(2013)

Государственные служащие: правовое регулирование их деятельности

1. Авер’янов В. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. – 2008.- № 5.- С. 29-36; 

2.  Анупрієнко О. Жінка – керівник у державному управлінні: підходи до стилів керівництва // Вісник Нац. акад. держ. упрвління. – 2008.- № 3.- С. 74-80; 

3. Варакіна Н. О. Державна кадрова політика України у сфері державної служби: реалії сьогодення // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2008.- № 4. — С. 64-67;

4. Вишневський А. До питання історії та перспектив подальшого розвитку державної служби в Україні  // Вісн. держ. служби України. — 2008.- № 2.- С. 18-25; 

5. Візіров Б. Й. Управління кар’єрою державного службовця як взаємодія інтересів // Економіка та держава. — 2008.- № 11. — С. 84-84;

6. Воробйов А. В. Публічно-правова природа державної служби та юридичної фірми, які необхідні для її регулювання // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2008. — № 4.- С. 79-82; 

7. Зіміна О. Особливості управління персоналом на державній службі // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України.- 2008. — № 2. — С. 117-124; 

8. Кагановська Т. Характеристика вимог, що висуваються до персоналу органів державного управління // Юрид. журнал. – 2008. — № 10. — С. 88-93; 

9. Кагановська Т. Шляхи до удосконалення законодавства про державну службу // Вісник Нац. акад. прокуратури України. — 2008. — № 1. — С. 41-44; 

10. Кириченко П. Спеціальна перевірка відомостей – ключовий етап у доборі державних службовців на вищі керівні посади // Вісн. держ. служби України. — 2008. — № 3. — С. 9-12;

11. Литвин О. Принципи функціонування державної служби: щодо питання про визначення та класифікацію // Підприємництво, госп-во та право. — 2008.- № 11. — С. 94-96;

12. Мельник І. М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі // Економіка та держава. — 2008. — № 12.- С. 81-83;

13. Мельничук М. Визначення понять «посадова особа органу виконавчої влади» та «керівник органу виконавчої влади» // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 7. — С. 40-42;

14. Матренко Т. 90 років сучасної державної служби в Україні: витоки національної адміністративної традиції і уроки для сьогодення // Вісник держ. служби України. — 2008. — № 2. — С. 8-17;

15. Недашківська Т. Асоціативне значення понять «планування», «регулювання», «координація», «взаємодія» в концептосистемі державних службовців // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2008. — № 4. — С. 31-37;

16. Недашківська Т. Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2008. — № 1. — С. 73-82;

17. Окіс О. Культура державних службовців як необхідна складова ефективності виконуваних функцій // Вісник держ. служби України. — 2008. — № 4. — С. 71-77;

18. Окіс О. Я. Проблеми професійного розвитку державних службовців // Менеджер. — № 2008. — № 3. — С. 21-27;

19. Охотнікова О. Щодо необхідності визначення поняття «посадова особа» в чинному законодавстві України // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 6. — С. 87-90; 

20. Про перерахунки пенсій державним службовцям // Праця і зарплата. — 2008. — № 9. — С. 3;

21. Сичова В. В. Інститут політичної опозиції як чинник впливу на кадровмй потенціал державного управління // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2008. — № 2. — С. 191-197;

22. Сурмін Ю. Тренінги та їх можливості в підготовці державних службовців // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2008. — № 3. — С. 38- 45;

‘ 23. Циц С.В. Ефективність діяльності державних службовців // Статистика України. — 2008. — № 3. — С. 117-119;

24. Шпекторенко І. Структурний підхід  до професійної деформації державних службовців // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2008. — № 4. — С. 47-53;

25. Цуркан М. Державна посада як елемент проходження державної служби // Вісник Акад. правових наук України. — 2008. — № 4. — С. 161-166;

26. 940863 66.3(4Укр) С91 Шатун В. Стан і шляхи вдосконалення професійної підготовки та оцінки діяльності державних службовців // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.- К., 2008. — Вип. 14.- С. 307-313;

27. Шпекторенко І. В. Професійно важливі якості у структурі професійної мобільності державного службовця // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. — 2008. — № 2.- С. 249-254;

28. Шпекторенко І. В. Професіоналізм як результат професійного розвитку державного службовця // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. — 2008. — № 3.- С. 222-226;

29. Біла Л. Р. Правовий статус державної посади: поняття і структура // Південноукр. правн. часопис. – 2007. — № 4.- С. 216-219;

 30. Данилюк О. Обрання на посаду як правостворюючий фактичний склад // Право України. — 2007. — № 4. — С. 105-111;

