1. 940332 60.5 Д 44 Дивицына Н. Ф. Положение беспризорных и безнадзорных детей и меры их социальной поддержки // Дивицына Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска : крат. курс лекций для вузов / Н. Ф. Дивицына. — М. : ВЛАДОС, 2008. — С. 125-186.
 2. 901172 60.5 Д36 Забезпечення прав бездоглядних та безпритульних дітей, діяльність закладів соціального захисту // Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року / Держ. ком. України у справах сім`ї та молоді, Держ. ін-т проблем сім`ї та молоді ; [редкол.: В. І. Довженко та ін.]. — К. : [б. в.], 2003. — С. 136-143.
 3. 965858 60.5 К 20 Капська А. Й. Технології соціальної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми // Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посібник / А. Й. Капська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Слово, 2011. — С. 293-341.
 4. 920548 60.5 П44 Поддубная Т. Н. Бродяжничество и безнадзороность как социальная проблема // Поддубная Т. Н. Управление системой социальной защиты детства : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — С. 321-328.
 5. 969073 60.5 П78 Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання : парламентські слухання, 22 грудня 2003 року / Комітет Верховної Ради України [та ін. ; підгот.: Грабко З. Т., Запорожановою Г. І., Іщенком В. В]. — К. : [АТОПОЛ], 2004. — 376 с.
 6. 964090 60.5 П 37 Платонова Н. М. Технология социальной работы с бездомными и безнадзорными детьми // Платонова Н. М. Социальная работа с бездомными : учеб. пособие для среднего проф. образования / Н. М. Платонова. — М. : Академия, 2011. — С. 128-146.
 7. Габора Л. Роль дозвіллєвої діяльності у профілактиці дитячої бездоглядності // Рід. шк. — 2009. — № 10. — С. 35-39.
 8.  Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна практика // Стратегічні пріоритети. — 2010. — № 1. — С. 55-59.
 9. Жданович О. Бездоглядність і безпритульність дітей // Соц. педагог. — 2009. — № 3. — С. 48-58.
 10. Карпачова Н. І. Роль сім’ї, суспільства і держави в недопущенні бездоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей  // Бюл. Мін-ва юстиції України. — 2011. — № 5. — С. 5-12.
 11. Лопатченко І. М. Механізм реалізації державної політики профілактики соціального сирітства // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 8. — С. 131-135.
 12. Макійчук Т. Правове забезпечення соціальної підтримки дітей, які не мають належного батьківського піклування, до надання їм юридичного статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 9(153). — С. 107-112.
 13. Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соц. робота. — 2013. — № 1. — С. 74-77. — Бібліогр.: 12 назв.
 14. Оржеховська В. Проблеми дитячої бездоглядності в Україні: аналіз та пошуки шляхів подолання // Рід. шк. — 2009. — № 5-6. — С. 33-35.
 15. Присяжнюк С. Причини дитячої бездоглядності. Організація соціального захисту учнів // Соц. педагог. — 2009. — № 12 (груд.).
 16. Рогач З. І. Піклування й турботу суспільства безпритульним і бездоглядним "дітям вулиці" // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2010. — № 3. — С. 71-76.
 17. Середницька І. А. Чинники проблеми бродяжництва дітей в Україні та шляхи їх подолання // Південноукр. правнич. часопис. — 2012. — № 1. — С. 44-45.
 18. Суханова А. Є. Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків // Вісн. Харків. держ. академії культури. — 2012. —  № 36. — С. 287-293.
 19. Ящук Л. П. Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 7-8. — С. 94-102.
 20. Горобець І. В. Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності як напрям діяльності органів державної влади [Електронний ресурс] / І. В. Горобець. // Держ. будівництво. — 2011. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_50
 21. Журавель О. Є. Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні [Електронний ресурс] / О. Є. Журавель // Право і Безпека. — 2009. — № 4. — С. 107-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_4_25
 22. Кривачук Л. Ф. Актуальні проблеми соціально-правового захисту бездоглядних і безпритульних дітей: окреслення специфіки [Електронний ресурс] / Л. Ф. Кривачук. // Демократ. врядування. — 2014. — Вип. 14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_14_9
 23. Кривачук Л. Ф. Теоретичні аспекти дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Ф. Кривачук // Теорія та практика держ. управління. — 2011. — Вип. 2. — С. 191-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_2_32
 24. Кривачук Л. Ф. Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності [Електронний ресурс] / Л. Ф. Кривачук, Е. І. Костишин // Унів. наук. зап. — 2014. — № 4. — С. 204-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_4_28
 25. Малишко І. В. Передумови виникнення та становлення форм влаштування безпритульних та бездоглядних дітей [Електронний ресурс] / І. В. Малишко // Право і сусп-во. — 2015. — № 5. — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5_15
 26. Рень Л. В. Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комплексного аналізу [Електронний ресурс] / Л. В. Рень // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Пед. науки. — 2013. — № 11(2). — С. 102-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_11(2)__17
 27. Тимкович І. І. Співвідношення понять "діти вулиці", безпритульні, бездоглядні, соціальні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування [Електронний ресурс] / І. І. Тимкович // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. — 2010. — № 2. — С. 84-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_2_25
 28. Тихоненко Л. Л. Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні [Електронний ресурс] / Л. Л. Тихоненко // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. — 2012. — № 1. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2012_1_22