(2015)

Методика преподавания информатики (2004-2008)
1.    Аллавердян С. А. Использование логико-смысловых моделей в преподавании информатики // Школ. технологии. – 2008. – № 2. – С. 124-126.
2.    Беловінцова М. Мій досвід  використання  методу проектів на уроках інформатики // Інформатика. — 2008. — № 3. — (Шк. світ).
3.    Бодрик О. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення лабораторних робіт з інформатики // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2008. — № 1. — С. 56-60.
4.    Войченко О. Javascript i HTML : Практ. роботи // Інформатика. — 2008. — № 40. — (Шк. світ).
5.    Грушко Т. Ю. Отечественные и зарубежные программы по информатике и ИКТ : [информац. и коммуникац. технологии]  // Школ.  технологии. – 2008. – № 6. – С. 17-19.
6.    Жалдак М. Елементи стохастики: зб. задач і вправ : у 2-х ч. // Інформатика. — 2008.- № 21/22 ; № 23/24. — (Шк. світ).
7.    Жук О. Практикум з розробки макросів у MS WORD : метод. розробка // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2008. — № 4. — С. 43-53.
8.    Казанцева О. П. Практичні роботи з VISUAL BASIC // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2008. — № 1. — С. 16-18.
9.    Крюков О. Навчання новим вимірювально-інформаційним технологіям  // Новий колегіум. – 2008. – № 1. – С. 27-29.
10.    Лазебна Т. Елементи народознавства на уроках інформатики   // Інформатика. — 2008. — № 40. — (Шк. світ).
11.    Лапшина І. Впровадження компетентнісного підходу на уроках  інформатики : автор. інновація // Інформатика . — 2008. — № 3. — (Шк. світ).
12.    Морзе Н. В. Розвиток інтелектуальної активності  учнів на основі задачного підходу під час навчання інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2008. — № 4. — С. 10-14.
13.    Никитина С. И. Портфолио по информатике // Информатика и образование. — 2008. — № 6. — С. 29-34. 
14.    Пільгуй Н. Векторна графіка. Підсумковий урок для 10 класу // Інформатика. — 2008.- № 31/32. — (Шк. світ).
15.    Потієнко, В. Вивчення основ роботи графічних редакторів на уроках інформатики  // Рід. шк. – 2008. – № 12. – С. 46-50. – Бібліогр. : 6 назв.
16.    Семенова Т. Цікаве програмування в середовищі LogoWriter : факульт. курс для 7-го кл.  // Завуч. — 2008. — № 15.
17.    Семеріков С. Мобільне навчання: історія, теорія методика // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2008. — № 6. — С. 72-82.
18.    Скрипка Г.  Особливості викладання спецкурсу за вибором “Основи комп'ютерної безпеки" // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2008. — №  5. — С. 25-27.
19.    Солнцева Л. Використання методу відкритих програм під час вивчення теми “Алгоритмізація та програмування” // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2008. — №  1. — С. 61-68.
20.    Стадник О. Викладання курсу інформатики в класах юридичного профілю старшої школи // Інформатика. — 2008. — № 3. — (Шк. світ).
21.    Щепакина Т. Е. Использование возможностей интерактивной доски Smart Board на уроках информатики // Школ. технологии. – 2008. – № 2. – С. 143-148.

