1. Акимова А. …И зори родины далекой : [воспоминание о депортации крым. татар, 1944 г.] // Дружба народов. – 2002. — № 3. – С. 163-179.
 2. Антонюк О. В. Відновлення історичної справедливості щодо депортованих етнічних груп : [кримські татари] // Вісн. Держ. акад. керівн. кадрів культури і мистецтв. – 2001. — № 1. – С. 83-93.
 3. Баран В. Крим: 1944 рік : [архівні джерела про депортацію] // Сучасність. – 1993. — № 8. – С. 72-78.
 4. 909935 63.3(4Укр9=Кр.Тата) Б42 Бекирова Г. Крымскотатарская проблема в СССР (1944-1991) / Гульнара Бекирова. – Симферополь : Оджакъ, 2004. – 334 с.
 5. Бугай М. Ф. Депортація кримських татар у 1944 р. // Укр. іст. журн. – 1992. — № 1. – С. 29-45.
 6. 950343 67.9(4Укр) Д36 Вітман К. М. Кримські татари — національна меншина чи корінний народ? / К. М. Вітман // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.].- К. : [б. в.]. – 2009.- Вип. 45. – С. 563-571.
 7. 975808 66.5(4Укр9=Кр.Тата) У52 Выступление заместителя Председателя Верховной Рады АРК Умерова И. на траурном собрании, посвященном 61–й годовщине депортации из Крыма // Ильми Умеров. Точка зрения / сост. А. Халилов. – Симферополь : Оджакъ, 2005. – С. 73-75.
 8. Вяткин А. Р. Немецкая оккупация и крымские татары в 1941-1944 гг. // Восток. – 2005. — № 4. – С. 36-55.
 9. Газізова О. Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах незалежної України // Українознавство. – 2017. – № 4 (65). – С. 193-203.
 10. Гинда В. Кремлевское иго. Депортация крымских татар (1944 г.) // Корреспондент. – 2007. — № 22. – С. 78-80.
 11. Гладун О. М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року / О. М. Гладун, О. П. Рудницький, Н. В. Кулик // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 2. – С. 11-28.
 12. Гладун В. Питання еміграції кримських татар наприкінці ХІХ — початку ХХ століть у публікаціях Ісмаїла Гаспринського // Юрид. Україна. – 2009. – № 7. – С. 4-6.
 13. 975809 66.5(4Укр9=Кр.Тата) Д40 Джемилев М. Национально-освободительное движение крымских татар / Мустафа Джемилев. – Симферополь : Оджакъ, 2005. – 72 с.
 14. Катунин Ю. А. К вопросу о депортировании народов Крыма / Ю. А. Катунин, Е. В. Катунина // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 31. – С. 281-283.
 15. Кримські татари. 1944-1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидців / [упоряд.: О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк]. – Київ : Рідн. край, 1995. – 364 с.
 16. Круглий стіл «Крим депортований (до 70-річчя депортації кримськотатарського народу)» // Гілея. – 2014. – № 9 (88). – С. 403-421.
 17. Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956-1989 рр.) // Укр. іст. журн. – 2018. – № 2. – С. 75-109.
 18. Маначинський О. «Історична справедливість» в контексті нових реалій : [про проблеми депортації населення Криму] / О. Маначинський, Б. Тараховський // Політика і час. – 2002. — № 4. – С. 26-37.
 19. Моісєєва Т. У перші роки після депортації було знищено половину кримських татар // Уряд. кур’єр. – 2015. – 21 листоп. (№ 218).
 20. Орел Л. Трагедія кримських татар (1944 рік) : [про пост. Держ. комітету оборони № 5859 від 11 трав. 1944 р. про внесення крим. татар як «зрадників батьківщини» до УзРСР] // Укр. слово. – 2014. — № 13. – С. 12-13.
 21. Петров Н. В. Первый председатель КГБ генерал Иван Серов [1905-1990] : [о репрессиях в Западной Украине, Крыму в предвоенные и военные годы] // Отеч. история. – 1997. – № 5. – С. 23-43.
 22. Петруньок Б. Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Українознавство. – 2014. – № 17. – С. 75-77.
 23. Поляков В. Крымские татары : [в т. ч. депортация] / Владимир Поляков // Дружба народов. – 1996. — № 4. – С. 122-140.
 24. Резниченко Г. А. Переселенческая политика крымских властей в 1920-е годы / Г. А. Резниченко // Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 17. – С. 144-147.
 25. 975291 63.3(4Укр-4Зап9=Кр.Тата) С11 С тоской по Родине… : судьбы крымских татар на Мелитопольщине / [авт.-сост. Идрисова М.]. – Симферополь : Тезис, 2011. – 320 с.
 26. Свєженцев М. Д. Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму // Наук. записки. Іст. науки. – 2017. – № 1. – С. 72-81.
 27. Тищенко Ю. Нариси з історії кримськотатарського питання і нинішніх взаємин татар з новою владою // Визвол. шлях. – 2005. – Річ. 58, кн. 4. – С. 14-20.
 28. Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х — перша половина 1960-х рр.) // Вісн. Київ. Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Історія. – 2013. – № 4. – С. 61-64.
 29. Хаялі Р. Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954-1956 рр.) // Юрид. Україна. – 2013. – № 4. – С. 16-20.
 30. Яремчук В. Д. Татари в Україні: (історико-політичний аспект) / В. Д. Яремчук, В. Б. Безверхий // Укр. іст. журн. – 1994. — № 4. – С. 18-29.