(2016)

 1. 936916 66.3(4Укр) Б77 Бойчук, М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії / М. А. Бойчук. — К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. — 208 с. — Бібліогр.: 235 назв.

 2. 980304 67.9(4Укр)304 А57 Кузнецов Н. С. Формирование и укрепление частно-правовых основ гражданского общества в Украине // Альманах цивилистики : сб. ст. / под ред. Майданика Р. А. ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко, Юрид. ф-т, Каф. гражд. права. — К. : Правова єдність, 2015. — Вып. 6. — С. 39-68.

 3. 957606 66.3(4Укр) В57 Громадські ради в Україні як інструмент впливу громадянського суспільства на формування та реалізації державної політики // Влада і суспільство: діалог через громадські ради USAID, Програма сприяння Парламенту ІІ Ун-ту штату Огайо, Укр. центр політичного менеджменту. — К. : [вид. Паливода А. В.], 2011. — С. 11-37.

 4. 968632 66.3(4Укр) Г87 Громадянське суспільство в Україні: регіональний вимір / [ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк]. — К. : [б. в.], 2011. — 156 с.

 5. 973043 66.3(4Укр) Г87 Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 грудня 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк].– К.:[НІСД], 2014.– 192 с.

 6. 897526 66.3(4Укр) К66 Корені трави. Громадське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку / упоряд. І. Підлуська [та ін.]. — К. : Фонд "Європа ХХІ", 2003. — 288 с.

 7. Ф78678 67.9(4Укр)301 Л30 Лациба М. В. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: оцінка рішень : перше півріччя 2007 року / М. В. Лациба, О. Ю. Вінніков. — К. : УНЦПД, 2007. — 76 с.

 8. 940126 66.0 О-75 Основи громадянського суспільства : словник для вузів / Ун-т сучасних знань; авт.: Н. Г. Джинчарадзе [та ін.]. — К. : Знання України, 2006. — 232 с.

 9. 967454 67.9(4Укр)300 П48 Покатаєв П. С. Особливості взаємодії інституцій громадянського суспільства з органами державної влади та місцевого самоврядування // Контроль у системі органів місцевого самоврядування: теорія та практика застосування : монографія / П. С. Покатаєв ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — С. 126-132.

 10. 936919 66.3(4Укр) П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські та українські реалії : монографія / за заг. ред. А. І. Кудряченка. — К. : НІСД, 2007. — 396 с.

 11. Ф83966 67.9(4Укр)300 П48 Громадянське суспільство як рушійна сила оновлення країни // "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" : до щоріч. послання Президента України до Верхов. Ради України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: Горбулін В. П., Власюк О. С.]. — К. : [НІСД], 2015. — С. 183-192.

 12. Бр1794 66.3(4Укр) П78 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [авт. : Єрмолаєв А. В. (кер. авт. кол.) ; відп. за вип. В. М. Сизонтов]. — К. : [НІСД], 2012. — 48 с.

 13. 971871 67.9(4Укр)300 Р64 Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Яблонський В. М., Корнієвський О. А., Вознюк П. Ф.]. — К. : [Фенікс], 2013. — 504 с.

 14. 972705 74.58 Р68 Зміст, цілі, форми і фукції громадянського суспільства // Роль молодіжних студентських громадських самоврядних організацій в побудові громадянського суспільства в Україні : зб. тез і статей Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, ЗДІА ; [редкол.: В. С. Калюжний та ін.]. — Запоріжжя : ЗДІА, 2014. — С. 37-77.

 15. Ф80933 66.3(4Укр) Т47 Тищенко Ю. Громадянське суспільство в Україні та "Політика ідентичності" / Юлія Тищенко, Світлана Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К. : [Україна], 2010. — 76 с.

 16. Ф75833 67.30 У67 Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України : [збірка] / ВР України; Доброчесність на практиці: програма врядування. — К. : К.І.С., 2004. — 124 с.

 17. 962337 60.5 Э 41 Гуменюк В. Чи зробила допомога ЄС громадянське суспільство в Україні дієвим гравцем на стратегічному полі розвитку держави // Експертиза закордонних трансформацій : зб. матеріалів за результатами проекту / Благодійний фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Міжнар. фонд "Відродження". — [К. : б. в., 2012]. -С. 9-20.

 18. Андрійчук Т. Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості // Політ. менеджмент. — 2013. — № 1/2. — С. 60-70.

 19. Артюшенко О. М. Українське суспільство в умовах гібридної війни // Гілея. — 2015. — № 11. — С. 230-232.

