(2013)

Административный контроль и надзор за деятельностью в Украине: правовой аспект
958342    Васюренко О. В. Банківський нагляд : підручник / О. В. Васюренко, 
    65.9(4Укр)26    О. М. Сидоренко. — К. : Знання, 2011. — 504 с.
    В20

965923    Костюченко О. А. Банківське право : підручник. — (2-ге вид., перероб. та 
    67.9(4Укр)303    доп.). — К. : Атіка, 2011. — 376 с.
    К72    С. 61-82: Функції та операції Нац. банку України.

949434    Лучковська С. І. Фінансове право : навч. посіб. — К. : КНТ, 2010. — 296 с.
    67.9(4Укр)302    С. 192-205: Правові основи банківського регулювання й нагляду.
    Л87

958115    Мацелик М. О. Фінансове право : навч. посібник / М. О. Мацелик, 
    67.9(4Укр)302    Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за ред. В. К. Шкарупи. — К. : Знання, 
    М36    2011. — 816 с.
        С. 547-570: Правове регулювання створення банківської системи [в т. ч. 
              роль НБУ].

955597    Орлюк О. П. Фінансове право: академічний курс : підручник. — К. : Юрінком 
    67.9(4Укр)302    Інтер, 2010. — 808 с.
    О-66    С. 613-619: Повноваження НБУ як державного регулятора на ринку 
              фінансових послуг;
        С. 626-630: Правові засади організації батьківського нагляду та 
              застосування юридичної відповідальності за порушення 
                банківського законодавства.

953183    Фінансове право : навч. посіб. для вузів / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. : 
    67.9(4Укр)302    Право, 2010. — 288 с.
    Ф59    С. 237-242: Банківське регулювання і банківський нагляд.

955572    Швець Н. Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в 
    65.9(4Укр)26    Україні : монографія. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. — 360 с.
    Ш35    

Барановський О. Регулювання і нагляд у банківській сфері: guo vadis? // Вісн. Нац. банку України. — 2010. — № 7. — С. 3-10.

Бутенко О. І. Щодо ефективності деяких регулятивних інструментів НБУ в умовах фінансової кризи // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. – 2011. — № 2. – С. 217-222.

Гаманков Д. Принципи державного регулювання банківської страхової діяльності: уроки фінансової кризи // Ринок цін. паперів України. – 2012. — № 7. – С. 25-31.

Глуговська С. Л. Щодо чинників, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання банківської діяльності в Україні // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. – 2011. — № 3. – С. 109-113.

Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісн. Нац. банку України. — 2010. — № 11. — С. 42-45.

Дудка І. Державне регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи // Юрид. Україна. — 2010. — № 2. — С. 90-96.  

Зубрицька Н. Б. Теоретичні аспекти державного регулювання та нагляду у банківській сфері // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. — № 17. – С. 103-106.

Коваленко М. Удосконалення організаційної структури банківського нагляду в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. — № 2. – С. 115-123.

Конопатська Л. Деякі питання регулювання банківської діяльності в період світової економічної кризи / Л. Конопатська, К. Раєвський // Вісн. Нац. банку України. — 2010. — № 2. — С. 22-27.

Михайлюк Р. Особливості регулювання діяльності банків в Україні та напрямки підвищення його ефективності // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2011. — № 3. – С. 31-40.

Міщенко В. І. Методологічні засади запровадження макропруденційного нагляду / В. І. Міщенко, А. О. Крилова // Економіка та держава. — 2010. — № 12. — С. 161-163.

Набок Р. Трансформація підходів до банківського нагляду: від складного — до надійного // Вісн. Нац. банку України. — 2012. — № 5. — С. 46-49.

Онікієнко С. В. Криза концепції пруденційного регулювання банківської діяльності // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 7/8. — С. 23-28 (№ 7).

Плотнікова М. Договірна форма державного регулювання діяльності банків в Україні // Підприємництво, госп-во і право. — 2012. — № 8. — С. 75-77.

Понеділко О. В. Розвиток державного регулювання та нагляду банківської системи // Економіка та держава. — 2010. — № 5. — С. 40-42.

Савелко Т. В. Дослідження впливу регуляційних функцій на розвиток банківської системи // Економіка та держава. — 2011. — № 10. — С. 43-45.

Сімов'ян В. С. Принцип незалежності в діяльності Національного банку України як суб'єкта банківського контролю // Держава та регіони. Сер. : Право. — 2011. — № 1. — С. 64-68.

Собчук Ю. Деякі аспекти реалізації функції банківського регулювання та нагляду у відносинах неплатоспроможності банків // Підприємництво, госп-во і право. — 2012. — № 8. — С. 78-81.

Соркін І. Банківський нагляд: сучасний стан, досягнення й перспективи // Вісн. Нац. банку України. — 2011. — № 10. — С. 34-35.

Стукало Н. Державне антикризове регулювання банківського сектору: досвід ЄС та України / Н. Стукало, М. Литвин // Вісн. Нац. банку України. — 2010. — № 7. — С. 20-25.

Федик М. В. Інституційно-правове середовище державного регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. – 2012. — № 1. – С. 229-239.

Федик М. В. Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні // Регіон. економіка. — 2010. — № 4. — С. 91-97.

Хитра І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення банківської діяльності в Україні // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 7. — С. 50-53.

Чернадчук В. "Непримусові" заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: питання теорії та практики // Підприємництво, госп-во і право. — 2012. — № 8. — С. 63-66.

Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду // Вісн. Нац. банку України. — 2010. — № 9. — С. 34-39.

Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду // Банк. справа. – 2010. — № 5. – С. 83-92.