1. 943520 74.58 П24 Гріччіна А. В. Витоки та сутність гендерного підходу в освіті // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць / [редкол. : Сущенко Т. І. (гол. ред.) та ін.] ; КЗ "Запоріз. Обл. ін-т післядиплом.  пед. освіти" Запоріз. обл. ради, Класич. Приват.  ун-т .- Запоріжжя : [КПУ]. – 2008. — Вип. № 50. – С. 92-96.    
2. Александрова Е. Индивидуализация образования: учиться для себя // Нар. образование. — 2008. — № 7. — С. 243-250.
3. Батербиев М. М. Мировой и отечественный опыт разновозрастного обучения  // Школ. технологии. – 2008. – № 1. – С. 65-72.    
4. Богинская  Ю. В. Вы это сможете! Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями: проблемы и пути их решения  // Гуманітар.  науки. – 2008. – № 1. – С. 149-154.    
5. Виговська О. Технологія, що забезпечує готовність вчителів здійснювати сучасну педагогічну діяльність : [“пед. ключі індивідуально-особистісно-людського розвитку суб’єктів шкіл. навч.-вихов. процесу”] // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2008. — № 4. — С. 4-24.
6. Вишнєвська В. Концепція створення адаптивної навчальної системи на основі нечіткої логіки / В. Вишнєвська, В. Гогунський // Вища освіта України. — 2008. — № 1. — С. 91-95.
7. Годовникова Л. В. Условия интегрированного образования детей с нарушениями развития // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 36-43.    
8. Гордеева А. Реабилитационная педагогика  // Соц. педагогика. – 2008. – № 1. – С. 107-128.    
9. Дерев’янко Н. Особистісно зорієнтоване навчання : досвід впровадження // Завуч. — 2008. — № 25.
10. Другов В. Особистісно зорієнтована педагогіка : як це робиться практично //  Відкрит. урок. — 2008. — № 2. — С. 25-30.
11. Дьяченко В. К. Алгоритмы деятельности учащихся при переходе к коллективному способу обучения  // Школ. технологии. – 2008. – № 1. – С. 93-99.    
12. Дьяченко В. Коллективный способ обучения становится массовой практикой // Нар. образование. — 2008. — № 1. — С. 191-197.
13. Зоткин А. Индивидуализированное обучение в Англии и России / А. Зоткин, Н. Муха // Школ.  технологии. – 2008. – № 2. – С. 42-47.    
14. Крылова Н. Б. Индивидуализация ребенка в образовании: проблемы и решения  // Школ. технологии. – 2008. – № 2. – С. 34-41.    
15. Міронцев І. Педмоніторинг особистісно зорієнтованої освіти // Відкрит. урок. — 2008. — № 9. — С. 59-62.
16. Монина Г. Б. Рекомендации педагогу по обучению гиперактивных детей // Практ. психология и логопедия. — 2008. — № 2. — С. 31-36.
17. Особистісно орієнтований підхід шкільній освіті // Почат освіта. — 2008. — № 6.
18. Селиванова О. Г. Личностно-ориентированое обучение как современная дидактическая система // Актуал. проблемы совр. науки. — 2008. — № 3. — С. 68-70.
19. Сергеев С. Ф. Обучающие свойства среды: смена парадигмы  // Школ. технологии. – 2008. – № 2. – С. 25-33.    
20. Храброва В. Персоніфікація як засіб підвищення ефективності особистісно орієнтованого навчання // Всесвіт. літ. в серед. навчал. закладах України. — 2008. — № 2. — С. 13-16.

*  *  *
21. Беспалько В. П.  Персонализированное образование (теория) // Школ. технологии. — 2007. — № 4. — С. 40-55. 
22. Богдан Ж. Б. Составление индивидуального оптимального алгоритма обучения / Ж. Б. Богдан, Т. А.  Бутенко  // Теорія і практика управління соц. системами. — 2007. — № 3. — С. 43-49.
23. Бокова Н. Особистісна орієнтація у змісті освіти // Відкрит. урок. — 2007. — № 10. — С. 20-28.
24.  Дерев’янко Н. Від мрії — до соціальної дії : [розробка програми приват. школи щодо впровадження особистісно орієнтованого навчання ] // Упр. освітою. — 2007. — № 15.
25. Дерев’янко Н. Особистісно зорієнтоване навчання: досвід впровадження // Завуч. — 2008. — № 25.
26. Євдокімов В. І. Технологія особистісно орієнтованого навчання як інноваційне педагогічне явище // Новий колегіум. — 2007. — № 5. — С. 20-26.
27.  Ілляшенко Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі // Почат.  шк. — 2007 . — № 12. — С. 46-49.
28. Лаврик В. Індивідуально-диференційований підхід — основа особистісно зорієнтованого навчання // Укр. мова і літ. в шк. —    2007. — № 1. — С. 14-16. 
