(2015 р.)

Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи

1.
 944125
 74.04(4Укр)
 А 66    
Андрущенко В.  Роздуми про освіту. Статті. Нариси. Інтерв'ю
/ В. П. Андрущенко. — 2-ге вид., доп. —  К. : Знання України, 2008. — 820 с.
С. 261-305: Виховати людину-професіонала, патріота і громадянина.
 
 

  
2.  934070    Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посібник / за ред.
     74.58         Т. Ю. Осипової. — Одеса : Фенікс, 2006. — 286 с. 
     В 94         С. 50-54: Національне виховання та формування національної
                      самосвідомості.
                      С. 79-84: Громадянське та правове виховання студентів вищих
                            навчальних закладів.

3.  891515     Виховуємо громадянина України : сценарії виховних заходів з історії та
     74.263.24 правознавства / уклад.: М. Т. Залипецький, В. І. Уруський. — Тернопіль :
     В 94          Астон, 2002. — 192с.

4.  913258        Корицька Г. Р. Витоки (виховні години, свята)  / Г. Р. Корицька. —
     74.200.58    Запоріжжя : Просвіта, 2004. — 144 с.
     К 66

5.  956558    Костюк І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді :
     74            навч. посібник / І. В. Костюк, І. Н.                      
     К 72                Карпунь ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт.  технологій та управління ім. В.
                            Чорновола. — Львів : Новий Світ — 2000, 2010. — 268 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 259 — 265 (83 назви).

6.  922810    Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання  : навч. посібник
     74.9         / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — К. : Знання, 2006. — 328 с. — 
     К 89        (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
                    С. 180-186: Виховати патріота.

7.  Ф81775           Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
     74.03(4Укр)    / за заг. ред. В. Г. Кременя ; Нац. Акад. пед. наук України. — К. : [Пед.
      Н 35               думка], 2011. — 304 с.
                             С. 65-75: Виховати активних і відповідальних громадян-патріотів.

8.  972203    Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012-74.04        

     О-75        2013 навчальному році : метод. рекомендації. Ч. II / Упр. освіти і науки
                       Запоріз. облдержадмін., КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом.  пед.  
                            освіти" ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. — Запоріжжя :
                            Акцент Інвест-Трейд, 2012. — 316 с.
                            С. 203-218: Курс “Захист Вітчизни”, ЦО та ОМЗ.

9.  901776    Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному
     74.58       закладі освіти : матеріали перших Ірпінськ. наук.-пед. читань / Акад.  
     П 78        пед. наук України; Акад.  ДПС України. — Ірпінь : ВЦ Академії ДПС України, 2003. — 412.
                            С. 118-126: Краснова Т.Д. Виховання патріотизму і формування
                            національної  свідомості при вивченні математичних дисциплін.
                            С. 364-372: Попенко Я.В. Формування національно-духовних цінностей
                                    у викладанні гуманітарних дисциплін.

10.  972705    Роль молодіжних студентських громадських самоврядних організацій в         

       74.58       побудові громадянського суспільства в Україні : зб. тез і ст.
       Р 68         Всеукр.  студент. наук.-практич. конф. / М-во освіти і науки України,  
                            Запоріз. держ. інженер. акад. ; [редкол.: В. С. Калюжний та ін.]. —
                            Запоріжжя : ЗДІА, 2014. — 132 с.
                            С. 10-11:  Ганижанов А.А. Патриотическое воспитание в учебном
                            процессе.
                            С. 18-20: Ротанова В.О. Патріотизм як головний чинник громадянської
                            позиції студентів.

11.  928282    Сележан, Й. Основи національного виховання : Українознавство:
       74.263    історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : хрестоматія
       С 29        / Й. Сележан. — Чернівці : Книги — XXI, 2006. — 305 с.

12.  963347    Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку      

       74.58        : зб. тез і ст. Всеукр. студент.  наук.-практич. конф. / М-во освіти і науки,
       С 88         молоді та спорту України, Запоріз. держ. інженер.  акад. ; [редкол. : В. С.
                            Калюжний (відп. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : ЗДІА, 2012. — 200 с.
                            С. 105-106: Криворучко В.В. Студентське самоврядування та його роль в
                           формуванні патріотизму, національних та загальнолюдських цінностей.

13.  Аношкіна Г . «Рідна мова й Україна — це найдорожче, що в нас є!» : Літ.-музич. свято / Г. Анашкина, О. Ловінюкова // Укр. літ в загальноосвіт. шк. — 2014.- № 10. — С. 46-48.

14.  Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Шкіл. світ. — 2014. — С. 5-21.

15.  Борисенко В. Ми любимо Україну : позаклас. захід. 7-9-ті кл.    // Історія України. — 2015.- № 7. — С. 22-26.

16.  Волинець І. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світ. літ. — 2015. — № 7-8 (квіт.). — С. 63-70.

17.  Завальнюк О. В. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості  // Гілея . Наук.  вісн. — 2014. — № 10 (89). — С. 333-336. — Бібліогр.: 9 назв.

18.  Івашковський В. В. Військово-патріотичне виховання школярів як суб'єктів громадянського суспільства  // Нові технології навчання. — 2014. — № 80. — С. 156-160. — Бібліогр.: 5 назв.

19.  Івашковський В. Обличчям до війни : [війск.-патріот. виховання молоді] : інтерв'ю з зав. розвитку Ін-ту проблем виховання Нац. акад. пед. наук України В. Івашковським; спілкувалася Н. Кулик // Освіта України. — 2015. — 27 квіт. (№ 17). — С. 10.   

20.  Івашковський В.В. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання молоді  : [у загальноосвіт.  навч. закл.] / В. В. Івашковський // Нові технології навчання. — 2014. — № 82. — С. 106-109. — Бібліогр.: 5 назв.

21.  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України // Вища освіта України. — 2014. — № 4. — С. 10-15. — Бібліогр.: 7 назв.

22.  Костецька М. Впроваджуємо програму "Головне — Характер" в Україні : [нац.  програма виховання характеру молодого українця]  // Педагогічна думка. — 2015. —
     № 1. — С. 82-84.

23.  Микольченко В. С.  Стратегія героїко-патріотичного виховання у вітчизняному соціокультурному просторі  // Гілея . Наук. вісн. — 2014. — № 10 (89). — С. 314-319. — Бібліогр.: 13 назв.

24.  Наталенко В. Ми — українці, ми — за мир! : [виховний захід] // Початкова шк.- 2014. —  № 8. — С. 19-20.

25.  Победря А. П. Формування громадянської свідомості молодших школярів через систему ціннисних ставлень // Виховна робота в шк. — 2014.- № 11.- С. 2-12.

26.  Телелим, В. М. Реформування системи військової освіти як пошук раціональних підходів і рішень  / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Педагогіка і психологія. Вісн. Академії педагог. наук України. — 2014. — № 4. — С. 36-43. — Бібліогр.: 16 назв.

27.  Смаль, Н. І.  Ми — українці : [сценарій]  // Позаклас. час. — 2015. — № 2. — С. 19-20.

28.  Смоляр О. Патріотична особистість //  Відкритий. урок. —  2014. — № 12. — С. 9-11.

29.  Хаблак Г.  Школа громадянського становлення // Дир. шк. —  2014.- № 18. — С. 47-56.