(2015)

Социальное страхование в Украине (2002-2009)
1.    Федоренко А. Механізм запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування // Фін. ринок України. — 2009. — № 9. — С. 13-19.
2.    Нежошитко О. В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні // Регіон. економіка. — 2009. — № 4. — С. 159-164.
3.    Шаманін Д. Матеріальна допомога на оздоровлення // Справочник экономиста. — 2009. — № 1/2. — С. 123-125.
4.    Бабич Л. М. Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України / Л. М. Бабич, Л. І. Васечко // Актуал. проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 158-170.

* * *

5.    Ботвиновська О. Суперечності діючої методики нарахування пенсій в системі обов’язкового соціального пенсійного страхування та напрямки її удосконалення // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. — 2008. — Вип. 106: Економіка. — С. 40-44.
6.    Нікіфоров П. Фінансові аспекти удосконалення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. — 2008. — Вип. 106: Економіка. — С. 9-11.
7.    Димніч О. Соціальне страхування у фінансовій системі країни // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. — 2008. — Вип. 104: Економіка. — С. 37-40.
8.    Лаврухина Н. Страховой стаж и его исчисление // Справочник кадровика. — 2008. — № 9. — С. 92-98.
9.    Король В. Перевірки нарахування та виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності // Контроль. — 2008. — № 3. — С. 14-21.
10.    Петрученко Л. Ю. Проблеми формування та використання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 1. — С. 126-130.
11.    942337 60.5 Т98 Тюптя Л. Т. Соціальне страхування // Тюптя Л. Т. Соціальна робота. Теорія і практика : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. — К., 2008. — С. 333-343.

* * *

12.    Мних М. В. Страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення [в Україні] // Фінанси України. — 2007. — № 6. — С. 39-45.
13.    Юсюк Ю. Г. Про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Держава та регіони. Сер.: Економіка і підприємництво. — 2007. — № 2. — С. 347-350.
14.    Столяров В. Ф. Економічний механізм соціального страхування / В. Ф. Столяров, Л. І. Васечко // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 31-43.

* * *

15.    Максимчук В. Призначення допомоги і надання соціальних послуг у сфері соціального страхування з тимчасової втрати працездатності // Справочник кадровика. — 2006. — № 6. — С. 78-84 ; № 7. — С. 64-68.
16.    Жадан С. В. Правові акти управління у сфері соціального страхування // Вісн. госп. судочинства. — 2006. — № 3. — С. 206-215.
17.    Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків — умова збереження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці. — 2006. — № 2. — С. 21-28.
18.    Боднар Н. О. Соціальне страхування в Україні: труднощі існування в трансформаційній економіці / Н. О. Діденко, Ю. Ю. Діденко // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — № 1. — С. 12-14.

* * *

19.    Журавська І. Основні зміни у соціальному страхуванні // Біхгалтерія. — 2005. — № 52/1. — С. 56-60.
20.    Дослідження впливу запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного стархування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні // Соц. захист. — 2005. — № 12. — С. 34-39.
21.    Логачова Л. До питання запровадження єдиного соціального внеску в Україні [на соц. страхування] / Л. Логачова [та ін.] // Україна: аспекти праці. — 2005. — № 6. — С. 13-18.
22.    Машкін В. перспективи реформування системи соціального страхування // Вісн. Пенс. фонду України. — 2005. — № 3. — С. 8-9.
23.    Вороная Н. Добровольное страхование по временной нетрудоспособности // Налоги и бух. учет. — 2005. — № 53. — С. 28-40.
24.    Шумна Л. Страхові внески за загальнообов’язковим державним соціальнисм страхуванням: поняття та їх значення для соціального забезпечення // Підприємництво, госп-во і право. — 2005. — № 6. — С. 64-66.
25.    Кичко І. І. Страхування як елемент фінансового механізму соціального захисту // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 148-153.

* * *

26.    Закревський В. Система соціального страхування: шляхи і методи вдосконалення / В. Закревський, С. Дмитренко // Праця і зарплата. — 2004. — № 10. — С. 4-6.
27.    Юровська В. Становлення і розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Право України. — 2004. — № 10. — С. 37-41.
28.    Гедзь М. Доцільність встановлення пільгових страхових тарифів на соціальне страхування [від нещасних випадків на виробництві] // Охорона праці. — 2004. — № 7. — С. 42-44.
29.    Татаренко Г. Моделі соціального страхування в контексті історії // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 7. — С. 69-72.
30.    Закревський В. Система загальнообов’язкового дердавного соціального страхування в Україні: проблеми та шляхи розвитку // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 5. — С. 27-35.
31.    Максимчук В. З батогом і з пирогом: загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Чи забезпечує система інтереси застрахованих осіб? // Профспілки України. — 2004. — № 3. — С. 58-63.
32.    Данилова В. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві: повноваження Держнаглядпраці // Справочник кадровика. — 2004. — № 2. — С. 26-33.
33.    Юрій С. Соціальний захист населення в системі соціального страхування / С. Юрій, Л. Клівіденко // Вісн. Акад. екон. наук України. — 2004. — № 1. — С. 110-114.
34.    909936 65.9(4Укр)271 Ю71 Юрій С. І. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування // Юрій С. І. Соціальне страхування : підручник для студентів вузів / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. — С. 35-41.

* * *

35.    Дмитренко С. Свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Справочник кадровика. — 2003. — № 8. — С. 68-75.
36.    Губар О. Є.  Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. — 2003. — № 7/8. — С. 155-162.
37.    Островерха Р. Е. Реальність страхового захисту // Фінанси України. — 2003. — № 6. — С. 132-139.
38.    Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соц. захист. — 2003. — № 2. — С. 20-24.

* * *

39.    Церетелі Л. Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності // Вісн. подат. служби України. — 2002. — № 38. — С. 44-51.
40.    Гринюк Д. Соціально-економічні та правові передумови існування загальнообов’язкового державного соціального страхування // Право України. — 2002. — № 11. — С. 37-40.
41.    Губар О. Є. Соціальне страхування у забезпеченні суспільного добробуту // Фінанси України. — 2002. — № 8. — С. 130-137.
42.    Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки // Україна: аспекти праці. — 2002. — № 4. — С. 44-48.
43.    Демченко О. А. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві у системі соціального страхування перехідного періоду в Україні // Інф. бюл. з охорони праці. — 2002. — № 3. — С. 25-27.ї
44.    Берданова О. Нормативно-правові аспекти реформування системи соціального захисту населення // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2002. — № 3. — С. 302-306.