(2013)

Учитель (2004-2007)
1.    935765    Павленко Л. А. Становлення та розвиток творчого потенціалу педагога 74.58    умова ефективності педагогічної імпровізації // Педагогіка і психологія П24    формування творчої     особистості: проблеми і     пошуки : зб.     наук. пр. — Запоріжжя, 2007. — Вип. 41. —     С. 253-257.
2.    935766    Башкір О. І. Мовленнєва компетентність учителя як умова ефективності 74.58    педагогічної імпровізації // Педагогіка і психологія формування творчої П24    особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. —     Запоріжжя, 2007. — Вип.     42. — С. 26-29.
3.    943513    Вайновська М. К. Інноваційна модель управління підготовкою вчителя 74.58    загальноосвітньої школи до наукових досліджень // Педагогіка і 
      П24    психологія     формування творчої     особистості: проблеми і     пошуки :     зб. наук. пр. — Запоріжжя, 2007. — Вип. 47. —     С. 54-60.
4.    Должностные инструкции учителей // Начал. шк. — 2004. — № 36.
5.    Кравець В. Система роботи вчителя та її вивчення // Директор шк. — 2004. — № 18. — С. 10-11.
6.    Маслікова І. Модель учителя ХХІ ст.: Особистісно розвивальна модель управлінської діяльності методичної служби // Управління освітою. — 2004. — № 13-14.
7.    Охрімчук Р. Учитель у кризовому соціумі: влада стереотипів // Шкіл. світ. — 2004. — № 13.
8.    Ніколаєнко С. Тільки щасливий учитель може зробити учнів щасливими // Голос України. — 2004. — 31 серп. (№ 160).
9.    Кузь В. Труд, талант і творчість. Сучасний учитель — будівничий нової школи // Рідна шк. — 2004. — № 6. — С. 9-12.
10.    Риндак В. Учитель і учень на шляху до нової школи // Шлях освіти. — 2004. — № 4. — С. 19-23.
11.    Гаврилова В. Комплексно-целевая программа оценочной деятельности учителя в гимназии // Школ. планирование. — 2004. — № 4. — С. 4-12.
12.    Самікова І. Системний підхід до керівництва та контролю за педагогічною діяльністю вчителів // Рідна шк. — 2005. — № 3. — С. 12-13.
13.    Кушнір В. Гуманітарне мислення вчителя // Соц. психологія. — 2004. — № 4. — С. 81-96.
14.    Бойко А. Виховуючи суб’єкт-суб’єктні відносини вчителів і учнів як основа модернізації освітньої галузі в Україні // Рід. шк. — 2004. — № 4. — С. 4-8.
15.    Смирнова И. Обучение для будущего, или Приобщение учителей к информационной культуре // Директор шк. Україна. — 2004. — № 3. — С. 44-49.
16.    Молодой учитель в школе // Завуч. — 2004. — № 3. — С. 129-137.
17.    Сенновский И. Б. Управленческая деятельность учителя // Педагогика. — 2004. — № 2. — С. 48-54.
18.    Хобзей П. Проблема ефективного використання вчительських ресурсів // Освіта і управління. — 2004. — Т. 7, № 1. — С. 71-77.
19.    Лельчицкий И. «Идеал учителя» как научное понятие: историко-педагогический аспект / Лельчицкий И., Лукацкий М. А. // Педагогика. — 2005. — № 1. — С. 79-85.
20.    Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / Андрущенко В., Табачек І. // Політ. менеджмент. — 2005. — № 1. — С. 58-70.
21.    Ігнатюк О. Педагогічний такт як складова розвитку особистісного потенціалу майбутнього фахівця // Новий колегіум. — 2005. — № 1-2. — С. 74-78.
22.    Остапенко А. А. Дидактический инструментарий учителя // Шк. технологии. — 2005. — № 2. — С. 130-141.
23.    Заєць Л. становлення молодого педагога в період реформування освіти // Рідна шк. — 2005. — № 3. — С. 56.
24.    Ботіна І. Міжособистісна взаємодія учителя та учня // Рідна шк. — 2005. — № 3. — С. 31-33.
25.    Онищук Л. Науково-методичний супровід ситуацій педагогічної підтримки учня вчителем // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. — 2005. — № 3. — С. 9-14.
26.    Виговська О. Діяльність учителя і цілепокладання : теоретико-практичне обгрунтування технології дії та навчання // Директор шк., ліцею, гімназії… — 2005. — № 4. — С. 70-74.
27.    Юдина Е. Г. Позиция педагогов: авторитаризм и партнерство // Вопросы психологии. — 2005. — № 4. — С. 132-142.
28.    Корнетов Г. Б. Педагогика авторитета : [авторитет педагога как традиционная основа организации процесса образования] // Шк. технологии. — 2005. — № 6. — С. 40-50.
29.    Кращий учитель — це щасливий учитель : Підбито підсумки десятого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» // Освіта України. — 2005. — 3 черв. (№ 41).
30.    Мелешко Г. Прогнозування якості навчальної діяльності вчителя // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2005. — № 7.
31.    Вачков И. Типология отношений «учитель — ученик» : [субъект-субъективность отношений «учитель — ученики»] // Відкритий урок. — 2005. — № 7-8. — С. 21-24.
