(2019)

 1. 966467 65.01 А92 Атаманюк Р. Ф. Соціальна економіка : навч. посіб. / Р. Ф. Атаманюк, Е. А. Атаманюк. – Львів : Новий Світ — 2000, 2012. – 204 с.
 2. 947625 65.9(4Укр)-801 Б24 Бардиш Г. О. Трансформація економіки України в напрямку соціальної спрямованості : монографія / Г. О. Бардиш / МОН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 584 с.
 3. 966504 65.011 Г61 Головніна О. Г. Основи соціальної економіки : підручник для внз / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 648 с.
 4. 945402 65.9(4Укр) Г85 Гринів Л. С. Національна економіка : навч. посібник для вузів / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 464 с. 
 5. 925193 65.0 Д44 Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 214, [2] с.
 6. Амоша О. Проблеми та шляхи забезпечення соціальної орієнтації економіки України / О. Амоша, О. Новікова // Журн. європ. економіки. – 2005.- № 4. – С. 173-184.
 7. Амоша О. Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність? / О. Амоша, С. Гріневська // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 4-7. – Бібліогр.: 16 назв.
 8. Войтюк М. М. Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 21. – С. 73-76.
 9. Войтюк, М. М. Шляхи оптимізації механізмів інституціоналізації державної політики в соціальній сфері сучасної України // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 19. – С. 100-103.
 10. Горбатюк С. Є. Соціальна функція держави в контексті забезпечення соціогуманітарної безпеки // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2017. – № 1 (84). – С. 84-90.
 11. Горбатюк С. Є. Формування моделі соціальної політики в умовах суперечливого соціально-економічного розвитку // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2018. – № 2. – С. 60-67.
 12. Єлагін В. Соціальна політика в Україні в контексті Європейської інтеграції: Соціально-правові аспекти // Нов. колегіум. – 2017. – № 4. – С. 12-13
 13. Заруба В. Ю. Соціальна політика: до пошуку ефективної національної моделі // Гілея. – 2017. – № 4. – С. 362-367.
 14. Кайда О. П. Інноваційні підходи до формування інструментарію реалізації соціальної політики держави // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 85-88.
 15. Ларіна Н. Б. Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку // Держава та регіони. Серія: Держ. управління. – 2014. – № 4. – С. 108-113.
 16. Майорова Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – С. 141-144.
 17. Мних М. В. Соціальна політика нашої держави в умовах асоційованого членства України в ЄС : [європ. соціальна модель] // Укр. соціум. – 2015. – № 3. – С. 114-124.
 18. Морщ Я. І. Реалізація фіскальної та соціальної політики України: точки дотику з реальністю // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 2. – С. 62-66.
 19. Моторнюк У. І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 23-26. – Бібліогр.: 10 назв.
 20. Ногина С. Н. Теоретический анализ проблем формирования социально-ориентированной экономики в Украине // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2005. – № 23. – С. 210-219.
 21. Титаренко Л. Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2010. – № 41. – С. 132-141.
 22. Третяк В. П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку // Актуал. проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 176-184. – Бібліогр.: 15 назв.
 23. Фурсін О. О. Шляхи і напрямки підвищення ефективності управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2014. – Вип. 59. – С. 96-106.
 24. Щербакова Т. Соціальна політика на сучасному етапі ринкових відносин в економіці України  // Банків. справа. – 2012. – № 5. – С. 103-113.
 25. Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України. – 2016. – № 8. – С. 9-16.