(2015 р.)

1.    926223 65.050 А72  Антикризисное управление : учебник для вузов / под ред. Э. М. Короткова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 624 с. – Из содерж.: Конфликтология и сотрудничество в антикризисном управлении. — С. 348-367.

2.    948480 88.5 А74 Анцупов, А. Я. Конфликтология: новые способы и приемы профилактики и разрешения конфликтов : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с. – Из содерж.: Предупреждение конфликтов.. — C. 366-412.

3.    918716 65.050 Б24 Баринов, В. А. Антикризисное управление : учеб. пос. для вузов / В. А. Баринов / РЭА им. Г. В. Плеханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. – 488 с. – Из содерж.: Конфликт как метод управления в кризисной ситуации. — С. 300-321.

4.    938798 65.050  Б64  Бирюкова, О. Ю. Приемы антикризисного менеджмента : учеб. пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова. – М. : Дашков и К, 2008. – 272 с. – Из содерж.: Конфликты в антикризисном управлении. — С. 260-264.

5.    903636 88.5 К65 Конфліктологія  / за ред. Л. М. Герасіної, М. І. Понова. — Х., 2002. — 256 с. — Із змісту: Соціально-правові технології попередження конфліктів. — С. 233-242.

6.    938582 88.5 К65 Конфліктологія  : навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко ; за заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. – К. : КНЕУ, 2005. – 316 с. – Із змісту: Профілактика й запобігання виникненню конфліктів. — С. 65-100.

7.    966021 88.5 К65 Конфліктологія  : навч. посіб. для внз / за ред. Г. В. Гребенькова ; МВС України, ДЮІ, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 232 с. – Із змісту: Управління конфліктами. — С. 100-135.

8.    932350 88.5 О-66 Орлянський, В. С. Конфліктологія : навч. посіб. для внз / В. С. Орлянський / МОН України, ЗНТУ. – К. : [Центр учб. л-ри], 2007. – 160 с. – Із змісту: Технологія попередження конфліктів. — С. 103-118.

9.    925773 88.5 П76 Примуш, М. В. Конфліктологія : навч. посіб. для вузів / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с. – Із змісту: Прогнозування і профілактика конфліктів. — С. 205-215.

10.    963968  65.050.2  Т98 Тюріна, Н. М. Антикризове управління : навч. посібник для внз / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 448 с. – Із змісту: Антикризове управління персоналом  організації. — С. 209-230.

11.    Іртищева, І. Обгрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні / І. Іртищева, С. Мінакова // Економіст. – 2014. – № 11. – С. 38-40. – Бібліогр.: 8 назв.