1.      Бр3204 65.9(4Укр)8 К15 Кайнара Д. О. Науково-методичні засади знівелювання торговельних бар`єрів між Україною та ЄС для підприємств машинобудування  : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: [спец.] 08.00.04 — економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності) / Кайнара Дмитро Олегович ; МОН України, Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с.

2.      Гутів Г. Г. Державне регулювання експорту продукції машинобудівної галузі / Г. Г. Гутів // Економіка. Фінанси. Право. — 2013. — № 5. — С. 10-12. — Бібліогр.: 6 назв.

3.      Дмитренко Л. О. Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування / Л. О. Дмитренко // Формування ринк. відносин в Україні. — 2011. — № 3. — С. 31-36. — Бібліогр.: 11 назв.

4.      Дружиніна В. В. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності / В. В. Дружиніна, Л. В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 7 (109). — С. 246-252.

5.      Москаленко К. І. Економіко-математична модель планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України / К. І. Москаленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 20. — С. 118-123. — Бібліогр.: 9 назв.

6.      Названова Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації / Л. Названова // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2011. — № 121/122. – С. 41-44.

7.      Новальская Н. И. Перспективные целевые рынки и стратегические задачи сельхозмашиностроителей Беларуси, России и Украины в текущем десятилетии / Н. И. Новальская, Ф. М. Файзрахманов // Агросвіт. — 2011. — № 9. — С. 15-19 ; № 10. — С. 21-26.

8.      Правик Ю. Н. Ключевые компетенции по управлению производством и качеством продукции авиапромышленного комплекса, способствующие продвижению на мировой рынок авиастроения / Ю. Н. Правик // Проблеми науки. — 2013. — № 5. — С. 32-39. — Бібліогр.: 11 назв.

9.      Правик Ю. М. Просування аерокосмічної продукції України на світовий ринок: досвід міжнародної виробничої кооперації та трансферу технологій / Ю. М. Правик // Проблеми науки. — 2013. — № 4. — С. 13-22. — Бібліогр.: 9 назв.

10.  Приз О. В. Україна на світовому космічному ринку: реалії та перспективи / О. В. Приз // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010. — № 5. — С. 22-26. — Бібліогр.: 9 назв.

11.  Прокопенко О. В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / О. В. Прокопенко, М. Д. Домашенко // Проблеми науки. — 2011. — № 5. — С. 22-25. — Бібліогр.: 10 назв.

12.  Рахман М. С. Аналіз структурних зрушень в експорті машинобудівної галузі України / М. С. Рахман, І. О. Гриненко // Економіка та держава. — 2015. — № 11. — С. 105-107. — Бібліогр.: 8 назв.

13.  Фатенок-Ткачук А. О. Оцінка експортного потенціалу регіонів України у машинобудуванні  / А. О. Фатенок-Ткачук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — № 1. — С. 28-31.

14.  Шелест Є. Класифікація експортного потенціалу та її роль у формуванні і реалізації експортних можливостей машинобудівних підприємств / Є. Шелест // Вісн. ТНЕУ. – 2010. — № 3. – С. 133-141.