1.    863787 60.5 В19 Василькова Ю. В. Социальная педагогика : курс лекций : учеб. пособие / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. — М. : Академия, 1999. — 440 с. — Из содерж.: Государственная политика защиты детства в ХІХ — начале ХХ в. (сиротские институты, детские приюты, благотворительные учреждения). — С. 104-125. 
2.    953649 74.03 З-17 Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн.  Кн. ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; МОН України. — К. : Слово, 2010. — 1032 с. — Із змісту: Освіта, школа і педагогічна думка в Україні 1864-1917 р. — С. 188-628.
3.    257594 9(С)16 З-38 Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 г. — М. : Изд-во МГУ, 1968. — 178 с. — Из содерж.: Земство в конце 70-х-начале 80-х  годов. — С. 12-44.
4.    822926 74.24 З-55 Земські школи на території сучасного Куйбишевського району 1868-1917 рр. : зб. робіт членів краєзнав. гуртка Шевченків. серед. шк. Куйбишев. р-ну Запоріз. обл. Вип. 2. — Куйбишеве : [б. в.], 1993. — 63 с.
5.    888756 67.9(4Укр)300 К78 Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. — К. : Атіка, 2003. — 672 с. — Із змісту: Місцеве самоврядування на українських землях у складі Російської та Австрійської імперії XVIII-початок ХХ ст. (в т. ч. земські реформи). — С. 85-92.
6.    952319 74.03 К96 Кушніренко І. К.  Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції : сторінки із книги життя / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010. — 224 с. — Із змісту:  Земський діяч. — С. 33-51 ;  Організатор народних шкіл. — С. 55-63.
7.    959834 74.03 К96 Кушніренко І. К.  Освіта Гуляйпільщини: історичний аспект. Ч. 1 / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. — Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. — 432 с. : іл. — Із змісту: Перші земські школи. — С. 5-10.
8.    944026 63.3(4Укр-4Зап)5 К85 Крылов Н. В.  Очерки по истории города Мелитополя 1814 — 1917 гг. / Николай Крылов ; Запорож. науч. о-во им. Я. Новицкого, Мелитоп. гос. пед. ун-т, Лаборатория комплекс. краеведения. — Запорожье : Тандем-У, 2008. — 344 с. : ил. — Из содерж.: Административное подчинение и учреждения. — С. 18-39 ; Образование. — С. 165-197.
9.    880817 63.3(4Укр-4Зап)52 Л81 Лохматова А. Катеринославське земство / А. Лохматова ; ЗДУ [та ін.]. — Запоріжжя : Тандем-У, 1999. — 200 с. — Із змісту: Земство і народна освіта. — С. 116-154.
10.    Ф63850 74.24 М34 Материалы о работе земской школы имени Корфа. Доносы уряднику. — [Б. м. : б. и., б. г.]. — 45 л. — Фотокопии документов. 
11.    384014 9(С)181 Н28 Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-начале 90 годов ХІХ в. Правительственная политика. — Л.: Наука, 1984. — 260 с.
12.    841545 74.03 Н30 Нариси історії українського шкільництва (1905-1917) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. — К. : Заповіт, 1996. — 304 с. — Із змісту: Освітня діяльність земств. — С. 34-49.
13.    583075 37с О-75 Ососков А. В. Начальное образование в дореволюционной России (1861-1917) : учеб. пособие для пед. ин-тов / А. В. Ососкова. — М. : Просвещение, 1982. — 208 с. — Из содерж.: Сельская земская начальная школа. — С. 44-48.
14.    Ф41638 37с О-95 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина ХІХ в. / [Ш. И. Ганелин [и др.] ; отв. ред. А. И Пискунов. — М. : Педагогика, 1976. — 600 с. — Из содерж.: Земская деятельность по начальному национальному образованию. — С. 67-75 ; Школа и педагогическая мысль на Украине (2 пол. ХІХ в. ). — С. 375-395.
15.    983863 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 50 (103) / Класич. приват. ун-т ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — 484 с. — Із змісту:  Сєводнєва К. О. З історії розвитку земських шкіл як основи народної освіти в Запорізькому краї. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. 