* * * 

22.    Войтешенко И. С. “Конвейер задач” как альтернатива проектной деятельности // Информатика и образование. — 2007. — № 10. — С. 41-44.
23.    Гесаль А. В. Метод проектів на уроках інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2007. — № 8. — С. 28-31.
24.    Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура і  становлення // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2007. — № 4. — С. 62-69.
25.    Дергачева Л. М. Игры-соревнования на уроках информатики // Информатика и образование. — 2007. — № 8. — С. 24-29.
26.    Дзюба С. Інформаційні технології проектування для спеціалізованих ЗНЗ України та класів з поглибленим вивченням інформаційних технологій : автор. програма // Інформатика. — 2007. — №  33/34. — С. 15-29.
27.    Домалега М. Практична робота з теми “Створення і редагування зображення за допомогою графічного редактора”  // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2007. — №  6. — С. 16-18.
28.    Клеменко І. Комп’ютерна освіта в гуманітарній гімназії: українознавчий аспект та орієнтація на особистість  // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2007. — №  6. — С. 61-64.
29.    Лукаш І. М. Об'єктний підхід під час вивчення комп'ютерної графіки : методика навчання інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2007. — № 5. — С. 10-13.
30.    Максименко М. Рекурсія в задачах / М. Максименко, І. Скляр // Інформатика. — 2007. — № 3.
31.    Науменко Г. Г.  Минуле і сучасність шкільної інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2007. — № 6. — С. 12-14.
32.    Огородников Е. В. Практикумы — проекты по информационным технологиям для профильных классов / Е. В. Огородников, Р. И. Георгиева // Информатика и образование. — 2007. — № 2- 4. 
33.    Павлова И. М. Обобщающие уроки по курсу информатики 3 класса // Информатика и образование. — 2007. — № 10. — С. 13-40.
34.    Пата О. Використання опорних конспектів у викладанні інформатики // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2007. — №  6. — С. 30-36.
35.    Панкова Е. В. Практические работы по поиску в Интернете как элемент формирования информационной культуры учащегося //  Информатика и образование. — 2007. — № 4. — С. 71-73.
36.    Пастух О. О. Інтегрований урок інформатики й географії // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2007. — № 2. — С. 42-45.
37.    Петрович С. Використання програми MATLAB у школі: Технологія моделювання   // Інформатика. — 2007. — № 45. — (Вкладка).
38.    Ракитина Е. А. Особенности изучения вопросов систематизации информации и структурирования данных в курсе информатики // Информатика и образование. — 2007. — № 4. — С. 32-42.
39.    Рева І. Створюємо презентацію та анімацію: 8 кл., розробка уроків   // Інформатика . — 2007. — №  23/24. — С. 3-38.
40.    Самойленко Н. Лабораторія навчання інформатики у структурі інституту педагогіки: ретроспективний погляд // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. — 2007. — №  2. — С. 22-35.
41.    Сіпачова О. Інформатики : [метод. рекомендації ] / О. Сіпачова, М. Глухова // Відкрит. урок. — 2007. — № 8. — С. 72-75.
42.    Ставровский А. Основи алгоритмізації та програмування для спеціалізованих ЗНЗ України та класів з поглибленим вивченням інформаційних технологій : автор. програма // Інформатика. — 2007. — № 33/34. — С. 7-14.
43.    Терехова Н. А. Разноуровневые задачи на кодирование звуковой информации // Информатика и образование. — 2007. — № 3. — С. 51-58.
44.    Хаустов В. Мій досвід інноваційних методів навчання інформаційних технологій // Інформатика. — 2007. — № 17/18. — С. 10-16.
45.    Юнов С. В. Проблемы преподавания информатики: серьёзно и не очень // Информатика и образование. — 2007. — № 4. — С. 98-102.

* * *

46.    Копняк Н. Б. Парна робота учнів на уроках інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2006. — № 6. — С. 3-8.
47.    Копотій В. В. Розвиток мислення учнів на уроках інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2006. — № 5. — С. 8-11.
48.    Левченко И. В. Применение методических средств для организации алгоритмической деятельности на уроках информатики основной школы // Информатика и образование. — 2006. — № 2. — С. 107-112.
49.    Лепская Н. Компьютерный дизайн: Программа Photoshop : [кратко и доступно для школьников] / Н. Лепская // Искусство в школе. – 2006. – № 3. – С. 43-47.
50.    Малясова С. В. Урок на тему “Подпрограммы. Процедуры и функции пользователя” //  Информатика и образование. — 2006. — № 2. — С. 18-29.
51.    Нетрадиційні уроки з інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2006. — № 3. — С. 21-25.
52.    Селевко Г. Проектуємо комп'ютерний урок // Відкрит. урок. — 2006. — № 2. — С. 19-25.
53.    Сулейманов Р. Р. Занимательные задачи по программированию на Паскале // Информатика и образование. — 2007. — № 3 — С. 51-58.
54.    Хмелькова О. П. Уроки по измерению количества информации // Информатика и образование. — 2006. — № 2. — С. 7-17.
55.    Яснева Г. Г. Развитие интеллектуальной сферы учащихся на уроках информатики //  Информатика и образование. — 2006. — № 2. — С. 3-6.

