(2018)

 1. 922333 87.6 А43 Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. Вип. 6. / МОН України, КДПУ ; відп. ред. Я. В. Шрамко.  – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – 407 с. — Із змісту: Кулакова О. М. Міжкультурна комунікація як спосіб спілкування. — С. 389-397.
 2. 968095 87.6 А43 Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. Вип. 13 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т" ; за заг. ред. Я. В. Шрамка. — Кривий Ріг : КНУ, 2012. — 306 с. — Із змісту: Даренський В. Ю. Діалогічна структура соціального буття. — С. 117-129.
 3. 944125 74.04(4Укр) А66     Андрущенко В. П. Роздуми про освіту. Статті. Нариси. Інтерв'ю / Віктор Андрущенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Знання України, 2008. – 820 с.
 4. 953798 74 Б17 Базалук О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко / МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – К. : Кондор, 2010. – 164 с. — Із змісту: Національні аспекти філософії освіти в Україні. — С. 40-65.
 5. 938954  60.5 Б81 Бондырева С. К.  Коммуникация: от диалога межличностного к диалогу межкультурному : учеб. пособие для вузов / С. К. Бондырева, А. А. Мурашов. – М.-Воронеж : МПСИ : НПО"МОДЭК", 2007. – 384 с.
 6. 933472 88.4 Б93 Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : підручник / Н. Ю. Бутенко. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 384 с.
 7. 938776 71 Г61 Головлева Е. Л.  Основы межкультурной коммуникации : [учеб. пособие] / Е. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с. — Из содерж: Актуальность и содержание межкультурной комуникации. — С. 24-51 ; Система ценностей в межкультурной коммуникации. — С. 115-117 ; Развитие межкультурного образования. — 119-127.
 8. 942517 74.202.5 Д42 Джуринский А. Н. Концепции и реалии мультикультурного воспитания: сравнительное исследование / А. Н. Джуринский. – М. : Academia, 2008. – 304 с.
 9. 935680 74.200.5 Д42 Джуринский А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное воспитание в России и за рубежом : учеб. пособие для вузов / А. Н. Джуринский. – М. : ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. – (ил.).
 10. 942025 71 К60 Колбіна Т. В. Основи міжкультурної комунікації для студентів-економістів : навч. посіб. / Т. В. Колбіна / МОН України, Харків. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 152 с. — Із змісту : Філософські аспекти міжкультурної коммуникації ( у т. ч. міжкультурний діалог та толерантність). — С. 7-17.
 11.  940675 74.58 К60 Колбіна Т. В. Формування міжкультурної комунікації майбутніх економістів: теоретико-методологічний аспект : монографія / Т. В. Колбіна. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 392 с. —  Із змісту: Міжкультурний діалог — мета, принцип і форма соціальної взаємодії представників різних культур. Міжкультурна толерантність — основа соціальної взаємодії носіїв різних культур. у процесі міжкультурної комунікації. — С. 23-34.
 12. 907422 60.5 Л25 Ларцев В. С.  Социальные и культурные детерминанты формирования личности : [монография] / В. С. Ларцев. – К. : Принт-Экспресс, 2002. – 430 с. — Из содерж.: Общество как коммуникационная система формирования личности ( в т. ч. диалог). — С. 127-146. 
 13. Ф82313 60.5 М43 Межличностная коммуникация: теория и жизнь : учебник для вузов / Матьяш О. И. [и др.]. — СПб. : Речь, 2011. — 560 с. — Из содерж.: Предмет. указ. — С. 536 (Диалог, коммуникативная компетентность, нация, ценности и т. д.).
 14. Ф80620 88.5 О-63 Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія професійної комунікації : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги-XXI, 2010. – 528 с. — Із змісту: Спілкування і комунікативна культура суспільства. — С. 91-119.
 15.  941620 71 Т33 Теория и практика культуры : альманах. Вып. 6. / под общ. ред. В. К. Егорова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ.  – М. : РАГС, 2008. – 220 с. – Комарова Л. В. Дискурс в межкультурной коммуникации. — С. 203-210.
 16. 985359 74 Ф56 Філософські абриси сучасної освіти : монографія / за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Унів. кн., 2016. – 226 с.
 17. Александрова О. С. Умови і специфіка діалогу як соціокультурного феномену // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2011. – Вип. 44. – С. 31-37. – Бібліогр.: 21 назв.
