(2015 р.)

Метод проектов в дошкольном образовательном учреждении

1.  955513 74.1 И66 Проекти та проектна діяльність // Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посіб. на допомогу дошкіл. працівникам / авт.-упоряд. : Л. Калуська, М. Отрощенко. — Тернопіль : Мандрівець, 2010. – С. 154-220.
 
2.  957104 74.202 П24 Каплуновська О. М. Освітні проекти в галузі дошкільної освіти як форма розвитку педагогічного креативу // Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб'єктів освітнього простору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14-15 жовтня 2010 р. / МОН України [та ін. ; редкол. : Крутій К. Л. та ін.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – С. 88-94.
 
3.  907556 74.1 К84 Крутій К. Л. Проектно-діяльнісний підхід до інноваційної діяльності в ДНЗ / Крутій К. Л. Інноваційна діяльність у сучасному дошкольному навчальному закладі: Методичний аспект / К. Л. Крутій, Н. В. Маковецька. — Запоріжжя : ЛІПС, 2004. – С. 84-86.
 
4.  947503 74.1 К84 Крутій К. Л. Проектування освітнього простору ДНЗ // Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу. Ч. 1. Концепції, проектування, технології створення / Катерина Крутій. — Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – С. 96-102.
 
5.  918052 74.1 М36 Маханева М. Д. Проектирование конкретных моделей //  Маханева М. Д. Перспективная модель организации деятельности ДОУ / М. Д. Маханева, О. Л. Князева. — М. : ТЦ Сфера, 2005. – С. 76-81.
 
6.  972235 74.1 П24 Педагогічний креатив: проектні технології в освітньому процесі ДНЗ : збірка матеріалів за результатами IV обл. конкурсу освітніх проектів / КЗ "ЗОІППО" ЗОР ; [наук. ред.: Л. В. Батліна, О. М. Каплуновська]. — Запоріжжя : Акцент Інвест Трейд, 2012. — 72 с.
 
7.  934442 74.1 П79 Проектирование развития ДОУ : метод. пособие / С. В. Кузнецова, Н. М. Гнедова, Т. А. Романова, Е. В. Котова. — М. : ТЦ Сфера, 2006. — 112 с.
 
8.  Горбунова И. Эффективность метода проектов при формировании ключевых компетентностей. Подготовительная к школе группа // Дошкол. воспитание. — 2013. — № 3. — С. 24-28.
 
9.  Ковалева И. Н. Творческие проекты — эффективный метод развития дошкольников // Дошк. навч. заклад. — 2008. — № 12. — С. 12-19.
 
10.  Короткова Н. А. Пути гибкого проектирования образовательного процесса в детском саду // Ребенок в дет. саду. — 2008. — № 6. — С. 2-9.
 
11.  Крутій К. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова розвитку здібностей дитини // Дошкіл. освіта. — 2010. — № 2. — С. 10-23.
 
12.  Морозова Л. Д. Педагогическое проектирование в ДОУ // Ребенок в дет. саду. — 2010. — № 2. — С. 7-12.
 
13.  Павлюк Н. Мнемотехника дошкольникам. Проектна діяльність у ДНЗ // Дитячий садок. — 2015. — № 3. — С. 12-17.