1.      Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти : схвалено розпорядж. Кабінету МіністрівУкраїни від 19.09.2018 № 660-р // Офіц. вісн. України. — 2018. — № 76. — С. 119-123 ; Інформ. зб. та коментарі МОН України. — 2018. — № 10. — С. 73-80.

2.      Давліканова О. Досвід організаційної та педагогічної підтримки впровадження елементів дуальної освіти (на прикладі Сумського державного університету) / О. Давліканова, О. Купенко, Н. Світайло // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 63-70.

3.      Кайтановська О. Навчання за дуальною системою у закладах професійної освіти Німеччини // Рід. шк. — 2018. — № 1. — С. 49-52. — Бібліогр.: 10 назв.

4.      Кудря К. Упровадження елементів дуальної форми навчання: переваги та проблеми / К. Кудря, О. Сталінська // Проф.-тех. освіта. — 2018. — № 2. — С. 17-19. — Бібліогр.: 6 назв.

5.      Лук'янихін В. Формування ефективних комунікацій у системі “університет — студент. —  роботодавець” через призму дуальної освіти / В. Лук'янихін, І. Тесленко // Маркетинг в Україні. — 2018. — № 2 (107). — С. 69-71.

6.      Матат Д. Дуальна освіта: досвід і перспективи // Освіта України. — 2018. — 19 лют. (№ 7). — С. 5.

7.      Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 53-62.

8.      Мирошниченко К. Упровадження елементів дуальної системи в професійній підготовці кваліфікованих робітників в Україні / К. Мирошниченко, І. Савченко // Проф.-тех. освіта. – 2017. – № 2. – С. 58-61.

9.      Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід // Освіта. — 2017. — 15-22 лют. (№ 7/8). — С. 2-3.

10.  Пятничук Т. Дуальна система професійної підготовки фахівців: аналіз досвіду // Проф.-тех. освіта. — 2018. — № 3 — С. 27-32.

11.  Резолюція конференції “Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти” // Маркетинг в Україні. — 2014. — № 5. — С. 67-70.

12.  Сидорчук Л. Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійній підготовці дорослих // Проф.-тех. освіта. — 2018. — № 2. — С. 51-53.

13.  Стойчик Т. Співпраця з роботодавцями у впровадженні елементів дуальної системи: дискусійна панель // Проф.-тех. освіта. – 2017. – № 4. – С. 48-49.

14.  Шаповалова Н. Дуальна форма навчання як сучасна модель співпраці в системі “ПТНЗ — підприємство” / Н. Шаповалова, О. Костюченко // Проф.-тех. освіта. — 2018. — № 2. — С. 53-55.

15.  Шуляк С. О. Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті реалізації дуальної освіти / С. О. Шуляк // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2018. — № 1 (33). — С. 179-183. — Бібліогр.: 10 назв.

16.  Щулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і “підводні камені” // Освіта України. — 2018. — 5 листоп. (№ 43). — С. 8-9.

17.  Басюк М. П. Вплив передумов на формування сучасної дуальної системи вищої освіти Німеччини [Електронний ресурс] / М. П. Басюк // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 4. — С. 92-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.uaUJRNpednauk_2014_4_12

18.  Вем’ян В. Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти [Електронний ресурс] / В. Г. Вем’ян, В. Г. Тер-Ованес’ян // Психологія: реальність і перспективи. — 2015. — Вип. 5. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_5_8

19.  Гарасюта В. М. Особливості професійної підготовки інженерів у німецьких ВНЗ у системі дуальної освіти [Електронний ресурс] // Педагогіка вищ. та серед. шк. — 2013. — Вип. 39. — С. 299-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_58

20.  Дернова М. Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід [Електронний ресурс] // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2014. — Вип. 2. — С. 137-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_2_19

21.  Експертна зустріч "Впровадження системи дуальної освіти у підготовку фахівців з маркетингу [Електронний ресурс] // Маркетинг в Україні. — 2016. — № 1/2. — С. 77-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2016_1-2_15

22.  Лилик С. Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід в Україні? [Електронний ресурс] // Маркетинг в Україні. — 2013. — № 6. — С. 44-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2013_6_10

23.  Міжнародний Форум: Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні [Електронний ресурс] // Маркетинг в Україні. — 2015. — № 3. — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2015_3_7

24.  Мінцер О. П. Стратегія створення та оцінювання функціонування систем управління якістю медичної освіти. Друге повідомлення. Трансформація ідей управління якістю на основі принципу "дуальних систем" [Електронний ресурс] / О. П. Мінцер, О. К. Толстанов, Г. В. Загорій // Мед. інформатика та інженерія. — 2015. — № 3. — С. 17-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2015_3_5

25.  Мокін Б. І. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти [Електронний ресурс] / Б. І. Мокін, О. М. Косарук // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2017. — № 2. — С. 103-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2017_2_17

26.  Олеськова Г. Дуальна освіта як особливість фахової підготовки сестринського персоналу Німеччини [Електронний ресурс] / Г. Олеськова // Порівняльна проф. педагогіка. — 2017. — № 7 (2). — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2017_7(2)__17.

Розвиток дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для української освіти в Україні [Електронний ресурс] // Маркетинг в Україні. —