 18. Балл Г. О. Наука как специфическая подсистема культуры в контексте диалогического подхода в образовании // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 3. – С. 1-7. – Бібліогр.: 21 назв.
 19. Банах Л. С. Комунікативна толерантність / інтолерантність студентів ЗДІА / Л. С. Банах, І. А. Ільчук // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2009. – Вип. 36. – С. 166-180.
 20. Білик О. Г. Діалогова концепція культури як основа соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу // Новий Колегiум. — 2015. — № 4. — С. 38-43.
 21. Добрянський І. А.  Особливості, способи і прийоми організації активно-діалогічного навчання (з досвіду роботи) : [вища школа] // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 1 (54). – С. 47-54. – Бібліогр.: 16 назв.
 22. Дороз В. Д.  Крос-культурна комунікативна компетентність як компонент і засіб етносоціалізації молоді // Гуманіт. науки. – 2010. – № 2. – С. 165-177.
 23. Дяченко М. Д. Розвиток навичок професійного діалогу майбутніх перекладачів у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності // Держава та регіони. Серія: Гуманіт. науки. – 2016. – № 3-4. – С. 21-25.
 24. Зубченко Л. В. Філософія освіти та діалогічний контекст розвитку навчального процесу // Гілея. – 2015. – № 8 (99). – С. 299-302
 25. Колісник О. О. Смисловий діалог в педагогічному процесі // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 3. – С. 62-64. – Бібліогр.: 15 назв.
 26. Красільнікова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти // Вісн. КНТЕУ. – 2018. – № 1. – С. 147-156. – Бібліогр.: 13 назв.
 27. Мамчур Л. Роль діалогічної комунікації в особистісно орієнтованому навчанні // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 3-5. – Бібліогр.: 7 назв.
 28. Марченко О. В. Комунікативні фактори як ціннісно-регулятивні механізми розвитку освітнього простору // Гілея. – 2015. – № 11 (102). – С. 318-322.
 29. Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі // Філос. думка. – 2011. – № 4. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 101.
 30. Міщенко М. М. Філософія освіти: соціокультурний вимір // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2015. – № 60. – С. 278-286. 
 31. Муц Л. Ф. Дискурсна методологія досліджень міжкультурної комунікації // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 16 назв.
 32. Подолякіна О. В. Інтегративні трансформації комунікативного дискурсу та критичної філософії в умовах глобалізації системи освіти // Гілея. – 2017. – № 4 (119). – С. 304-310. – Бібліогр.: 17 назв.
 33. Пономарьов О. С. Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2013. — № 4. — С. 11-16.
 34. Пономарьов О. С. Філософія спілкування в контексті педагогічної культури // Теорія і практика упр. соц. системами. – 2012. – № 2. – С. 17-25.
 35. Садохин А.П. Компетентность или компетенция в межкультурной коммуникации // Вестн. Моск. ун-та. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 3. – С. 39-56.
 36. Саух П. Ю.  Соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: цивілізаційний вимір // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4 (97). – С. 30-37
 37. Степаненко А. Н. Образование как диалогический поиск истины // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2008. – Вип. 35. – С. 197-207.         
 38. Суліма Є. Філософія освітньої паритетності: парадигма діалогічності // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр.: 11 назв.    
 39. Ткаченко В. Комунікативна компетентність особистості і спілкування в сучасному світі: філософсько-освітній аспект // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2013. — № 3. — С. 37-41.
 40. Троїцька О. М.  Діалог і діалогічність в культурно-освітньому просторі: філософські засади // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2016. – Вип. 65. – С. 50-57.
 41. Троїцька О. М.  Діалог як конструкт розгортання суб'єктності Homo educandus і модернізації вищої освіти // Гілея. – 2016. – № 12 (115). – С. 284-287. – Бібліогр.: 9 назв.
 42. Троїцька О. М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності // Грані. – 2016. – № 7. – С. 13-18. – Бібліогр.: 11 назв.
 43. Троїцька О. М. Комунікативно-діалогічні стратегії в культурно-освітніх практиках і тьюторській діяльності: філософський вимір // Гілея – 2016. – № 10 (113). – С. 301-305. – Бібліогр.: 8 назв.    
 44. Троїцька О. М. Філософсько-освітній вимір можливостей та потенціалу "полікультурності" // Гілея – 2015. – № 7 (98). – С. 336-339. – Бібліогр.: 7 назв.
