1. Плетньов О. В. Правовий статус Антитерористичного центру при Службі безпеки України: стан і шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 783-787. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
 2. Комиляй Ю. В. Служба безпеки України як учасник організаційно-регулятивних відносин господарювання [Електронний ресурс] // Митна справа. — 2014. — № 2 (2.2). — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2
 3. Безпалова О. І. Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави [Електронний ресурс] // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. — 2014. — № 2. — С. 105-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_2_15
 4. Карпенко М. М. Проблеми нормативно-правового забезпечення контролю за діяльністю Служби безпеки України [Електронний ресурс] // Право і Безпека. — 2014. — № 2. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_8
 5. Фурман В. Г. Історико-правовий розвиток та становлення органів Служби безпеки України [Електронний ресурс] // Європ. перспективи. — 2014. — № 7. — С. 105-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_7_21
 6. Карпенко М. М. Проблеми адміністративно-правового закріплення повноважень органів Служби безпеки України [Електронний ресурс] // Наше право. — 2014. — № 10. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_10_13
 7. Карпенко М. М. Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України [Електронний ресурс] // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. — 2014. — № 4. — С. 137-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_4_19
 8. Мацюк В. В. Сутність взаємодії Служби безпеки України з Національною гвардією України у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Мацюк, С. В. Бєлай // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. — 2014. — № 3. — С. 134-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_3_18
 9. Юсупов В. А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Акад. муніцип. управління. Серія: Право. — 2014. — Вип. 2. — С. 173-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2014_2_36
 10. Юсупов В. А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Акад. муніцип. управління. Серія: Право. — 2015. — Вип. 1 (1). — С. 247-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_1(1)__42
 11. Кумейко А. В. Завдання Служби безпеки України в сфері протидії злочинності [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. — 2014. — Вип. 29 (2.3). — С. 140-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(2

* * *

 1. Богдан Д. М. Проблемні питання реформування Служби безпеки України // Право і суспільство. – 2018. – № 2. – С. 7-13. – Бібліогр.: 10 назв.
 2. Сервецький, І. В. Соціальне забезпечення співробітників (працівників) оперативних підрозділів СБ України / І. В. Сервецький, О. Л. Назаренко // Актуальні проблеми вітчизн. юриспруденції. – 2018. – № 1. – С. 128-131. – Бібліогр. : 16 назв.
 3. Селіна М. Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти // Юрид. Україна. – 2018. – № 8. – С. 49-58. – Бібліогр.: 34 назв.
 4. Столбовий В. Актуальні питання службових правовідносин у сфері національної безпеки України // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 150-154. – Бібліогр.: 10 назв.
 5. Мусієнко І. І. Щодо змін до Закону України "Про Службу безпеки України” з урахуванням іноземного досвіду правової регламентації діяльності служб внутрішньої безпеки [Електронний ресурс] / І. І. Мусієнко, В. А. Фастовець // Проблеми законності. — 2018. — Вип. 143. — С. 229-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2018_143_23