(2014 р.)

Правове забезпечення державного управління системою охорони здоров'я (2006-2010)

1. Авраменко Н. В. Організаційні аспекти державного управління системою охорони здоров'я в Україні // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 2. — С. 194-196. — Бібліогр.: 5 назв.

2. Авраменко Н. В. Удосконалення системи державного регулювання в галузі охорони здоров'я // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 1. — С. 175-180.

3. Алексєєв О. Г. Аналіз та співвідношення термінів “фармацевтична галузь” та “фармацевтична сфера” як об'єктів адміністративно-правової охорони // Адвокат. — 2010. — № 8. —  С. 30-42.

4. Анікіна Г. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора // Юрид. Україна. — 2010. — № 10. — С. 68-75. —  Бібліогр.: 18 назв.

5. Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні // Право України. — 2010. — № 2. — С. 237-242.

6. Балабко В. В. Розмежування злочинних порушень професійних обов'язків медичних працівників і злочинів у сфері службової діяльності // Власть. Человек. Закон = Power. Man. Law. — 2010. — № 6. — С. 16-25.

7. Банчук М. В. Проблеми вдосконалення державного управління освітою керівників галузі охорони здоров'я України / М. В. Банчук, В. П. Марценюк // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 3. — С. 10-17. — Бібліогр.: 6 назв. 

8. Білинська М. М. Перспективи державної політики України щодо охорони репродуктивного здоров'я / М. М. Білинська, С. Є. Мокрецов // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 2. — С. 196-200.

9. 952595 67.9(4Укр) Д36 Васильєва І. В. Проблеми реформування системи охорони здоров'я : деякі політико-економічні аспекти / І. В. Васильєва, С. Д. Місерджи // Держава і право.: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. — 2010. — Вип. 47. — С. 708-715.  

10. Заколодяжна М. О. Правове забезпечення державного управління системою охорони здоров'я в Україні // Менеджер: Вісник ДонДУУ. — 2010. — № 4. — С. 33-39. — Бібліогр.: 17 назв.

11. Звірко О. Деякі процесуальні аспекти судового розгляду справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу / О. Звірко, О. Осіпова // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 10. — С. 90-93.

12. Кашинцева О. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity // Право України. — 2010. — № 2. — С. 114-119. — Бібліогр.: 14 назв. 

13. Клюзко В. М. Історичні аспекти реалізації принципів державного управління в галузі охорони здоров'я // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 3. — С. 208-212.

14. Мацегорін О. І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здоров'я // Часопис Київ. ун-ту права. — 2010. — № 4. — С. 154-158.

15. Медяник Г. М. Державне регулювання курортно-оздоровчих територій // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 1. — С. 62-67.

16. Міндрул А. Деякі аспекти реалізації вимог угоди TRIPS щодо охорони нерозголошуваної інформаії в законодавстві України в контексті забезпечення доступу до лікарських засобів // Теорія і практика інтелект. власності. — 2010. — № 2. -С. 3-12.

17. Мокрецов С. Є. Стан правового регулювання охорони репродуктивного здоров'я в Україні // Економіка та держава. — 2010. — № 8. — С. 125-127.

18. Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 2010. — № 3. — С. 120-125. — Бібліогр.: 13 назв.

19. Пашков В. Правовий господарський порядок у забезпеченні антикорупційної діяльності в сфері здоров'я // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2010. — № 3. — С. 185-195.

20. Пришляк М. Обов'язковість медичного обстеження наречених як передумова поліпшення репродуктивного здоров'я населення // Підприємництво, госп-во і право. — 2010. — № 4. — С. 96-98.

21. Рожков Г. С. Правові механізми державного управління медичною діяльністю в Україні // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 2. — С. 113-119.

22. 956056 67.9(4Укр) Д36 Самілик Л. О. Еволюція правового забезпечення обов'язкового медичного страхування  в Україні // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. — 2010. — Вип. 49.  — С. 329-335.  

23. Скрипник О. А. Теоретико-методологічні засади моделювання державно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я в Україні // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2010. — № 3. — С. 218-222.

24. Співак М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) // Право України. — 2010. — № 1. —  С. 175-179.

25. Федько О. А. Категорійно-понятійний апарат ідеології здоров'я у дискурсі науки державного управління // Економіка та держава. — 2010. — № 4. — С. 102-106.

26. Шиловський Л. Проблемні питання правового регулювання фармацевтичного сектору України / Л. Шиловський, О. Сколота // Інтелект. власність. — 2010. — № 12. — С. 55-61.

27. Ярмоленко Ю. Наглядова діяльність прокуратури за дотриманням санітарно-епідеміологічного законодавства / Ю. Ярмоленко, О. Драган // Право України. — 2010. — № 7. — С. 182-189.

28. 956919 67.9(4Укр)301 З-41 Авраменко Н. В. Система державного контролю в галузі охорони здоров'я // Зб. наук. пр. Донец. держ. ун-ту упр. — Донецьк, 2009. — Т. Х, вип. 135. — С. 6-12. 

