(2018)

1.      И36719 71.0 А90 Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті / Аляйда Ассман ; пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 437 с.

2.      951735 88.5 И29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні / [редкол.: Мирослава Антонович та ін.]. — К. : Дух і літера, [2009]. — 496 с.

3.      987519 63.0 К43 Киридон А. М. Гетеротопії пам'яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам'яті / Алла Киридон. — К. : Ніка-Центр, 2016. — 320 с.

4.      989251 130.2 С91 Кислюк К. Розвиток культурологічного знання. «Нова культурна історія» та меморіальна культурологія // Сучасна культурологія : навч. посіб. / за заг. ред. К. В. Кислюка. — К., 2016. — С. 153-177.

5.      972727 60.5 С69 Кулик М. А. Соціальна пам'ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення м. Запоріжжя // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя, 2013. — Вип. 57. — С. 88-94. — Бібліогр.: 11 назв.

6.      968032 60.5 С69 Кулик М. А. Функціонування образу в соціальній пам'яті // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя, 2012. — Вип. 55. — С.19-25. — Бібліогр.: 9 назв.

7.      972703 60.5 П47 Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Соціологія соціально-історичної пам'яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят'єва Елліна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. «ЗНУ» МОН України. – Запоріжжя : [ЗНУ] 2014. — 400 с.

8.      984986 60.5 С69 Прядко О. В. Історична пам'ять молодого покоління України: проблеми та шляхи формування // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. — Запоріжжя, 2016. — Вип. 69/70. — С. 87-94. — Бібліогр.: 9 назв.

9.      950217 66.3(4Укр) У45 Симоненко І. М. Роль держави у формуванні історичної пам'яті Українського народу / І. М. Симоненко, Ю. А. Зерній // Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [за ред. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2009. — С. 344-358.

10.  970991 66.5(4Укр) У45 Волянюк О. Я. Інструментальні можливості політики пам’яті: від директивих рішень до спільної етики пригадування // Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [відп. за вип. В. М. Сизонтов]. — К., 2012. – С. 352-358.

11.  Ф85684 73.4(4Укр) Т38 Центри збереження і розвитку інформаційного документного ресурсу національної пам'яті // Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: В. Горовий та ін.]. — К., 2015. — С. 198-282. — Бібліогр.: 61 назв.

12.  966530 60.5 Ш32 Шацька Б. Минуле — пам'ять — міт / Барбара Шацька ; [пер. з пол. О. Герасим]. — Чернівці : Книги — XXI, 2011. — 248 с.

13.  952501 87.6 А43 Шевчук Д. М. Герменевтика (ре-) конструйованої історичної пам'яті: досвід посткомуністичних країн // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. / [гол. ред. і упоряд.: Шрамко Я. В.] ; МОН України, Кривор. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — Вип. 10. — С. 360-367.

14.  Архипова А. А. Социально-историческая амнезия в Украине: к постановке проблемы // Грані. — 2016. — № 12. — С. 33-39. — Бібліогр.: 10 назв.

15.  Бабка В. Л. Політика пам'яті в перші роки незалежності України // Гілея. — 2016. — № 7. — С. 360-364. — Бібліогр.: 14 назв.

16.  Баклашова Т. М. Визначення змісту викладання історії Української революції 1917-1921 рр. у вищій школі як фактор формування історичної пам'яті // Гілея. — 2016. — № 9. — С. 25-29. — Бібліогр.: 12 назв.

17.  Бережина А. Академік Степан Павлюк: осмислення національної спадщини : [інтерв'ю з укр. істориком та етнологом С. П. Павлюком / записав Андрій Бережина] // Пам'ятки України: історія та культура. — 2017. — № 10/12. — С. 2-33.

18.  Бойченко М. І. Системні соціальні функції історичної пам’яті // Практ. філософія. – 2010. — № 4. – С. 59-66.

19.  Бондаревська І. Пам'ятати і забувати. Есе про політику пам'яті // Філос. думка. — 2014. — № 6. — С. 46-61.

20.  Вольфовська Т. О. Історична пам'ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики // Практ. психологія та соц. робота. — 2012. — № 7. — С. 70-74. — Бібліогр.: 12 назв.

21.  Гайдай О. Ю. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків // Укр. іст. журнал. — 2014. — № 6. — С. 92-112.