31. Заїка О. В. Державне управління підготовкою кадрів державної служби: основи формування професіоналізму // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. — 2007. — № 1. — С. 67-71; 

32. Корж І. Добір кандидатів на державну службу: порівняльний аналіз // Право України. — 2007. — № 3.- С. 84-89;

33. Костюк І. П. Словниковий запас державних службовців і засоби його збагачення // Статистика України. — 2007. — № 2.- С. 74-78;

34. Мастюгіна Г. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців // Пенс. кур’єр. — 2007. — № 25 (22 черв.);

35. Мордвінов О. Г. Соціологічний погляд на проблеми здобуття ступеня магістра з державного управління / О. Г. Мордвінов, Т. В. Кошова // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. — 2007. — С. 113-116; 

36. Мотренко Т. Державна служба України і європейські стандарти: відповідність та напрями гармонізації // Євроатлантикінформ. — 2007. — № 4. — С. 9-12; 
37. Недашківська Т. Є. Етичні компетенції в системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування) // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2007. — № 3. — С. 119-124;

38. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування // Вісник Пенсійного фонду України. — 2007. — № 8. — С. 26-28;

39. Проскурняк Р. Особливості порядку реалізації права на судовий захист державних службовців органів внутрішніх справ // Юрид. Україна. — 2007. — № 6. — С. 111-114; 

40. Сурма Н. Упровадження особистісно-орієнтованого навчання в процесі підготовки державних службовців // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2007. — № 3. — С. 176-182; 

41. Андрійко О. Ф. Сучасний стан та основні напрями розвитку законодавства про державну службу в Україні / О. Ф. Андрійко, В. Б. Авер’янов // Часопис Київ. ун-ту права. — 2007. — № 4. — С. 3-9;

42. Армаш Н. Особливості адміністративно-правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних політичних діячів // Право України. — 2006. — № 10. — С. 70-73; 

43. Батан Т. Службовець державної установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Законодавство України: наук.-практ. коментар. — 2006. — № 10. — С. 78-81; 

44. Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України. — 2006. — № 12. — С. 93-96;

45. Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України. — 2006. — № 5. — С. 22-26;

46. Гаман Т. М. Аналіз стану кадрового потенціалу державної служби // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2006. — № 1. — С. 25-28;

47. Гулєвська Г. Ю. Становлення та розвиток регулювання інституту державної служби: окремі теоретичні та практичні питання // Влада. Людина. Закон. — 2006. — № 6. — С. 60-64;

48. Драгомирецька Н. Модель комунікації менеджменту в діяльності державного службовця // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 1. — С. 115-122; 

49. Іншин М. Сучасний стан та напрями удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України // Право України. — 2006. — № 6. — С. 85-88; 

50. Коваленко В. Реформування української державної служби в контексті європейського вибору України // Законодавство України: наук.-практ. коментар. — 2006. — № 12. — С. 6-10;

51. Козоріз В. Порядок формування кадрового резерву державної служби // Довідник кадровика. — 2006. — № 5. — С. 47-54; 

52. Кокіна В. Пенсії та їх перерахунки (держ. службовцям) // Уряд. кур’єр. — 2006. — 29 квіт. (№82); 

53. Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні / Т. Коломоєць, Г. Гулевська // Право України. — 2006. — № 10. — С. 60-63;

54. 925858 67.9 (4Укр) Д 36 Крупнова Л. В. Службовий етикет та юридичні гарантії діяльності державного виконавця // Держава і право : зб. наук. праць. — К., 2006. — Вип. 32. — С. 216-221;

55. Луговий В. Роль і місце Національної академії державного управління при Президентові України у створенні системи підготовки державних службовців в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 1. — С. 13-18;

56. Мельничук М. В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господар. судочинства. — 2006. — № 6. — С. 221-226;

57. Новосельська І. В. Правові аспекти реформування та розвитку трудових правовідносин у системі державного управління України // Юриспруденція: теорія і практика. — 2006. — № 10. — С. 30-38;

58. Пахомова Т. І. Державна служба як об’єкт системного розгляду // Статистика України. — 2006. — № 3. — С. 100-104;

59. Поважний С. Ф. Еволюція державних пріоритетів в економіці / С. Ф. Поважний, С. Ф. Смерічевський // Менеджер: Вісник Донец. держ. ун-ту управління. — 2006. — № 1. — С. 4-8;

60. Слюсаренко О. М. Про роль кадрового резерву в професійному вдосконаленні та кар’єрному розвитку державних службовців // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. — 2006. — № 2. — С. 205-212;

