(2014)

 1. 929400 67.9( 4Укр) Д36  Андрєєв В.І. Місцеве самоврядування і мале та середнє підприємство: концептуальні проблеми становлення і взаємодії // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ.  науки. — К., 2006. — Вип. 33. — С. 173-179.
 2. 925858 67.9(4Укр) Д36  Кафарський В. Політичні партії і місцеве самоврядування: консервативні підходи в умовах політичних компромісів // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К., 2006. — Вип. 32. — С. 179-186.
 3. 929400 67.9(4Укр) Д36 Матвієнко А.С. Проблеми вдосконалення системи місцевого самоврядування в контексті політичної реформи в Україні // Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К., 2006. — Вип. 33. — С. 661-665.
 4. 931405 66.3(4Укр) У45 Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування // Україна: стратегічні пріоритети: аналітичні оцінки. — 2006. — К., 2006. — С. 76-107.
 5. 931405 66.3(4Укр) У45 Роль громадських організацій у формуванні та розвитку оновленої системи місцевого самоврядування // Україна: стратегічні пріоритети: аналітичні оцінки. — 2006. — К., 2006. — С. 98-102.
 6. 931099 67.9(4Укр) Д36 Трачук П. А. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні // Держава та право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К., 2006. — Вип. 34. — С. 205-209.
 7. 925858 67.9(4Укр) Д36 Трачук П. А. Публічна влада на місцевому та регіональному рівнях // Держава та право: зб. наук. праць. Юрид. та політ. науки. — К., 2006. — Вип. 32. — С. 121-127.
 8. Батанов О. В. Муніципальна влада та актуальні проблеми формування наукових основ місцевого самоврядування в Україні // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 3. — С. 26-33.
 9. Батанов О. В. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у місцевому самоврядуванні // Часопис Київ. ун-ту права. — 2006. — № 2. — С. 3-9.
 10. Батанов О. В. Функції муніципальної влади: поняття та класифікація // Бюлетень Мін-ва юстиції України. — 2006. — № 11. — С. 17-30.
 11. Борденюк В. Народ не може бути джерелом двох влад: проблеми розвитку місцевого самоврядування у контексті конституційно-правової реформи // Віче. — 2006. — № 15-16. — С. 29-30.
 12. Верменич Я. В. Територіальна управлінська система в Україні: теоретико-методологічні проблеми оптимізації // Укр. іст. журнал. — 2006. — № 6. — С. 177-187.
 13. Доля І. Інститут місцевого самоврядування в політичній системі сучасної України // Іст. журнал. — 2006. — № 5. — С. 48-55.
 14. Захарченко А. М. Компетенція місцевих державних адміністрацій щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 3. — С. 64-69.
 15. Ковтун І. Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні // Менеджер: вісник Донецьк. держ. ун-ту управління. — 2006. — № 2. — С. 162-166.
 16. Корецький М. Х. Складові організаційно-економічного механізму функціонування місцевого самоврядування // Держава та регіони. Сер.: Економіка і підприємництво. — 2006. — № 6. — С. 149-153.
 17. Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування // Юрид.Україна. — 2006. — № 1. — С. 23-28.
 18. Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правовий аспект // Право України. — 2006. — № 8. — С. 123-126.
 19. Лялюк О. Сучасні проблеми правової основи організації та діяльності місцевих рад // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 9. — С. 62-64.
 20. Мироненко Т. Адаптація Європейського досвіду місцевого самоврядування до умов України / Т. Мироненко, О. Харитончук // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2006. — № 6. — С. 15-22.
 21. Мізіліна Л. Професіоналізм і відповідальність кадрів — основа ефективної роботи органів місцевого самоврядування / Л. Мізіліна, Ю. Шубіна // Схід. — 2006. — № 5. — С. 98-102. 
 22. Музика О. А. Поняття фінансово-економічної основи місцевого самоврядування // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 3. — С. 44-48.
 23. Муніципальний менеджмент : [статті] // Управління сучас. містом. — 2006. — № 1-2/1-6. — С. 218-281.
 24. Олуйко В. Шляхи удосконалення системи місцевого самоврядування // Юрид. вісник України. — 2006. — № 32. — С. 1,5.
 25. Ославський М. Правові проблеми визначення природи місцевого самоврядування / М. Ославський, М. Козлов // Юрид. Україна. — 2006. — № 2. — С. 26-34.
