(2017)

 1. Германова О. Регулювання відносин у сфері авторського права і суміжних прав інформаційним законодавством України // Магістеріум. — 2006. — № 22: Журналістика. — С. 51-56.

 2. Глотов С. До питання про вичерпання авторського права у цифровому середовищі // Теорія і практика інтелект. власності. — 2006. — № 1. — С. 26-36.

 3. Капіца Ю. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві / Ю. Капіца, С. Ступак // Юрид. Україна. — 2006. — № 8. — С. 8-12.

 4. Солдатенко С. Як захистити авторські права на комп’ютерну програму та комерційну таємницю // Податк. планування. — 2006. — № 2. — С. 59-63.

* * *

 1. Авдєєва Г. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням прав на аудіовізуальну продукцію // Інтеллект. капітал. — 2005. — № 1-2. — С. 66-72.

 2. Афанасьєва К. Електронна публікація як об’єкт авторського права // Інтелект. власність. — 2005. — № 4. — С. 24-27.

 3. Бошицький Ю. Охорона авторських прав у сфері інформаційних технологій / Ю. Бошицький, І. Вашинець // Юрид. вісн. України. — 2005. — № 30. — С. 6-7.

 4. Вашинець І. Деякі проблеми реалізації права слідування за чинним законодавством України // Право України. — 2005. — № 3. — С. 76-79.

 5. Давиденко Т. Безплатної музики в кафе не буває : про винагороду (роялті) за використання опубл. з комерц. метою фонограм, відеограм та порядок її виплати / Т. Давиденко, В. Троцька // Інтелект. власність. — 2005. — № 8. — С. 19-23.

 6. Мельников М. Визначення оригінальності в авторському праві // Інтелект. капітал. — 2005. — № 1-2. — С. 59-65.

 7. Михайленко О. О. Авторське право в INTERNET: проблеми та перспективи законодавчого регулювання / О. О. Михайленко, А. С. Томчук // Вісн. ЗДУ. Юрид. науки. — 2005. — № 1. — С. 119-126.

 8. Піцан О. М. Право на недоторканість твору // Бюл. М-ва юстиції України. — 2005. — № 8. — С. 49-61.

 9. Сивий Р. Стаття 1 Цивільного кодексу України: варіанти інтерпретації та можливості уточнення тексту // Право України. — 2005.- № 11. — С. 56-59.

 10. Ступак С. Авторське право і суміжні права в ефірному мовленні / С. Ступак, О. Вязенко // Міліція України. — 2005. — № 3. — С. 24-25.

 11. Филимонов С. Судова експертиза у справах про захист авторських прав // Книжк. клуб плюс. — 2005. — № 5. — С. 30-32.

 12. Чурпіта Г. Право доступу до твору образотворчого мистецтва // Інтелект. власність. — 2005. — № 5. — С. 17-20.

 13. Штефан О. Авторське право та сучасні комп’ютерні технології // Право України. — 2005. — № 2. — С. 99-102.

 14. Юровский Д. Авторское право как способ решения многих проблем предпринимателя // Экспресс-анализ законодат. и нормат. актов. — 2005. — № 25. — С. 20-23.

* * *

 1. Бондаренко С. Українське агенство з авторських та суміжних прав на службі в авторів // Інтелект. власність. — 2004. — № 6. — С. 10-13.

 2. Ваянова О. Поняття про сутність комп’ютерних програм як об’єкта авторського права // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 7. — С. 20-23.

 3. Германова О. Аспекти використання об’єктів авторського права і суміжних прав у засобах масової інформації України // Інтелект. власність. — 2004. — № 11. — С. 11-15.

 4. Коноваленко В. Майнові права на твір, не визнані матеріальними активами // Бухгалтерія. — 2004. — № 29. — С. 40-44. — (Додаток до газ. “Бизнес”).

 5. Мельник В. Історико-правові аспекти виникнення та розвитку законодавства стосовно авторського права в Україні // Інтелект. власність. — 2004. — № 1. — С. 8-11.

 6. Мельников М. Форма і зміст твору в авторському праві // Право України. — 2004. — № 12. — С. 64-67.

 7. Остапчук В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ із захисту авторського права і суміжних прав // Право України. — 2004. — № 11. — С. 60-65.

 8. Піцан О. М. Право творця на оприлюднення твору та його відкликання // Адвокат. — 2004. — № 10. — С. 15-17.

 9. Савченко Е. Кто платит за музыку : (коммерческое использование фонограммы) / Е. Савченко, П. Пичугин // Налоги и бух. учет. — 2004. — № 38. — С. 38-41.

 10. Сіренко А. Деякі питання, що виникають у зв’язку з охороною авторського права при передачі масової інформації та телепередач по кабелю // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 4. — С. 57-59.

 11. Чурпіта Г. В. Вільне використання творів образотворчого мистецтва // Вісник ЗДУ. Юрид. науки. — 2004. — № 2. — С. 97-103.

 12. Шатова В. Плата за музыку : [прав. механизм защиты прав авторов муз.] // Юрид. практика. — 2004. — № 27.

* * *

 1. Антонова А. Право на перевод (литературного произведения): история возникновения и развития // Интеллект. собственность. — 2003. — № 8. — С. 9-23.

 2. Бригинець С. Архітектурний твір як об’єкт авторського права // Інтелект. власність. — 2003. — № 8. — С. 8-12.

 3. Добрынина Г. П. Государственная регистрация авторского права на компьютерные программы и базы данных / Г. П. Добрынина, В. Д. Есев // Посредник. — 2003. — № 38/39. — С. 22-23.

 4. Дроб’язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейькими нормами // Інтелект. власність. — 2003. — № 3. — С. 12-16.

 5. Міщенко І. М. Роялті у системі стимулювання інноваційної діяльності наукових установ // Економіка АПК. — 2003. — № 10. — С. 77-82.

 6. Скляров І. Комп’ютерна програма і авторське право // Інтелект. власність. — 2003. — № 7. — С. 11-15.

 7. Ступак С. Про дотримання авторських і суміжних прав на радіо і телебачення // Інтелект. капітал. — 2003. — № 2. — С. 35-41.

* * *

 1. Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелект. власність. — 2002. — № 12. — С. 14-18.

 2. Глухівський Л. Цитата у контексті авторського права // Інтелект. власність. — 2002. — № 4. — С. 12-14.

 3. Дроб’язко Р. Право на переклад: міжнародні та національні аспекти // Інтелект. капітал. — 2002. — № 4. — С. 13-21.

 4. Дроб’язко В. С. Про виплату винагороди авторам аудіовізуальних творів // Інтелект. капітал. — 2002. — № 6. — С. 11-15.

 5. Кулаков С. Економіка авторського права // Інтелект. власність. — 2002. — № 1. — С. 18-20.

 6. Примак В. Видавництво як суб’єкт авторського права // Юрид. вісник. — 2002. — № 23. — С. 12.

 7. Чеботарьов В. Національні та зарубіжні реалії правового поля у сфері виробництва та розповсюдження лазерних дисків // Інтелект. власність. — 2002. — № 9. — С. 33-38.

 8. Дроб’язко Р. Щодо відповідності законодавства України положенням ст. 18 Бернської конвенції (про охорону літ. і худ. творів) // Право України. — 2000. — № 9. — С. 84-86.