(2014 р.)

1. 968393 67.9(4Укр)301 А43    Актуальні проблеми сучасного адміністративного права : Матеріали круглого столу, 22 берез. 2013 р. — Запоріжжя: Клас. приват. ун-т., 2013. — С. 23-29:
Бєляков К. І. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-правових досліджень.

2. 934475 60.5 Б81 Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. — К.: МАУП, 2007. — 184с.

3. 961391 60.5 Г70 Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації їх наповнення і ресурс. — К., 2010. — 360с. — С. 324-344: Інформаційний суверенітет і розвиток вітчизняного інформ. простору.

4. 956919 67.9(4Укр)301 З-41 Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. — Т.Х. Сер.: Держ. управління. — Вип. 135: Держава та економіка: розподіл функцій та особливості сучасної взаємодії. — Донецьк: ДонДУУ, 2009. — С. 250-260: Мальцева І. В. Інформаційне забезпечення Веб-сайтів державних органів управління: (аналіз останніх досліджень).

5. 933794 67.9(4Укр)301 К26 Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : Підручник. — К., 2006. — С. 146-168: Засади державної інформаційної політики (ідеолог., політ., аспекти).

6. 956055 67.9(4Укр) Д36 Держава і право :  юрид. і політ. науки: Зб. наук. праць: — К., 2010. — Вип. 48. — С. 671-677: Турченко Ю. В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики.

7. 952305 67.9(4Укр) Д36 Держава і право : юрид. і політ. науки: Зб. наук. праць:  — К., 2009. — Вип. 46. — С. 631-637: Турченко Ю. В. Сутність державної інформаційної політики в умовах демократичного державотворення.

8. 953636 67.9(4Укр)301 Ц94 Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). — К.: Освіта України, 2010. — 387с. — С. 76-114: Формування методології і структури інформ. права.

9. Бітюков В. Б. Соціально-культурні засади “споживацьких цінностей” на цінності життя у злагоді з природою у контексті державної інформаційної політики України: філософський підхід / В. Б. Бітюков, М. Р. Крвальський // Агроінком. — 2006. — № 11-12. — С. 53-57.

10. Горлинський В. В. Інформаційні виклики і ціннісні пріоритети суспільства // Практ. філософія. — 2009. — № 3. — С. 98-106. —  Бібліогр. : 11 назв.

11. Пожуєв В. І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженер. акад. — 2010. — Вип. 43. — С. 4-13.

12. Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права // Підприємництво, гос-во і право. — 2011. — № 7. — С. 101-103. — Бібліогр. : 12 назв.

13. Степанов В. Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави // Економіка та держава. — 2012. — № 12. — С. 95-97.

 14. Токар О. Державна інформаційна політика: проблеми визначення концепту // Політ. менеджмент. — 2009. — № 5. — С. 131-141.- Бібліогр. : 23 назв.