(2016)

 1. 892293 67.0 А13 Абдулаев М. И. Проблемы теории государства и права / М. И. Абдулаев, С. А. Комаров. — М. [и др.] : Питер, 2003. — 576 с. — Из содерж.: Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. — С. 263-275.

 2. Ф73914 67.0 А13 Абдулаев М. И. Теория государства и права : учеб. для вузов / М. И. Абдулаев. — М. [и др.] : Питер, 2003. — 397с. — Из содерж.: Применение права. Акты применения права. — С. 284-303.

 3. 966727 67.0 А43 Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посібник для бакалаврів / Є. В. Білозьоров [та ін.] ; за заг. ред. Є. О. Гіди ; МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішн. справ , каф. теорії та історії держави і права. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. — 264 с. — Із змісту: Актуальні проблеми правового регулювання. Правовий вплив на суспільні відносини. — С. 98-123.

 4. 933134 67.0 В19 Василенко А. И. Теория государства и права : учеб. пособие для вузов / А. И. Василенко, М. В. Максимов, Н. М. Чистяков. — М. : Книжный мир, 2007. — 384 с. — Из содерж.: Право в системе общественных отношений. — С. 101-107 ; Нормативный правовой акт как основной источник права. — С. 118-30.

 5. 897943 67.0 В70 Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. пос. / К. Г. Волинка. — К. : МАУП, 2003. — 240 с. — Із змісту: Правозастосування як особлива форма реалізації норм права. — С. 166-168.

 6. 931099 67.9(4Укр) Д36 Держава і право: зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки: Вип. 34 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2006. — 688 с. — Із змісту: Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління / Н. П. Костюк. — С. 94-99.

 7. 947787 67.9(4Укр) Д36 Держава і право: зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки: Вип. 44 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2009. — 744 с. — Із змісту: Особливості стадій правозастосування / Н. П. Костюк. — С. 70-76.

 8. 950343 67.9(4Укр) Д36 Держава і право: зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки: Вип. 45 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2009. — 668 с. — Із змісту: Місце та роль закону в житті держави і суспільства / Г. В. Тимченко. — С. 102-108. — Бібліогр.: 27 назв.

 9. 981385 67.0 З-14 Загальна теорія держави і права: основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції : навч. посібник / МОН України ; [авт.: О. Л. Копиленко та ін.]. — Вид. 2-ге, стер. — К. : Юрінком Інтер, 2016. — 400 с. — Із змісту: Правозастосування як особлива форма реалізації права; Акти застосування норм права. — С. 261-267.

 10. 946843 67.0 К34 Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник для вузів / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. — 3-є вид., стер. — Львів : Новий Світ-2000, 2009. — 584 с. — Із змісту: Нормативні акти України: види, значення, особливості та межі дії. — С. 336-445 ; Реалізація норм права, стадії застосування прав. норм. — С. 427-437.

 11. Ф79929 67.0 К34 Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник для вузів / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. — К. : Кондор, 2008. — 482 с. — Із змісту: Застосування як особлива форма реалізації норм права, стадії застосування правових норм. — С. 295-303.

 12. 981401 67.0 К80 Крестовська Н. М. Теорія держави і права : підручник, практикум, тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. ун-т внутр. справ. — К. : Юрінком Інтер, 2015. — 584 с. — Із змісту: Правозастосування: поняття, ознаки, функції; основні вимоги правильного застосування права. Акти застосування права. — С. 414-429.

 13. 933957 67.0 Л88 Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / С. Л. Лисенков. — К. : Юрисконсульт: КНТ, 2006. — 356 с. — Із змісту: Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. — С. 190-193.

 14. 909088 67.0 М30 Марчук В. М. Нариси з теорії права : навч. посібник / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. — К. : Істина, 2004. — 304 с. — Із змісту: Застосування права як спосіб (форма) його реалізації. — С. 193-200; Процедура правотворчої (законодавчої) діяльності. — С. 281-284.