29. Авраменко Н. В. Розвиток системи управління охороною здоров'я // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2009. — № 2. — С. 5-10.

30. Беклеміщев О. В. Підстави призначення, продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру // Вісник ЗЮІ Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. — 2009. — № 1.- С. 98-106.

31. Білинська М. М. Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2009. — № 2. — С. 26-29.

32. Бойко Н. Правове регулювання клонування  // Юрид. журнал. — 2009. — № 4. — С.31-42.

33. Воробйов Н. Права пацієнтів // Юрид. журнал. — 2009. — № 12. — С. 46-48.

34. Длугопольська Т. І. Проблеми правового регулювання лікарської (медичної) таємниці в законодавстві України про охорону здоров'я // Часопис Київ. ун-ту права. — 2009. — № 1. — С. 174-177.

35. Занфірова Т. А. Етико-правові механізми регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров'я України / Т. А. Занфірова, Я. Ф. Радиш // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2009. — № 3. — С. 8-12.

36. Занфірова Т.А. Правове регулювання медичної діяльності в Україні: генезис і тенденції розвитку / Т. А. Занфірова, Я. Ф. Радиш // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2009. —  № 1. — С. 22-32.

37. Ігнатьєва Г. Ф. Роль органів місцевого самоврядування в управлінні медичним забезпеченням населення в монофункціональних містах України / Г. Ф. Ігнатьєва, І. І. Хожило // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2009. — № 3. — С. 94-99.

38. Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнологій та медицини // Право України. — 2009. — № 4. — С. 152-157.

39. Корнієць В. В. Нормативно-правове забезпечення відповідальності за правопорушення в санітарно-епідеміологічній сфері  // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2009. — № 4. — С. 153-157.

40. Крижко І. С. Правові основи фінансування охорони здоров'я // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2009. — № 4. — С. 157-161. — Бібліогр.: 10 назв.

41. Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: “білі плями” українського законодаства // Право України. — 2009. — № 3. — С. 59-64.

42. Пашков В. Економіко-правова характеристика вітальної безпеки.Проблеми сьогодення // Вісн. Акад. прав. наук України. — 2009. — № 4. — С. 132-143.

43. Попченко Т. Регулювання підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я як один із шляхів протидії виникненню корупції // Вісн. держ. служби України. — 2009. — № 3. — С. 33-37.

44. Пашков В. Ринкове саморегулювання господарських відносин у сфері охорони здоров'я // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 9. — С. 86-89.

45. Рожкова І.В. Державне управління у сфері охорони здоров'я / І. В. Рожкова, Г. С. Рожков // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2009. — № 2. — С. 165-170.

46. Рожков Г.С. Нормативно-правове регулювання системи охорони здоров'я в Україні // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2009. — № 3. — С. 221-226. — Бібліогр.: 17 назв.

47. Скрипник О. А. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні соціальних гарантій у сфері охорони здоров'я (результати комплексного аудиту в Кіровоград. обл.) // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2009. — № 3. —  С. 231-235.

48. Співак М. Адміністративні стягнення, що застосовуються за порушення в галузі охорони здоров'я населення // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 6. — С. 80-83.

49. Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування як об'єкт правового регулювання // Часопис Київ. ун-ту права. — 2009. — № 3. — С. 156-160.

50. Стеценко В. Ю. Обов'язкове медичне страхування як об'єкт правового регулювання // Юриспруденція: теорія і практика. — 2009. — № 10. — С. 2-7.

51. Стеценко В. Платні медичні послуги у державних і комунальних закладах охорони здоров'я: проблеми правової регламентації // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 12. — С. 223-226.

52. 948799 67.9(4Укр) П68 Фінансово-правове забезпечення реалізації конституційного права громадян на охорону здоров'я // Правова система України: історія, стан та перспективи. — 2008. — Т. 2. — С. 556-571.

53. Фойгт Н. Парадигма постмодернізму в управлінні здоров'ям населення: спроба усвідомлення // Вісн. НАДУ при Президентові України. — 2009. — № 3. — С. 249-254.

54. 947786 67.9(4Укр) Д36 Чеботарьова Г. В. Історичний аспект кримінально-правової охорони правосуддя в сфері медичної діяльності // Держава і право: зб. наук. праць. —  К., 2009. — Вип. 43. — С. 482-488.

55. 950131 67.9(4Укр)311 А43 Черніков Є. Е. Незаконна лікувальна діяльність : теоретичний аспект // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: у 2-х ч.- Запоріжжя, 2009. — Ч. 2. — С. 249-253.

56. Шаповал Л. Згода донора на вилучення анатомічного матеріалу після його смерті (значення та проблемні питання) // Підприємництво, госп-во і право. — 2009. — № 10. — С. 90-92.

57. Шатковський Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації (правові основи розробки та затвердження) // Право України. — 2009. — № 1. —  С. 126-129.