 20. Барков В. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення / В. Барков, Т. Розова // Вибори та демократія. – 2006. – № 3. – С. 20-27.

 21. Бойчук М. Місцеве самоврядування і розбудова громадянського суспільства / М. Бойчук // Пам'ять століть. Україна. – 2007. – № 1. – С. 129-144.

 22. Врадій О. С. Ключові напрями співробітництва міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства в Україні / О. С. Врадій // Гілея. – 2014. – № 11. – С. 388-392. – Бібліогр.: 9 назв.

 23. Гавкалова Н. Л. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства / Н. Л. Гавкалова, М. В. Грузд // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 10. — С. 281-290.

 24. Головенько В. А. Організації громадянського суспільства як партнер соціального діалогу / В. А. Головенько // Укр. соціум. – 2012. – № 3. – С. 145-164. – Бібліогр.: 26 назв.

 25. Горленко В. В. Нормативно-правове забезпечення участі громадянського суспільства у законотворчому процесі / В. В. Горленко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 4. – С. 21-25. – Бібліогр.: 11 назв.

 26. Х Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція ["Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації"] : [повідомлення] // Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 82-91.

 27. Дереко В. Громадянське суспільство як суб`єкт впливу на воєнно-політичні рішення / В. Дереко // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С.72-78. – Бібліогр.: 11 назв.

 28. Дорошенко В. Деякі передумови та аспекти формування громадянського суспільства в Українській державі / В. Дорошенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 221-226.

 29. Дорошенко В. С. Формування громадянського суспільства в українській державі // Гілея. — 2014. — № 9. — С. 45-47.

 30. Здіорук О. І. Пріоритети розвитку громадянського суспільства в Україні / О. І. Здіорук // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 66-69.

 31. Зимогляд В. Громадянське суспільство в Україні: політико-правовий дискурс і практичний вимір у контексті часу / В. Зимогляд // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 3. – С. 120-125.

 32. Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шлях розбудови / А. Колодій // Право України. – 2010. – № 7. – С. 12-17. – Бібліогр.: 5 назв.

 33. Кондратинський О. С. Термінологічний аналіз понять "громадянське суспільство" та "територіальна громада" / О. С. Кондратинський // Аспекти публічн. упр. – 2015. – № 11/12. – С. 14-20. – Бібліогр. : 11 назв.

 34. Корнієвський О. А. Громадянське суспільство в Україні: основні етапи інституціоналізації / О. А. Корнієвський // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 68-73. – Бібліогр.: 17 назв.

 35. Корнієвський О. А. Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні // Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 3. — С. 115-120.

 36. Кравчук В. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / В. Кравчук // Підприємництво, гос-во і право. – 2010. – № 1. – С. 7-9. – Бібліогр.: 11 назв.

 37. Купрій Т. Г. Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України / Т. Г. Купрій // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 44-47. – Бібліогр.: 15 назв.

 38. Кучерук М. С. Зміна парадигми незалежної України: громадянське суспільство vs пострадянське суспільство // Гілея. — 2014. — № 12. — С. 122-126.

 39. Лавриненко С. О. Національна свідомість особистості як фактор формування громадянського суспільства в Україні / С. О. Лавриненко // Гілея. – 2014. – № 11. – С. 247-251.

 40. Лазорський А. О. Громадянське суспільство і держава: взаємозв'язок та взаємодія // Часопис Київ. ун-ту права. — 2014. — № 4. – С. 338-341.

 41. Літкевич В. С. Становлення та сучасний розвиток взаємодії української держави з громадянським суспільством / В. С. Літкевич // Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 1. — С. 18-23.

 42. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання / О. Лотюк // Право України. — 2013. — № 6. — С. 228-234.

 43. Лотюк О. Функції громадянського суспільства в умовах євроінтеграції / О. Лотюк // Вісн. Конституц. суду України. — 2014. — № 5. — С. 72-78.

 44. Малинка Ю. Г. Розвиток громадянського суспільства як філософської концепції в історії суспільно-політичної думки / Ю. Г. Малинка // Гуманіт. вісн. ЗДІА. — 2011. — Вип. 47. — С. 210-218.

 45. Мацюк А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя / А. Мацюк // Публічне право. — 2015. — № 3. — С. 113-120.

 46. Мельниченко В. І. Розвиток громадянського суспільства в Україні як об'єкт державного впливу / В. І. Мельниченко // Укр. соціум. – 2012. – № 3. – С. 165-180. – Бібліогр.: 22 назв.

 47. Месюк М. П. Взаємодія владних інститутів та громадянського суспільства: стан та перспективи / М. П. Месюк // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 137-139. – Бібліогр.: 14 назв.