 45. Филиппова Ю. В. Актуализация личностных характеристик коммуникатов в контексте диалога культур // Вестн. Моск. ун-та. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 1. – С. 131-137.
 46. Шабат-Савка С.  Толерантне спілкування як спосіб вираження комунікативних інтенцій // Мандрівець. – 2010. – № 6. – С. 59-63. – Бібліогр. : 14 назв.
 47. Шевчук І. В. Соціалізація студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах поліетнічного регіону // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 32-36.
 48. Ярема І. А. Формування міжкультурної комунікативної компетентності у студентів металургійних спеціальностей // Нова філологія. – 2012. – № 54. – С. 152-154. – Бібліогр.: с. 154.

* * *

 1. Бєлих О. С. Розвиток діалогу студентської молоді у процесі університетської освіти [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Мелітоп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 2. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_2_15
 2. Бойчев І. І. Діалог культур у формуванні освітнього середовища вищої школи [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-ту. — 2010. — Вип. 28. — С. 21-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2010_28_7
 3. Борисенко В. В. Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми [Електронний ресурс] / В. В. Борисенко, Н. В. Гагіна // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. — 2015. — Вип. 124. — С. 8-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_4
 4. Васьківська О. Формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі діалогічного спілкування [Електронний ресурс] // Молодь і ринок. — 2016. — № 11/12. — С. 168-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_11-12_38
 5. Вихрущ В. Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти [Електронний ресурс] / В. Вихрущ, Л. Романишина // Пед. дискурс. — 2016. — Вип. 20. — С. 21-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2016_20_5
 6. Гриджук О. Є.  Філософські засади формування професійної комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. Пед. науки. — 2016. — № 5. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2016_5_6
 7. Дьяконов Г. Діалогічні аспекти вищої освіти [Електронний ресурс] // Наук. зап. [Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Сер.: Пед. науки. — 2013. — Вип. 120. — С. 22-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_120_6
 8. Захарчук Н. В. Філософсько-соціологічний аспект категорії "толерантність" та її роль у міжкультурній комунікації [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т". Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2012. — № 3. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2012_3_6
 9. Зеленська Л. М. Діалогічність навчальної взаємодії у формуванні комунікативних умінь майбутніх авіаційних фахівців [Електронний ресурс] / Л. М. Зеленська, С. В. Тимченко // Наук. вісн. льотної акад. Серія: Пед. науки. — 2017. — Вип. 1. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfasps_2017_1_13
 10. Зуєнко Н. О. Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти [Електронний ресурс] // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2014. — Вип. 40. — С. 191-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2014_40_38
 11. Култаєва М. Д. Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах [Електронний ресурс] // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Філософія. — 2014. — Вип. 42. — С. 186-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2014_42_20
 12. Лазарєв М. О. Особистісно-діалогічний стиль спілкування в сучасній гуманістичній освіті [Електронний ресурс] // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. — 2012. — Вип. 15. — С. 25-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2012_15_7
 13. Ліннік О.  Рівні діалогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. — 2012. — Вип. 25. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2012_25_40
 14. Мамчур Л. І. Формування комунікативної компетентності особистості ‒ важлива філософсько-соціальна проблема [Електронний ресурс] // Наук. зап. Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія філологічна. — 2015. — Вип. 57. — С. 145-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_57_35
 15. Морщиньська У. Методи сучасної філософії в дослідженнях питань міжкультурної освіти [Електронний ресурс] / У. Морщиньська, В. Морщиньський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2013. — Вип. 3/4. — С. 32-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_3-4_7
 16. Москальова Л.  Вплив діалогу світоглядно-духовних ідентичностей на культурно-освітній простір особистості [Електронний ресурс] // Versus. — 2013. — № 2. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2013_2_17
 17. Петрук Н. К.  Парадигма комунікативної філософії й етичні аспекти сучасної освіти [Електронний ресурс] // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2011. — Вип. 2. — С. 325-332. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2011_2_44
 18. Подолякіна О. В. Дискурсивність, діалогічність і комунікативність мовної філософії освіти у розвитку науково-освітнього простору як імператив формування суспільства знань [Електронний ресурс] // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Філософія. — 2016. — Вип. 47 (2). — С. 106-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2016_47(2)__13
 19. Редько В.  Філософія освіти: цінності міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Мистецтвознавство. — 2008. — Вип. 8. — С. 227-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2008_8_22