16.    956391 74.03 П58 Попов В. А. История педагогики и образования : учеб. пособие для вузов / В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина. — М. : Академия, 2010. — 208 с. — Из содерж.: Школьная реформа и прогрессивная педагогическая мысль России в 60-80-х гг. ХІХ в. (в т. ч. земские и городские начальные школы). — С. 169-184.
17.    905348 60.5 Х73 Холостова Е. И. Социальная работа : учеб. пособие / Е. И. Холостова. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с. — Из содерж.: Социальная деятельность земских органов самоуправления. — С. 39-63.
* * *
18.    Гавриш Р. Л. Земська система навчання та виховання в Україні (2 пол. ХІХ ст.) // Історія України. — 1998. — № 40.
19.    Дзюбленко І. М. Соціально-економічна діяльність земств України: історіографія / І. М. Дзюбленко, О. В. Токарєва // Гілея. — 2017. — № 5 (120). — С. 12-15. — Бібліогр.: 23 назви. 
20.    Дровозюк Л. Земська школа в Україні // Рідна школа. — 1997. — № 12. — С. 73-74.
21.    Ефремова Н. Н. История земства и перспективы развитие местного самоуправления / Н. Н. Ефремова, Д. Е. Лаптева // Гос-во и право. -1993. — № 11. — С. 150-154.
22.    Козаченко А. Земське самоврядування на Полтавщині у період Першої світової війни // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 2. — С. 110-113. — Бібліогр.: 13 назв. 
23.    Козаченко А. Проблеми земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905-1907 рр.) // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2013. — № 1 (72). — С. 90-99. 
24.    Лещенко М. Н. Земські установи на Правобережній Україні (1904-1917 рр) / М. Н. Лещенко, І. В. Сесак // Укр. іст. журн. — 1986. — № 5. — С. 104-112.
25.    Пантюхина Е. Н. Социально-педагогическая защита детей-сирот в России: [XVIII-XX вв.] // Педагогика. — 2008. — № 6. — С. 93-99. — Бібліогр.: 11 назв. 
26.    Петров Ф. А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных учреждений в России в конце 70-х — начале 80-годов ХІХ века // Отечеств. история. — 1993. — № 4. — С. 32-47.
27.    Петровичева Е. М. Земское самоуправление в начале ХХ в. // Преподавание истории в школе. — 2003. — № 3. — С. 11-20.
28.    Херсонець Н. Освітній рух сільських та міських громад на півдні України у другій половині ХІХ ст. // Київ. старовина. — 2006. — № 1. — С. 64-72.

* * *
29.    Корж Л. В. Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці XIX — на початку XX століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. В. Корж ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 1999. — 19 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1999/99klvzhg.zip 
30.     Моісеєва Т. М. Земська реформа та соціальна діяльність земств [Електронний ресурс]  // Інтелігенція і влада. — 2004. — Вип. 3. — С. 36-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2004_3_6
31.    Моісеєва Т. М. Розвиток форм та засобів соціальної підтримки населення Одеси після проведення міської реформи 1870 р. [Електронний ресурс] // Інтелігенція і влада. — 2006. — Вип. 8. — С. 35-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2006_8_6 
32.    Олійник Н. А. Освітня діяльність земств Чернігівської губернії у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. А. Олійник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/496/3/%d0%9eliynyk.pdf 
33.    Потій Н. Діяльність Ніжинського повітового земства у сфері початкової освіти (друга половина 60-х – 70-і рр. ХІХ ст.) [Електронний ресурс] // Сіверян. літопис. — 2014. — № 4. — С. 191-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2014_4_16
34.    Рябовол Л. Т. Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина XIX — початок XX століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. Т. Рябовол ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2001/01rltohg.zip 
35.    Шумілова І.Ф. Розвиток земських шкіл Приазов'я другої половини XIX — початку XX століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / І. Ф. Шумілова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2004. — 26 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04sifpps.zip