 26. Павко А. Мати "страх Божий, правду, мудрость, расторопность, умеренность и милость для всех равную…" : [історія місцевого самоврядування] // Віче. — 2006. — № 9-10. — С. 61-64.
 27. Павленко С. В. Питання взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами // Наук. вісник Київ. нац. ун-ту внутр. справ. — 2006. — № 3. — С. 101-106. 
 28. Падалко Г. В. Про деякі перспективи розвитку функцій держави у сфері місцевого самоврядування // Бюллетень Мін-ва юстиції України. — 2006. — № 10. — С. 134-143.
 29. Падалко Г. Функції Української держави у сфері місцевого самоврядування . — 2006. — № 11. — С. 21-27.
 30. Пашков О. Співвідношення органів місцевого управління й органів місцевого самоврядування // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 3. — С. 47-49.
 31. Перчик С. В. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування: теоретичний аспект // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2006. — № 3. — С. 130-133.
 32. Петрова І. О. Організація діловодства у департаменті місцевого самоврядування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 4. — С. 37-43. 
 33.  Плющ Р. Критерії оцінки праці посадових осіб місцевого самоврядування // Вісн. Нац.акад. держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 2. — С. 116-122.
 34.  Плющ Р. М. Організаційна взаємодія органів місцевого самоврядування // Статистика України. — 2006. — № 2. — С. 81-85.
 35.  Плющ Р. Угрупування повноважень у системі місцевого самоврядування // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 1. — С. 254-260.
 36.  Погрібняк М. А. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів органами місцевого самоврядування // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. — 2006. — № 3. — С. 143-149.
 37.  Прієшкіна О. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування : проблеми й перспективи // Право України. — 2006. — № 11. — С. 86-89.
 38.  Прієшкіна О. В. Роль та значення місцевого самоврядування у реалізації євроінтеграційної політики України / О.Прієшкіна, О. Долженков // Південноукр. правн. часопис. — 2006. — № 2. — С. 20-23.
 39.  Пухтинський М. О. Вибір оптимальної моделі місцевого самоврядування для України / М. О. Пухтинський, О. В. Власенко // Законодавство України: наук. -практ. коментар. 2006. — № 7. — С. 13-19.
 40. Сергієнко Є. Формування механізмів ефективної взаємодії в системі місцевого самоврядування (на прикладі співпраці між міським головою та міською радою) // Управління сучасним містом. — 2006. — № 1-2/1-6. — С. 198-208.
 41.  Стешенко Т. В. Проблеми фінансування та напрями зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування / Т. В. Стешенко, В. В. Сердюк // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2006. — № 1. — С. 73-76.
 42.  Толкованов В. Інституційний діалог: допоки не на користь змін : [Інститут місцевого та регіонал. самоврядування в Україні] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 22 верес. (№ 177).
 43.  Фадєєва О. Місцеві податки як фінансова основа забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. — 2006. — № 1-2/1-6 — С. 179-184.
 44.  Хачатурян Х. Роль місцевого самоврядування у вітчизняних управлінських інноваціях // Управління сучасним містом. — 2006. — № 1-2/1-6. — С. 167-173.
 45.  Хелемський В. Ю. Запозичення місцевих органів влади : (боргові зобов'язання) // Актуал. проблеми економіки. -2006. — № 7. — С. 65-72.
 46. Шахматова Т. Органи місцевої влади у світлі другого етапу конституційної реформи // Вісн. акад. прав. наук України. — 2006. — № 3. — С. 52-60.
 47. 925282 67.9 (4Укр) 300 Л17 Лазор О. Місцеве самоврядування в Україні / О. Лазор, О. Лазор. — К., 2005. — С. 18-28: Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні; С. 15-18: Суть поняття "місцеве самоврядування" у чинному законодавстві України; С. 9-14: Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні.
 48.  925927 67.9 (4Укр) 300 Д36 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні / за ред. С. Г. Серьогіної. — Х., 2005. — С. 150-165: Організація роботи місцевих державних адміністрацій; С. 190-241: Організація місцевого самоврядування в Україні.
 49. Бабаєв В. Державне управління та місцеве самоврядування у сучасному мегаполісі: проблема розподілу компетенції // Управління сучасним містом. — 2005. — № 1-2/1-6. — С. 241-243.