 48. Михайловська О. Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні / О. Михайловська // Політ. мененджмент. – 2006. – № 3. – С. 76-85.

 49. Мошинський Р. Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку / Р. Мошинський // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2013. — № 2. — С. 184-192.

 50. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки : затв. Указом Президента України від 26 лют. 2016 р. № 68 // Офіц. вісн. Президента України. — 2016. — № 7. — С. 33-37.

 51. Оніщенко Н. Механізм взаємодії особи, громадянського суспільства і держави: сутнісні та емпірічні проблеми удосконалення / Н. Оніщенко, С. Сунєгін // Публічне право. — 2015. — № 4. — С. 236-245.

 52. Оніщенко Н. Формування грмадянського суспільства: комунікативно-правовий чинник / Н. Оніщенко // Вісн. Конституц. суду України. — 2015. — № 5. — С. 88-96.

 53. Опалько Ю. В. Взаємодія громадських організацій з органами влади у реалізації державної політики пам'яті / Ю. В. Опалько // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3. – С. 42-49. – Бібліогр.: 18 назв.

 54. Опалько Ю. В. Удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Ю. В. Опалько // Стратегічні пріоритети. — 2014. — № 4. — С. 34-38. — Бібліогр.: 12 назв.

 55. Опалько Ю. В. Роль громадянського суспільства України у протидії зовнішній агресії / Ю. В. Опалько // Стратегічні пріоритети. — 2015. — № 3. — С. 25-32. — Бібліогр.: 27 назв.

 56. Палій Г. О. Щодо необхідності формування ціннісного консенсусу в Україні : [визначено перспективи становлення політ. нації та розвитку громад. сусп-ва] / Г. О. Палій // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 13-17. – Бібліогр.: 5 назв.

 57. Панченко Л. М. Сім'я та її роль у формування громадянського суспільства в Україні / Л. М. Панченко // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2011. – Вип. 47. – С. 195-201.

 58. Потапенко Я. О. Рецепція відносин між владою і суспільством в інтелектуальному середовищі постмайданної України / Я. О. Потапенко // Гілея. — 2015. — № 8. — 323-328.

 59. Пухкал О. Г. Проблеми становлення громадянського суспільства та реформування державного управління / О. Г. Пухкал // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 89-91. – Бібліогр.: 11 назв.

 60. Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні / О. Пушкіна // Право України. – 2010. – № 7. – С. 51-58. – Бібліогр.: 25 назв.

 61. Розумний М. М. “Громадянське суспільство” vs “політична нація” : [побудова громадян. сусп-ва та формування політ. нації в сучас. Україні] / М. М. Розумний // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 2. — С. 5-11. — Бібліогр.: 5 назв.

 62. Сидоренко С. В. Формування ефективного громадянського суспільства в Україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід / С. В. Сидоренко // Гуманітар. вісн. ЗДІА. — 2014. — Вип. 58. — С. 75-88.

 63. Сидорчук О. Залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки України / О. Сидорчук // Україна: аспекти праці. — 2015. — № 2. — С. 28-34.

 64. Сіцінська М. Проблеми українського суспільства у сфері цивільно-військових відносин / М. Сіцінська // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 82-89.

 65. Телешун С. Нові політичні реалії і процес формування засад громадянського суспільства / С. Телешун // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 3-9.

 66. Требін М. П. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи / М. П. Требін // Укр.соціум. — 2013. — № 4. — С. 161-174.

 67. Тимошенко В. Розвиток концепції громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій думці ХIХ — початку ХХ ст. / В. Тимошенко // Право України. – 2010. – № 7. – С. 33-42. – Бібліогр.: 14 назв.

 68. Требін М. П. Розвиток громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграції / М. П. Требін // Укр. соціум. — 2014. — № 1. — С. 106-118. — Бібліогр.: 26 назв.

 69. Туленков М. Організаційна взаємодія громадянського суспільства і держави / М. Туленков // Соц. психологія. – 2009. – № 2. – С. 76-84. – Бібліогр.: 22 назв.

 70. Хмара М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект / М. Хмара // Мандрівець. — 2015. — № 2. — С. 24-26.

 71. Цокур Є. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади / Є. Цокур // Політ. менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 129-136. – Бібліогр.: 5 назв.

 72. Чувардинський О. Громадянське суспільство в Україні: історичні корені / О. Чувардинський // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 158-164с. – Бібліогр.: 12 назв.

 73. Яцюк Г. В. Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації / Г. В. Яцюк // Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 4-9.