 15. 918438 67.0 М80 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Эксмо, 2005. — 448 с. — Из. содерж.: Специфика правоприменительной деятельности. Стадии правоприменительного процесса. Акты применения права, их виды. — С. 306-318.

 16. 965872 67.9(4Укр)300 П30 Петришина М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / М. О. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х. : Право, 2011. — 232 с.

 17. 969880 67.0 Т33 Теорія держави і права : навч. посібник для внз / авт. кол.: Ю. А. Ведєрніков (керівник) [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Ун-т сучас. знань. — Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2013. — 384 с. — Із змісту: Норми права в системі нормативного регулювання суспільних відносин. — С. 138-149 ; Акт застосування норм права. — С. 248-250.

 18. 922536 67.0 Ю99 Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчого процесу : [монографія] / О. І. Ющик. — К. : Парламент. вид-во, 2004. — 520 c. — Із змісту: Законодавчий процес в Україні: теорія і практика . — С. 199-410.

 19. 973196 67.9(4Укр)300 Ш24 Шаптала Н. К. Конституційне право України : [навч. посібник] / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. — Запоріжжя : Дике Поле, 2012. — 480 с. — Із змісту: Правові акти ВР України. — С. 314-316 ; Поняття та стадії законодавчого процесу. — С. 335-344 ; Правові акти Президента України. — С. 370-372 ; Правові акти КМ України. — С. 391-393 ; Правові акти органів місцевого самоврядування. — С. 470-472.

 20. Берназюк Я. Законодавче регулювання нормотворчої діяльності Президента України: науково-практичний аналіз / Я. Берназюк // Віче. — 2013. — № 18. — С. 3-7.

 21. Берназюк Я. Особливості видання Президентом України актів, які не передбачені Конституцією України / Я. Берназюк // Публічне право. — 2013. — № 1. — С. 38-44. — Бібліогр.: 31 назв.

 22. Буц О. В. Поняття та основні ознаки правозастосовних актів / О. В. Буц // Держава та регіони. Серія: Право. — 2016. — № 1. — С. 3-8.

 23. Гетьман Є. А. Види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади іноземних держав / Є. А. Гетьман // Вісник ЗНУ. Юрид. науки. — 2013. — № 4. — С. 15-18. — Бібліогр.: 12 назв.

 24. Гетьман Є. Кодекс як особливий вид закону / Є. Гетьман // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2011. — № 1. — С. 42-50.

 25. Гетьман Є. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, функції, види / Є. Гетьман // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. — 2014. — № 2. — С. 92-100. — Бібліогр. : 21 назв.

 26. Гиляка О. Юридичний документ: особливості та законодавче регулювання/ О. Гиляка // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. — 2014. — № 3. — С. 165-172. — Бібліогр. : 14 назв.

 27. Гнатюк М. Д. Загальна характеристика застосування права як особливої форми його реалізації // Часопис Київ. ун-ту права. — 2005. — № 4. — С. 47-51.

 28. Куракін О. М. Поняття та зміст нормативно-правового регулювання як юридичного явища / О. М. Куракін // Держава та регіони. Серія: Право. — 2013. — № 3. — С. 10-15. — Бібліогр.: 15 назв.

 29. Лепіш Н. Структура актів тлумачення норм права / Н. Лепіш // Публ. право. — 2013. — № 2. — С. 307-313.

 30. Маньковський И. А. Нормы права как средство правового регулирования / И. А. Маньковський // Право та держ. управління. — 2013. — № 2. — С. 9-13. — Бібліогр.: 17 назв.

 31. Мартьянова Т. С. Етичні вимоги до суб'єктів правозастосовної діяльності / Т. С. Мартьянова // Часопис Київ. ун-ту права. — 2012. — № 3. — С. 70-74.

 32. Мельник В. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичний аспект / В. Мельник // Юрид. Україна. — 2009. — № 8. — С. 23-27. — Бібліогр.: 12 назв.

 33. Перепелюк А. Механізм правозастосування: структура та принципи організації / А. Перепелюк // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2012. — № 3. — С. 274-282.