 50.  Батанов О. В. Актуальні проблеми конституційно-правової відповідальності в місцевому самоврядуванні // Держава та регіони. Сер. Право. -2005. — № 1. — С. 39-50.
 51.  Батанов О. В. Демократична муніципальна ідеологія та проблеми формування муніципальної влади в Україні // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2005. — № 2. — С. 36-40.
 52. Битяк Ю. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісн. акад. прав. наук України. — 2005. — № 4. — С. 116-124.
 53. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) // Право України. — 2005. — № 1. — С. 21-25.
 54. Борденюк В. Деякі аспекти системного підходу до співвідношення механізму (апарату) держави та місцеве самоврядування // Юрид. Україна. — 2005. — № 2. — С. 4-12.
 55. Борденюк В. Сфера місцевого самоврядування і суди загальної юрисдикції // Юрид. Україна. — 2005. — № 7. — С. 4-14.
 56. Бориславська О. Реформа місцевого самоврядування: проблеми внесення змін в Конституцію України // Вибори та демократія. — 2005. — № 3. — С. 45-49. 
 57. Ващенко О. М. Статус представницьких органів місцевого самоврядування та їхнього керівництва на регіональному рівні: порівняльно-правовий аспект // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2005. — № 3. — С. 18-27.
 58.  Волков В. Щодо назви галузі права: комунальне або муніципальне / В. Волков, Є. Кулакова // Право України. — 2005. — № 12. — С. 32-35.
 59.  Ганущак Ю. Суспільний договір між державою та самоврядуванням // Дзеркало тижня. — 2005. — № 30.
 60.  Дейч Б. Самоврядування, демократія, самодостатність : [доповідь Голови ВР АРК на зборах Асоціації органів місц. самоврядування АР Крим] // Голос України. — 2005. — 11 листоп. (№ 214).
 61.  Демиденко В. О. Кваліфікаційні ознаки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. — 2005. — № 4. — С. 51-57.
 62.  Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України. — 2005. — № 11. — С. 24-27.
 63.  Журавський В. Реформа місцевого самоврядування в Україні: плюси та мінуси // Юрид. вісн. України. – 2005. — № 39. — С. 6-7.
 64.  Заводовська І. А. Самоврядування і громадянське суспільство // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. акад. — 2005. — Вип. 20. — С. 178-179.
 65.  Калина М. Євроінтеграційна політика як чинник оптимізації місцевого самоврядування та регіонального розвитку // Упр. сучасним містом. — 2005. — № 1-2/1-6. — С. 218-225.
 66.  Калиновський Б. Інституційні гарантії здійснення місцевого самоврядування в Україні // Підприємництво, госп-во і право. — 2006. — № 10. — С. 97-100.
 67.  Калиновський Б. Державні гарантії здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні // Право України. — 2005. — № 9. — С. 15-18.
 68.  Кальниш Ю. Актуальні проблеми професіоналізації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні // Вісн. держ. служби. — 2005. — № 4. — С. 55-60.
 69.  Клімова Л. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад: організація роботи та напрями її удосконалення // Вісн. держ. служби України. — 2005. — № 1. — С. 52-54.
 70.  Ключковський Ю. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні // Вибори та демократія. — 2005. — № 2. — С. 89-97.
 71.  Колтун В. Формування етичного ресурсу місцевого самоврядування // Упр. сучасним містом. — 2005. — № 1-2/1-6. — С. 214-218.
 72.  Королюк В. Через терни – до людини: (етапи розвитку самоврядування від середніх віків до нинішніх часів) // Голос України. — 2005. — 13 трав. (№ 86).
 73.  Красівський О. Шляхетське та дворянське самоуправління на території Київ., Поділ. та Волин. губернії у першій половині Х1Х ст. / О. Красівський, М. Бармак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2005. — № 4. — С. 489-497.
 74.  Кусок Л. Місцеве самоврядування у філософському та історичному аспектах // Київ. старовина. — 2005. — № 6. — С. 161-172.
 75.  Литвин В. Вітчизняному самоврядуванню – чітку стратегію // Голос України. — 2005. — 11 трав. (№ 84).
 76.  Лучка В. П. Місцева влада самоврядування та її роль у розвитку соціального облаштування села // Економіка АПК. — 2005. — № 11. — С. 76-79.
 77.  Малиновський В. Про природу та сутність муніципальної влади // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2005. — № 4. — С. 310-318.
 78.  Малиновський В. Природа і суспільна сутність муніципального управління // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 2. — С. 247-251.
