(2014)

 1. 963950 65.050.24 Б88 Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посібник для внз / О. Г. Бровкова. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 224 с.
 2. 949523 65.050 Е30 Егоршин, А. П. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / А. П. Егоршин. — М. : Н. Новгород, 2010. — 192 с. — (Высшее образование).
 3. 958315 65.050 К17 Калиниченко, З. Д. Стратегическое управление предприятием : учеб. пособие для вузов / З. Д. Калиниченко ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. техн. ун-т. — Донецк : ДонНТУ, 2011. — 384 с.
 4. 955842 65.050 К41 Кіндрацька, Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів : Львів. політехніка, 2010. — 408 с.
 5. 955283 65.050 М18 Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент : учебник / Ю. А. Маленков. — М. : Проспект, 2011. — 224 с.
 6. 966087 65.050.24 П59 Порохня, В. М. Стратегічне управління : навч. посіб. для внз / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. — К. : Центр учб. л-ри, 2012. — 224 с.
 7. 958690 65.050.24 С14 Садєков, А. А. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами : навч. посіб. / А. А. Садєков, О. Ю. Гусєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. — Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. — 416 с.
 8. 956038 65.050.24 С83 Стратегічне управління підприємствами : навч. посіб. для вузів / Класич. приват. ун-т ; [авт.: А. Г. Семенов та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2010. — 400 с.
 9. 955920 65.050.24 С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. для вузів / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко ; М-во освіти і науки України. — К. : Хай-Тек Прес, 2010. — 240 с.
 10. 958239 65.050.24 Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. — К. : Кондор, 2011. — 336 с.
 11. 953400 65.050 Ш65 Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / М. Б. Шифрин. — М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2010. — 240 с. : ил. — (Краткий курс).
 12. Белошапка В. А. Результативное управление стратегическим процессом в компании // Актуальні проблеми економіки. – 2012. — № 9. – С. 107-114.
 13. Довгань Л. Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 11. — С. 115-122.
 14. Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку ХХІ ст.: зміна парадигми / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України. – 2011. — № 2. – С. 28-37.
 15. Литвинова Р. Н. Концепция программно-целевого подхода к стратегическому управлению предприятиями / Р. Н. Литвинова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 8. — С. 123-128.
 16. Літовченко Б. Синергія теорій міжнародного та стратегічного менеджменту в умовах глобалізації // Журн. європ. економіки. – 2011. – Т. 10, № 1. – С. 99-108.
 17. Марков О. М. Стратегічний менеджмент у рамках інтерактивного планування // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. — № 23. – С. 83-85.
 18. Нездойминога Е. А. Разновидности и определяющие признаки категориального аппарата стратегического управления // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. — № 5. – С. 15-22.
 19. Шедяков В. Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління // Політ. менеджмент. — 2013. — № 1/2. – С. 42-51.
 20. Шелехов А. О. Генезис стратегічного управління / А. О. Шелехов, А. О. Дацюк // Південноукр. правн. часопис. – 2011. — № 1. – С. 266-268.