 34. Семеніхін І. Проблемні аспекти реалізації правової доктрини у правозастосовній практиці / І. Семеніхін // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2010. — № 3. — С. 303-311.

 35. 966603 67.9(4Укр) Д36 Держава і право: зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки: Вип. 56 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2012. — 680 с. — Із змісту: Процедурно-процесуальні аспекти нормотворчої діяльності Президента України: основні тези / Я. О. Берназюк. — С. 18-23.

 36. 969796 67.9(4Укр) Д36 Держава і право: зб. наук. праць : юридичні і політичні науки: Вип. 59 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2013. — 600 с. — Із змісту: Кодифікація як основна форма систематизації джерел цивільного процесуального права / С. В. Васильєв. — С. 244-250 ; Правотворчість Президента України крізь призму особливостей деяких видів його актів / Я. О. Березюк. — С. 71-78.

 37. Ф75199 67.9(4Укр)300 С95 Сироїд О. Діяльність Президента України в сфері указотворчості та законодавчого процесу / О. Сироїд, Ю. Яшина. — К. : Укр. прав. фундація : Реферат, 2004. — 64 с.

 38. Задорожня Г. В. Джерела нормативної регламентації правового статусу глави держави / Г. В. Задорожня // Бюл. М-ва юстиції України. — 2014. — № 8. — С. 65-72. — Бібліогр.: 15 назв.

 39. Макаров Г. В. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Г. В. Макаров // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1. — С. 5-13. — Бібліогр.: 19 назв.

 40. Скрипнюк О. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. — 2011. — № 2. — С. 168-178 ; № 3. — С. 175-186.

 41. Заяць Н.В. Законодавча компетенція органів представницької влади / Н. В, Заяць // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. — 2009. — № 4. — С. 14-24.

 42. 965907 66.0 Т33 Теорія парламентаризму : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Бучин М. А. та ін.]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 392 с. — Із змісту: Законодавчі повноваження парламенту України. — С. 384-386.

 43. Задихайло Д. Нормотворча діяльність Уряду України // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2008. — № 2. — С. 244-252.

 44. Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України / О. Совгиря // Юрид. Україна. — 2011. — № 8. — С. 39-45. — Бібліогр.: 24 назв.

 45. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 279-286.

 46. Совгиря О. Процедура прийняття актів уряду: конституційно-правові аспекти / О. Совгиря // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченко. Юрид. науки. — 2011. — Вип. 87. — С. 29-32.

 47. Жидецька В. В. Про стадії нормотворчої діяльності міністерства / В. В. Жидецька // Часопис Київ. ун-ту права. — 2015. — № 4. — С. 101-107. — Бібліогр. : 43 назв.

 48. Охріменко Н. М. Принцип нормотворчості міністерства України: загальна характеристика / Н. М. Охріменко // Економіка та держава. — 2012. — № 4. — С. 130-133. — Бібліогр.: 13 назв.

 49. Параниця С. П. Суть нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади / С. П. Параниця, А. В. Китайгородська // Бюл. М-ва юстиції України. — 2015. — № 8. — С. 65-71. — Бібліогр. : 12 назв.

 50. Задорожня Г. Виконання законів органами державної влади / Г. Задорожня // Вісн. прокуратури. — 2012. — № 10. — С. 112-118.

 51. 944480 67.9(4Укр) Д36 Держава і право: зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки: Вип. 42 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2008. — 784 с. — Із змісту: Акти суб'єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик. — С. 239-246.

 52. Абасов Г. Г. Проблеми визначення нормативно-правових гарантій прав місцевого самоврядування та їх класифікація / Г. Г. Абасов // Часопис Київ. ун-ту права. — 2013. — № 1. — С. 88-91.

 53. Баєва Л. В. Класифікація рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України / Л. В. Баєва // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2012. — № 3. — С. 108-114.

 54. Баєва Л. В. Рішення місцевих рад: поняття і форми їх реалізації / Л. В. Баєва // Держава та регіони. Серія: Право. — 2011. — № 4. — С. 177-180.