*  *  *

56.    Бабаровська О. Інформаційні компетентності — випускникам школи ХХІ століття // Завуч. — 2005. — № 4.
57.    Басова Л. Л. Методические подходы к пропедевтической подготовке школьников в области информатики и информационных технологий // Информатика и образование. — 2005. — № 3. — С. 19-30.
58.    Ершов А. П. Школьная информатика // Информатика и образование. — 2005 — № 1.- С. 3-14.
59.    Жалдак М. Шкільному курсу інформатики — 20 років // Інформатика. — 2005. — № 44. — С. 3-19.
60.    Кретова М. Особливості навчання інформатики обдарованих учнів // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 55-56. – Бібліогр.: 5 назв.
61.    Лепская Н. Компьютерный рисунок: (Программа Paint) : [об овладении ребенком простейшими навыками компьютерного рисунка] // Искусство в школе. – 2005. – № 2. – С.33-37.
62.    Мяэотс О. Н. Уроки информационной грамотности в школе : метод. рекомендации // Б-ка “Перв. сент.” Сер. Б-ка в шк.- 2005.- Вып. 2.- 32 с. 
63.    Непрерывный курс информатики (концепция, система модулей, типовая програма) //  Информатика и образование. — 2005. — № 3.- С. 2-15.
64.    Нефедова Л. Программа “Информатизация образования гимназии” // Школ. планирование. — 2005. — № 2. — С. 3-74.
65.    Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах // Інформатика. — 2005. — № 8. — С. 21-24.
66.    Шкільна допрофільна та профільна освіта з інформаційно-технологічного профілю : тем. підбірка статей // Інформатика. — 2005. — № 31/32. — Спецвип.

* * *

67.    Богомолова Е. В. Занимательные задания по базовому курсу информатики //  Информатика и образование. — 2004. — № 2. — С. 52-59.
68.    Брыксина О. Ф. Конструирование урока с использованием средств информационных технологий и образовательных электронных ресурсов  //  Информатика и образование. — 2004. — № 5. — С. 34-38.
69.    Власенко С. В. Нестандартні форми проведення уроків з інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2004. — № 8. — С. 11-12.
70.    Кисла І. Г. Дидактичне забезпечення творчої навчальної діяльності під час вивчення інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2004. — № 5.- С. 19-22.
71.    Коротов А. М. Компьютерное образование с позиции системно-деятельного подхода // Педагогика. — 2004. — № 2.- С. 3-10.
72.    Кузнецов А. А. Современный курс информатики: от концепции к содержанию //  Информатика и образование. — 2004. — № 2. — С. 2-6.
73.    Матрос Д. Ш. Технология конструирования содержания образования и системы уроков по информатике // Информатика и образование.- 2004. — № 10. — С. 17-27. — Нач.  см.: № 8, 9. 
74.    Польщикова О. Н. Деловая игра как метод активного обучения на уроках информатики // Информатика и образование. — 2004. — № 5. — С. 49-55.
75.    Рубан О Алгоритміка : Факультатив. курс для 6-7 кл. / О Рубан, І. Скляр // Інформатика . — 2004. — №  22-24.- С. 2-125. 
76.    Облаштування кабінету інформатики [в загальноосвіт. навч. закладах] // Інформатика. — 2004. — № 38/39. — Спецвип.
77.    Тутова О. Личностно ориентированный подход на уроках информатики // Відкрит. урок. — 2004. — № 21/24. — С. 61-63.
78.    Щепакина Т. Е. Проектный метод на уроках информатики // Школ. технологии. — 2004.- № 4. — С. 140-147.