(2013)

Концепция «надлежащего управления» и «надлежащего администрирования» и применение в законодательстве

1. 967444     Коломоєць Т. О. Міжнародні стандарти державного управління : навч. посібник     / Т. О. Коломоєць. — Запоріжжя : ЗНУ, 2012. — 298 с.
    С. 7-95: Поняття, принципи, стандарти діяльності публ. адміністрації.

2. 896452    Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. – К. : Атіка, 
    67.9(4Укр)301    2003. – 576 с.
    М19    С. 190-200: Принципи держ. управління.

3. Ф80305    Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє / 
    67.9(4Укр)301    [редкол. : Приходько В. П. та ін.]. — К. : [К.І.С.], 2009. — 240 с.
    Р45    С. 72-77: Публічне управління (належне управління).

4. 963978    Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посібник. — К. : Атіка, 
    67.9(4Укр)301    2011. — 624 с.
    С79    С. 51-57: Принципи публічного управління.

5. 952220    Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: 
    67.9(4)301    основні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-
    Ш73    Ассманн ; [пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]. — вид. 2-ге, перероб.         та доп. — К. : К.І.С., 2009. — 524 с.
        С. 207-274: Самостійні системи публічної адміністрації.
        С. 436-470: Розвиток європ. адмін. права (публ. адміністрації).

6. Ісаєнко І. А. Європейські підходи до функціонування механізмів публічного управління // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. — № 5. – С. 114-117.

7. Ганоцька С. О. Стандарти управління якістю як інструмент мотивації в професійній діяльності державних службовців // Економіка та держава. — 2011. — № 5. — С. 147-150.

8. Корженко В. Становлення концепції governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2011. — № 2. – С. 10-13.

9. Кушнір С. М. Зарубіжний досвід громадського контролю за діяльністю органів державної влади та можливості його впровадження в Україні // Вісник ЗНУ. Юридичні науки. — 2011. — № 2, Ч. 2. — С. 219-226.

10. Огренчук А. Европейские стандарты госслужбы. Правовой анализ и особенности прохождения государственной службы в странах-членах ЕС // Юрид. практика. – 2011. – 21 июня (№ 25). – С. 11.

11. Петров Є. О. Міжнародні стандарти та механізми інституціоналізації європейського соціального діалогу в галузі державного управління // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2011. — № 1. – С. 233-243.

12. Сагайдак М. Європейські стандарти державної служби: передумови становлення та розвитку // Вісник держ. служби України. – 2011. — № 1. – С. 24-27.

13. Авер’янов В. Б. Удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади з урахуванням Європейських принципів і стандартів // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. — № 4. – С. 110-117.

14. Авер'янов В. Удосконалення побудови та діяльності вітчизняних органів державного управління з урахуванням Європейських принципів і стандартів / В. Авер'янов, А. Пухтецька // Юридична Україна. — 2010. — № 11. — С. 4-14.

15. Кондратюк Т. В. Зарубіжний досвід удосконалення системи державного управління та шляхи його використання в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. — № 3. – С. 56-59.

16. Ільяшенко В. А. Світовий досвід реформування державного сектора у сфері надання управлінських послуг // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2009. — № 3. — С. 10-13.

17. Мацькевич М. Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління в складних адміністративних системах на практиці європейського досвіду та України // Юридична Україна. — 2009. — № 9. — С. 19-24.

18. Баштаник В. Державне управління як система суспільних відносин в контексті формування європейського адміністративного простору // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2008. — № 3. – С. 3-17.

19. Мотренко Т. Адаптація адміністративної системи до стандартів ЄС // Україна – НАТО. – 2007. — № 1-2. – С. 77-83.

20. Хворостянкіна А. Європейські стандарти адміністративного процесу // Юрид. журнал. – 2005. — № 11. – С. 100-109.

21. Грицяк І. Європеїзація державного управління // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. — № 4. – С. 38-45.

22. 965039    Административное право зарубежных стран : учебник для вузов / под ред. 
    67.301    В. Я. Кикотя, Г. А. Василевича, Н. В. Румянцева. — М. : ЮНИТИ : 
    А31     Закон и право, 2012. — 432 с.
        С. 19-22: Публ. администрация и административная деятельность;
        С. 26-27: «Электронное правительство».

23. Державне управління : Європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстиніан, 2007. – 288 с. (нет в библиотеке)