(2017)

 1. Залєтов О. В. Страхові послуги населенню України в умовах економічної кризи: стан та перспективи // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2010. — Вип. 120. — С. 4-7.

 2. Приказюк Н. В. Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку / Н. В. Приказнюк, А. Ю. Марченко // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2010. — № 120. — С. 24-27.

 3. Мухіна О. В. Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку // Фонд. рынок. — 2010. — № 20. — С. 20-23.

 4. Опанасович О. В. Інформаційні технології як інструмент регулювання ринку страхових послуг в Україні / О. В. Опанасович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10 (112). – С. 215-220.

 5. Лебединська Л. Д. Стратегічні аспекти сталого розвитку страхового ринку України під впливом глобалізаційних процесів / Л. Д. Лебединська, Л. М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9 (111). – С. 206-214.

 6. Білюк А. В. Оптимізація державних і ринкових механізмів регулювання страхового ринку в умовах недосконалої конкуренції / А. В. Білюк // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 83-85. – Бібліогр.: 13 назв.

 7. Приказюк Н. В. Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 101-108. – Бібліогр. в підряд. прим.

 8. Кочкіна Н. Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування / Н. Кочкіна, А. Румянцева // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 6. – С. 58-62.

 9. Позднякова Л. О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання в сучасних умовах / Л. О. Позднякова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6 (108). – С. 250-254.

 10. Попрозман О. І. Стан страхового ринку України в умовах кризи / О. І. Попрозман // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 6 (109). – С. 140-142.

 11. Сподарева О. Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання / О. Г. Сподарева // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 54-56. – Бібліогр.: 19 назв.

 12. Єрмошенко А. Дистрибуція фінансових продуктів у контексті взаємодії страховиків і банків // Вісн. КНТЕУ. — 2010. — № 3. — С. 49-57.

 13. Страховий ринок України: підсумки 1 півріччя 2010 року // Страх. справа. — 2010. — № 3. — С. 10-19.

 14. Мухіна О. В. Старховий ринок України: стан та проблеми розвитку // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 3. — С. 50-52.

 15. Шаломон Д. О. Український страховий ринок в умовах глобалізації // Вісн. молод. науковців. — 2010. — № 2. — С. 148-152.

 16. Соловей Н. В. Проблеми розвитку страхового маркетингу та його практична необхідність у відповідності до особливостей ведення страхового бізнесу в Україні / Н. В. Соловей // Формування ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 2. – С. 92-95. – Бібліогр.: 8 назв.

 17. Тринчук В. Мобільний маркетинг страхових компаній / В. Тринчук, Б. Лисак // Страх. справа. — 2010. — № 1. — С. 36-41.

 18. Тринчук В. Вірусний маркетинг страхових компаній // Страх. справа. — 2010. — № 1. — С. 42-46.

 19. Філонюк О. Ф. Шляхи гармонізації відносин між державними й ринковими суб'єктами на страховому ринку України / О. Ф. Філонюк // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 101-104. – Бібліогр.: 7 назв.

* * *

 1. Моташко Т. П. Страховий ринок як альтернативний напрям вкладання коштів населення // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2009. — Вип. 113/114. — С. 47-50.

 2. Клименко В. В. Взаємодія страхового і банківського ринку: світовий досвід і Україна // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2009. — Вип. 113/114. — С. 71-75.

 3. Приказюк Н. В. Перспективи розвитку страхового ринку україни в умовах глобалізації // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2009. — Вип. 113/114. — С. 39-42.

 4. Філонюк О. Ф. Страховий ринок України як об’єкт державного регулювання // Інвестиції : практика та досвід. — 2009. — № 22. — С. 73-77.

 5. Пікус Р. В. Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 47-55.

 6. Гаманкова О. О. Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України / О. О. Гаманкова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10 (100). – С. 80-87.

 7. Гаманкова О. О. Методи державного регулювання ринку страхових послуг / О. О. Гаманкова // Формування ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 10. – С. 71-73. – Бібліогр.: 10 назв.

 8. Нестерова С. Л. Аналіз ринку страхових послуг України / С. Л. Нестерова // Статистика України. – 2009. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 4 назв.

 9. Не столько мир тесен, сколько круг узок. Итоги деятельности страхового ринка Украины в 2008 году с использованием рейтингов страховых компаний // Мир денег. — 2009. — № 4. — С. 36-39.