58. Шипко А. Ф. Системотворчий підхід Дніпровської обласної ради до проблеми збереження громадського здоров'я // Держава та регіони. Сер.: Держа. упр. — 2009. — № 3. — С. 244-249.

59. 942560 67.9(4Укр) Д36 Анчукова М. В. До питання про захист лікарської таємниці за Кримінальним кодексом України // Держава і право. — 2008. — Вип. 40. — С. 404-413.

60. Буздуган Я. Пропозиції щодо вдосконалення правового механізму фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 9. — С. 56-60.

61. Галай В. Використання адміністративного оскарження для захисту прав пацієнта // Право України. — 2008. — № 8. — С. 64-73.

62. Ганжа Н. В. Конституційно-правове регулювання прав на медичну допомогу в Україні та окремих зарубіжних державах // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2008. — № 4. — С. 103-106.

63. Гладун З. Охорона здоров'я населення як об'єкт комплексного правового регулювання // Право України. — 2008. — № 12. — С. 30-35.

64. Демидова К. В. Загальна характеристика та види трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2008. — № 1. — С. 171-172.

65. Караченцев С. Про порядок встановлення причинного зв'язку професійних захворювань із виробничими факторами: правові аспекти // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 11. — С. 150-152.

66. Корнієць В. В. Актуальні питання правового регулювання діяльності державної санітарно-епідемологічної служби України // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2008. — № 2. — С. 111-115.

67. Мєзєнцева Н. Б. Медичне право — важлива складова програми післядипломної підготовки лікарів та юристів // Статистика України. — 2008. — № 1. — С. 113-116.

68. Мєзєнцева Н. Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами укр. авторів) // Економіка та держава. — 2008. — № 2. — С. 87-89.

69. Ольховик Л. А. Правове регулювання донорства та трансплантології в Україні / Л. А. Ольховик, К. І. Гур'єва // Південноукр. прав. часопис. — 2008. — № 2. — С. 52-53.

70. Надюк З. О. Структурна перебудова регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я в Україні // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2008. — № 4. — С. 161-165.

71. Пашков В. Господарсько-правові аспекти медичного та фармацевтичного обслуговування //

            Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 7. — С. 16-29. — Бібліогр.: 21 назв.

72. Пашков В. Законодавство про охорону здоров'я в системі підготовки юристів-  господарників // Підприємництво, госп-во і право. — 2008. — № 10. — С. 43-46.

73. Серьогін В. О. Генетичне прайвесі : проблеми правового захисту // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. — 2008. — № 4. — С. 53-60. — (Таємниця інформації про ДНК людини).

74. Солдатенко О. Право на охорону здоров'я у Конституціях України та інших європейських держав // Право України. — 2008. — № 8. — С. 20-24.

75. Стрельченко О. Генезис розвитку охорони здоров'я в Україні // Право України. — 2008. — № 3. — С. 97-100.

76. 942560 67.9(4Укр) Д36 Чеботарьова Г. В. Проблеми криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері медицини // Держава і право. — К., 2008. — Вип. 40. — С. 413-419. 

77. Галай В. Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів // Право України. — 2008. — № 10. — С. 35-37.

78. Гладун З. Медичне право — комплексна галузь права України // Право України. — 2007. — № 4. — С. 100-105.

79. Дешко Л. Щодо вдосконалення спеціального законодавства про господарювання в сфері охорони здоров'я // Право України. — 2007. — № 8. — С. 112-115.

80. Кризина Н. П. Вітчизняні вчені про державну політику охорони здоров'я в Україні // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. — 2007. — № 1. — С. 78-82. — Бібліогр.: 22 назв.

81. Миронова Г. Етичні засади приватно-правового регулювання відносин у біомедичній сфері: сучасні європейські стандарти // Право України. — 2007. — № 10. — С. 106-110.

82. Пашков В. Вітальна безпека як основа правового господарського порядку // Підприємництво, госп-во і право. — 2007. — № 11. — С. 48-51. — Бібліогр.: 11 назв. — (Вітальна безпека — спроможність системи охорони здоров'я забезпечувати реалізацію права на здоров'я).

83. Прібиткова О. В. Деякі проблеми розслідування неналежного виконання чи невиконання медичним працівником своїх професійних обов'язків // Південноукр. правн. часопис. — 2007. — № 4. — С. 135-137.

84. Стеценко С. Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні / С. Стеценко, І. Сенюта // Право України. — № 6. — С. 96-100.

85. Тарасенко Т. Ю. Передумови і закономірність встановлення відповідальності медичного персоналу в історії кримінального законодавства // Південноукр. правн. часопис. — 2007. — № 4. — С. 256-259.

86. 925858 67.9(4Укр) Д36. Булеца С. Б. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров'я // Держава і право: зб. наук. пр.- К., 2006. — Вип. 32. — С. 272-277.  

87. Крилова О. В. Особливості укладення договору про надання медичних послуг // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2006. — № 2. — С. 71-76. — Бібліогр.: 17 назв.