22.  Горенко О. М. Український метанаратив в епоху пропаґанди // Укр. іст. журнал. — 2014. — № 2. — С. 4-21.

23.  Грица Ю. Ю. Генеалогія історичної свідомості // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2014. — Вип. 56. — С. 149-161.

24.  Глушко А. О. Образ «перманентного зовнішнього ворога» як національний автостереотип українців і словенців : [іст. пам'ять українців і словенців] // Укр. іст. журн. — 2012. — № 3. — С. 135-142.

25.  Дегтярьов С. І. Внесок вчених-джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам'яті: історіографічна розвідка // Гілея. — 2015. — № 10. — С. 156-162. — Бібліогр.: 46 назв.

26.  Денисенко Г. Культурна спадщина України у формуванні історичної пам'яті народу / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство. — 2014. — № 1. — С. 139-150. — Бібліогр. : 38 назв.

27.  Дубровіна Л. Архіви, бібліотеки, музеї — джерельна основа національної пам'яті, культурної спадщини України / Л. Дубровіна, А. Киридон, І. Матяш // Бібл. вісник. — 2017. — № 1. — С. 3-10. — Бібліогр.: 18 назв.

28.  Жадько В. Відродження історичної пам'яті як основний метод проекту в культурно-інформаційній діяльності з виховання молоді // Вища освіта України. — 2007. — № 4. — С. 18-24. — Бібліогр.: 4 назв.

29.  Зерній Ю. Взаємозв`язок історичної пам`яті та національної ідентичності // Політ. менеджмент. — 2008. — № 5. — С. 104-115.

30.  Зерній Ю. О. Державна політика пам`яті в Україні: становлення та сучасний стан // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 3. — С. 41-51. — Бібліогр.: 23 назв.

31.  Зерній Ю. О. Як суспільства пам`ятають: властивості та механізми функціонування історичної пам`яті // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 4. — С. 35-43. — Бібліогр.: 28 назв.

32.  Іванова-Георгієвська Н. Седиментація смислів у культурі та відповідальність пам`яті // Філос. думка. — 2009. — № 1. — С. 27-42.

33.  Йосипенко С. Витоки і проблеми історичної свідомості: український вимір // Наука і суспільство. – 2012. — № 3/4. – С. 8-15.

34.  Киридон А. Колективна пам'ять в темпоральному модусі репрезентації // Київ. старовина. — 2010. — № 4. — С. 96-105.

35.  Киридон А. Політика пам'яті в умовах демократії: (приклад країн Центрально-Східної Європи) // Зовнішні справи. — 2016. — № 8. — С. 34-37.

36.  Киридон А. М. Поняття «історична пам’ять»: проблеми дослідження // Історія та правознавство. – 2010. — № 19/21. – С. 6-8.

37.  Киридон А. М. Студії пам'яті у сучасній гуманітаристиці: історія становлення // Укр. іст. журнал. — 2017. — № 4. — С. 150-161.

38.  Кислюк К. Україна: національно-культурна пам'ять // Філос. думка. — 2011. — № 6. — С. 74-89. — Бібліогр.: с. 87-89.

39.  Лисенко О. Є. Подолання «міфу війни», або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам'яті та сучасні виклики [з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом] // Укр. іст. журн. — 2015. — № 2. — С. 4-21.

40.  Лімонченко В. Творчість та інновація: пам'ять VS інтерпретація // Вісн. КНТЕУ. — 2018. — № 1. — С. 119-130. — Бібліогр.: 22 назви.

41.  Нагорна Л. Історичний процес та історична пам’ять: влада стереотипів // Іст. журн. – 2010. — № 1/3. – С. 3-13.

42.  Найдьонова Л. А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам'ятати трагічне? // Практ. психологія та соц. робота. — 2012. — № 2. — С. 48-55. — Бібліогр.: 20 назв.

43.  Нечитайло А. А. Роль діаспори у формуванні національної пам'яті в умовах глобального інформаційного суспільства // Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 2. — С. 79-87. — Бібліогр.: 37 назв.

44.  Ожеван М. А. Національна пам'ять та «історичні травми»: дискурси переможців і переможених // Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 1. — С. 24-31. — Бібліогр.: 28 назв.

45.  Опалько Ю. В. Взаємодія громадських організацій з органами влади у реалізації державної політики пам'яті // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 3. — С. 42-49. — Бібліогр.: 18 назв.