 79.  Мельник А. Концептуально-правові засади побудови технологій управління муніципальними утвореннями // Вісн. Терноп. акад. народ. госп-ва. — 2005. — № 3. — С. 7-25.
 80.  Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Праця і зарплата. — 2005. — № 34. — С. 7.
 81.  Місюра В. Громадська ініціатива в системі місцевого самоврядування України // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 1. — С. 288-295.
 82.  Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського суспільства // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 2. — С. 252-257.
 83.  Мордвінов О. Г. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадою у сфері соціального захисту населення / О. Г. Мордвінов, Ю. В. Мендєлєва // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2005. — № 1. — С. 178-181.
 84.  Ніколайчук В. Процеси інформатизації та розвиток організаційної структури органів місцевої влади // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 4. — С. 450-456.
 85.  Федчун Н. Сучасний стан та оптимізація розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 4. — С. 325-333.
 86.  Новікова Т. В. Особливості захисту прав місцевого самоврядування у господарських судах // Вісн. господар. судочинства. — 2005. — № 2. — С. 194-198.
 87.  Оболенський О. Професіоналізація державної служби в органах місцевого самоврядування / О. Оболенський, В. Сороко // Вісн. держ. служби України. — 2005. — № 1. — С. 20-27.
 88.  Олійник А. Ю. Місцеве самоврядування в механізмі забезпечення конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні // Наук. вісник Нац. акад. внутрішніх справ в Україні. — 2005. — № 4. — С. 73-83.
 89.  Переверзев В. М. Зміцнення ролі місцевого самоврядування у соціальному захисті населення як фактор розвитку соціального потенціалу території // Менеджер. — 2005. — № 4. — С. 94-102.
 90.  Плющ Р. Організаційні структури в місцевому самоврядуванні // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. — № 1. — С. 299-305.
 91.  Плющ Р. Тектологія системи місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. 2005. — № 1-2/1-6. — С. 229-235.
 92.  Серьогін С. Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2005. — № 2. — С. 93-96.
 93.  Резолюція Всеукрвїнських зборів представників місцевого самоврядування // Голос України. — 2005. — 11 трав.(№ 84).
 94.  Сівков С. Концептуальне визначення сутності поняття «місцеве самоврядування» // Управління сучасним містом. — 2005. — № 1-2/1-6. — С. 235-241.
 95.  Сохацька О. Є. Поняття та види організаційно-правових договорі, що укладаються органами місцевого самоврядування // Статистика України. — 2005. — № 2. — С. 93-98.
 96.  Ставлення громадян до проблеми реформування органів місцевого самоврядування // Віче. — 2005. — № 10. — С. 58-59.
 97.  Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об’єднань підприємств та організацій : Наказ Держком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 лют. 2005 р. № 53. // Офіц. вісник України. — 2005. — № 11. — С. 45-52.
 98.  Утвердження ефективного місцевого самоврядування – зміцнення базових демократичних засад : Із Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування 26 квіт. 2005 р. // Голос України. — 2005. — 27 квіт. (№ 77).
 99.  Чернега Р. Проблематика участі громадян у місцевому самоврядуванні в класичних та сучасних наукових дослідженнях // Юрид. Україна. — 2005. — № 1. — С. 8-11.
 100. Щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування : Лист ПУДСУ від 13. 04. 2005. № 48 // Праця і зарплата. — 2005. — № 15. — С. 5.
 101. Ющенко В. Не розподіл влади, а гармонізація управління : З виступу Президента України на Всеукраїнських зборах представників місцевого самоврядування 26 квіт. 2005 р. // Уряд. кур’єр. — 2005. — 29 квіт.
 102. 907431 67.9(4Укр) 300 У64 Армаш Н. До проблеми існування мандата місцевої ради у керівника органу виконавчої влади // Управління великим містом: Адміністрування та безпосередня демократія. — Львів, 2004. — С. 162-164.
 103. 907431 67.9(4Укр) 300 У64 Мороз С. П. Питання місцевого самоврядування у політико-правовій думці України кінця ХVIII — поч. ХХ ст. // Управління великим містом: Адміністрування та безпосередня демократія. — Льві, 2004. — С. 50-60.
 104. 907431 67.9(4Укр) У67 Педак І. Місцеве самоврядування в Україні: історико-правовий аспект // Управління великим містом: Адміністрування та безпосередня демократія. — Львів, 2004. — С. 460-468.