 10. Сіренко І. Аналіз розвитку страхового ринку та оцінка його перспектив // Страх. справа. — 2009. — № 3. — С. 23-25.

 11. Ринок страхових послуг України: підсумки 1 півріччя 2009 року // Страх. справа. — 2009. — № 3. — С. 12-22.

 12. Данніков О. Аналіз загальноекономічних процесів в країні під час оцінки динаміки розвитку страхового ринку / О. Данніков // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 2. – С. 27-33.

 13. Черкаський І. Б. Аналіз маркетингу страхових продуктів і послуг // Упр. сучас. містом. — 2009. — № 1-4/1-12. — С. 274-281.

 14. Страховий ринок України в 2008 році // Страх. ринок України : альманах. — 2009. — С. 30-37.

 15. Тенденції страхового ринку України у І півріччі 2009 року // Страх. ринок України : альманах. — 2009. — С. 38-39.

 16. 946808 65.9(4Укр)-96 С69 Макогон Ю. В. Участь іноземного капіталу у розвитку страхового ринку України / Макогон Ю. В., Багнюк Ю. Б. // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография / Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития НАН Украины [и др.] ; [под ред. Пономаренко В. С., Кизима Н. А., Раевневой Е. В.]. – Х. : ИНЖЭК, 2009. – С. 163-175.

 17. 946160 65.9(4Укр)26 Г67 Горбач Л. М. Ринок страхових послуг // Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для вузів / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2009. – С. 200-242.

 18. Ф80354 65.58 И71 Соболь Р. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. праць / МІДМУ "КПУ" ; [засн. і голов. ред. А. Ткач] . – Мелітополь : [КПУ], 2009. – Вип. 2 (1). – С. 211-214.

* * *

 1. Рожко О. Необхідність трансформації вітчизняного страхового ринку в умовах європейської інтеграції / О. Рожко, Р. Рак // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — Вип. 106. — С. 32-35.

 2. Плиса В. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — Вип. 106. — С. 26-30.

 3. Копил О. Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб’єктів реального сектора еконроміки //Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — Вип. 105. — С. 21-24.

 4. Філонюк О. Державне регулювання ринку страхових послуг із застосування міжнародних стандартів IAIS // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. — 2008. — Вип. 104. — С. 11-14.

 5. Серкова П. П. Не рекламой единой жив украинский старховой рынок // Фонд. рынок. — 2008. — С. 20-24.

 6. Серкова П. П. Прозрачность украинского страхового рынка: пока маловато будет // Фонд. рынок. — 2208. — № 10. — С. 26-31.

 7. Черкаський І. Б. Теоретична характеристика страхових послуг і її вплив на сутність страхового маркетингу / І. Б. Черкаський // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 4. – С. 116-120. – Бібліогр.: 3 назв.

 8. Уманців Ю. М. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю. М. Уманців, М. С. Дворак // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 104-117. – Бібліогр.: 24 назв.

 9. Черкаський І. Б. Алгоритм розробки маркетингової стратегії страховика / І. Б. Черкаський // Формування ринк. відносин в Україні. – 2008. – № 3. – С. 100-104. – Бібліогр.: 3 назви.

 10. Соболь Р. Г. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України / Р. Г. Соболь // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – № 3. – С. 190-193.

 11. Козоріз Г. Г. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 182-191. – Бібліогр.: 10 назв.

 12. Ковальчук С. Дослідження ринку страхових послуг: сегмент фізичні особи / С. Ковальчук, В. Бастричев, Є. Забурмеха // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 1. – С. 39-44.

 13. Рядно О. А. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України / О. А. Рядно, О. В. Піскунова, Л. В. Рибальченко // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 106-114.

 14. Габидулин И. А. Риски множатся и растут : [анализ основных проблем, с которыми столкнулись участники страхового рынка Украины в 1-й половине 2007 г.] // Мир денег. — 2007. — № 9. — С. 40-43.

 15. Яковчук М. Ю. Правове забезпечення функціонування страхового ринку в Україні // південноукр. правн. часоп. — 2007. — № 4. — С. 68-71.

 16. Пластун В. Л. Іноземний капітал на страховому ринку України / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3 (69). – С. 182-189.