29. Лебединцев В. Б. Коллективные учебные занятия и коллективный способ обучения  // Школ. технологии. — 2007. — № 1. — С. 93-98. 
30. Міронцев І. Педмоніторинг особистісно зорієнтованої освіти // Відкрит. урок. — 2008. — №9. — С. 59-62.
31. Обличчям до дитини: творчий проект авторських курсів особистісно орієнтованої освіти // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях… — 2007. —  № 2. — С. 51-57.
32. Осницкий А. К. Роль осознанной саморегуляции в учебной деятельности подростков, обучающихся в классах КРО // Вопросы психологии. — 2007. — № 3. — С. 42-51.
33. Сазоненко Г. Система особистісно зорієнтованого навчання // Директор шк. Україна. — 2007. — № 8. — С. 29-35.
34. Хусаинов Ш. Г. Личностно ориентированное образование в национальной школе // Педагогика. — 2007. — № 1. — С. 52-58.

*  *  *
35. Береснєв А. А. Особистісно орієнтовані технології у контексті сучасної парадигми освіти // Гуманіт. науки. — 2006. — № 1. — С. 11-16.
36. Вершинин В. М. Адаптивое обучение. (Новые подходы к его реализации в открытой школе)  // Открытая школа. – 2006. – № 1. – С. 34-38.
37. Давер М. В. Система самооценочных контрактов в личностно ориентированном обучении // Педагогика. — 2006. — № 7. — С. 68-74.
38. Кон И. С. Плюсы и минусы раздельного и совместного обучения  // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 16-22. – Библиогр.: 14 назв.
39. Кононенко О. Відмінності хлопчиків та дівчаток та урахування їх у педагогічній діяльності // Шкіл. світ. — 2006. — № 46.
40. Лукьянова М. И. Теоретико-методические основы организации личностно ориентированого урока //  Завуч. — 2006. — № 2. —  С. 5-12. 
41. Паламарчук В. Інтелектуальна “ціна” навчання : [розвиток реабілітац. педагогіки] //  Завуч. — 2006. — № 7.
42. Подмазін С. Технологічне забезпечення особистісно зорієнтованого навчання / С. Подмазін, С. Луцюк // Завуч. — 2006. — № 6. — С. 2-14. — (Наша вкладка).
43. Тарутіна З. Досягнення точних наук і ефективність особистісного навчання  // Рідна шк. – 2006. – № 5. – С. 12-14.
44. Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: шлях становлення // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 5. — С. 45-49. 
45. Харченко И. Индивидуально-ориентированные учебные планы как средство для разработки индивидуально-образовательных программ // Школ. планирование. — 2006. — № 1. — С. 106-111. 
46. Чернишов О. Компетентнісна спрямованість навчально-виховного процесу в єдності змістових і особистісних аспектів / О. Чернишов, Л. Чернікова // Відкрит. урок. — 2006. — № 8. — С. 3-7.
*  *  *
47. 920537 74.202 К89 Кукушкин В. С. Технологии личностно-ориентированого обучения // Кукушкин В. С. Теория и методика обучения . — Ростов н/Д, 2005. — С. 213-246.
48. 920537 74.202 К89 Кукушкин В. С. Технологии коллективного взаимообучения // Кукушкин В. С. Теория и методика обучения . — Ростов н/Д, 2005. — С. 261-277.
49. 918467 74.202 П24 Организиция обучения в адаптивной системе // Педагогические технологии. — М., 2005. — С. 51-63.
50. 918467 74.202 П24 Личностно-ориентированные технологии // Педагогические технологии. — М., 2005. — С. 66-77.
51. Алфімов В. Розробка і реалізація програми індивідуального розвитку і саморозвитку творчої особистості ліцеїста / В. Мельничук Т. Алфімов // Рідн. шк. – 2005. – № 5. – С. 26-29.
52. Батербиев М. М. Концептуально-функциональная модель разновозрастного обучения // Школ. технологии. — 2005. — № 4. — С. 46-56.
53. Глимкин И. Как работаь с трудными школьниками // Нар. образование. — 2005. — № 5. — С. 150-156.
54. Завертана Н. Індивідуалізація навчання — шлях до успіху  // Рідн. шк. – 2005. – № 5. – С. 56-57.
55. Зуйкова Г. И. Система организации индивидуального и надомного обучения детей в условиях общеобразовательной школы // Завуч. — 2005. — № 7. — С. 99-120.
56. Лазар В. З досвіду інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі // Пед. думка. — 2005. — № 4. — С. 91-93.
57. Новосельцев В. И. Образовательный процесс: учет половозрастных различий в формировании ответственности // Завуч. — 2005. — № 5. — С. 110-128.