 105. Бабаєв В. Зміна механізму формування місцевих рад як засіб підвищення якості та ефективності їх роботи // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2005. — № 1. — С. 289-293.
 106. Бабінова О. Всеукраїнські муніципальні слухання як приклад ефективності взаємодії інституцій державної влади, місцевого самоврядування та громадськості // Управління сучасним містом. — 2004. — № 10-12. — С. 256-261.
 107. Батанов О. В. Місцеве самоврядування в політичній системі України: Історія, проблеми, перспективи // Часопис Київ. ун-ту права. — 2004. — № 1. — С. 34-43.
 108. Батанов О. В. Місцеве самоврядування – інститут політичної системи України: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Бюлетень Мін-ва юстиції України. — 2004. — № 1. — С. 18-28.
 109. Батанов О. В. Питання місцевого значення – основний об’єкт муніципальної діяльності територіальних громад // Бюлетень Мін-ва юстиції України. — 2004. — № 7. — С. 35-47.
 110.  Берданова О. Шляхи вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування / О. Берданова, Н. Гринчук // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 1. — С. 293-297.
 111. Бобровська О. Оцінка якості розробки програм розвитку муніципальних утворень як передумова їх сталого розвитку // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 3. — С. 302-310.
 112. Борденюк В. Методологічні основи співвідношення методів держаного управління та методів здійснення місцевого самоврядування: правові аспекти // Вісн. Акад. прав. наук Укрвїни. — 2004. — № 3. — С. 53-65.
 113. Борденюк В. Місцеве самоврядування як форма децентралізації державної влади: конституційно-правові аспекти // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 3. — С. 420-431.
 114. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення категорій саморегулювання, самоврядування та управління // Юрид. Україна. — 2004. -№ 8. — С. 18-27.
 115. Бублик Г. Матеріальне та фінансове забезпечення реалізації делегованих повноважень місцевими органами влади відповідно до чинного законодавства України // Юрид. Україна. — 2004. — № 11. — С. 21-24.
 116. Бублик Г. Правове регулювання делегування повноважень місцевих органів влади за законодавством України // Юрид. Україна. — 2004. — № 8. — С. 28-31.
 117. Буряк В. Порівняльний аналіз правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні та Італії // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 7. — С. 112-115.
 118. Буряк Т. М. Питання місцевого значення як основний об’єкт місцевого самоврядування // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 2. — С. 19-25.
 119. Гнилорибов В. Держава і місцеве самоврядування: проблеми взаємин // Віче. — 2004. — № 5. — С. 40-43.
 120. Дзвінчук Д. Урахування проблем становлення громадянського суспільства у змісті діяльності місцевих органів управління освітою / Д. Дзвінчук, А. Мазок // Вісн. держ. служби України. — 2004. — № 1. — С. 40-44.
 121. Дунаєва Л. М. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 3. — С. 58-66.
 122. Єрмолаєв В. М. З історії місцевого самоврядування у середньовічній Україні // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 2. — С. 49-55.
 123. Іщенко О. Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 3. — С. 333-338.
 124. Колтун В. Методологічні засади аналізу соціального феномена місцевого самоврядування // Упр. сучасним містом. — 2004. — № 10-12. — С. 246-251.
 125. Коротич О. Б. Підвищення ролі системи місцевого самоврядування в управлінні розвитком регіонів України // Вісн. Акад. економ. наук України. — 2004. — № 1. — С. 37-42.
 126. Любченко П. Адміністративний нагляд і контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: проблеми правового самоврядування // Прокуратура. Людина. Держава. — 2004. — № 11. — С. 56-62.
 127. Мазуров Р. В. Економічна й соціальна основа місцевого самоврядування в умовах ринкової економіки // Наше гасло. — 2004. — № 1-2. — С. 189-193.
 128. Малиновський В. Муніципальне управління. Сфера діяльності і науки // Віче. -2004. — № 7. — С. 57-60.
 129. Малиновський В. Соціальна природа і сутність функцій місцевого самоврядування // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 2. — С. 304-408.
 130. Місюра В. Політичне структурування як важлива умова реалізації представницьких функцій місцевого самоврядування // Упр. сучаним містом. — 2004. — № 10-12. — С. 265-272.