 17. Козик В. В. Розвиток страхового ринку України в контексті міжнародної інтеграції / В. В. Козик, А. В. Кравець, О. Б. Іванова // Вісн. екон. науки України. – 2007. – № 2. – С. 67-70.

 18. Флонюк страховий ринок України в контексті світових тенденцій 2006 року // Страх. справа. — 2007. — № 1. — С. 32-37.

 19. 936173 65.9(4Укр)26 П78 Проблеми становлення страхового ринку України // Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2007 р. / МОН України ; НБУ ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури ; редкол.: Н. М. Внукова [та ін.]. – Х., 2007. – Ч. 1. — 124-139.

 20. 936172 65.9(4Укр)26 П78 Рослякова Г. С. Страховий маркетинг: теорія та практика розвитку // Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2007 р. / МОН України ; НБУ ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури ; редкол.: Н. М. Внукова [та ін.]. – Х., 2007. – Ч. 2. — С. 265-266.

* * *

 1. Страховий ринок України у першому півріччі 2006 року // Фін. ринок України. — 2006. — № 9. — С. 16-25.

 2. Дворак М. С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг України // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 9. — С. 120-127.

 3. Дворак М. С. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток українського ринку страхових послуг // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 8. — С. 67-74.

 4. Гутко Л. М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 7. — С. 19-23.

 5. Пінчак Л. Страховий ринок України як об'єкт маркетингового аналізу / Л. Пінчак // Вісник ТНЕУ. – 2006. – № 4. – С. 26-30.

 6. Тарасова Н. Стан розвитку страхового ринку та ефективність страхової діяльності в Україні // Схід. — 2006. — № 3. — С. 17-20.

 7. Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 2. — С. 42-44.

 8. Музика О. парадокси маркетингу на сучасному етапі розвитку ринку страхових послуг України // Страх. справа. — 2006. — № 1. — С. 62-67.

* * *

 1. Клименко В. Потенціал страхового ринку України та його реалізація // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Екон. науки. — 2005. — Вип. 81/82. — С. 80-81.

 2. Серкова П. П. Украинский страховой рынок – реальный и не очень // Фонд. рынок. — 2005. — № 24. — С. 26-31.

 3. Фурман В. Законодавча база ринку страхових послуг в Україні та її удосконалення // Ринок цінних паперів України. — 2005. — № 11/12. — С. 65-67.

 4. Фурман В. М. Особливості та сутність страхового ринку // Фінанси України. — 2005. — № 11. — С. 126-131.

 5. Шірінян Л. В. Незалежний рейтинг ринку страхування в Україні // Фінанси України. — 2005. — № 11. — С. 118-125.

 6. Власенко О. О. Розвиток страхового ринку України // Фінанси України. — 2005. — № 8. — С. 140-144.

 7. Страховий ринок України в 2004 році // Фін. ринок України. — 2005. — № 4. — С. 27-32.

 8. Фурман В. М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 139-145.

 9. Свириденко А. А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 146-148.

 10. Винаходова С. Маркетингові дослідження в страховому бізнесі: роль, методи, алгоритм проведення // Маркетинг в Україні. — 2005. — № 4. — С. 15-19.

 11. Пономаренко О. В. Розвиток страхового ринку: регіональний аспект / О. В. Пономаренко, В. В. Авдєєва // Менеджер : вісник Донецьк. держ. ун-ту упр. — 2005. — № 3. — С. 27-31.

 12. 927692 65.9(4Укр)26 О-92 Охріменко О. О. Страховий маркетинг // Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) : навч. посіб. для вузів / О. О. Охріменко. – К., 2005. – С. 146-179.

* * *

 1. Фурман В. М. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх розв’язання // Фінанси України. — 2004. — № 12. — С. 131-140.

 2. Пелипенко А. В. Основні канали продажу страхових продуктів // Фін. ринок України. — 2004. — № 10. — С. 24-28.

 3. Фурман В. М. Організація маркетингової служби страхової компанії // Фінанси України. — 2004. — № 9. — С. 125-133.

 4. Говорушко Т. А. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 8. — С. 22-29.

 5. Рометті В. М. Огляд перспективних нововведень на ринку страхових послуг // Фін. ринок України. — 2004. — № 8. — С. 32-36.

 6. Тимощук О. Лицензирование страховых услуг // Справочник экономиста. — 2004. — № 7. — С. 27-30.

