(2015 р.)
 
Представительство интересов корпорации ее участниками во внешних отношениях

1.    955585 67.9(4Укр)304 Д42 Джуринський В. О. Правове становище господарських об'єднань в Україні : монографія. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 224 с.

2.    958218 67.9(4Укр)304 К49 Климчук О. Корпоративные правоотношения в обществах с ограниченной ответственностью в Украине : практ. пособ. / О. Климчук, Т. Христюк. — К. : Алерта, 2010. — 476 с.

3.    955598 67.9(4Укр)304 К68 Корпоративне право України : підруч. / за загал. ред. В. В. Луця. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 384 с.
    С. 105-156: Особливості прав. статусу окремих видів корпорацій;
    С. 262-276: Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) підприємницьких
    товариств.

4.    966032 65.584 П12 Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції / І. Павленко, О. Варяниченко, Н. Навроцька. — К., 2012. — 256 с.
    С. 158-172: ТНК як суб'єкт міжнар. інвест. діяльності.

5.    Богуш М. Інтереси учасників корпоративних відносин // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. — 2013. — № 3. — С. 103-106.

6.    Гринько П. Повноваження представника як секундарне право // Вісник Вищого адмін. Суду України. — 2010. — № 2. — С. 99-104. — (Журнал знаходиться в бібліотеці ЗНУ).

7.    Давидюк Т. В. Особливості представництва корпоративної організації її органами у зовнішніх відносинах [Електронний ресурс] /Т. В. Давидюк // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Карамзіна. Сер. Право. — 2014. — № 1106, вип. 17. — С. 215-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VkhiPR_2014_1106_17_58.pdf

8.    Жорнокуй Ю. М. Суб'єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування [Електронний ресурс] // Право і безпека. — 2011. — № 4. — С. 189-195. — Бібліогр. : С. 194-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2011_4_44.pdf

9.    Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав  учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук / І. Б. Саракун. — К., 2008. — 21 с. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

10.    Синявська Я. С. Щодо відповідальності учасників повного товариства [Електронний ресурс] // Актуал. проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 45. — С. 341-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2009_45_67.pdf

11.    946141 67.53 Ф76 Фомішин С. В. Правові основи міжнародної економічної діяльності : навч. посіб / С. В. Фомішин, І. Д. Шутак. — К. : Кондор, 2009. — 453 с.
    С. 120-139: Транснаціональні корпорації як суб'єкти міжнар. економ. діяльності.