1.         983832 75.81 Т87 Войналович В. А. Туризм як один із засобів задоволення духовних потреб віруючих // Туристично-краєзнавчі дослідження : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Туризм в Україні: економіка та культура" (Світязь, 9-10 верес. 1998 р.) : [в 2 ч.] / Федерація профспілок України, Ін-т туризму ; [редкол. О. О. Бейдик та ін.]. — К. : [КМ — Трейдинг], 1998. — Вип. 1. Ч. 1. – С. 83-87.

2.         965776 75.81 К89 Кузик С. П. Релігійно-паломницький туризм // Кузик С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. фак. — К. : Знання, 2011. – С. 236-243.

3.         981015 86.3 Л93 Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. — К. : Альтерпрес, 2011. — 416 с.

4.         Ф84932 75.81 Т87 Солодуха С. Перспективи використання храмового комплексу Святої Анни як об'єкта релігійного туризму у місті Львові / С. Солодуха, Ю. Феленчак, О. Чекан // Туризм і краєзнавство : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: М. С. Вашуленко та ін.]. — Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. — С. 362-366.

5.         913957 75.81 Ф56 Яроцький П. Л. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні // Філософія туризму : навч. посіб. / авт.-сост.: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. — К. : Кондор, 2004. – С. 143-151.

6.         Божук Т. І. Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі // Актуальні проблеми економіки. — 2017. — № 1. — С. 326-333. — Бібліогр.: 12 назв.

7.         Божук Т. Розвиток релігійного туризму: різновиди, функції, пріоритети // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. — № 16. – С. 3-6.

8.         Голодюк Н. В. "Почаївські святині" як центральні об`єкти паломництва та релігійного туризму у північно-західному регіоні України // Гілея. — 2015. — № 8 (99). — С. 258-261.

9.         Голодюк Н. В. Особливості нормативно-правової регламентації релігійного туризму та паломництва в Україні // Гілея. — 2017. — № 10. — С. 239-241. — Бібліогр.: 9 назв.

10.     Казьмирчук М. Г. Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях // Гілея. — 2017. — № 10. — С. 104-109. — Бібліогр.: 58 назв.

11.     Конищева Н. И. Проблемы развития религиозно-паломнического туризма в Украине // Вісн. ДІТБ. — 2006. — № 10. — С. 229-235. — Бібліогр.: 35 назв.

12.     Мыць Л. Паломничество к святыням как перспективный турпродукт // Укр. туризм. — 2008. — № 5. — С. 86-89.

13.     Приймак Д. Й. Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму // Гілея. — 2015. — № 9. — С. 149-152.

14.     Разумный В. В. Влияние внешних факторов на развитие религиозного туризма в Украине  // Вісник ДІТБ. — 2013. — № 17. — С. 330-334. — Бібліогр.: 10 назв.

15.     Разумный В. В. Социально-экономическике аспекты развития религиозного туризма в Украине // Вісник ДІТБ. — 2011. — № 1 (15). — С. 224-228.