(2018)

 1. 944480 67.9(4Укр) Д36 Копилян В. А. Іноземний досвід правового регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами / В. А. Копилян // Держава і право : зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008.- Вип. 42. – С. 569-575.
 2. Борейко В. Защита животных и растений от жестокого обращения: правовые и моральные проблемы // Екологія. Право. Людина. – 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 52-56.
 3. Вереша Р. В. Історико-правовий та компаративістський аспекти кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами // Часоп. цивіл. і кримінал. судочинства. – 2014. – № 4. – С. 113-121. – Бібліогр.: 14 назв.
 4. Головко І. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: зарубіжний досвід // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 6. – С. 128-130.
 5. Денисов С. Ф. Кримінально-правова характеристика жорстокого поводження з тваринами // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. — 2003. — 2003. — № 3. — С. 186-193.
 6. Калмиков Д. О. Правова оцінка жорстокого поводження з тваринами за законодавством України // Вісн. Верх. Суду України. — 2014. — № 11. — С. 38-44.
 7. Калмиков Д. Перспективи вдосконалення кримінального законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження // Юрид. Україна. – 2013. – № 5. – С. 100-106.
 8. Копилян В. Проблеми кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами / В. Копилян // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 11. – С. 16-19. – Бібліогр.: 30 назв.
 9. Кузнєцов В. В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: порівняльно-правове дослідження // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ України. — 2008. — № 3. — С. 131-139.
 10. Александренко В. В. Кримінально-правові та криміналістичні аспекти жорстокого поводження з тваринами [Електронний ресурс] // Юрид. наука. — 2015. — № 4. — С. 123-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_4_13
 11. Вереша Р. В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правовий аспект) [Електронний ресурс] // Вісн. Акад. адвокатури України. — 2014. — Т. 11, № 1. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2014_11_1_9
 12. Зубченко Н. І. Добробут тварин та їх захист від жорстокого поводження: розвиток доктрини міжнародного права [Електронний ресурс] // Акт. проблеми політики. — 2015. — Вип. 54. — С. 203-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_54_24

Турська В. О. Проблема розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 8. — С. 250-253. — Режим доступу: