(2013)

Підроблення як спосіб вчинення злочинів у сфері господарської та службової діяльності

1. 940054    Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / відп. ред. 
    67.9(4Укр)308    Є. Л. Стрельцов. — 5-е вид., перероб. та доп. — Х. : Одіссей, 2008. — 800 с.
    К82    С. 362-417: Злочини у сфері господарської діяльності (підробка: с. 362, 
              396-399).
        С. 656-658: Служб. підроблення.

2. 953153    Киричко В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за кримінальним 
    67.9(4Укр)308    кодексом України та в судовій практиці : наук.-практ. коментар / 
    К43    В. М. Киричко, О. І. Перепелиця ; за заг. ред. В. Я. Тація. — Х. : Право, 2010. — 
        112 с.
        С. 205-210; 274-277: Підроблення.

3. 943874    Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб.. — 3-тє вид. — К. : 
    67.9(4Укр)308    Атіка, 2007. — 592 с.
    К66    С. 270-317: Кваліфікація господар. злочинів;
        С. 270-274: Підроблення грошей;
        С. 295-297: Підроблення знаків пошт. оплати, марок акцизного збору;
        С. 304-305: Підроблення цінних паперів.

4. 946763    Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / відп. ред. 
    67.9(4Укр)308    Є. Л. Стрельцов. — 4-е вид., перероб. і доп. — Х. : Одіссей, 2009. — 496 с.
    К82    С. 370-371: Служб. підроблення.

5. 953180    Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для вузів / за ред. 
    67.9(4Укр)308    В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 4-те вид., перероб. і доп. — Х. : Право, 
    К82    2010. — 608 с.
        С. 188-189: Незаконні дії з документами (підроблення);
        С. 240-244: Підроблення цінних паперів;
        С. 487-489: Службове підроблення.

6. 907957    Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред. 
    67.9(4Укр)308    М. І. Мельника, В. А. Клименка. — К. : Юридична думка, 2004. — 656 с.
    К82    С. 502-504: Службове підроблення.

7. 884412    Кримінальне право України. Особлива частина : підручник для студентів 
    67.9(4Укр)308    вузів / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К. ; Х. : Юрінком 
    К82    Інтер ; Право, 2002. – 494 с.
        С. 156-175: [Підроблення знаків пошт. оплати, акцизних марок, підроблення 
              грошей].

8. Ф79945    Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2-х т. 
    67.9(4Укр)308    Т. 2. / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — 3-є 
    Н34    вид., перероб. та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 624 с.
        С. 419-425: Службове підроблення.

9. 934997    Слуцька Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері 
    67.9(4Укр)308    службової діяльності : навч. посібник для вузів. — К. : КНТ, 2007. — 168 с.
    С49    С. 74-75: Службове підроблення.

10. 962726     Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки. / 
    67.9(4Укр)    Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : 
    Д36    Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. — К. : [б. в.], 2011. — Вип. 54. — 720 с.
        С. 512-517: Чичиркіна С. П. Подолання протидії розслідуванню службового               підроблення.

11. Берзін П. С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення // Законодавство України : наук.-практ. коментарі. – 2002. — № 6. – С. 30-44.

12. Берзін П. С. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України : наук.-практ. коментарі. – 2003. — № 1. – С. 36-43.

13. Відповідальність за службове підроблення документів за Кримінальним кодексом України // Дебет-кредит : Школа бухгалтера. – 2002. — № 48. – С. 24-26.

14. Слободзян А. Механізм здійснення службового підроблення в різних сферах суспільного життя // Вісник прокуратури. – 2011. — № 11. – С. 101-106.

15. Тучков С. Кваліфікація підроблення документів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. — № 1. – С. 45-50.

16. Тучков С. Проблеми кваліфікації використання завідомо підробленого документу підроблювачем // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. — № 5. – С. 98-100.

17. Тучков С. С. Особливості регламентування відповідальності за вчинення підроблення у нормативно-правових актах минулого // Держава та регіони. Серія: Право. — 2007. — № 3. — С. 75-79.

18. Тучков С. С.  Соціальна зумовленість норм, які передбачають кримінальну відповідальність за підроблення // Держава та регіони. Серія: Право. — 2006. — № 2. — С. 61-65.

19. Тучков С. Характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються шляхом підроблення // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. — № 10. – С. 96-98.

20. Усатюк О. Службове підроблення документів і кримінальний кодекс України // Контроль. – 2008. — № 3. – С. 58-62.