(2017)

 1. 943520 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 50 / [редкол.: Сущенко Т. І. (гол. ред.) та ін.] ; КЗ "ЗОІППО" ЗОР, КПУ. — Запоріжжя : [КПУ], 2008. — 434 с. — Із змісту: Булат Е. В. Формування валеологічної компетентності у студентів. — С. 41-45.

 2. Герасименко С. Ю. Аеробіка у тижневому циклі занять як засіб підвищення фізичної підготовленості студенток ВНЗ // Теорія та методика фіз. виховання. — 2008. — № 12. — С. 7-9. — Бібліогр. : 5 назв.

 3. Зубкова Т. И. Хореографические упражнения как средство коррекции осанки на занятиях по физической культуре для студентов ВУЗа // Теория и практика физ. культуры. — 2008. — № 6. — С. 7.

 4. Товченко Л. О. Організація та методичні рекомендації щодо проведення занять з фізичного виховання зі студентами, хворими на короткозорість // Теорія та методика фіз. виховання. — 2008. — № 5. — С. 43-46.

 5. Хронофизиологические особенности показателей кардиореспираторной системы у студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой / Р. А. Юсупов [и др.] // Теория и практика физ. культуры. — 2008. — № 9. — С. 86-89.

 6. Шеремет І. В. Антиалкогольне виховання студентів засобами фізичної культури // Теорія та методика фіз. виховання. — 2008. — № 4. — С. 47-49.

* * *

 1. 931483 74.58 Ф50 Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення у контексті вимог Болонської декларації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2-3 лют. 2007 р. — К. : [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], 2007. — 224 с. — Із змісту: Раєвський Р. Т. Фізичне виховання студентської молоді України у контексті Болонського процесу / Раєвський Р. Т., Канішевський С. М., Лапко В. Г. — С. 44-49 ; Полухін Ю. В. Потреба в фізичному самовдосконаленні та основи методики її формування у студентів / Полухін Ю. В., Зеніна І. В. — С. 104-106 ; Андріанов В. Є. Формування здорового способу життя як складова фізичного виховання студентів — С. 128-130 ; Гребняк М. П. Модуль формування здорового способу життя студентів Гребняк М. П., Гребняк В. П., Машиністов В. В. — С. 138-142.

 2. Герчак Я. М. Здоровьесберегающие технологии в современном вузе : [ЗОЖ студентів] // Приклад. психология и психоанализ. — 2007. — № 1. — С. 62-66.

 3. Гладощук О. Здоровий спосіб життя: виховання та контроль // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 99-105.

 4. Овсяннікова В. В. Ціннісні орієнтації студентів на здоровий спосіб життя // Вісник ЗНУ. Пед. науки. — 2007. — № 2. — С. 122-126.

 5. Субота Н. П. Профілактика ВІЛ/СНІДу засобами освіти у вищій школі / Н. П. Субота, П. П. Гашинський // Основи здоровья та фіз. культура. — 2007. — № 7. — С. 15-17.

 6. Фатюшин Ю. Теоретичні основи формування потреби у фізичному самовдосконаленні студентів в умовах дозвілля // Рід. шк. — 2007. — № 9. — С. 37-40. — Бібліогр.: 18 назв.

* * *

 1. Бака Р. Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной мотивации студентов к физической активности // Теория и практика физ. культури. — 2006.- № 5. — С. 52-55.

 2. Вучева В. В. Аспекты гуманизации образования по физической культуре студентов вуза // Теория и практика физ. культури. — 2006.- № 7. — С. 24-26.

 3. Державно-правові засади функціонування системи фізичного виховання студентів внз України на етапі трансформації суспільства / О. В. Зеленюк та ін. // Наукові зап. НаУКМА. Пед., психол. науки та соц. робота. — 2006. — Т. 59. — С. 177-180.

 4. Иваненко Т. В. К вопросу о совершенствовании физического воспитания молодежи в высшем учебном заведении // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. — 2006. — № 1. — С. 70-76.

 5. Мудрік В. Функції педагогічного управління фізичним вихованням студентів // Освіта і управління. — 2006. — Т. 9, № 1. — С. 78-83.

 6. Проблема фізичного виховання студентської молоді України // Основи здоров’я та фіз. культури. — 2006.- № 8. — С. 7-9.

 7. Пилипей Л. Проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ економічної спеціальності // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2006. — № 4. — С. 31-33.

 8. Соколенко Л. Педагогічні умови формування культури здорового способу життя студентської молоді // Рід. шк. — 2006. — № 7. — С. 29-31.

 9. Соматичне здоров’я в контексті формування флеш-іміджу студента засобами фізичної культури // Наук. записки НаУКМА. Юрид. науки. — 2006. — Т. 53. — С. 26-30.

* * *

 1. 920352 74.58 Ф50 Фізичне виховання та спорт у вищій школі. За здоровий спосіб життя : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2005 р., Запоріжжя / під ред. Н. П. Голєвої ; МОН України, ЗНТУ. — Запоріжжя : [ЗНТУ], 2005. — 96 с. — Із змісту: Мальцева О. М. Психолого-педагогічні аспекти формування фізичної культури у ВНЗ.

 2. Грінченко І. Б. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях по спортивним іграм / І. Б. Грінченко, Ю. М. Поярков // Теорія та методика фіз. виховання. — 2005. — № 3. — С. 13-16.

 3. Гуменний В. Особливості фізичного виховання студентів політехнічних вузів // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2005. — № 4. — С. 37-40.

 4. Леонов О. В. До проблеми організаційно-методичних засад позанавчальної роботи з фізичного виховання студентської молоді // Основи здоров’я та фіз. культури. — 2005. — № 4. — С. 11-14.

 5. Линец М. М. К вопросу об использовании шейпинг-программ в физическом воспитании студенток высших учебных заведений // Теория и практика физ. культури. — 2005.- № 3. — С. 39-42.

 6. Удалова О. А. Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ/СНІДУ : навч. програма спецкурсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання // Освіта. — 2005. — № 34.

* * *

 1. Вржесневський І. І. Соціокультурна інтеграція студентів з обмеженими фізичними можливостями засобами фізичної культури і виховання // Теорія та методика фіз. виховання. — 2004. — № 2. — С. 51-52.

 2. Галіздра А. А. Основні аспекти, що визначають відношення студентів до занять фізичною культурою // Теорія та методика фіз. виховання. — 2004. — № 4. — С. 42-44.

 3. Григорьев В. И. Кризис физической культуры студентов и пути его преодоления // Теория и практика физ. культури. — 2004.- № 2. — С. 54-61.

 4. Леонов О. До проблеми покращення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи у ВНЗ // Освіта і управління. — 2004. — Т. 7, № 2. — С. 161-164.