки // Економіка України. – 2005. — № 1. – С. 19-27.

32.         Миколайчук Н. С. Механізм розробки та реалізації результативної стратегії // Вісн. екон. науки України. – 2005. — № 1. – С. 89-92.

33.         919413 65.050 Б43 Белінський П. І. Проектне планування та управління проектами // Менеджмент виробництва та операцій : підруч. для вузів / П. І. Белінський. — К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 223-256.

34.         919413 65.050 Б43 Белінський П. І. Короткострокове тактичне планування виробництва й операцій // Менеджмент виробництва та операцій : підруч. для вузів / П. І. Белінський. — К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 141-178.

35.         919413 65.050 Б43 Белінський П. І. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій // Менеджмент виробництва та операцій : підруч. для вузів / П. І. Белінський. — К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 109-141.

36.         919413 65.050 Б43 Белінський П. І. Оперативне планування у виробничих системах // Менеджмент виробництва та операцій : підруч. для вузів / П. І. Белінський. — К. : Центр навч. літ., 2005. – С. 178-223.

37.         Чернобаев В. Еще раз о стратегии правительства и проблемах ее реализации // Інвестиції: практика та досвід. – 2004. — № 11. – С. 6-7.

38.         Пілунський І. Місцеві цільові програми як об’єкт управління // Упр. сучасн. містом. – 2004. — № 10/12. – С. 279-284.

39.         Шубравська О. В. Державні цільові програми як інструмент забезпечення сталого економічного розвитку // Актуал. проблеми економіки. – 2004. — № 10. – С. 12-20.

40.         Байдаков А. Н. Прогнозирование как функція управления // Аграр. наука. – 2004. — № 9. – С. 12-14.

41.         Дученко О. В. Соціальна спрямованість стратегічного планування // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. – Вип. 9. – С. 232-234.

42.         Погребняк М. М. Істотні особливості індикативного планування // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. — № 5. – С. 31-34.

43.         Дученко О. В. Стратегіне планування в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2004. — № 5. – С. 27-31.

44.         Шкурка М. С. Прогнозування соціально-економічного розвитку територій сільських районів // Економіка АПК. – 2004. — № 5. – С. 142-149.

45.         Савченко О. Ф. Цільові плани – основа політики стабільного розвитку економіки України // Держава та регіони. серія: Економіка та підприємництво. – 2004. — № 4. – С. 200-206.

46.         Кроленко В. О. Аналіз механізму формування та контролю за реалізацією державних цільових програм в Україні та РФ // Вісн. Одес. ін-ту внутр.. справ. – 2004. — № 4. – С. 94-98.

47.         Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі // Економіка України. – 2004. — № 4. – С. 15-23 ; № 5. – С. 14-23.

48.         Полозенко Д. В. Планування в системі державного регулювання економіки і ринкового саморегулювання // Статистика України. – 2004. — № 4. – С. 57-61.

49.         Архангельський Ю. Про необхідність державного планування ринкової економіки // Економіка України. – 2004. — № 3. – С. 47-52.

50.         Шандова Н. В. Визначення механізму прогнозування показників розвитку виробництва // Актуал. проблеми економіки. – 2004. — № 2. – С. 182-189.

51.         Тимощук М. Індикативне планування на макрорівні // Регіон. економіка. – 2004. — № 1. – С. 210-216.

52.         Тертичка В. Планування як стратегічний ресурс аналізу державної політики // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2004. — № 1. – С. 47-56.

53.         905126 65.9(4Укр) И66 Державні пріоритети розбудови негуманітарної економіки – реалізація форвард-стратегій «на випередження» // Інноваційна стратегія українських реформ. – К., 2004. – С. 206-300.

54.         906416 65.050.9(4Укр) Г85 Гриньова В. М. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання / Гриньова В. М., Новікова М. М. // Державне регулювання економіки / Гриньова В. М., Новікова М. М. – Х., 2004. – С. 21-27.

55.         906416 65.050.9(4Укр) Г85 Гриньова В. М. Програмно-цільове регулювання економіки / Гриньова В. М., Новікова М. М. // Державне регулювання економіки / Гриньова В. М., Новікова М. М. – Х., 2004. – С. 28-39.

56.         Мусіна П. А. Економетрична модель прогнозування макропоказників // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. — № 12. – С. 1-9.

57.         Аллавердян В. Бизнес-планирование в ХХІ веке. Экспресс-прогноз // Менеджмент і менеджер. – 2003. — № 11/12. – С. 66-68.

58.         Колодинский С. Б. Політика економічного зростання на засадах інноваційної перебудови регіональних господарських комплексів // Пробл. науки. – 2003. — № 8. – С. 32-37.

59.         Концепция стратегии развития Украины в ХХІ веке: консервативная модель // Персонал. – 2003. — № 4/5. – С. 22-31.

60.         Геєць В. М. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку економіки : [економіка України у 1990-2002 рр.] // економіка і прогнозування. – 2003. — № 1. – С. 34-46.

61.         899782 65.049(4Укр) З-33 Запоточний І. В. Методи планування і прогнозування. Обгрунтування планових рішень / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко // Державне регулювання регіональної економіки / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко. – Х., 2003. – С. 101-156.

62.         907418 65.9(4Укр)-18 Ж24 Жаліло Я. А. Економічна стратегія в ринковій економічній системі // Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. – К., 2003. – С. 18-52.

63.         907418 65.9(4Укр)-18 Ж24 Жаліло Я. А. Особливості економічної стратегії у соціальній сфері України // Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. – К., 2003. – С. 219-225.