(2017)

 1. 983126 67.9(4Укр)302 Б23 Бандурка О. М. Податковий контроль та забезпечення виконання податкових зобов'язань / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова // Бандурка О. Податкове право : навч. посіб. / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова ; МВС України, Харків. нац. ун-т. внутр. справ. — К. : Центр учб. літ., 2016. — С. 133-148.

 2. 949969 65.9(4Укр)26 И49 Ільяшенко В. А. Податковый контроль як складова державного регулювання трансформаційної економіки / В. А. Ільяшенко, О. В. Покатаєва // Ільяшенко В. А. Формування державної податкової політики в Україні : монографія / В. А. Ільяшенко, О. В. Покатаєва ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : [КПУ], 2009. — С. 151-165.

 3. 968381 65.9(4Укр)26 О-53 Олейнікова Л. Г. Реформування моделі податкового контролю // Олейнікова Л. Г. Теоретико-методичні основи формування системи оподаткування як складової конкурентоспроможності держави : монографія / Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп ; ДВНЗ “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. — Запоріжжя : [ЗНУ], 2012. — С. 119-148.

 4. 932810 65.9(4Укр)26 П44 Податковий контроль : підруч. для вузів / П. Ю. Буряк [та ін.]. — К. : Хай-Тек-Прес, 2007. — 608 с.

 5. 984838 65.052.9(4Укр)2 Т65 Пухальський В. В. Податковий контроль в Україні // Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції : монографія / МОН України [та ін. ; авт. кол.: В. Г. Бабенко-Левада та ін.]. — Запоріжжя : Кругозір, 2015. — С. 316-352.

 6. 956055 67.9(4Укр) Д36 Соловйова Ю. О. Еволюція податкового контролю // Держава і право : зб. наук. пр. : юридичні і політичні науки. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. — К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України], 2010. — Вип. 48. — С. 281-286.

 7. Ф84641 65.9(4Укр)26 Т48 Ткаченко Н. М. Зміни, система, завдання, права, обов'язки, відповідальність, статус органів Державної податкової служби України // Ткаченко Н. М. Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи : монографія / Н. М. Ткаченко, Н. О. Ільєнко ; МОН України [та ін.]. — К. : Алерта, 2015. — С. 585-606.

 8. 980016 67.9(4Укр)302 Ф59 Податковий контроль та способи його здійснення // Фінансове право : навч. посіб. / за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; МОН України, МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; [авт. кол.: Безрутченко С. М. та ін.]. — К. : КНТ, 2014. — С. 351-387.

 9. Адонін С. В. Характеристика системи податкового контролю в Україні / С. В. Адонін // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — № 6. — С. 114-120.

 10. Васюк Ю. М. Основи податкового контролю в контексті податкового кодексу України // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 24. — С. 122-129.

 11. Васюк Ю. М. Податковий контроль як засіб державного управління // Економіка та держава. — 2012. — № 2. — С. 129-132. — Бібліогр.: 12 назв.

 12. Васюк Ю. М. Про деякі практичні аспекти організації державного податкового контролю в Україні // Економіка та держава. — 2010. — № 1. — С. 88-89. — Бібліогр.: 9 назв.

 13. Греськів Т. С. Дослідження стану податкового обліку та контролю // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2009. — № 2. — С. 58-62.

 14. Клепікова-Чижова Ю. В. Державне управління у сфері подолання податкової злочинності в Україні: організаційно-правовий аспект: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ю. В. Клепікова-Чижова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2011 — укp. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11KYVOPA.zip

 15. Коваль Д. А. Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами / Д. А. Коваль // Держава та регіони. Серія: Право. — 2015. — № 1. — С. 21-24. — Бібліогр. : 18 назв.

 16. Коваль Д. А. Правові засади організації податкового контролю: порівняльна характеристика // Право та державне управління. — 2014. — № 3. — С. 36-38.

 17. Лещух І. В. Методичні засади оцінювання та пріоритети підвищення ефективності податкового контролю в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Лещух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2015. — Вип. 3. — С. 59-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_3_14

 18. Лісовська В. Податковий контроль у системі оподаткування : зміст та механізм здійснення // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 10 (178). — С. 25-28. — Бібліогр.: 9 назв.

 19. Марченко В. Правова природа діяльності уповноважених органів у сфері справляння податків // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 12. — С. 95-98. — Бібліогр.: 11 назв.

 20. Мельник М. І. Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення / М. І. Мельник, І. В. Лещух // Регіональна економіка. — 2014. — № 2. — С. 106-115. — Бібліогр.: 12 назв.

 21. Олейнікова Л. Г. Реформування моделі податкового контролю як елемента конкурентоспроможної податкової системи / Л. Г. Олейнікова // Формування ринк. відносин в Україні. — 2011. — № 6. — С. 49-53.

 22. Пашко П. В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету // Фінанси України. — 2012. — № 5. — С. 50-57. — Бібліогр. в підрядк. прим.

 23. Рева Д. М. Метод податкового контролю як спосіб контрольного впливу [Електронний ресурс] / Д. М. Рева // Право та інновації. — 2013. — № 4. — С. 137-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2013_4_14

 24. Самань В. Визначення місця податкового контролю у системі фінансового контролю / В. Самань // Підприємництво, госп-во і право. — 2012. — № 6. — С. 32-34. — Бібліогр.: 15 назв.

 25. Соловйова Ю. О. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. О. Соловйова ; Відкрит. міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. — К., 2011. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11SYOKVU.zip

 26. Тимошенко А. О. Теоретичні основи формування системи податкового контролю // Формування ринк. відносин в Україні. — 2012. — № 12. — С. 53-56. — Бібліогр.: 16 назв.

 27. Шевчук О. Д. Сучасні тенденції та напрями удосконалення податкового контролю в Україні / О. Д. Шевчук, І. І. Лоїк // Економіка. Фінанси. Право. — 2013. — № 5. — С. 38-40. — Бібліогр.: 9 назв.

 28. Шевчук О. Теоретичні засади розвитку податкового контролю // Вісн. КНТЕУ. — 2012. — № 2. — С. 74-83.