 55. Дутка М. Т. Акти органів місцевого самоврядування як форма об'єктивізації муніципально-правових норм / М. Т. Дутка // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. — 2012. — № 6. — С. 73-78.

 56. Дутка М. Т. Поняття та сутність норм муніципального права в Україні / М. Т. Дутка // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. — 2010. — № 5. — С. 50-57.

 57. Калиновська Т. Класифікація правових актів місцевого самоврядування / Т. Калиновська // Право України. — 2009. — № 10. — С. 219-224.

 58. Калиновська Т. Правове регулювання нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування / Т. Калиновська // Часопис Київ. ун-ту права. — 2009. — № 3. — С. 119-125.

 59. Монаєнко А. О. Законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування / А. О. Монаєнко // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. — 2009. — № 3. — С. 151-156.

 60. Петришина М. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості / М. Петришина // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2012. — № 1. — С. 66-76.

 61. Пирожкова Ю. В. Основні принципи реалізації нормотворчих повноважень органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний правовий аналіз / Ю. В. Пирожкова // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2012. — № 1, ч. 1. — С. 245-250.

 62. Чернецька О. В. Нормативні акти представницьких органів місцевого самоврядування / О. В. Чернецька // Часопис Київ. ун-ту права. — 2011. — № 4. — С. 119-122;

 63. Сквірський І. О. Правова природа рішень Конституційного Суду України як нормативно-доктринального феномена / І. О. Сквірський // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. — 2011. — № 2, ч. 2. — С. 19-26;

 64. Цуркан М. Щодо питань забезпечення Верховним Судом України однакового правозастосування / М. Цуркан // Право України. — 2013. — № 3-4. — С. 422-429. — Бібліогр.: 12 назв.;

 65. Бобко В. Окрема ухвала в цивільному судочинстві / В. Бобко // Підприємство, госп-во і право. — 2012. — № 4. — С. 32-34;

 66. Васильєв С. В. Законодавчі да доктринальні підходи до джерел цивільного процесуального права / С. В. Васильєв // Юриспруденція: теорія та практика. — 2011. — № 7. — С. 8-21;

 67. Гогусь Т. Тлумачення правових норм та індивідуальних розпорядчих актів про судоустрій / Т. Гогусь // Право України. — 2008. — № 1. — С. 78-86;

 68. Лічман Л. Г. Правозастосування та судівський розсуд (матеріал. і процес. аспект) // Південноукр. правн. часопис. — 2012. — № 2. — С. 122-127.- Бібліогр.: 39 назв.;

 69. Лічман Л. Г. Щодо застосування аналогії закону в цивільному судочинстві України / Л. Г. Лічман // Південно-укр. правн. часопис. — 2011.- № 4. — С. 111-114;

 70. Піддубна О. Реалізація норм цивільного процесуального права / О. Піддубна // Юрид. Україна. — 2007. — № 7. — С. 78-81;

 71. Касапоглу С. Реалізація норм кримінального процесуального права / С. Касапоглу // Право України. — 2016. — № 7. — С. 189-194;

 72. Кулаков В. Практичні аспекти застосування норм нового КПК : проблеми та перспективи / В. Кулаков // Юрид. вісн. України. — 2013. — № 43. — С. 14-15;

 73. Топчий Н. Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції / Н. Топчій // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. — 2016. — № 3. — С. 12-18;

 74. Щериця С. Дія кримінального процесуального закону в часі / С. Щериця // Підприємництво, госп-во і право. — 2012. — № 10. — С. 125-127;

 75. Клочков В. О. Еволюція застосування програмних актів у праві України [Електронний ресурс] / В. О. Клочков // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 414-423. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_52_

 76. Погрібний І. М. Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права [Електронний ресурс] / І. М. Погрібний, О. В. Фандалюк // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. — 1997. — № 2. — С. 88-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1997_2_16

 77. Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права [Електронний ресурс] / І. А. Сердюк // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренко. — 2010. — Вип. 3. — С. 152-159 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_3_20