46.  Опалько Ю. В. Взаємодія Українського інституту національної пам`яті з громадськими організаціями у розвитку історичної свідомості суспільства // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 4. — С. 55-63. — Бібліогр.: 30 назв.

47.  Плохій С. М. Якої історії потребує сучасна Україна? // Укр. іст. журнал. — 2013. — № 3. — С. 4-12.

48.  Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Система соціально-історичної пам'яті та мнемологічна культура суспільства // Укр. соціум. — 2013. — № 4. — С. 61-70.

49.  Посохов І. С. Історичні реконструкції у туристичній практиці та політиці пам'яті // Гілея. — 2015. — № 9. — С. 72-75. — Бібліогр.: 11 назв.

50.  Расулова Е. Историческая память и типы культуры: в поисках взаимодействия // Гілея. — 2017. — № 5. — С. 222-225. — Бібліогр.: 8 назв.

51.  Розумний О. М. Механізми ухвалення та впровадження державної політики пам'яті в Україні // Гілея. — 2017. — № 6. — С. 218-221. — Бібліогр.: 11 назв.

52.  Симоненко І. М. Друга світова війна в історичній пам`яті українського народу // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 4. — С. 44-54. — Бібліогр.: 23 назв.

53.  Симоненко І. М. Етноси України в історичній пам'яті українського народу // Стратегічні пріоритети. — 2011. — № 2. — С. 54-61. — Бібліогр.: 16 назв.

54.  Симоненко І. М. Меморіальний простір України: кризовий стан та шляхи оздоровлення // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 4. — С. 53-63. — Бібліогр.: 21 назв.

55.  Симоненко І. М. Особливості структури історичної пам`яті Українського народу та шляхи формування національного історичного наративу // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1. — С. 51-61. — Бібліогр.: 23 назв.

56.  Симоненко І. М. Подолання віктимності історичної пам'яті українського суспільства // Стратегічні пріоритети. — 2010. — № 4. — С. 37-43. — Бібліогр.: 46 назв.

57.  Столярчук О. Історичне пізнання в умовах глобалізації // Схід. – 2010. — № 2. – С. 112-115.

58.  Суковата В. Гендерна ідентичність і конструювання пам`яті кризових моментів історії: жіночі стратегії виживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2009. — № 2. — С. 67-96.

59.  Тимків І. М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам'яті українського народу (філософсько-освітня рефлексія) // Гілея. — 2015. — № 11. — С. 363-366. — Бібліогр.: 13 назв.

60.  Ткаченко В. Історичні знання в контексті політизації історії та історизації політики (компетентнісний підхід) // Вища освіта України. – 2009. — № 2. – С. 13-27.

61.  Хітрова Т. В. Концепція формування «історичної свідомості» в радянській соціокомунікаційній парадигмі // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2011. — № 3. — С. 17-21. — Бібліогр.: 11 назв.

62.  Хітрова Т. В. Маніпулятивна складова наративних концепцій журналістських текстів у системі формування радянської версії української історичної пам'яті // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2012. — № 1. — С. 114-117. — Бібліогр.: 8 назв.

63.  Хітрова Т. В. Медійні засоби репрезентації дискурсу «історична пам'ять» у концепції реалізації державної політики пам'яті // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. — 2012. — № 4. — С. 133-137.

64.  Хітрова Т. В. Регіональний градієнт національно-консолідованої моделі «соборної історичної пам'яті»: специфіка медійних репрезентацій // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. — 2014. — № 4. — С. 139-142. — Бібліогр.: 6 назв.

65.  Чик А. Колективна пам'ять як основа консолідації українства // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство. — 2016. — № 1. — С. 61-63. — Бібліогр.: 6 назв.

66.  Чупрій Л. В. Інтерпретація історичних подій у дискурсивних практиках політичних партій // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1. — С. 29-36. — Бібліогр.: 15 назв.

67.  Чупрій Л. В. Оптимізація державної політики у сфері музейної справи та збереження пам'яток // Стратегічні пріоритети. — 2012. — № 4. — С. 31-35.

68.  Чупрій Л. В. Роль Інтернету у формуванні історичної пам'яті українського народу // Стратегічні пріоритети. — 2010. — № 1. — С. 98-102.

69.  Шуляр В. Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2012. — № 1. — С. 19-21. — Бібліогр.: 6 назв.