61. Хачатурян Х. В. Сутність та напрями інноваційного розвитку державної служби в Україні // Менеджер: Вісн. Донец. держ. ун-ту упрвління. — 2006. — № 1. — С. 16-21;

62. Цалюк О. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ України // Право України. — 2006. — № 5. — С. 149-152; 

63. Циганок Н. Юридична відповідальність державних службовців в Україні: загальна характеристика // Вісник Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. — 2006. — № 3. — С. 123-127;

64. Цюра В. В. Деякі проблеми співвідношення та розвитку трудових правовідносин у системі державної служби України // Юриспруденуія: теорія і практика. — 2006. — № 10. — С. 38-42;

65. Яроміч С. Г. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців / С. Яроміч, І. Гречкосій // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2006. — № 1. — С. 111-115;

66. Акімова О. Організаційна культура державного службовця  в умовах розбудови українського суспільства // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. — 2006. — № 1. — С. 147-153; 

67. Вавженчук С. Я. Державна служба в контексті реформування системи виконавчої влади в Україні // Бюл. М-ва юстиції України. — 2005. — № 11. — С. 93-102;

68. Василевська Т. Етикет на державній службі як умова особистої гідності // Вісн. Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. — 2005. — № 4. — С. 106-111;

69. Вознюк В. Посадова і службова особа: конституційно-правовий та кримінально-правовий аспекти // Вісник Конституційного Суду України. — 2005. — № 2. — С. 37-42;

70. Драгомирецька Н. Категорія діяльності в аспекті комунікацій державного службовця // Вісн. Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. — 2005. — № 2. — С. 111-117;

71. Карчемська Т. Організаційно-правова модель державної служби в Україні // Справочник кадровика. — 2005. — № 6. — С. 19-24;

72. Корчемська Т. Правовий статус державних службовців // Справочник кадровика. — 2005. — № 9. — С. 24-30;

73. Крупнова Л. Правове регулювання юридичної відповідальності працівників державної виконавчої служби // Право України. – 2005. — № 6. — С. 75-79; 

74. Лук’янець Д. Теорія правового регулювання як концептуальне джерело інституту адміністративної відповідальності // Право України. — 2005. — № 8. – С. 22-27;

75. Нестеренко Л. Психологічні особливості здійснення професійної комунікації державними службовцями // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. — № 2. – С. 438-444; 

76. Никитенко В. Пенсії державним службовцям // Вісник подат. служби України. – 2005. — № 24. — С. 51-55; — Почат. № 23;

77. Полтавський В. Напрями і засоби вдосконалення управління кар’єрою державних службовців у сучасній Україні // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України // 2005. — № 2. — С. 133-139;

78. Тісногуз В. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби // Право України. – 2005. — № 5. — С. 68-69; 

79. Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади // Людина і праця. – 2005. — № 3. – С. 39-45; 

80. Харченко І. Питання пенсійного забезпечення державних службовців // Право України. – 2005. — № 3. — С. 106-108;

81. Циганок Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: нормативно-правове регулювання // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. — № 2. – С. 490-494;

82. Циганок Н. Кримінальна відповідальність державних службовців // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. — № 4. – С. 138-134; 

83. Шамбір Н. Пенсії держслужбовців // Пенсія. – 2005. — № 10. — С. 22-25;

84. Алюшина Н. Психолого-акмеологічна служба як механізм оптимізації діяльності державних службовців у структурі органів виконавчої влади // Вісн. Держ. служби України. – 2004. — № 2. — С. 17-21;

85. Армаш Н. О. Теоретико-термінологічний аспект проблеми визначення правового статусу керівника органу виконавчої влади // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2004. — № 2. – С. 25-28;

86. Армаш Н. О. Теоретико-термінологічний аспект проблеми визначення правового статусу керівника органу виконавчої влади // Держава та регіони. Сер. Право. – 2004. — № 2. – С. 25-28;

87. Баган Т. Службовець державної установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. — № 8. – С. 55-58;

88. Бакуменко В. Парадигмальний підхід до формування комплексних та професійних програм підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / В. Бакуменко, О. Губа // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України.- 2004. — № 2. – С. 133-140;

89. Коваленко В. Вибір нової моделі державної служби України як сучасна наукова проблема // Право України. – 2004. — № 11. – С. 65-69;

90. Молчанова Ю. Сутність та основні характеристики соціально-психологічного напряму підвищення ефективності управлінської діяльності в системі державної служби // Упр. суч. містом. – 2004. — № 10-12. – С. 32-39;