 20. Сакун А. В. Діалогізм як принцип сучасної освіти: комунікативний аспект [Електронний ресурс] // Нова парадигма. — 2012. — Вип. 109. — С. 18-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2012_109_5
 21. Троїцька О. Діалогіка В. Біблера: продовження філософсько-освітньої рефлексії [Електронний ресурс] // Versus. — 2015. — № 2. — С. 61-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2015_2_11
 22. Троіцька О. М. Діалогічні універсалії у філософії М. Бахтіна: інтерпретаційна значущість категорії "розуміння" для освіти [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 8. — С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_8_38
 23. Троїцька О. М. Феномен діалогу в комунікативних культурно-освітніх практиках: філософська рефлексія [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 110-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_31
 24. Троіцька О. М. Діалогічні універсалії у філософії М. Бахтіна: інтерпретаційна значущість категорії "розуміння" для освіти [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 8. — С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_8_38
 25. Троїцька О. М. Методологічні орієнтири інтеграції толерантності в культурно-освітній простір [Електронний ресурс] // Грані. — 2014. — № 4. — С. 40-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_4_9
 26. Троїцька О. М. Феномен діалогу в комунікативних культурно-освітніх практиках: філософська рефлексія [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 11. — С. 110-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_11_31
 27. Троїцька О. М. Філософські аспекти діалогізації освіти: контекстуальний вимір становлення культурного простору [Електронний ресурс] // Філософські обрії. — 2015. — Вип. 34. — С. 152-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_34_18
 28. Тур О. Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] // Молодь і ринок. — 2017. — № 2. — С. 55-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_2_13
 29. Файнман І. Б. Діалогічна взаємодія як основа комунікації між суб’єктами освітнього процесу в авіаційному ВНЗ [Електронний ресурс] / І. Б. Файнман, Є. Б. Токарь, С. М. Муравська // Наук. вісн. льотної акад. Серія: Пед. науки. — 2017. — Вип. 2. — С. 222-228 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfasps_2017_2_36
 30. Черненко Н. М. Проблеми діалогової комунікації у сучасному освітньому процесі [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. — 2011. — № 5/6. — С. 216-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2011_5-6_32
 31. Шабаєва Л. М.  Крос-культурна комунікація в контексті філософії освіти [Електронний ресурс] // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2016. — Вип. 2. — С. 198-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_2_29
 32. Шевель Т. О. Роль діалогу культур у формуванні духовності молоді в умовах глобалізації освітнього процесу [Електронний ресурс] // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 22, політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2014. — Спец. вип. — С. 342-346. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_Spets
 33. Ширкова І. В. Філософські аспекти виховання толерантності в умовах полікультурного освітнього простору [Електронний ресурс] // Інтелект, особистість, цивілізація. — 2013. — Вип. 11. — С. 177-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intelekt_2013_11_22
 34. Шкляєва Г. О. Діалогізація навчального процесу як складова модернізації вищої економічної освіти [Електронний ресурс] // Витоки пед. майстерності. Сер.: Пед. науки. — 2011. — Вип. 8 (2). — С. 313-317. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(2)__65
 35. Яковенко І. О. Діалогічна взаємодія релігійних меншин у культурно-освітніх практиках народів північного приазов’я [Електронний ресурс] / І. О. Яковенко, О. В. Канарова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2016. — Вип. 20 (2). — С. 349-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__34

*  *  *

 1. Грись А. М.  Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання : автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / А. М. Грись ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04gamdpn.zip
 2. Зарівна О. Т.  Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в глобалізованому суспільстві : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Т. Зарівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08zotmgs.zip
 3. Котовська О. П.  Діалог як метод пошуку істини в українській філософській традиції : автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.05 [Електронний ресурс] / О. П. Котовська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08kopuft.zip
 4. М'язова  І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс]  / Ірина Юріївна М'язова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08miysfa.zip
 5. Романенко О. В.  Філософська освіта в полі культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.04 [Електронний ресурс] / О. В. Романенко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2001. — 18 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2001/01rovfaa.zip
 6. Черненко Н. М.  Підготовка майбутніх менеджерів до діалогової комунікації в системі післядипломної освіти : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Н. М. Черненко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — О., 2004. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04cnmspo.zip

Чорба О. П.  Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти : автореф. дис… канд. філософ. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / О. П. Чорба ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2007. — 16 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07copsda.zip