 131. Місюра В. Участь політичних партій у процесі формування органів місцевого самоврядування в Україні // Упр. сучас. містом. — 2004. — № 7-9. — С. 229-235.
 132. Ніколайчук В. Концептуальні засади запровадження технологій електронного уряду на місцевому рівні державного управління / В. Ніколайчук, Г. Литвинов // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 2. — С. 275-384.
 133. Плющ Р. Поняття та сутність організації в системі місцевого самоврядування // Упр. сучас. містом. — 2004. — № 10-12. — С. 251-256.
 134. Прієшкіна О. В. Громадські слухання в системі місцевого самоврядування України: теоретико-правові аспекти // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 3,ч. 2. — С. 67-71.
 135. Прієшкіна О. В. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування України: питання правового регулювання // Часопис Київ. ун-ту права. — 2004. — № 4. — С. 58-62.
 136. Прієшкіна О. В. Правова база місцевого самоврядування: проблеми розвитку та вдосконалення // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 1. — С. 49-53.
 137. Прієшкіна О. В. Роль місцевих ініціатив у становленні та реалізації місцевого самоврядування в Україні // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 2. — С. 149-154.
 138. Саламатов В. Методика оцінки ефективності муніципального управління // Вісн. Нац.акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 4. — С. 337-342.
 139. Семигіна Т. Місцеве самоврядування в Україні: можливості для громади // Соц. політика і соц. робота. — 2004. — № 3. — С. 26-44.
 140. Семкова М. Історія місцевого самоврядування в Українській державі // Економіст. — 2004. — № 11. — С. 45-47.
 141.  Семкова М. Г. Місцеве самоврядування в Україні і Європейська Хартія місцевого самоврядування // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. — 2004. — № 4. — С. 273-279.
 142. Соболевський І. В. Органи місцевого самоврядування: питання визначення цивільної правосуб’єктності // Бюлетень Мін-ва юстиції України. — 2004. — № 8. — С. 107-116.
 143. Федчун Н. Історико-правові аспекти розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2004. — № 3. — С. 353-361.
 144. Шамрай В. Європейський досвід управління у попередженні злочинності та його використання в Україні органами місцевого самоврядування / В. Шамрай, К. Соляр // Вісн. Держ. служби України. — 2004. — № 2. — С. 44-47.
 145. Шаповалов О. В. Роль місцевих органі влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Фінанси України. -2004. — № 7. — С. 68-74.
 146. Широков А. Организационные основы местного самоуправления // Муниципал. власть. — 2004. — № 1. — С. 35-45.
 147. 897565 67.9(4Укр)300 Г87 Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування. — Львів, 2003. — С. 40-45: Сушинський О. Правові засади місцевого самоврядування в аспекті громадянського суспільства; С. 46-51: Деркач Ж. Генезис місцевого самоврядування у контексті громадянського суспільства; С. 66-71: Була С. Місцеве самоврядування: теоретичні засади та деякі особливості практичного прояву; С. 72-77: Фрис Р. Сучасні особливості і напрями діяльності органів місцевого самоврядування в Україні; С. 78-84: Чабан О. Політична діяльність в системі місцевого самоврядування; С. 144-150: Повторєва С., Савельєв В. Центральне управління і регіональне самоврядування: українська перспектива; С. 240-246: Огірко І., Шульжик Ю. Застосування інформаційних технологій у місцевому самоврядуванні; С. 250-253: Іванюк Р. Правові й організаційні аспекти проблеми гармонізації відносин у системі місцевих і регіональних органів влади; С. 299- 319: Ковальчук Б. Громадянська ініціатива і прозорість органів місцевого самоврядування.
 148. 897549 67.9(4Укр)300 Р64 Розвиток місцевого самоврядування. — К., 2003. — С. 9-13: Чому закони про місцеве самоврядування не працюють в Україні і як забезпечити їх виконання на місцевому рівні; С. 16-18: Механизмы решения наиболее болезненных проблем местного самоуправления; С. 19-22: Можливості лобіювання проблем місцевого самоврядування в Україні (з огляду на можливості депутата); С. 34-39: Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в ЗМІ.
 149. 899727 60.5 С69 Лобовикова Е. А. Проблемы информационного обеспечения органов государства и местного самоуправления // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: міжвуз. зб. наук. праць. — К.. Запоріжжя. Одеса. — 2003. — Вип. 20. — С. 46-51.