58. Особистісно зорієнтоване навчання як система // Завуч. — 2005. — № 6.
59. Подмазін С. Сутність особистісно орієнтованої освіти / С. Подмазін, О. Ковальчук // Управління освітою. — 2005. -№ 17, 18.
60. Пульбере А. И. Мониторинг качества знаний в условиях личностно ориентированного образования // Педагогика. – 2005. – № 9. – С. 33-35.
61. Місяк С. А. Соціально-правові аспекти розвитку освіти та професійної реабілітації для осіб з інвалідністю в Україні // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 8. — С. 11-13.
62. Штабова Л. Від ідеї індивідуалізації — до особистісно розвиваючої моделі навчання // Рідн. шк. – 2005. – № 9-10. – С. 17-19.
63. Янчук В. Практика розбудови системи особистісно зорієнтованого навчання: управлінські аспекти // Дир. шк., ліцею, гімнації. — 2005. — № 5-6. — С. 202-212.
64. Ярулов А. А. Структура занятий индивидуально-ориентированного способа обучения // Школ. технологии. — 2005. — № 1. — С. 103-124.

*  *  *
65. Александрова Е. Характеристика моделей индивидуального обучения // Відкрит. урок. — 2004. — № 21-24. — С. 31-38.
66. Баранов В. В. Загальноосвітні школи соціальної реабілітації в умовах реформування освіти в Україні // Безпека життєдіяльності. — 2004. — № 8. — С. 35-40.
67. Васьков Ю. Особистісно зорієнтоване навчання — нова освітня парадигма / за ред. І. С. Якиманського // Відкрит. урок. —  2004. — № 21-24. — С. 19-21.  
68. Евстифеева О. На пути к школе индивидуального образования // Дир. шк.  Украина. — 2004. — № 4. — С. 70-73.
69. Жовта І. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами // Освіта України. — 2004. -19 жовт.
70. Зайцев Д. В. Интегрированное образование детей с ограниченными возможностями // СОЦИС. — 2004. — № 7. — С. 127-132.
71. Зац В. КТД — колективна творча діяльність / В. Зац, Г. Коломоєць // Завуч. — 2004. — № 3.
72. Кальмаева Е. Н. Технология коллективного способа обучения // Преподавание истории в шк. — 2004. — № 4. — С. 36-38.
73. Кузнецов М. Учитель и ученик в личностно ориентированном образовательном процессе // Відкрит. урок. —  2004. — № 21-24. — С. 21-25.
74. Лукіна Т. О. Реалізація державної політики в розвитку особистісноорєнтованої освіти // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 3. — С. 85-97.
75. Максимова С. Н. Организация учебно-воспитательного процесса в классах коррекционно-развивающего обучения и психолого-педагогической поддержки // Завуч. — 2004. — № 8. — С. 101-121.
76. Мелешко В. Организация индувидуального обучения детей с особенностями в развитии // Соц. педагогика. — 2004. — № 3. — С. 84-87.
77. Момот Л. Діяльнісний компонент особистісно орієнтованого змісту освіти // Біологія і хімія в шк. — 2004. — № 6. — С. 8-9.
78. Никитина Н. Н. Технологии организации коллективного взаимодействия школьников / Н. Н. Никитина, И. Ю. Шустова // Клас. руководитель. — 2004. — № 7. — С. 91-107.
79. Никодимова Е. А. Внедрение личностно ориентированных технологий / Е. А. Никодимова, Г. И. Ненилина // Школ. технологии. — 2004. — № 6. — С. 124-132.
80. Особистісно зорієнтоване навчання : [сутність, особливості методики, технологія] // Відкрит. урок. —  2004. — № 21-24. — С. 10-18.
81. Печатникова Л. Отличники и троечники: от детства до взросления : [зависимость между школ. успеваемостью и успехом в жизни] // Первое сент. — 2004. — 10 февр.
82. Плясуля Т. Адаптивна школа: концепція адаптивного навчального закладу // Завуч. — 2004. — № 15.
83. Серегина О. Личностно ориентированное обучение: практический подход // Відкрит. урок. —  2004. — № 21-24. — С. 50-53.
84. Телєгіна Л. Індивідуально-зорієнтована допомога учням у реалізації їх освітніх потреб // Директор шк. — 2005. — № 37.
85. Фасоля А. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання  // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях… — 2004. — № 4. — С. 62-67. 
86. Фасоля А. На порозі  особистісно-зорієнтованого навчання  // Укр. мова і літ. в  шк. — 2004. — № 1. — С. 16-19. 
87. Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлекція, оцінка // Укр. мова та літ. — 2004. — № 7.
88. ШевчеукЛ. Е. Интегрированное обучение учащихся с особенностями развития в общеобразовательном учреждении // Дефектология. — 2004. — № 5. — С. 28-32.