 7. Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України. — 2004. — № 5. — С. 82-89.

 8. Іванова Л. О. Поведінка покупців на ринку страхових послуг // Маркетинг в Україні. — 2004. — № 5. — С. 34-40.

 9. Сочевко А. Рынок страхования в Украине и в Польше: сравнение состояния развития // Фин. услуги. — 2004. — № 4. — С. 15-16.

 10. Боса Г. Ю. Функціонування ринку страхування: проблеми та вирішення // Конкуренція. — 2004. — № 4. — С. 7-10.

 11. Мних М. В. Маркетингові дослідження та маркетингова політика у страхуванні / М. В. Мних, Н. М. Мних // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 2. — С. 11-14.

 12. Джуччі Р. Значення ринку страхування для економічного розвитку України: аналіз та рекомендації для економічної політики / Р. Джуччі, Ф. Хенке // Страх. справа. — 2004. — № 1. — С. 70-75.

 13. Євтушенко Є. Д. Основні етапи становлення системи державного регулювання ринку страхових послуг в Україні // Вісн. акад. екон. наук України. — 2004. — № 1. — С. 132-134.

 14. Рябчун Ю. А. Мошенничество на страховом рынке Украины // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. — 2004. — № 1. — С. 72-74.

* * *

 1. Поддубная Е. Украинский страховой рынок: подробности роста-2 // Фонд. рынок. — 2003. — № 21. — С. 30-36.

 2. Поддубная Е. Перестрахование – двигатель украинского страхового рынка // Фонд. рынок. — 2003. — № 12. — С. 28-35.

 3. Навроцький Д. А. Вплив приватизаційних процесів та інвестиційного клімату на розвиток ринку страхових послуг в Україні // Актуал. проблеми економіки. — 2003. — № 12. — С. 74-80.

 4. Шевченко В. І. Аналіз сучасних тенденцій розвитку страхового ринку України // Формування ринк. відносин в Україні. — 2003. — № 9. — С. 82-86.

 5. Данніков О. Резервні інвестиції [на страховому ринку] // Ринок цін. паперів України. — 2003. — № 7/8. — С. 23-27.

 6. Поддубная Е. Украинский страховой рынок: подробности роста // Фонд. рынок. — 2003. — № 7. — С. 14-18.

 7. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми, перспективи // Нац. безпека і оборона. — 2003. — № 6. — С. 2-46.

 8. Завада А. Первые шаги сделаны… Формирование приоритетных направлений развития страхового рынка на современном этапе // Фин. услуги. — 2003. — № 4. — С. 8-10.

 9. Коваль А. Нужно сделать [страховой] рынок динамичным и прозрачным // Фин. услуги. — 2003. — № 4. — С. 4-7.

 10. Барановський О. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку // Страх. справа. — 2003. — № 3. — С. 60-71.

 11. Бондар І. К. Сучасний страховой ринок України // Вісн. Акад. екон. наук України. — 2003. — № 2. — С. 23-30.

 12. Іваницька О. Ринок страхових послуг як складова фінансового ринку // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 135-141.

 13. Василенко Л. Історико-економічні передумови виникнення страхового маркетингу / Л. Василенко, В. Тринчук // Страх. справа. — 2003. — № 1. — С. 89-93.

 14. 900394 65.9(4Укр)26 Д36 Страховий ринок у системі державних фінансів // Державні фінанси в транзитивній економіці : навч. посіб. — К., 2003. — С. 134-161.

* * *

 1. Данников О. В. Іноземний капітал у боротьбі за український страховий ринок // Маркетинг в Україні. — 2002. — № 6. — С. 11-15.

 2. Данников О. В. Ринок страхування в Україні: роль маркетингу // Маркетинг в Україні. — 2002. — № 5. — С. 10-14.

 3. Слюсаренко О. Нормативно-правове, наукове та кадрове забезпечення страхового ринку // Страх. справа. — 2002. — С. 13.

 4. Юшко І. Аналіз страхового ринку України за 2000-2001 роки // Страх. справа. — 2002. — № 3. — С. 18-21.

 5. 896748 65.9(4Укр)26 Ф33 Федосов В. Проблематика розвитку страхового ринку // Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. — К., 2002. — С. 220-226.

 6. Страховий ринок України. 2002 : альманах. — К., 2002. — 333 с.