 150. 897510 66.3 (4Укр) К64 Місцеве самоврядування // Конончук С. Розвиток демократії в Україні: 2000 рік. — К., 2003. — С. 242-252.
 151. Бондарчук М. О. Територіальні та правові чинники інформатизації в муніципальному управлінні // Держава та регіони. Сер. Держ. управління. — 2003. — № 2. — С. 6-10.
 152. Волков В. Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2003. — № 2-3. — С. 324-335.
 153. Кальниш Ю. Формування концептуальних засад підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування // Вісн. акад. держ. управління при Президентові України. — 2003. — № 4. — С. 107-116.
 154. Пронюк Н. В. Еволюція законодавства про місцеве самоврядування в Україні та його відповідність міжнародним стандартам // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Міжнар. відносини. — 2003. — Вип. 25-28. — С. 204-208.
 155. Середа А. М. Місцеве самоврядування: історичний досвід // Держава та регіони. Сер. Право. — 2003. — № 1. — С. 31-34.
 156. Черепін Ю. Т. Інформаційна модель регіону як основа побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органі виконавчої влади // Актуал. проблеми економіки. — 2003. — № 12. — С. 179-195.
 157. 896642 65.050 М74 Козич И. В. О концепции информатизации органов местного самоуправления // Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. — Донецк, 2002. — С. 112-116.
 158. Кучма Л. Сприяння місцевому та регіональному розвиткові – пріоритет національної політики: виступ на святковому зібранні з нагоди Дня самоврядування // Уряд. кур’єр. — 2002. — 7 груд. (№ 229).
 159. Паутинський М. О. 10 років Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні // Часопис Київ. ун-ту права. — 2002. — № 2. — С. 95-97.
 160. Гірняк М. Європейська Хартія місцевого самоврядування в правовому полі України: аналіз ситуації // Людина і політика. — 2001. — № 3. — С. 139-144.
 161. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. — 2001. — № 10. — С. 20-24.
 162. 877151 66.3(4Укр) У45 Борденюк В. Діяльність органі місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного розвитку територій // Україна: поступ у ХХI століття. — К., 2000. — С. 122-148.
 163. 875218 66.3(4Укр) К64 Конончук С. Місцеве самоврядування : [Україна] // Конончук С. Розвиток демократії в Україні: 1999 рік / С. Конончук, О. Ярош . — К., 2000. — С. 178-185.
 164. Ф71830 65.9(4Укр0 У45 Тьюні Г. До питання про принципи місцевого управління // Україна в перехідному періоді: досвід і стратегія. — К., 2000. — С. 118-124.
 165. Ф70942 67.9(4Укр)300 К65 Місцеве самоврядування в Україні // Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація та ін. — К., 1999. — С. 350-372.
 166. 869020 67.9(4Укр)300 С17 Самоврядування та самоорганізація територіальних громад. — Львів, 1999. — С. 5-14: Гураль П. Поняття і сутність місцевого самоврядування в Україні; С. 28-33: Мороз В. Місцеве самоврядування в діяльності ОУН; С. 62-68: Рудницький А. Самоврядування і урбанізація / А. Рудницький, І. Дида; С. 34-39: Трохимчук С. Роль місцевого самоврядування у становленні Української держави; С. 102-106: Делія Ю. Законодавство України про місцеве самоврядування: досвід застосування, проблеми вдосконалення; С. 107-112: Маріна Ю. Місцеве самоврядування і децентралізація влади; С. 123-130: Вовк С. Місцеве самоврядування: сенс, тенденції, перспективи; С. 143-151: Дубров Я. Місцеве самоврядування в контексті триалістичної моделі влади: (три гілки влади ); С. 151-154: Гронська Н. Самоорганізація – основа самозбереження; С. 162-167: Деркач Ж. Шляхи подолання абсентеїзму в місцевому самоврядуванні; С. 196-200: Здравко Б. Місцеве самоврядування у світлі нового суспільно-політичного і державного устрою України.
 167. 855909 67.9(4Укр)300 Х94 Кампо В. Український муніципалізм: історія і сучасність // Хроніка-2000. — К., 1998. — Вип. 27-28. — С. 492-504.
 168. 855909 67.9(4Укр)300 Х94 Коваленко А. Столиця – в законопроектних риштуваннях: про деякі проблеми становлення місцевого самоврядування в Києві // Хроніка-2000. — К., 1998. — Вип. 27-28. — С. 471-480.