32.    Лизинский В. М. Критерии, оценки и стимулирование педагогической деятельности учителей как один из ресурсов управления образовательным процессом // Завуч. — 2005. — № 8. — С. 13-23.
33.    Маськіна Г. Становлення гуманних взаємин між учителем та учнем // Завуч. — 2005. — № 12. 
34.    Стецюк Л. І. Методологічні основи діяльності вчителя // Все для вчителя. — 2005. — № 23-24. — С. 11-28.
35.    Завірюха Л. Авторитет учителя: соціологічний вимір // Освіта. — 2005. — № 25.
36.    Киричок В. Етика спілкування вчителя з учнями // Відкрит. урок. — 2006. — № 1. — С. 49-50.
37.    Гриневецький С. Хто виграє битву за Україну? : [про престиж праці вчителя] // Голос України. — 2006. — 21 лют. (№ 33).
38.    Мартишина Н. В. Ценностный компонент творческого потенциала личности педагога // Педагогика. — 2006. — № 3. — С. 48-57.
39.    Андрияхина Н. В. Семинар-тренинг «Толерантность учителя» // Класс. руководитель. — 2006. — № 4. — С. 20-34.
40.    Степаненко І. Вчитель для ХХІ століття: європейська перспектива і цивілізаційні виклики // Вища освіта України. — 2006. — № 4. — С. 48-52.
41.    Витюк Г. В. Кращий за професією : (конкурсна програма) : [змагання з пед. майстерності між вихователями двох шкіл-інтернатів] // Розкажіть онуку. — 2006. — № 5-6. — С. 22-25.
42.    Кремень В. Сучасні цивілізаційні зміни і нові вимоги до вчителя // Голос України. — 2006. — 18 лип. (№ 130).
43.    Мороз Т. Ідеал педагога в сучасній системі освіти // Директор шк. Україна. — 2006. — № 12. — С. 44-48.
44.    Медведюк О. Педагогічний імідж сучасного вчителя початкових класів // Почат. освіта. — 2006. — № 15.
45.    Ковальчук Н. Розвиток соціальної зрілості молодого викладача // Рідна шк. — 2007. — № 1. — С. 63-64.
46.    Лавріненко О. Ідеї педагогічної майстерності майбутнього вчителя в західноєвропейській науково-педагогічній думці кінця XVI-XVIII ст. // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2007. — № 2. — С. 93-98.
47.    Сассілотто-Василенко М. Проблеми професійного розвитку молодих учителів: досвід Франції та Канади // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 2. – С. 61-64.
48.    Матеріали до проведення Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2007» // Історія в шк. України. — 2007. — № 3. — С. 3-5.
49.    Вачков И. В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодействию // Вопросы психологии. — 2007. — № 3. — С. 16-29.
50.    Кудін В. О. Педагог в умовах ноосферного суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2007. — № 3. — с. 10-17.
51.    Виговська О. І. Сучасна діяльність учителя основної школи як дидактична категорія // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. — 2007. — № 3. — С. 80-88.
52.    Кравцов В. Теоретичні засади визначення сутності методологічної культури вчителя // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 39-41. 
53.    Шамова Т. Как избавить учителей от боязни контроля? / Шамова Т., Карпухина Л. // Нар. образование. — 2007. — № 4. — С. 100-109. 
54.    Бачинський П. Б. Управління конфліктами в загальноосвітніх навчальних закладах // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. – 2007. – № 4. – С. 6-8.
55.    Федорова Л. Ученый и педагог : отпечаток эпохи // Нов. колегіум. — 2007. — № 4. — С. 71-74.
56.    Кремень В. Г. Учитель у сучансих соціокультурних контекстах // Нов. колегіум. — 2007. — № 4. — С. 3-5.
57.    Микитюк О. М. Учитель як науковець : виклик суспільства знань педагогічній освіті // Нов. кроегіум. — 2007. — № 4. — С. 17-19.
58.    Бікеєва А. Поради стосовно самого себе : [поради вчителю] // Відкритий урок. — 2007. — № 4; № 5. — С. 12-32.
59.    Прокопенко І. Ф. Вчитель і освіта у полікультурних контекстах сучасності // Нов. колегіум. — 2007. — № 5. — С. 6-8.
60.    Дяченко К. А. Педагогічна діяльність яе процес самовиховання та саморозгортання // Нов. колегіум. — 2007. — № 5. — С. 76-79.
61.    Корецька А. І. Викладач як уособлення освітнього процесу // Нов. колегіум. — 2007. — № 5. — С. 80-84.
62.    Этический кодекс педагогов // Відкрит. урок. — 2007. — № 5. — С. 46-51.
63.    Коршунова Н. Л. Социальная ответственность педагогов // Педагогика. – 2007. – № 8. – С. 83-93.
64.    Кнодель Л. Педагог в сучасних умовах // Директор шк. Україна. — 2007. — № 8. — С. 44-50.
65.    Михайлик Л. Організація роботи з молодими вчителями / Л. Михайлик, Н. Лєднєва // Директор шк. — 2007. — № 9. — С. 98-102.
66.    Завірюха Л. Авторитет учителя // Директор шк. — 2007. — № 10. — С. 64-70. — (Шкіл. світ).