91. Олуйко В. Державна служба як механізм державного управління у громадянському суспільстві // Управління суч. містом. – 2004. — № 7-9. – С. 64-69;

92. Олуйко В. Проблеми адаптації законодавчого забезпечення діяльності державної служби до стандартів Європейського Союзу // Вісн. держ. служби України. – 2005. — № 1. – С. 43-47;

93. Опрятний С. Організація управління та підготовки кадрів у сфері державного управління // Вісн. НАДУ при Президентові України. – 2005. — № 1. – С. 141-147;

94. Погорєлова С. Перерахунки пенсій державним службовцям // пенс. кур’єр. – 2004. – 26 листоп. (№ 48);

95. Покрова Л. Державна служба в органах виконавчої влади обласного рівня: організаційний аспект // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. — № 2. – С. 114-118;
96. Романюк Л. В. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходження державної служби // Вісн. Київ. нац. ун-та ім. Шевченка. Юрид. науки. – 2004. — № 60-62;

97. Саєнко В. Державна служба: системний підхід // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. — № 3. – С. 169-174;

98.Сміян О. Посади і ранги державних службовців // Справочник кадровика. – 2004. — № 5. – С. 9-12;

99. Спілка молодих державних службовців України // Нове покоління України. – 2004. — № 3. – С. 12-13;

100. Тамм А. Особливості правового регулювання трудових відносин державних службовців / А. Тамм, В. Черепанов // Людина і політика. – 2004. — № 4. – С. 113-122;

101. Ульянов О. і. правовий статус та правові гарантії діяльності державних службовців // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 2004. — № 4;

102.ЧорнійчукН. Щодо перерахунку пенсій державним службовцям / Н. Чорнійчук, Н. Шекера // Подат., банк., митн. консультант. – 2004. – 14 черв. (№ 24);

103. Шевцова Ю. Державний чиновник в історичній іпостасі // Віче. – 2004. — № 6. – С. 45-49;

104. Шевчук М. День державної служби України // Вісн. Держ. служби України. – 2004. — № 2. – С. 7-8;

105. 903405  67.9(4Укр)301  О-21 Державна служба: економічний інститут [соціал., організац. ін-т] // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 135-186;

106. 903405  67.9(4Укр)301  О-21  Ефективність державної служби : [в т.ч. проф.-кваліфікац. характеристики посад держ. службовців як засіб забезпчення ефектив. діяльності держ. служби] // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – с. 287-317;

107. 903405  67.9(4Укр)301  О-21 Загальнонаукові засади теорії державної служби : [методологія] // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 55-101;

108. 903405  67.9(4Укр)301  О-21  Законодавчі засади державної служби; Правовий інститут державної служби // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 101-134;

109. 903405  67.9(4Укр)301  О-21  Історія державної служби на теренах України та заходи незалежної Української держави щодо її становлення та розвитку // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 46-54;

110.Леліков Г. Державна служба України: концепція побудови і функціонування // Вісн. держ. служби України. – 2003. – № 2. – С. 9-18;

111. Липовська Н. А. Державна служба як соціальний адміністративний інститут реалізації функцій держави // Держава та регіони. Сер. Право. – 2003. – 3 1. – С. 20-26;

112. 897565  67.9(4Укр)300  Г87  Королько І. Управлінська культура та моральні якості державного службовця в умовах формування громадянського суспільства // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування. – Львів, 2003. – С. 334-338;

113. Максим’як В. Професійна етика державних службовців / В. Максим’як, М. Нинюк // Вісн. держ. служби України. – 2003. — № 2. – С. 74-78;

114. 903405  67.9(4Укр)301  О-21  Модель державної служби України та перспективи розвитку // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 318-334;

115. 903405  67.9(4Укр)301  О-21  Правовий статус державного службовця : [права, обв’язки, гарантії та заохочення, обмеження та заборони…] // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 187-208;

116. 903394  67.9(4Укр)304  К38  Умови державної служби : [оплата, відпустки, держ. захист, пенс. забезпечення] // Ківалов С. В. Державна служба в Україні / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла Державна служба в Україні. – Одеса, 2003. – С. 228-249;

117. 903394  67.9(4Укр)304  К38  Управління державною службою // Ківалов С. В. Державна служба в Україні / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла Державна служба в Україні. – Одеса, 2003. – С. 42-65;

118. 903405  67.9(4Укр)301  О-21  Формування та реалізація державно-службових відносин : [призначення на посаду, просування по службі, стаж, формування кадров. резерву, стажування, атестація, конкурс, декларування доходів, проф. навчання] // Оболенський О. Ю. Державна служба. – К., 2003. – С. 209-264.