1.    963795 5г В36 Верхратський С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. — К. : Здоров'я, 2011. — 352 с. — Із змісту: Земська медицина. – С. 281-291.
2.    257594 9(С)16 З-38 Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 г. — М. : Изд-во МГУ, 1968. — 178 с. — Из содерж.: Земство в конце 70-х-начале 80-х  годов. — С. 12-44.
3.    556370 5г И90 История медицины : учебник для мед. ин-тов всех фак. / П. Е. Заблудовский [и др.]. — М. : Медицина, 1981. — 352 с. : ил. — Из содерж.: Земская медицина. — С. 281-291.
4.    888756 67.9(4Укр)300 К78 Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. — К. : Атіка, 2003. — 672 с. — Із змісту: Місцеве самоврядування на українських землях у складі Російської та Австрійської імперії XVIII-початок ХХ ст. (в т. ч. земські реформи). — С. 85-92.
5.    984859 5г К96 Кушніренко І. К. Історія Гуляйпільської медицини /  Іван Кушніренко. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2016. — 498 с. — Із змісту: Земська медицина. Утворення та функціонування. — С. 4-22 ;  Земський притулок. — С. 22-23.
6.    944026 63.3(4Укр-4Зап)5 К85 Крылов Н. В.  Очерки по истории города Мелитополя 1814 — 1917 гг. / Николай Крылов ; Запорож. науч. о-во им. Я. Новицкого, Мелитоп. гос. пед. ун-т, Лаборатория комплекс. краеведения. — Запорожье : Тандем-У, 2008. — 344 с. : ил. — Из содерж.: Административное подчинение и учреждения. — С. 18-39 ; Медицинские учреждения. — С. 197-221.
7.    880817 63.3(4Укр-4Зап)52 Л81 Лохматова А. Катеринославське земство / А. Лохматова ; ЗДУ [та ін.]. — Запоріжжя : Тандем-У, 1999. — 200 с. — Із змісту: Діяльність Катеринославського земства в галузі охорони народного здоров'я. — С. 83-116. 
8.    885703 5г М42 Медицина Запорізької області : іст. нариси / Упр. охорони здоров'я Запоріз. обл. держ. адміністрації ; під ред. В. Г. Цисса. — Запоріжжя : Дике Поле, 2001. — 412 с. — Із змісту: Медицина земського періоду. — С. 10-17.
9.    384014 9(С)181 Н28 Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-начале 90 годов ХІХ в. Правительственная политика. — Л.: Наука, 1984. — 260 с.
10.    905348 60.5 Х73 Холостова Е. И. Социальная работа : учеб. пособие / Е. И. Холостова. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с. — Из содерж.: Социальная деятельность земских органов самоуправления. — С. 39-63. 
* * *
11.    Альков В. Харківська губернська земська лікарня імперської доби та проблема гуманізації ставлення до психічно хворих // Краєзнавство. — 2014. — № 2 (87). — С. 71-80. — Бібліогр. : 41 назв. 
12.    Дзюбленко І. М. Соціально-економічна діяльність земств України: історіографія / І. М. Дзюбленко, О. В. Токарєва // Гілея. — 2017. — № 5 (120). — С. 12-15. — Бібліогр.: 23 назви. 
13.    Ефремова Н. Н. История земства и перспективы развитие местного самоуправления / Н. Н. Ефремова, Д. Е. Лаптева // Гос-во и право. -1993. — № 11. — С. 150-154.
14.    Козаченко А. Земське самоврядування на Полтавщині у період Першої світової війни // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 2. — С. 110-113. — Бібліогр.: 13 назв. 
15.    Козаченко А. Проблеми земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905-1907 рр.) // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2013. — № 1 (72). — С. 90-99. 
16.    Козловцева Е. Н. Социальная деятельность московских общин сестёр милосердия : [конец ХІХ — начало ХХ ст.] // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, История. — 2005. — № 5. — С. 66-84.
17.    Кузьмин В. Ю. Земская медицина в России (1864-1914) // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, История. — 2005. — № 2. — С. 119-137.
18.    Лещенко М. Н. Земські установи на Правобережній Україні (1904-1917 рр) / М. Н. Лещенко, І. В. Сесак // Укр. іст. журн. — 1986. — № 5. — С. 104-112.
19.    Майстренко О. А. Земська реформа 1864 року про завдання та призначення громадської медицини // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. – 2003. – Вип. 68/70. – С. 67-69.
20.    Петров Ф. А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных учреждений в России в конце 70-х — начале 80-годов ХІХ века // Отечеств. история. — 1993. — № 4. — С. 32-47.
21.    Петровичева Е. М. Земское самоуправление в начале ХХ в. // Преподавание истории в школе. — 2003. — № 3. — С. 11-20.
22.    Разумна Н. М. Матеріальне забезпечення медиків земствами в Україні (1864-1914 рр.)  // Наука. Релігія. Суспільство. — 2011. — № 3. — С. 56-61. — Бібліогр.: 23 назв.
23.    Резник В. И. Гигиена земских лечебных учреждений Северной Таврии второй половины XIX века : [в т. ч. Мелитоп. и Бердян. уезды] // Культура народов Причерноморья. — 2001. — № 20. — С. 189-195. — Библиогр.: 23 назв. 
24.    Ступак Ф. Земська медицина в Україні // Іст. журн. – 2009. — № 5. – С. 61-74.
25.    Ткаченко О. В. Благодійна допомога родини Терещенків медичним закладам Києва в 2-й пол. ХІХ — на початку ХХ ст. // Історія. — 2005. — № 7. — С. 18-19.  
26.    Херсонець Н. Освітній рух сільських та міських громад на півдні України у другій половині ХІХ ст. // Київ. старовина. — 2006. — № 1. — С. 64-72.
27.    Швидкий С. Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на теренах Слобідської України ХІХ — початку ХХ століття // Українознавство. — 2016. — № 3 (60). — С. 101-112. — Бібліогр.: 19 назв. 

* * *
28.    Корж Л. В. Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці XIX — на початку XX століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. В. Корж ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 1999. — 19 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99klvzhg.zip 
29.    Моісеєва Т. М. Земська реформа та соціальна діяльність земств [Електронний ресурс]  // Інтелігенція і влада. — 2004. — Вип. 3. — С. 36-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2004_3_6
30.    Моісеєва Т. М. Розвиток форм та засобів соціальної підтримки населення Одеси після проведення міської реформи 1870 р. [Електронний ресурс] // Інтелігенція і влада. — 2006. — Вип. 8. — С. 35-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2006_8_6 
31.    Нікітін М. Ю. Участь земств в організації медичного обслуговування населення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Лебединського повіту Харківської губернії) [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. [Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди]. Серія: "Історія та географія". — 2010. — Вип. 38. — С. 170-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2010_38_39 
32.    Рубан Н. М. Розвиток земської медицини в Україні (1865 — 1914 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. М. Рубан ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04rnmmur.zip